Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WNB.8361.174.2013

Zachodniopomorski Wojewódzki 

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

WNB.8361.174.2013

 

„PEPCO POLAND” Spółka z o.o.

ul. Strzeszyńska 73A

60-479 Poznań

prowadzący działalność gospodarczą

w Sklepie PEPCO

ul. Bandurskiego 96A

w Szczecinie

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 40 k ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 ze zm. ) oraz art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej:

  1. zakazuje udostępnienia 5 partii sprzętu elektrycznego tj. opraw oświetleniowych, lampek dziecięcych PEPCO model 233273, EAN 2220002332734 w formie: ślimaka, motyla, piłki do koszykówki, auta i lwa na okres 2 miesięcy, przedsiębiorcy „PEPCO POLAND” Spółka z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie PEPCO w Szczecinie przy ul. Bandurskiego 96A,
  2. nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 25 listopada 2013r. na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 00012658 z dnia 25.11.2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, rozpoczęli kontrolę u przedsiębiorcy:„PEPCO POLAND” Spółka z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie PEPCO w Szczecinie przy ul. Bandurskiego 96A.

 

W toku czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili w sprzedaży m.in. 5 partii sprzętu elektrycznego tj. opraw oświetleniowych, lampek dziecięcych PEPCO model 233273, EAN 2220002332734 w formie ślimaka, motyla, piłki do koszykówki, auta i lwa oznaczonych znakiem zgodności CE oraz danymi przedsiębiorcy: „importer: „PEPCO POLAND” Spółka z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań”.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) domniemywa się, że wyrób, na którym umieszczono oznakowanie zgodności lub dla którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań, jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.
W związku zatem z faktem, że przedmiotowe oprawy oświetleniowe były oznakowane znakiem CE uznać należy, że do tego rodzaju sprzętu elektrycznego znajdzie zastosowanie przywołane wyżej domniemanie.

 

Nadto zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy domniemywa się, że wyrób spełnia określone zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych lub specyfikacji zharmonizowanych.

 

Mając na uwadze powyższe domniemanie, w trakcie kontroli przeprowadzono badania organoleptyczne ww. opraw oświetleniowych na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) z uwzględnieniem zapisów norm:

  1. PN-EN 60598-1:2011 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (dział 3:Cechowanie),
  2. PN-EN 60598-2-10:2005 „Oprawy oświetleniowe. Cześć 2-10: Wymagania szczegółowe Przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieci” (pkt 10.4.1 pkt 10.5, pkt 10.6.1, 10.6.5).

 

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych stwierdzono, że ww. partie sprzętu elektrycznego stanowiły przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieci, oznakowane znakami zgodności CE, których korpusy wykonano z materiału ceramicznego w formie:  ślimaka, motyla, piłki do koszykówki, auta i lwa, z nieodłaczalnymi przewodami zasilającymi zakończonymi wtyczkami oraz z zamontowanymi na przewodach włącznikami/wyłącznikami. Na spodnich częściach znajdowały się etykiety, na których podano: Model No.:233273, 220-240V, 50Hz, symbol drugiej klasy ochronności elektrycznej, piktogram informujący o zastosowaniu opraw wewnątrz pomieszczeń, znak CE,  bulb  type E14, 40W Max, dwa rysunki przedstawiające wzory żarówek tj. z bańką kulistą i bańką owalną,  symbol wskazujący na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Importer: PEPCO Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań. W górnej części opraw oświetleniowych zamocowano oprawki do żarówek wykonane z białego tworzywa sztucznego na których trwale zamocowano etykiety z następującymi informacjami: MAX:40W, 220-240V, 50Hz, E14, symbol F, symbol wskazujący na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, symbol drugiej klasy ochronności elektrycznej, znak CE. Ponadto na oprawkach do żarówek trwale naniesiono: E14, HD33A, CE, T210oC. Klosze opraw wykonanych z tworzywa sztucznego z naniesionymi kolorowymi wzorkami na drucianych stelażach. Do opraw dołączono etykiety na których podano: m. in. Decor, Pepco, Home, 19,99zł, YW13 PLU 233273, Pl Lampa dziecięca, Importer: PEPCO Poland Sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 73A Poznań, Poland, Wyprodukowano: w Chinach. Kod EAN: 2220002332734. Oprawy oświetleniowe nie zostały wyposażone w transformatory/przekształtniki wytwarzające niskie napięcie SELV, które to wymaganie określono w pkt 10.4.1 i 10.6.1 ww. normy PN-EN 60598-2-10:2005 i są zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej o napięciu 230V. W związku z powyższym oprawy oświetleniowe, lampki dziecięce PEPCO model 233273, EAN 2220002332734 w formie: ślimaka, motyla, piłki do koszykówki, auta i lwa nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w § 6 ust. 1 w związku z § 7 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego jw.ze względu na konstrukcję opraw, ponieważ nie zostały wyposażone w transformator/przekształtnik wytwarzający niskie bezpieczne napięcie SELV, przez co nie zapewniono odpowiednich środków technicznych zapewniających ochronę dzieci przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogącej powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością. Wymagania te zostały określonew pkt 10.4.1 i pkt 10.6.1 normy  PN-EN 60598-2-10:2005, zgodnie z którymi przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieci,  zaliczane do II klasy ochronności, przeznaczone do żarówek, powinny być zasilane z transformatorów/przekształtników wytwarzających napięcie o wartości nie przekraczającej 24V SELV, trwale przyłączonych  do oprawy oświetleniowej.

 

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniach z badań organoleptycznych Nr 00001510-00001514.

 

Zgodnie z przepisem art.10 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Odstępstwo od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 kpa, zgodnie z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (…) organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 kpa.

 

Nadto zgodnie z przepisem art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r. przed przyjęciem środka określonego w ust.1 (tj. m.in. zakazania lub ograniczenia udostępniania produktu na rynku) zainteresowany podmiot gospodarczy ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska w odpowiednim terminie, nie krótszym niż 10 dni, chyba że takie konsultacje nie są możliwe ze względu na stopień pilności środka, który ma być podjęty, uzasadniony wymogami zdrowia lub bezpieczeństwa, albo z uwagi na innego rodzaju powody związane z interesem publicznym objęte odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym. Jeżeli działanie zostało podjęte bez wysłuchania podmiotu, powinien on mieć możliwość bycia wysłuchanym jak najszybciej, a podjęte działanie powinno zostać natychmiast poddane przeglądowi.

 

Stąd biorąc pod uwagę opisane wyżej realne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika, jakie nieść może użytkowanie przedmiotowych opraw oświetleniowych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 10 § 2 ustawy kpa oraz art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), odstąpił od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się w sprawie co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Zgodnie z art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności, w przypadku, gdy w wyniku kontroli organ wyspecjalizowany, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, może w drodze decyzji zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

 

W świetle przedstawionych okoliczności zakazanie przedsiębiorcy PEPCO POLAND Spółka z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań, udostępniania opraw oświetleniowych, lampek dziecięcych PEPCO model 233273, EAN 2220002332734 w formie: ślimaka, motyla, piłki do koszykówki, auta i lwa jest uzasadnione.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz 267), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz 267), jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony, decyzji od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej argumenty, uznać należy, że w niniejszej sprawie zaistniała jedna z przesłanek, o której mowa w wyżej przytoczonym przepisie (zagrożone życie konsumenta), dające organowi podstawę do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, stąd w niniejszym zakresie orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz 267),od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin .

Jednocześnie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje na możliwość wypowiedzenia się przez stronę w sprawie w odwołaniu wniesionym od niniejszej decyzji.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt. 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz 267),wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

 

                                                                                     Zachodniopomorski Wojewódzki

                                                                                                                    Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                                                      

                                                                                                Ewa Kryjom

 Otrzymują:

  1. „PEPCO POLAND” Spółka z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań,
  2.  aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 08-01-2014 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2014 09:47