Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.39,48.2013.J-29.2013

                                                                                         Szczecin, dnia 02.10.2013r.

   ZACHODNIOPOMORSKI                                            

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

   INSPEKCJI HANDLOWEJ

„Selgros” Spółka z o.o.

                ul. Zamenhofa 133

61-131 Poznań

 

 

DECYZJA WKŻ.8361.39,48.2013.J-29.2013

umarzająca postępowanie

 

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejumarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy „Selgros” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ul. Zamenhofa 133, prowadzącego działalność gospodarczą w Hali Szczecińskiej ul. Walecznych 66 w Szczecinie kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii, tj. 4 opakowań produktu „Hamburgery wołowe” p. g. m. 1000g., producenta Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki sp. z o. o. Golina, ul. Dworcowa 47d, Jarocin, o łącznej wartości 76,64zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisie §26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), ze względu na brak umieszczenia na opakowaniuw/w produktu dodatkowej informacji „produkt głęboko mrożony”,z uwagina to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 04, 05 i 06 marca 2013r. oraz 18marca 2013r. na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004. str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) zgodnie z upoważnieniem nr 00011487 z dnia 4.03.2013r. oraz nr 00011497 z dnia 18.03.2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Selgros” sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 133, prowadzącego działalność gospodarczą w Hali Szczecińskiej „Selgros” przy ul. Walecznych 66 zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partię, tj. 4 opakowania produktu „Hamburgery wołowe” p. g. m. 1000g., producenta Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki sp. z o. o. Golina ul. Dworcowa 47d, Jarocin, o łącznej wartości 76,64zł, którą poddano ocenie pod kątem spełniania wymagań, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.). W wyniku dokonanych czynności stwierdzono, że w oznakowaniu przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego – głęboko mrożonego, przeznaczonego bezpośrednio dla konsumenta, na opakowaniu nie uwidoczniono dodatkowej informacji “produkt głęboko mrożony”.

 

Zgodnie z treścią przepisu §26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacjęm. in. “produkt głęboko mrożony”

 

Stosownie z kolei do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), wprowadzone do obrotu artykuły rolno - spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnianie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia w toku kontroli stwierdzono, iż poddany ocenie artykuł rolno – spożywczy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisie § 26 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Ponadto w toku przeprowadzonej kontroli próbkę przedmiotowego artykułu rolno–spożywczego za protokołem pobrania próbki  nr 000731 pobrano do badań laboratoryjnych w kierunku identyfikacji obecności mięsa konia stanowiącego składniki żywności. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały obecności DNA konia.Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań  z dnia 11.03.2013r., które doręczono kontrolowanemu przedsiębiorcy.

 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli w zakresie oznakowania, zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i producenta zakwestionowanej partii „Hamburgera wołowego” p. g. m. 1000gZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie strona pismem z dnia 7 czerwca 2013r. poinformowała, iż niezwłocznie po powzięciu informacji dot. niewłaściwego oznakowania przedmiotowego produktu, podjęła działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, tj. o nieprawidłowościach powiadomiony został producent, który zobowiązał się do poprawy oznakowania na etykietach. Z kolei w swoim piśmie z dnia 21.05.2013r. producent poinformował, że podjął już działania dot. umieszczenia na etykiecie w/w produktu informacji „produkt głęboko mrożony”. Ponadto poinformował, że w/w asortyment nie jest obecnie sprzedawany do sieci Selgros i nie jest też przedmiotem sprzedaży do żadnego innego kontrahenta. Ponadto poinformował, że jedynie ten produkt nie posiadał powyższej wymaganej informacji, a pozostały asortyment jest prawidłowo oznakowany.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli,pismem z dnia 5 sierpnia 2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę Selgros sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 133, prowadzącego działalność gospodarczą w Hali Szczecińskiej „Selgros” przy ul. Walecznych 66 o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii, tj. 4 opakowania produktu „Hamburgery wołowe” p. g. m. 1000g.producenta Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki sp. z o. o. Golina ul. Dworcowa 47d, Jarocin, o łącznej wartości 76,64zł, która nie odpowiadała wymaganiom określonymw art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związkuz naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 26 ust.1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Przepis art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej również „ustawą o jakości”, zawiera definicję jakości handlowej, zgodnie z którą jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno- spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno- spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym, wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych oraz sposób ich znakowania. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.)stanowi ponadto w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej (…) podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca Selgros sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 133, prowadzącej działalność gospodarczą w Hali Szczecińskiej „Selgros” przy ul. Walecznych 66 odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego, tj. „Hamburgery wołowe p. g. m.” 100% wołowiny,  producenta Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki sp. z o. o. Golina ul. Dworcowa 47d, Jarocin, o łącznej wartości 76,64zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu jest znikomy. Informacja dotycząca tego, że jest to „produkt głęboko mrożony” nie pozbawiła bowiem konsumenta wiedzy w tym zakresie, bowiem „stan”, w jakim produkt był sprzedawany w sposób oczywisty wskazuje na okoliczność, że jest to tego rodzaju produkt, aczkolwiek brak tej informacji stanowi naruszenie cytowanych wyżej przepisów prawa.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie hurtowym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów innym przedsiębiorcom, którzy następnie dokonują ich sprzedaży konsumentowi finalnemu. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy przyjmowaniu towaru. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez nią działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno – spożywczych w sposób wynikający ze wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych. Jest to akt prawa powszechnie obowiązujący i jego bezwzględne przestrzeganie jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących obrót żywnością. Z drugiej strony organ uwzględnił również i postawę strony bezpośrednio po ujawnieniu nieprawidłowości dotyczących oznakowania. Strona, w miarę swoich możliwości, informując o tym organ w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, powiadomiła, iż w uzgodnieniu z producentem podjęła działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Oceniając zakres naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że zakwestionowana partia „Hamburgerów wołowych” p. g. m.” 100% wołowiny, poza opisanymi wyżej nieprawidłowościami dotyczącymi oznakowania opakowań jednostkowych spełniała inne wymagania jakościowe określone w przepisach regulujących jakość handlową artykułów rolno-spożywczych. Organ wziął również pod uwagę fakt, iż wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych w kierunku identyfikacji obecności mięsa konia stanowiącego składniki żywności nie wykazały obecności DNA konia, a zatem wykazały, że produkt jest zgodny pod względem badanych parametrów z deklaracją producenta, podaną na opakowaniu.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że strona była już kontrolowana przez tut. organ i wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wprowadzanych przez stronę do obrotu. 

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie posiadanych danych stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jak i wielkość osiągniętych rocznych obrotów ze sprzedaży towarów są najwyższe spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców. 

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, organ stwierdził, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi, stopnia szkodliwości, jak i zakresu naruszenia. Ponadto podjęte przez stronę działania po ujawnieniu nieprawidłowości pozwalają w ocenie organu na uznanie, iż również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej. Organ uznał również, iż strona uzyskała wiedzę, co do możliwości występowania w przyszłości podobnych nieprawidłowości w zakresie oznakowania, wpływających na jakość wprowadzanych przez nią do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

 

                                               Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom

    ...........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji) 

 

 

Otrzymują:

1)     „Selgros” Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań,

2)     a/a (Kc).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-11-2013 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2013 10:03