Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WNB.8361.152.2013

Szczecin, dnia

Zachodniopomorski Wojewódzki                                           

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

WNB.8361.152.2013

 

„ETOS” S.A.

Prowadzący działalność gospodarczą

w sklepie DIVERSE w Szczecinie

ul. Niepodległości 36

70-404 Szczecin

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 40 k ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 ze zm. ) oraz art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 

1.        zakazuje udostępnienia dwóch partii środków ochrony indywidualnej tj. okularów przeciwsłonecznych „mcray EYEWEAR" ST 06-COL. 07, EAN: 5900898483105 oraz okularów przeciwsłonecznych "mcray EYEWEAR" ST 03A-COL. 09, EAN: 5900898510252, na okres 2 miesięcy, przedsiębiorcy „ETOS” S.A., prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie DIVERSE w Szczecinie ul. Bysewska 23,
80-298 Gdańsk (siedziba)

2.        nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 29 lipca 2013r. na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 00012176 z dnia 29.07.2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, rozpoczęli kontrolę u przedsiębiorcy: "ETOS" Spółka Akcyjna, ul. Bysewska nr 23, 80-298 Gdańsk (siedziba),prowadzącego działalność gospodarczą w sezonowym punkcie handlowym „DIVERSE” w Pobierowie przy ul. Grunwaldzkiej 68, (akta WNB.8361.112.2013). Z uwagi na sezonowy charakter punktu w Pobierowie czynności kontrolne, w trakcie których przekazano wyniki badań laboratoryjnych, prowadzono w sklepie „DIVERSE” przy al. Niepodległości 36, w Szczecinie.

 

W toku czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili w sprzedaży m.in. dwie partie okularów przeciwsłonecznych, w oznaczeniu których jako producenta podano PROCONSULT, Na wzgórzu 30, 80-283 Gdańsk (jak później ustalono na podstawie faktury sprzedaży właściwy adres to: Zielone Wzgórze 46, 80-283 Gdańsk), tj.:

1.    okulary przeciwsłoneczne „mcray EYEWEAR" ST 06-COL. 07, EAN: 5900898483105 zakupione na podstawie FV nr 10/MC/2013 z dnia 10.04.2013r.

2.    okulary przeciwsłoneczne "mcray EYEWEAR" ST 03A-COL. 09, EAN: 5900898510252 zakupione na podstawie FV nr 14/MC/2013 z dnia 2.07.2013r.

Okulary przeciwsłoneczne „mcray EYEWEAR" ST 06-COL. 07, EAN: 5900898483105, oraz okulary przeciwsłoneczne "mcray EYEWEAR" ST 03A-COL. 09, EAN: 5900898510252  oznaczone były znakiem zgodności CE.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) domniemywa się, że wyrób, na którym umieszczono oznakowanie zgodności lub dla którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań, jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.
W związku zatem z faktem, że przedmiotowe okulary były oznakowane znakiem CE uznać należy, że do przedmiotowych środków ochrony indywidualnej znajdzie zastosowanie przywołane wyżej domniemanie.

 

Nadto zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy domniemywa się, że wyrób spełnia określone zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych lub specyfikacji zharmonizowanych.

 

Mając na uwadze powyższe domniemanie, w trakcie kontroli przeprowadzono badanie ww. okularów przeciwsłonecznych, na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) z uwzględnieniem wymogów pkt 7.1, 7.2.1 lit. a, b, c, f normy PN-EN 1836+A1 2009 „Ochrona indywidualna oczu. Okulary i filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym do zastosowań ogólnych i filtry do bezpośredniej obserwacji słońca”.

 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że okulary ww. oznaczono oznakowaniem CE, oraz kategorią filtra (kat.3) określającą stopień ochrony odpowiedni dla danego zagrożenia, a także załączono instrukcje, co udokumentowano w protokole oględzin, oraz w protokole kontroli.

 

Ponadto przedmiotowe okulary za protokołem pobrania próbki nr 000924 w dniu 8.08.2013r. pobrano do badań laboratoryjnych celem przebadania kategorii filtrów, oraz współczynnika rozpoznawania świateł sygnalizacyjnych.

 

W dniu 7.10.2013r. z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie otrzymano wyniki badań w których stwierdzono, że:

·      okulary przeciwsłoneczne typ „mcry EYEWEAR” ST 06-COL.07, EAN 5900898483105 nie spełniają wymagań pkt 4.1.3.2.1 normy PN-EN 1836+A1:2009 dotyczącego ich zastosowania na drogach podczas kierowania pojazdami, co sugeruje umieszczone na oprawie przez producenta oznaczenie kategorii filtra 3; okulary spełniają wymagania dotyczące współczynnika przepuszczalności światła określone dla kategorii 4, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1836+A1:2009. Zastosowanie tych okularów podczas kierowania pojazdami (co sugeruje zadeklarowana przez producenta kategoria 3), z uwagi na niską wartość współczynnika przepuszczalności światła (mieszczącą się w kategorii filtra 4) może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia osoby stosującej okulary oraz innych użytkowników dróg, ponieważ kategoria 4 filtra nie jest odpowiednia dla kierujących pojazdami i do użytku na drogach (badanie Nr 452A/PZ/2013/NO). Przy takiej bowiem wartości współczynnika przepuszczania światła może wystąpić utrudnienie w postrzeganiu zmysłami,   

·      okulary przeciwsłoneczne typ „mcry EYEWEAR” ST 03A-COL.09, EAN 5900898510252 nie spełniają wymagań normy PN-EN 1836+A1:2009, pkt 4.1.2 w zakresie wartości współczynnika przepuszczalności światła oraz wymagań dotyczących ich zastosowania na drogach i podczas kierowania pojazdami. Zastosowanie tych okularów podczas kierowania pojazdami (co sugeruje umieszczone przez producenta oznaczenie kategorii 3), może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia osoby stosującej okulary oraz innych użytkowników dróg. Ponadto minimalna wartość współczynnika przepuszczania światła, jaka jest dopuszczalna dla okularów chroniących przed olśnieniem słonecznym wynosi 3% (kategoria 4), podczas gdy dla przedmiotowych okularów wartość ta jest na poziomie 1,66%. Badane okulary nie mieszczą się zatem w żadnej kategorii obowiązującej dla okularów chroniących przed olśnieniem słonecznym.Przy tak niskiej wartości współczynnika przepuszczania światła może wystąpić utrudnienie w postrzeganiu zmysłami (badanie Nr 452B/PZ/2013/NO).

 

Z powyższego wynika, że poddane badaniom dwie partie ww. okularów nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w przepisie § 7 ust. 4 pkt 3 i § 27 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej ww.

 

Zgodnie z przepisem art.10 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013 poz. 267), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Odstępstwo od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 kpa, zgodnie z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (…) organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 kpa.

 

Nadto zgodnie z przepisem art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r. przed przyjęciem środka określonego w ust.1 (tj. m.in. zakazania lub ograniczenia udostępniania produktu na rynku) zainteresowany podmiot gospodarczy ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska w odpowiednim terminie, nie krótszym niż 10 dni, chyba że takie konsultacje nie są możliwe ze względu na stopień pilności środka, który ma być podjęty, uzasadniony wymogami zdrowia lub bezpieczeństwa, albo z uwagi na innego rodzaju powody związane z interesem publicznym objęte odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym. Jeżeli działanie zostało podjęte bez wysłuchania podmiotu, powinien on mieć

możliwość bycia wysłuchanym jak najszybciej, a podjęte działanie powinno zostać natychmiast poddane przeglądowi.

 

Stąd biorąc pod uwagę opisane wyżej realne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika, jakie nieść może użytkowanie przedmiotowych okularów Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 10 § 2 ustawy kpa oraz art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), odstąpił od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się w sprawie co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Zgodnie z art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności ww., przypadku, gdy w wyniku kontroli organ wyspecjalizowany, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, może w drodze decyzji zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

 

W świetle przedstawionych okoliczności zakazanie przedsiębiorcy „ETOS” S.A., ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk, udostępniania okularów przeciwsłonecznych „mcray EYEWEAR" ST 06-COL. 07, EAN: 5900898483105, oraz okularów przeciwsłonecznych "mcray EYEWEAR" ST 03A-COL. 09, EAN: 5900898510252 jest uzasadnione.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz 267), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz 267), jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony, decyzji od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej argumenty, uznać należy, że w niniejszej sprawie zaistniała jedna z przesłanek, o której mowa w wyżej przytoczonym przepisie (zagrożone życie konsumenta), dające organowi podstawę do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, stąd w niniejszym zakresie orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz 267),od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin .

Jednocześnie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje na możliwość wypowiedzenia się przez stronę w sprawie w odwołaniu wniesionym od niniejszej decyzji.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt. 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz 267),wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

                                                                                     Zachodniopomorski Wojewódzki

                                                                                                                    Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                                                                 Ewa Kryjom

 

Otrzymują:

1.      „ETOS” S.A. ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk,

2.       aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 12-11-2013 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2013 09:26