Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów winiarskich oraz drinków alkoholowych ?alkopopów?

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 4 kontrole w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów winiarskich oraz drinków alkoholowych „alkopopów” u 4 przedsiębiorców.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie i Złocieńcu.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 20 partii wyrobów winiarskich i drinków alkoholowych, w tym zakwestionowano 1 partię.

 

Kontrolą objęto:

FERMENTOWANE NAPOJE WINIARSKIE

  • Miody pitne

2 partie, nie kwestionując zbadanych partii;

 

  • Wina owocowe 

3 partie, nie kwestionując zbadanych partii;

 

  • Wina z soku  winogronowego

4 partie, nie kwestionując zbadanych partii;

 

  • Nalewki na winie owocowym

1 partię, nie kwestionując zbadanej partii;

 

  • Cydry i perry

1 partię cydru, nie kwestionując zbadanej partii;

 

DRINKI ALKOHOLOWE „alkopopy”

9 partii, kwestionując 1 partię.

 

 

I.         OCENA  JAKOŚCIOWA  FERMENTOWANYCH NAPOJÓW WINIARSKICH ORAZ DRINKÓW ALKOHOLOWYCH „ALKOPOPÓW”

 

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Kielcach, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów. 

 

Ogółem zbadano 8 próbek (26 szt.) tj.:

  • drinki alkoholowe (6 próbek/ 23szt.)
  • fermentowane napoje winiarskie -wina z soku winogronowego (2 próbki/ 3 szt.)

nie kwestionując badanych partii. 

 

W pobranych do badań laboratoryjnych produktach jw. zbadano zadeklarowane  przez producentów na opakowaniach jednostkowych dozwolone substancje dodatkowe, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16 ze zm.),  nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

II.     SPRAWDZENIE  OBJĘTOŚCI NETTO TOWARU PACZKOWANEGO

 

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740ze zm.) pobrane do badań laboratoryjnych fermentowane napoje winiarskie oraz drinki alkoholowe „alkopopy” sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto8próbek produktów. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

 

III.   PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  WYROBÓW WINIARSKICH ORAZ DRINKÓW ALKOHOLOWYCH „ALKOPOPÓW”

 

Kontrolą ogółem objęto 20partii wyrobów winiarskich i drinków alkoholowych „alkopopów”, w tym zakwestionowano 1 partię.

Zakwestionowaną partię stwierdzono u kontrolowanego przedsiębiorcy w Złocieńcu  w sklepie spożywczo - przemysłowym.

 

W toku kontroli stwierdzono partię 8 butelek produktu „Gazowany napój alkoholowy o smaku cytrynowym 4,4% vol. a`250ml, którą zakwestionowano z uwagi na nie podanie ilościowej zawartości składnika lub kategorii składników, tj. wódki znajdującej się w składzie napoju alkoholowego, gdyż składnik lub kategoria składnika jest istotny dla zidentyfikowania tego środka spożywczego i odróżnienia go od innych środków spożywczych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu, co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Z 2007 Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

Powyższe narusza wymogi przepisów określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Wobec powyższego:

·      skierowano wystąpienie pokontrolne do  kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·      skierowano wystąpienie pokontrolne do producentaz wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

·      skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,

·      zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.  

 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kontrolowany przedsiębiorca poinformował, iż stwierdzone uchybienia zostały usunięte.

Natomiast producent kwestionowanej partii produktu w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, iż według niego: ilościowa zawartość składnika jest podana zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, (Dz.U.2007.137.966 ze zm.) w związku z § 19.1 i załącznikiem nr 5 ww. rozporządzenia.

Ponadto zdaniem producenta podobieństwo nazwy i wyglądu wyrobu do innych wyrobów wyeliminowane zostało poprzez szczegółowy opis rodzaju i właściwości tego wyrobu oraz poprzez charakterystyczną kolorystykę.

Analizując powyższą odpowiedź stwierdzono, iż nominalna moc napoju alkoholowego, o której mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania jw., nie jest pojęciem tożsamym z ilościową zawartością składnika w środku spożywczym określoną w § 9 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, w związku z czym wyłączenie wynikające z § 9 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia nie odnosi się do mocy napojów alkoholowych.
Mając powyższe na względzie do producenta zostało przesłane stanowisko zgodne z wyżej przytoczoną analizą.

 

Sprawdzono również prawidłowość deklarowania przez producentów na opakowaniach jednostkowych substancji dodatkowych 12  partii produktów, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

IV.  ZGODNOŚĆ ILOŚCI NOMINALNYCH OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH Z ZAŁACZNIKIEM NR 1 USTAWY  Z DNIA 7 MAJA 2009 r. O  TOWARACH PACZKOWANYCH(DZ. U. Nr 91, poz. 740ze zm.)

 

Deklarowana  przez producentów na opakowaniach jednostkowych ilość nominalna oferowanych wyrobów winiarskich objętych kontrolą była prawidłowa.

 

V.            IDENTYFIKOWALNOŚĆ TOWARÓW

 

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 1.2.2002 s. 1 ze zm.);

Badaniem objęto 17 partii o wartości 905 złotych poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców.

W przypadku 3 przedsiębiorców otrzymano w toku kontroli dowody dostaw na wybrane produkty natomiast wobec 1 przedsiębiorcy wystosowano żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., nr 151, poz. 1219 ze zm.)w zakresie przekazania kontrolującym faktur na 5 partii produktów objętych kontrolą o wartości 185 złotych.

Żądanie jest w trakcie realizacji.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

VI.      IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.).

 Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciuo wpis do  Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadający odpisowi aktualnemu z  Rejestru Przedsiębiorców  orazw oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

INNE  ZAGADNIENIA

 

W trakcie kontroli u 4 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości
w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

·            wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie uchybień,

·            wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

·            przesłania  1 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS.

Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli zostaną skierowane materiały z 1 sprawy do Komisji WIIH w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40 a ust.1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 12-11-2013 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2013 09:24