Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.59.2013.J-37.2013

                                                                                              Szczecin, dnia 06.11.2013r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                          

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Danuta Kubiak, Michał Kubiak wspólnicy spółki cywilnej

         prowadzący działalność gospodarczą

                                                                        w Pawilonie Handlowym nr 78 –

                                                                         sklep mięsny „U Kuby”Rynek Pogodno

                 ul. Reymonta 3 w Szczecinie

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.59.2013.J-37.2013.

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy p. Danuta Kubiak, Michała Kubiak wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą w Pawilonie Handlowym nr 78 – sklep mięsny „U Kuby” Rynek Pogodno ul. Reymonta 3 w Szczecinie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii kurczaka świeżego o wartości 34,00 zł oraz 1 partii skrzydeł kurczaka świeże o wartości 14,22 zł, oferowane do sprzedaży luzem, które nie odpowiadały wymaganiom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s.46 z późn. zm.),  ze względu na to, że w miejscu sprzedaży przy w/w produktach nie uwidoczniono informacji w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanu, w którym mięso wprowadza się do obrotu oraz zalecanej temperatury przechowywania, ze względu na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 8-9 kwietnia 2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz.  UE. L. 165 z 30. 4 2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011512 z dnia 08.04.2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u  przedsiębiorców p. Danuty Kubiak, Michała Kubiak wspólników spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarczą w Pawilonie Handlowym nr 78 – sklep mięsny „U Kuby” Rynek Pogodno ul. Reymonta 3 w Szczecinie zwanych dalej również „stroną”. 

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partię kurczaka świeżego o wartości 34,00 zł oraz 1 partię skrzydeł kurczaka świeże o wartości 14,22 zł, oferowane do sprzedaży luzem, które nie odpowiadały wymaganiom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s.46 z późn. zm.), ze względu na to, że w miejscu sprzedaży przy w/w produktach nie uwidoczniono informacji w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanu, w którym mięso wprowadza się do obrotu oraz zalecanej temperatury przechowywania.

 

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s.46 z późn. zm.) jeżeli mięso drobiowe jest oferowane do sprzedaży bez opakowania, z wyjątkiem przypadku, gdy rozbiór i odkostnianie odbywają się w miejscu sprzedaży przewidzianym w art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, pod warunkiem że taki rozbiór i odkostnianie odbywają się na prośbę i w obecności konsumenta, stosuje się art. 14 dyrektywy 2000/13/WE w odniesieniu do oznaczeń, o których mowa w ust. 4. Zgodnie z ust. 4 w miejscu sprzedaży przy ww. produktach uwidacznia się informację w zakresie: ust. 4 lit. a) kategorii mięsa (kl. A lub B), ust. 4 lit. c) stanu, w którym mięso drobiowe wprowadza się do obrotu oraz zalecaną temperaturę przechowywania. Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnianie zostało zadeklarowane  przez producenta.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia w toku kontroli stwierdzono, iż poddane ocenie artykuły rolno-spożywczy nie spełniają wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s. 46 z późn. zm.), ze względu na to, że w miejscu sprzedaży przy w/w produktach nie uwidoczniono informacji w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanu, w którym mięso wprowadza się do obrotu oraz zalecanej temperatury przechowywania.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 10.09.2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę p. Danutę Kubiak, Michała Kubiak wspólników spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarczą w Pawilonie Handlowym nr 78 – sklep mięsny „U Kuby” Rynek Pogodno ul. Reymonta 3 w Szczecinie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii kurczaka świeżego o wartości 34,00 zł oraz 1 partii skrzydeł kurczaka świeżych o wartości 14,22 zł, które nie odpowiadały wymaganiom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s.46 z późn. zm.),  ze względu na to, że w miejscu sprzedaży przy w/w produktach nie uwidoczniono informacji w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanu, w którym mięso wprowadza się do obrotu oraz zalecanej temperatury przechowywania.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.)stanowi ponadto w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno- spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorcy p. Danuta Kubiak, Michała Kubiak wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą w Pawilonie Handlowym nr 78 – sklep mięsny „U Kuby” Rynek Pogodno ul. Reymonta 3 w Szczecinie odpowiadają za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którymi ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 2 partii artykułów rolno-spożywczych, tj. partii „kurczaka świeżego” oraz partii „skrzydeł kurczaka świeże”  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu jest średni. Brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży obowiązkowychinformacji dla konsumentów o kategorii mięsa, stanu w którym wprowadzono mięso do obrotu i zalecanej temperatury przechowywania w przypadku kurczaka świeżego” oraz „skrzydeł kurczaka świeże” pozbawia konsumenta podstawowej wiedzy o tym jaki jest stan mięsa, jaka jest jego klasa oraz w jakiej temperaturze powinien być przechowywany. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego w niebagatelny sposób wpływać na podjęcie przez konsumenta decyzji podczas dokonywania zakupów, co do wyboru konkretnego środka spożywczego, ale również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumenta do którego produkt może trafić.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością.W odniesieniu do braku ww. informacjiw miejscu sprzedaży przy w/w produktach Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał,iż w tym zakresie strona ponosi winę, za stwierdzone naruszenia, bowiem to na stronie leżał obowiązek zamieszczenia takich danych przy sprzedawanych produktach, miała ona zatem bezpośredni wpływ na wystąpienie tych naruszeń (przed ich wystąpieniem uchroniłaby stronę znajomość przepisów prawa żywnościowego).  Ponadto stwierdzone nieprawidłowości możliwe były do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy towarze przez osobę bezpośrednio obsługującą konsumentów. Strona postępowania bowiem jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znać przepisy prawa żywnościowego związane z wykonywaną przez niego profesjonalną działalnością w zakresie sprzedaży wyrobów mięsnych konsumentom. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający zewspomnianych wyżej przepisów. Oceniając stopień winy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca w toku kontroli wyeliminował stwierdzone nieprawidłowości poprzez umieszczeniebrakujących informacji przy 2 partiach ww. środków spożywczych.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowane partie środków spożywczych poza wskazanymi nieprawidłowościami dotyczącymi braku uwidocznienia ww. informacjispełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Organ uwzględnił jednak fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości pomimo, że dotyczyły oznakowania, które stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przez przepisy prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów toinformacje o stanie w którym mięso wprowadza się do obrotu, o zalecanej temperaturze przechowywania stanowią jeden z najważniejszych elementów jakości handlowej.Ponadto wzięto pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenia dotyczyły niewielkiej wartości  i ilości partii produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejuwzględnił okoliczność, że w stosunku do przedsiębiorców Danuty Kubiak, Michała Kubiak wspólników spółki cywilnej nie prowadzono postępowań kontrolnych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o przedstawione przez stronę oświadczenie o wielkości obrotów, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.) strona należy do grupy tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest najmniejszy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi, jak również stopnia szkodliwości czynu i zakresu naruszenia.   Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej, z uwagi na fakt, iż strona podjęła natychmiastowe działania, zmierzające do poprawy stwierdzonej w oznakowaniu nieprawidłowości, a przedsiębiorca uzyskał wiedzę, co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości w zakresie oznakowania, wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno- spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

 

Zgodnie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

    …...............................................................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

1)      Danuta Kubiak

2)      Michał Kubiak

3)      a/a (Łw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 16-12-2013 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2013 09:25