Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.63.2013.J-38.2013

                                                                                                     Szczecin, dnia 12.11.2013r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Dariusz Watral

prowadzący działalność gospodarczą

w hurtowni „Madar” w Szczecinie

ul. Autostrada Poznańska 1

 

reprezentowany przez

radcę prawnego Magdalenę Piasecką

Kancelaria prawna K. Helińska i wspólnicy sp.k.

Al. Papieża Jana Pawła II 15/4

70-445 Szczecin

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.63.2013.J-38.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Dariuszowi Watralprowadzącemu działalność gospodarczą w hurtowni „Madar” przy ul. Autostrada Poznańska 1 w Szczecinie, karę pieniężną w wysokości 1719,00 złotych(słownie: jeden tysiąc siedemset dziewiętnaście złotych) w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu „Zrazowa dolna wołowa produkt głęboko mrożony” z partii 15,91kg, oznakowana m. in. najlepiej spożyć przed: 12.2014, numer partii: 3354; Zakład Rozbioru i Pakowania Mięsa „Mogral” Grzegorz Grabowski 62-600 Koło, Powiercie 9B, jako artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w rozumieniuart. 3 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)z uwagi na obecność DNA konia.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 12,15,17,19,23,25,29 kwietnia oraz 6,21,23 maja 2013 roku na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zm.), w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011516 z dnia 12 kwietnia 2013r.inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Dariusza Watral,prowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni „Madar” przy ul. Autostrada Poznańska 1 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnychstwierdzono w sprzedaży produkt „Zrazowa dolna wołowa produkt głęboko mrożony”, z partii 15,91kg, oznakowana m. in. najlepiej spożyć przed: 12.2014, numer partii: 3354; Zakład Rozbioru i Pakowania Mięsa „Mogral” Grzegorz Grabowski 62-600 Koło, Powiercie 9B. W dniu 25.04.2013r. za protokołem pobrania próbki  nr 000760 do badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej przy ul. Papieża Pawła VI nr 3 w Szczecinie pobrano m.in. próbkę (1op/2,60 kg) ww. produktu „Zrazowa dolna wołowa produkt głęboko mrożony”.Równocześnie za protokołem pobrania próbki nr 000761 pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną produktu pobranego do badań laboratoryjnych z tej samej partii, w ilości 1op/2,80 kg.

 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że uzyskany wynik na podstawie amplifikacji konserwatywnego fragmentu genu w mtDNA  świadczy,  że w ww. próbie zrazowej dolnej wołowej jest obecne DNA konia w ilości powyżej 1%. Powyższe ustalenia udokumentowano w ekspertyzie z dnia 26.04.2013r, którą przekazano przedsiębiorcy w dniu 29.04.2013r. Ponadto poinformowano kontrolowanego, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1219 ze zm.) badanie próbek kontrolnych przeprowadza się na wniosek lub z urzędu.

 

W związku z wynikami badań Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o badaniu z urzędu próbki kontrolnej ww. produktu w Laboratorium Specjalistycznym Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach. Analiza laboratoryjna próbki produktu „Zrazowa dolna wołowa produkt głęboko mrożony” wykazała obecność DNA konia, oznaczenie ilości DNA konia 100%. Ponadto wykryto DNA surowca wołowego poniżej granicy oznaczalności oraz nie wykryto surowca wieprzowego, co zostało udokumentowane  w sprawozdaniu z badań nr 468/IH/2013, które przekazano przedsiębiorcy w dniu 21.05.2013r.

 

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, iż wprowadzony do obrotu produkt „Zrazowa dolna wołowa produkt głęboko mrożony”, oznakowany: nr partii 3354; najlepiej spożyć przed: 12.2014, Zakład Rozbioru i Pakowania Mięsa „Mogral” Grzegorz Grabowski 62-600 Koło, Powiercie 9B,wyczerpuje definicję artykułu rolno- spożywczego zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 21 grudnia21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą.

Biorąc pod uwagę stwierdzoną nieprawidłowość Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie art.  33 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.), do kontrolowanego przedsiębiorcy dnia 14.06.2013r. oraz producenta produktu dnia 10.06.2013r. skierował wystąpienia pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Do wystosowanych wystąpień ustosunkował się kontrolowany przedsiębiorca oraz producent. Ich wyjaśnienia organ wziął pod uwagę pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania administracyjnego.

Kontrolowany przedsiębiorca Dariusz Watral w odpowiedzi z dnia 27.06.2013r. wyjaśnił, że w żadnej mierze, pomimo zachowania wszelkich obowiązujących w tej materii norm postępowania nie był w stanie rozpoznać, iż nabywany towar mógł być zafałszowany. Ponadto podkreśla, że sam został wprowadzony w błąd nabywając towar który nie posiadał cech o istnieniu których zapewniał jego sprzedawca, w związku z tym podjął decyzję o ograniczeniu współpracy z tym sprzedawcą. Ponadto w dniu 27.06.2013r przedsiębiorca Dariusz Watral wystosował pismo, w którym oświadcza, że powiadomił wszystkich swoich odbiorców o zafałszowanej partii mięsa wołowego, uzyskując równocześnie potwierdzenie od odbiorców o braku w obrocie zakwestionowanej partii mięsa.

Producent Zakład Rozbioru i Pakowania Mięsa „Mogral” Grzegorz Grabowski w odpowiedzi na przedmiotowe wystąpienie, pismem z dnia 21.06.2013r. poinformował, że nigdy nie dokonywał ani rozbioru, ani sprzedaży mięsa końskiego, a zakwestionowane mięso kupił od dostawcy Wojciecha Kucały F.H Kucpol, jako mięso wołowe. Producent poinformował również, że niezwłocznie zawiadomił o zaistniałej sytuacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole jednocześnie wstrzymując sprzedaż mięsa zakupionego od ww. dostawcy oraz przystąpił do badania tego mięsa.

 

W związku z powyższym pismem z dnia 10 września 2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę Dariusza Watral o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu zafałszowanego, tj.: „Zrazowa dolna wołowa produkt głęboko mrożony” z partii 15,91kg, oznakowana m.in. najlepiej spożyć przed: 12.2014, numer partii: 3354; Zakład Rozbioru i Pakowania Mięsa „Mogral” Grzegorz Grabowski 62-600 Koło, Powiercie 9B, z uwagi na to, iż uzyskany wynik badań laboratoryjnych wykazał, że w ww. próbie zrazowej dolnej wołowej jest obecne DNA konia.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała. W dniu 17 września 2013r. do tut. Inspektoratu przybyła radca prawny Magdalena Piasecka, reprezentująca stronę na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13.09.2013r., która zapoznała się z materiałami postępowania.

W piśmie z dnia 20 września 2013r. ww. radca prawny działając w imieniu swojego Mandanta, podniosła iż stronie nie można zarzucić jakiejkolwiek winy czy zaniedbania przy wprowadzaniu do obrotu przedmiotowego towaru, gdyż przedmiotowy towar był oryginalnie zapakowany, a zarówno jego oznaczenia jak i załączone dokumenty wskazywały na to, iż skład produkt jest zgodny i odpowiada przepisom dotyczącym jakości towaru.  Ustalenie składu mięsa głęboko mrożonego nie jest możliwe w żaden alternatywny sposób poza specjalistycznymi badaniami laboratoryjnymi, w związku z czym strona w tej kwestii polegała na zapewnieniach producenta. Ponadto strona podniosła, iż zdaje sobie sprawę, iż pomimo, że wada powstała na etapie rozbioru i pakowania mięsa to nie zwalnia jej to z odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu. Jednak niezrozumiała dla strony jest ocena stopnia zawinienia na poziomie wysokim, gdyż nie miała ona  możliwości sprawdzenia składu przedmiotowego towaru i wykrycia przedmiotowej wady bez przeprowadzania specjalistycznych badań laboratoryjnych, nadto podjęła działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości.  Strona zakwestionowała również przyjętą na najwyższym poziomie ocenę zakresu naruszenia, gdyż zakwestionowana próbka została natychmiast wycofana z obrotu i nie była dalej dystrybuowana. Jednocześnie strona wniosła o wymierzenie kary z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości w najniższym wymiarze, bowiem wina bądź jej brak powinna determinować decyzję organu o wymierzeniu kary pieniężnej i jej wysokości.

 

W wyniku analizy ww. pisma Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że przedłożone pismo stanowi wyjaśnienie powstałej w toku kontroli nieprawidłowości i brak jest w nim jakichkolwiek argumentów, mających wpływ na zmianę stanowiska i oceny przesłanek mających wpływ na wymiar kary pieniężnej.  Oceniając stopień zawinienia organ uwzględnił okoliczność tak podjęcia przez kontrolowanego działań bezpośrednio po stwierdzeniu naruszenia, jak i możliwości strony dotyczące ujawnienia stwierdzonej nieprawidłowości.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. b ww. ustawy artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust.1 pkt 4, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego, przy czym pojęcie handlu detalicznego, zgodnie z art. 3 pkt 7 rozporządzenia (WE) 178/2002, oznacza również hurtownie. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Dariusz Watralprowadzący działalność gospodarczą w Hurtowni „Madar” ul. Autostrada Poznańska 1 w Szczecinie odpowiada za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002” zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując zatem dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, tj. „Zrazowa dolna wołowa produkt głęboko mrożony”, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzenie do obrotu ww. produktu jako produktu zafałszowanego jest czynem najwyższej rangi szkodliwym. Mięso jest jednym z podstawowych produktów żywnościowych. Mięso wołowe jest bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o zawartość żelaza, ponadto dostarcza też składniki mineralne. W porównaniu do wołowiny, konina posiada zbliżony skład chemiczny oraz barwę, różni się natomiast smakiem i spoistością. Kupując produkt, w tym przypadku mięso oznaczone jako wołowe konsumenci są przekonani, że spożywają właśnie takie mięso. Brak świadomości spożywania mięsa końskiego może naruszać nie tylko względy zdrowotne ale również światopoglądowe. W ocenie organu wiedza w zakresie zgodnej z prawdą nazwy produktu jest istotna, nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również z punktu widzenia zdrowia konsumenta. Brak rzetelnej informacji o produkcie uniemożliwia konsumentowi ocenę, czy chce taki produkt spożywać i czy dla niego taki produkt jest odpowiedni.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie hurtowym, a celem jej działalności jest dalsza odsprzedaż tych artykułów kolejnym przedsiębiorcom, można więc ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na dalszy obrót żywnością. Należy podkreślić, że zapobiegnięcie nieprawidłowości dotyczącej zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego leżało w mocy strony. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w odniesieniu do produktu „Zrazowa dolna wołowa produkt głęboko mrożony” strona ponosi odpowiedzialność, choćby z racji tego, że stwierdzoną „wadę” miała możliwość wykryć poprzez wyrywkowe przeprowadzanie badań laboratoryjnych ww. mięsa. Ponadto przepis art. 40a ust. 1 pkt 4 „ustawy o jakości” nie uzależnia nałożenia kary od stwierdzenia winy po stronie dystrybutora we wprowadzeniu do obrotu produktu zafałszowanego. Odpowiedzialność określona w tym przepisie ma charakter obiektywny, a przesłanką jej przyjęcia jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu. Tak, więc strona jako przedsiębiorca nie będący producentem przedmiotowego produktu, lecz prowadzącym sprzedaż hurtową odpowiada na tym etapie za jakość produktu który wprowadza do obrotu. Jednakże przy ocenie stopnia zawinienia uwzględniono również okoliczność podjęcia przez Stronę działań naprawczych bezpośrednio po stwierdzeniu naruszenia.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę fakt, że zakwestionowany produkt „Zrazowa dolna wołowa produkt głęboko mrożony”był w całości mięsem pochodzenia końskiego. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowejnazwa produktu, jest bardzo ważną informacją w przypadku tego rodzaju artykułu rolno-spożywczego jeżeli chodzi o interes i preferencje konsumentów i nie może wprowadzać w błąd co do gatunku mięsa.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Dariusz Watral  prowadzący działalność gospodarczą w Hurtowni „Madar” w Szczecinie przy ul. Autostrada Poznańska 1, był kontrolowany przez tut. organ Inspekcji Handlowej. W trakcie poprzednio przeprowadzonych kontroli stwierdzono naruszenia przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wzięto pod uwagę również okoliczność, że strona nie jest nowym podmiotem na rynku, a zasadniczo również i to, że dystrybuuje swoje towary innym przedsiębiorcom celem dalszej odsprzedaży.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) należy do grupy tzw. średnich przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jest znaczny.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności przy uwzględnieniu faktu, że strona wprowadziła do obrotu artykuł rolno-spożywczy zafałszowany, stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z tym przepisem wynosi 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił przedsiębiorcy Dariuszowi Watral,prowadzącemu działalność gospodarczą w Hurtowni „Madar” w Szczecinie przy ul. Autostrada Poznańska 1 wymierzyć karę pieniężną w wysokości 1719,00  złotych z tytułu wprowadzenia do obrotu produktuzafałszowanego „Zrazowa dolna wołowa produkt głęboko mrożony”.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej kwota 1719,00 złotych kary z tytułu wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego, spełnia te przesłanki.

 

Zgodnie z art. 104 §1 k.p.a. organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

1)     Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Dariusz Watral prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni „Madar” przy ul. Autostrada Poznańska 1 w Szczecinie powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.),  od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

2)         Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                        ..………………………………………………..

                                                                                                (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby

                                                                                                     upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

- r.pr. Magdalena Piasecka

  Kancelaria prawna K. Helińska i wspólnicy sp.k.

  Al. Papieża Jana Pawła II 15/4

  70-445 Szczecin

- a/a (Kc).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 16-12-2013 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2013 09:27