Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.28.2013.J-34.2013

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Koszalin, dnia 09 października 2013 r.

 

 

 

Pani

Elżbieta Kania

wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą: EKOZAGRODA ELŻBIETA KANIA

ul. Katedralna 38

78-100 Kołobrzeg

 

 

DECYZJA 

ZBŻ.8361.28.2013.J-34.2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Pani Elżbiecie Kania wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą EKOZAGRODA ELŻBIETA KANIA, ul. Katedralna 38, 78-100 Kołobrzeg, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej,wyprodukowanych przez Balviten Sp. z o.o., Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice, zakład produkcyjny: ul. Wincentego Witosa 5a, 32, 32-851 Jadowniki,tj.:

 1. partii chleba wieloziarnistego bezglutenowego a`400 g, który nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:
  • art. 3 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących gluten (Dz. U. L 16 z 21.1.2009, s.3; sprostowanie: Dz. U. L 171 z 1.7.2009, s. 48/1) z uwagi na umieszczenia niewłaściwego określenia na etykiecie środka spożywczego dla osób nietolerujących glutenu - przy nazwie środka spożywczego „Chleb wieloziarnisty” podano określenie „bezglutenowy” zamiast „produkt bezglutenowy”;
  • § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z uwagi na niepodanie ilościowej zawartości składników, tj. określonych  ziaren znajdujących się w składzie chleba, podczas gdy składniki te są istotne dla scharakteryzowania tego środka spożywczego i odróżnienia go od innych środków spożywczych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu 
 2. partii budyniu czekoladowego, produkt bezglutenowy a`130 g, który nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:
  • art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)  w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 nr 136 poz. 914 z późn. zm.) z uwagi na to, że oznakowanie ww. artykułu rolno-spożywczego, tj. jego nazwa i elementy graficzne (kubek z budyniem i kostkami czekolady) wprowadza konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, m.in. rodzaju, składu i właściwości, tj. wskazuje, że budyń zawiera w składzie czekoladę, podczas gdy informacja o składnikach na opakowaniu budyniu nie wskazuje jednoznacznie, że budyń zawiera czekoladę,
  • art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 nr 136 poz. 914 z późn. zm.) z uwagi na to, że oznakowanie ww. artykułu rolno-spożywczego wprowadza konsumenta w błąd przez sugerowanie umieszczoną na opakowaniu informacją o treści: „bez konserwantów", że produkt ten posiada szczególne właściwości, podczas gdy wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości,

z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 11 i 15. 02.2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku art. 3 ust. 1 pkt 6  oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności o numerze 000011665,inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorców – wspólników spółki cywilnej: Urszula Jaros wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA (S.C.) E. KANIA, U. JAROS i Elżbieta Kania wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA S.C. E. KANIA, U. JAROS w sklepie spożywczym w Kołobrzegu, ul. Katedralna 38.

 

Podczas kontroli stwierdzono wprowadzenie do obrotu 2 partii produktów bezglutenowych niewłaściwie oznakowanych, niespełniających wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) – dalej również „ustawy o jakości”, o wartości 66,90 zł, wyprodukowanych przez Balviten Sp. z o.o., Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice, zakład produkcyjny: ul. Wincentego Witosa 5a, 32, 32-851 Jadowniki,tj.:

 1. partię produktu pn. chleb wieloziarnisty bezglutenowy a`400 g, w ilości 6 opakowań o wartości 53,40 zł, z powodu:
  • umieszczenia niewłaściwego określenia na etykiecie środka spożywczego dla osób nietolerujących glutenu, tj. przy nazwie środka spożywczego „Chleb wieloziarnisty” podano określenie „bezglutenowy” zamiast „produkt bezglutenowy” co stanowi naruszenie art. 3 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących gluten (Dz. U. L 16 z 21.1.2009, s. 3; sprostowanie: Dz. U. L 171 z 1.7.2009, s. 48/1);
  • niepodania ilościowej zawartości składników, tj. określonych ziaren znajdujących się w składzie chleba, podczas gdy składniki te są istotne dla scharakteryzowania tego środka spożywczego i odróżnienia go od innych środków spożywczych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu, co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.);
 2. partię produktu pn. budyń czekoladowy, produkt bezglutenowy a`130 g w ilości 3 opakowań o wartości 13,50 zł , z uwagi na to że:
  • oznakowanie ww. artykułu rolno-spożywczego, w tym jego nazwa i elementy graficzne (kubek z budyniem i kostkami czekolady) wprowadza konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, m.in. rodzaju, składu i właściwości. Oznakowanie powyższe wskazuje, że budyń zawiera w składzie czekoladę, podczas gdy informacja o składnikach na opakowaniu budyniu nie wskazuje jednoznacznie, że budyń zawiera czekoladę. Powyższe stanowi naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy o jakości w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., nr 136 poz. 914 z późn. zm.);
  • oznakowanie ww. artykułu rolno-spożywczego wprowadza konsumenta w błąd poprzez umieszczenie na opakowaniu informacji o treści: „bez konserwantów" sugerującej, że produkt ten posiada szczególne właściwości, podczas gdy wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości. W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. nr 232, poz. 1525 z późn. zm.) do tego rodzaju środków spożywczych nie wolno stosować substancji dodatkowych innych niż substancje słodzące i barwniki. Powyższe stanowi naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy o jakości w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., nr 136 poz. 914 z późn. zm.).    

 

Z uwagi na okoliczność, że jedna z kontrolowanych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej – P. Urszula Jaros, z dniem 12.07.2013 r. zakończyła działalność gospodarczą, co wynika z jej wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), niniejsze postępowanie wszczęto wobec Pani Elżbiety Kani, jako strony postępowania, określając jej firmę według aktualnego brzmienia wynikającego z CEIDG.

 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami pismem z dnia 09.09.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – Elżbietę Kanię o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. wymienionych środków spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanych jak i producenta kwestionowanych produktów, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowani przedsiębiorcy w piśmie z dnia 25.06.2013 r. poinformowali, że zakwestionowany towar został wycofany ze sprzedaży oraz  podjęto rozmowy z producentem w celu zapobieżenia podobnym nieprawidłowościom.

Producent  Balviten Sp. z o.o., Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice, w piśmie z dnia 13.05.2013 r. poinformował natomiast, iż:

- produkt oznakowany etykietą „Chleb wieloziarnisty bezglutenowy” do momentu wyczerpania zapasów oznakowany został dodatkowym napisem nanoszonym pieczątką w wersji polskiej i angielskiej o treści „Produkt bezglutenowy”, a po wyczerpaniu zapasów magazynowych etykiet, kolejny nakład wydrukowany zostanie z nazwą: „Chleb wieloziarnisty. Produkt bezglutenowy”;

- natychmiast zostanie uzupełniona treść etykiety o procentową zawartość ziaren w składzie produktu w formie dodatkowej etykiety naklejanej przy składzie;

- zakwestionowane oznakowanie budyniu czekoladowego zostało wstrzymane, zmianie ulegnie skład produktu, który zostanie wzbogacony o dodatek proszkowanej czekolady;

- usunięte zostanie oznakowanie „bez konserwantów”.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości,  jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących gluten (Dz. U. L 16 z 21.1.2009, s.3; sprostowanie: Dz. U. L 171 z 1.7.2009, s. 48/1), dalej „rozporządzenia 41/2009”, określenie „produkt bezglutenowy”, stosowane w etykietowaniu, reklamie oraz prezentacji takich produktów, pojawia się przy nazwie, pod jaką sprzedawany jest dany środek spożywczy.

 

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”, w oznakowaniu opakowanego środka spożywczego podaje się ilościową zawartość składników lub kategorii składników tego środka spożywczego, jeżeli składnik lub kategoria składników jest istotna dla scharakteryzowania środka spożywczego i odróżnienia go od innych środków spożywczych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu.

 

W przypadku produktu o nazwie chleb wieloziarnisty bezglutenowy a`400 g ustalono, że na jego etykiecie przy nazwie umieszczono określenie „bezglutenowy” zamiast „produkt bezglutenowy” oraz stwierdzono brak informacji dotyczącej ilościowej zawartości składników, tj. określonych  ziaren znajdujących się w składzie chleba (siemienia lnianego, płatków gryczanych), podczas gdy składniki te są istotne dla scharakteryzowania tego środka spożywczego i odróżnienia go od innych środków spożywczych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu. W związku z powyższym ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie art. 3 ust. 6 rozporządzenia 41/2009 oraz § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy o jakości, w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym, do jego znakowania stosuje się wymagania określone m.in. w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 nr 136 poz. 914 z późn. zm.), w myśl których oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do jego charakterystyki w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji (art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości (art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. c).

 

W przypadku produktu o nazwie budyń czekoladowy, produkt bezglutenowy a`130 g stwierdzono, że jego oznakowanie, w tym nazwa oraz umieszczone na opakowaniu elementy graficzne (kubek z budyniem i kostkami czekolady), wprowadza konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, tj. jego rodzaju, właściwości i składu wskazując, że  budyń zawiera w składzie czekoladę, podczas gdy informacja o składnikach na opakowaniu budyniu nie wskazuje na jej obecność. Dodatkowo stwierdzono, że oznakowanie tego środka spożywczego informacją „bez konserwantów” wprowadza konsumenta w błąd przez sugerowanie, że produkt ten posiada szczególne właściwości, podczas gdy wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości.

W związku z powyższym ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy o jakości w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a i c wyżej cytowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających te artykuły do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str.1 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Elżbieta Kania, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do produktu pn. chleb wieloziarnisty bezglutenowy a`400 g, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia go do obrotu uznał, że ujawniona nieprawidłowość polegająca na użyciu w oznakowaniu niewłaściwego określenia dla produktów bezglutenowych nie narusza prawa konsumentów do informacji, nie wpływa na wybór konsumentów, nie narusza ich interesu zdrowotnego, ani też nie ma wpływu na przydatność zakwestionowanego produktu do celów spożywczych. W jego oznakowaniu podano bowiem określenie informujące o tym, że środek spożywczy jest bezglutenowy i choć nie odpowiada ono w swym brzmieniu przepisom prawa, to jednak pozwala na właściwą identyfikację środka spożywczego pod kątem jego charakterystycznych właściwości. W odniesieniu natomiast do nieprawidłowości polegającej na braku podania ilościowej zawartości składników uznano, że narusza ona interes konsumentów w zakresie prawa do rzetelnej informacji oraz pozbawia ich możliwości porównania tego artykułu rolno-spożywczego pod względem zawartości głównego składnika z podobnymi artykułami znajdującymi się w obrocie, a przez to uniemożliwia dokonanie świadomego wyboru środka spożywczego z uwagi na wyróżniające go istotne cechy (tj. ilościową zawartość składników). Jednakże wzięto pod uwagę w tym przypadku, że decydującym czynnikiem przy wyborze konsumentów będzie specjalne przeznaczenie żywieniowe przedmiotowego środka spożywczego, na co wskazuje jego oznakowanie, nie zaś ilościowa zawartość składników i przez ten pryzmat dokonano oceny przedmiotowej przesłanki wymiaru kary.

 

Oceniając natomiast stopień szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu produktu pn. budyń czekoladowy, produkt bezglutenowy a`130 g organ uznał, że stwierdzone nieprawidłowości naruszają prawo konsumentów do informacji mogącej mieć wpływ na dokonywany przez nich wybór. Użycie w nazwie jak i w oprawie graficznej opakowania elementów sugerujących, że produkt zawiera czekoladę, jak również umieszczenie na opakowaniu informacji „bez konserwantów” sugerującej, iż produkt posiada szczególne cechy odróżniające go od innych produktów tego rodzaju, może powodować postrzeganie produktu jako lepszego niż jest w istocie. Z drugiej strony przy ocenie przedmiotowej przesłanki w przypadku tego środka spożywczego uwzględniono również, że stwierdzone uchybienia nie naruszają zdrowotnego interesu konsumentów, ani nie mają wpływu na przydatność produktu do celów spożywczych.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi. Punkt sprzedaży należący do strony można uznać za sklep specjalistyczny ze względu na przedmiot obrotu (środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywność ekologiczna). Z tego też względu strona powinna wykazać się znajomością prawa żywnościowego związanego z wykonywaną działalnością, szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotów produktów, która w tym przypadku uchroniłaby stronę przed wystąpieniem stwierdzonych nieprawidłowości. W opinii organu, stwierdzone braki w oznakowaniu przedsiębiorca był w stanie wykryć w trakcie zwykłych czynności, np. przy odbiorze towaru od dostawcy, bez podejmowania dodatkowych działań przekraczających należytą staranność w stosunkach handlowych na poziomie dokonywanego przez siebie obrotu. Z drugiej jednak strony uwzględniono, iż pomimo faktu, że jako sprzedawca detaliczny należy strona do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze, to jednak nie przyczyniła się do wystąpienia stwierdzonych naruszeń ponieważ powstały ono na etapie produkcji. Co więcej, strona mogła spodziewać się, że znajdujące się w jej ofercie handlowej artykuły rolno-spożywcze, jako produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego, są właściwej jakości.  

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że  stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu stanowiły bardzo niewielką część wymagań przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju produktów. Nie były również istotne z punktu widzenia właściwości produktów oraz z punktu widzenia regulacji rynków rolnych, a także nie naruszały istotnie interesów konsumentów. Ponadto były jedynymi stwierdzonymi w odniesieniu do tych produktów (badania laboratoryjne nie wykazały ich niewłaściwej jakości).

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca Elżbieta Kania nie była wcześniej kontrolowana w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawione przez stronę zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012 stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 334,50 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonych naruszeń i dokonanej w związku z nimi oceny wszystkich przesłanek jej wymiaru, a także ilości i wartości artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.                

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – zarówno kontrolowany jak i producent uzyskali wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

 1. Elżbieta Kania
 2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-12-2013 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2013 09:54