Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.234.2013

Zachodniopomorski Wojewódzki                                                

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Koszalin, dnia   16   grudnia  2013 r. 

Nr akt kontroli: ZNP.8361.234.2013

  

FU TAI  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nadrzeczna 3F, lok. P06

05-552 Wólka Kosowska

  

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 40k ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 935 ze zm.) oraz  art. 104 i art. 108 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267)

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 

1) zakazujeFU TAI  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Wólce Kosowskiej przy ul. Nadrzecznej 3F, lok. P06 udostępniania, na okres dwóch miesięcy licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji,  wyprodukowanych w Chinach girland świetlnych:

- lampek choinkowych MULTI FUNCTION Rice Light 100, kod kreskowy 6825856010010, ITEM No:100-1,

lampek choinkowych MULTI FUNCTION  Led Light 100, kod kreskowy 6825856010072, ITEM No: 100-7,

-  lampek choinkowych LED LUZ DE NAVIDAD Ryż LED, kod kreskowy 2012020578450, ITEMNO: SK-7845,

oferowanych do sprzedaży w sklepie z artykułami przemysłowymi  MARKET CHIŃSKI  w Kołobrzegu przy  ul. Łopuskiego 27.

 nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 06 grudnia 2013 r. na podstawie upoważnienia  do przeprowadzenia kontroli nr 00012525 z dnia 06.12.2013 r. rozpoczęto kontrolę w spółce FU TAI  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Wólce Kosowskiej przy ul. Nadrzecznej 3F, lok. P06, w sklepie z artykułami przemysłowymi  MARKET CHIŃSKI  w Kołobrzegu przy  ul. Łopuskiego 27. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności sprzętu elektrycznego  z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

 

W toku czynności kontrolnych inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Delegatury w Koszalinie stwierdzili w sprzedaży  girlandy świetlne - lampki choinkowe:

 • MULTI FUNCTION Rice Light 100, kod kreskowy 6825856010010, ITEM No:100-1  i
 • MULTI FUNCTION  Led Light 100, kod kreskowy 6825856010072, ITEM No: 100-7,

oznaczone informacją: D-F, ul. Nadrzeczna  14, 05-552 Wólka Kosowska oraz

 • LED LUZ DE NAVIDAD Ryż LED, kod kreskowy 2012020578450, ITEMNO: SK-7845, oznaczone informacją: dystrybutor w Polsce: Alibaba Team Sp. z o.o., ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa.

 

Przedmiotowe wyroby objęte zakresem kontroli są sprzętem elektrycznym.

Sprzęt elektryczny wprowadzony do obrotu musi spełniać zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089) i być oznakowany znakiem CE.

Girlandy świetlne - lampki choinkowe, które były przedmiotem kontroli jako sprzęt elektryczny, czyli zgodnie z § 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki  sprzęt przeznaczony do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50V do 1000V prądu przemiennego lub od 75V do 1500V prądu stałego, podlegają przepisom cyt. ustawy o systemie oceny zgodności oraz wydanego na  jej podstawie cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki. Jako takie, przed wprowadzeniem do obrotu podlegają na podstawie przywołanych wyżej przepisów oznakowaniu CE po uprzednim poddaniu ich procedurze oceny zgodności i potwierdzeniu, iż spełniają one zasadnicze wymagania określone w cyt. rozporządzeniu (w §5, §6, §7) z uwzględnieniem braku zagrożeń ze strony sprzętu dla bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych i mienia (art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 cyt. ustawy o systemie oceny zgodności   i § 4 cyt. rozporządzenia). Oceny zgodności dokonuje i oznakowanie CE na takich wyrobach umieszcza ich producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 cyt. ustawy o systemie oceny zgodności domniemywa się, że wyrób spełnia określone zasadnicze wymagania jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.  W związku z powyższym girlandy świetlne - lampki choinkowe: MULTI FUNCTION Rice Light 100, , ITEM No: 100-1,  MULTI FUNCTION  Led Light 100, ITEM No: 100-7

 oraz LED LUZ DE NAVIDAD Ryż LED, ITEMNO: SK-7845 będące w ofercie kontrolowanego przedsiębiorcy poddano w toku kontroli badaniom organoleptycznym pod kątem wymagań zawartych w cyt. rozporządzeniu Ministra Gospodarki  posiłkując się przy dokonywaniu badań normami zharmonizowanymi: PN-EN 60598-1:2011 „Oprawy oświetleniowe. Część 1. Wymagania ogólne i badania”, PN-EN 60598-2-20:2010 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego   i podobnego. Wymagania ogólne”, PN-E-93201:1997 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V  i prądy znamionowe do 16A”,

 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż girlandy świetlne – lampki choinkowe:

 • MULTI FUNCTION  Rice Light 100, ITEM No: 100-1 nie spełniają wymagań:
 • pkt 5.2.10 normy PN-EN 60598-1 „Oprawy oświetleniowe. Część 1. Wymagania ogólne  i badania”, pkt 20.6.9  normy PN-EN 60598-2-20:2000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne” oraz § 6 ust. 1 w związku z § 7 cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki z uwagi na brak odciążki zabezpieczającej przewód przed naprężeniem  i skręceniem,
 • pkt 4.1 normy PN-E-93201:1997 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V i prądy znamionowe do 16A” oraz § 6 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki  ze względu na zastosowanie wtyczki do gniazda sieciowego o budowie niegodnej z wymaganiami normy,
 • pkt 20.6.1 i pkt 20.6.2  normy PN-EN 60598-2-20:2010 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, oraz § 5 ust. 1 i ust. 2  cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki  z uwagi na brak nazwy producenta lub znaku towarowego, informacji   i ostrzeżeń, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu między innymi: oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek oraz znamionowego napięcia girlandy, symbolu klasy ochronności II,  symbolu stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody lub ostrzeżenia, że girlanda świetlna może być stosowana wyłącznie w pomieszczeniach, ostrzeżeń i informacji o treści „girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania”, „Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi”, „żarówki są niewymienialne”,
 • pkt 3.3 normy PN-EN 60598-1:20011. Oprawy oświetleniowe. Część I: Wymagania ogólne i badania” oraz § 5 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki  z uwagi na nie dołączenie do wyrobu instrukcji w języku polskim związanej z bezpieczeństwem użytkowania oraz zawierającej informacje niezbędne  do prawidłowej instalacji, eksploatacji  konserwacji oprawy,
 • pkt 8.1 PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009„Gniazda wtyczkowe  i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne” z uwagi na brak oznaczeń na wtyczce: nazwy wytwórcy lub odpowiedzialnego sprzedawcy, znaku towarowego lub znaku identyfikacyjnego oraz brak oznaczenia typu wyrób nie spełnia wymagań.

 

 • MULTI FUNCTION  Led Light 100, ITEM No: 100-7 nie spełniają wymagań:
 1. pkt 4.1 normy PN-E-93201:1997 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V i prądy znamionowe do 16A” oraz § 6 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki  ze względu na zastosowanie wtyczki do gniazda sieciowego o budowie niegodnej z wymaganiami normy,
 2. pkt 20.6.1 i pkt 20.6.2  normy PN-EN 60598-2-20:2010 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne” oraz § 5 ust. 1 i ust. 2  cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki  z uwagi na brak nazwy producenta lub znaku towarowego, informacji i ostrzeżeń, których znajomość  i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu między innymi: oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek oraz znamionowego napięcia girlandy, symbolu klasy ochronności II,  symbolu stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody lub ostrzeżenia, że girlanda świetlna może być stosowana wyłącznie w pomieszczeniach, ostrzeżeń i informacji o treści „girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania”, „Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi”, „żarówki są niewymienialne”,
 3. pkt 3.3 normy PN-EN 60598-1:20011. Oprawy oświetleniowe. Część I: Wymagania ogólne i badania” oraz § 5 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki  z uwagi na nie dołączenie do wyrobu instrukcji w języku polskim związanej z bezpieczeństwem użytkowania oraz zawierającej informacje niezbędne  do prawidłowej instalacji, eksploatacji  konserwacji oprawy,
 4. pkt 8.1 PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009„Gniazda wtyczkowe  i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne” z uwagi na brak oznaczeń na wtyczce: nazwy wytwórcy lub odpowiedzialnego sprzedawcy, znaku towarowego lub znaku identyfikacyjnego oraz brak oznaczenia typu wyrób nie spełnia wymagań.

 

 • LED LUZ DE NAVIDAD Ryż LED, ITEMNO: SK-7845 nie spełniają wymagań:

 

 1. pkt 4.1 normy PN-E-93201:1997 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V i prądy znamionowe do 16A” oraz § 6 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki  ze względu na zastosowanie wtyczki do gniazda sieciowego o budowie niegodnej z wymaganiami normy,
 2. pkt 20.6.1 i pkt 20.6.2  normy PN-EN 60598-2-20:2010 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne” oraz § 5 ust. 1 i ust. 2  cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki  z uwagi na brak nazwy producenta lub znaku towarowego, informacji i ostrzeżeń, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu między innymi: oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek oraz znamionowego napięcia girlandy, symbolu klasy ochronności II,  ostrzeżenia, że girlanda świetlna może być stosowana wyłącznie  w pomieszczeniach, ostrzeżeń i informacji o treści „girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania”, „Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi”, „żarówki są niewymienialne”,
 3. pkt 8.1 PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009„Gniazda wtyczkowe  i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne” z uwagi na brak oznaczeń na wtyczce: nazwy wytwórcy lub odpowiedzialnego sprzedawcy, znaku towarowego lub znaku identyfikacyjnego oraz brak oznaczenia typu wyrób nie spełnia wymagań.

 

W związku z wynikami badań organoleptycznych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że:

 • girlandy świetlne – lampki choinkowe MULTI FUNCTION  Rice Light 100, ITEM No: 100-1 nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i ust. 2, § 6 ust. 1 w związku z  § 7 cyt. oraz w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, zgodnie z którymi:

- na sprzęcie elektrycznym (a w przypadku braku takiej możliwości w instrukcji obsługi, świadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji dołączonej do sprzętu) zamieszcza sie podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania  tego sprzętu (§ 5 ust. 1),

-  na sprzęcie elektrycznym (a w przypadku braku takiej możliwości, na opakowaniu) zamieszcza się nazwę producenta lub znak towarowy (§ 5 ust. 2),

-  sprzęt elektryczny należy projektować i wytwarzać w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie, zapewniającyzgodność z zasadami ochrony przed określonymi zagrożeniami a także, w celu tej ochrony, w procesie projektowania i wytwarzania sprzętu należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu  z elektrycznością (§ 6 ust. 1, § 6 ust. 2  i § 7 ust. 1 pkt 1),

 

 • girlandy świetlne – lampki choinkowe: Led Light 100, ITEM No: 100-7 oraz LED LUZ DE NAVIDAD Ryż LED, ITEMNO: SK-7845 nie spełniają zasadniczych wymagań określonych  w   § 5 ust. 1 i ust. 2oraz w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, zgodnie z którymi:

- na sprzęcie elektrycznym (a w przypadku braku takiej możliwości w instrukcji obsługi, świadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji dołączonej do sprzętu) zamieszcza siępodstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania  tego sprzętu (§ 5 ust. 1),

- na sprzęcie elektrycznym (a w przypadku braku takiej możliwości, na opakowaniu) zamieszcza się nazwę producenta lub znak towarowy (§ 5 ust. 2),

- sprzęt elektryczny należy projektować i wytwarzać w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie (§ 6 ust. 2)

 

Stwierdzone niezgodności badanych girland świetlnych – lampek choinkowych z wymaganiami zasadniczymi określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2, w § 6 ust. 1 i ust. 2 oraz w  § 7 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej powodują, iż przedmiotowe girlandy świetlne – lampki choinkowe mogą stwarzać ryzyko porażenia ich użytkowników prądem elektrycznym lub powstania pożaru z uwagi na nieprawidłową konstrukcję (niebezpieczeństwo wyrwania przewodu z oprawy lub jego przetarcia z powodu braku odciążki oraz zastosowanie wtyczki o niewłaściwej budowie) oraz brak możliwości po stronie użytkownika zachowania warunków bezpieczeństwa użytkowania opraw oświetleniowych spowodowany brakiem istotnych w tym zakresie informacji.

 

Dowodem na powyższe są Sprawozdania  z badań organoleptycznych nr nr 00000196-00000198.

 

Z uwagi na to, że wymagania zasadnicze dla sprzętu elektrycznego określają podstawowe wymagania dla tego rodzaju wyrobów istotne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, to ich niespełnienie powoduje, że w czasie ich użytkowania mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt domowych oraz utraty mienia. W przedmiotowej sprawie niespełnianie zasadniczych wymagań przez girlandy świetlne – lampki choinkowe nie budzi wątpliwości, a co za tym idzie potencjalne zagrożenia jakie mogą wywołać są realne, co potwierdzają wyniki badań organoleptycznych.

 

W przypadku stwierdzenia przez organ przeprowadzający kontrolę, że wyrób nie spełnia między innymi zasadniczych wymagań, przywołany w sentencji art. 40 k ustawy o systemie oceny zgodności daje organowi temu możliwość zakazania w drodze decyzji na okres nie dłuższy niż 2 miesiące udostępniania tego wyrobu, co uczyniono  w przedmiotowej sprawie.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji. W myśl przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.)  w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej organem właściwym jest wojewódzki inspektor, a organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów

 

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Odstępstwo od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (…) organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

W związku z powyższym w sprawie nie wszczęto postępowania administracyjnego dotyczącego zakazu udostępniania przedmiotowych girland świetlnych – lampek choinkowych i  w świetle art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.)oraz art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej odstąpił od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się  w sprawie co do zebranych dowodów i materiałów w terminie nie krótszym niż 10 dni, gdyż w niniejszej sprawie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi w sprawie zachodzi właśnie konieczność pilnego wydania przedmiotowej decyzji w toku kontroli. W obrocie znajduje się bowiem sprzęt elektryczny, który stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

 

Wobec powyższych okoliczności zakazanie udostępniania przedmiotowych girland świetlnych – lampek choinkowych jest uzasadnione.

 

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, z uwagi na zaistnienie w sprawie jednej z przesłanek wymienionej w przepisie art. 108 § 1 Kpa, tj. zagrożenie zdrowia i życia człowieka.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267)  od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Strona ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267)  wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

                                                                              Z up. Zachodniopomorskiego

                                                                        Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

          Andrzej Kuśpiel

       Dyrektor Delegatury

 

Otrzymują:                                                                           

 1. FU TAI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nadrzeczna 3F, lok. P06

 •   Wólka Kosowska
 • A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 14-01-2014 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2014 13:54