Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.164.2013

Zachodniopomorski Wojewódzki                                                

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Koszalin, dnia  09  września  2013 r.

Nr akt kontroli: ZNP.8361.164.2013

 

STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna

ul. Sienkiewicza  12

78-100 Kołobrzeg

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 40k ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 935 ze zm.) oraz art. 104 i art. 108 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267)

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

1)   zakazuje spółce STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu przy  ul. Sienkiewicza 12 udostępniania, wyprodukowanychw Chinach, zabawek - lalka Sweet Baby kod kreskowy 5908249097162, cus code: 1005O936, symbol produktu: LT008-5A, No. LT008, na okres dwóch miesięcy licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji,

2)   nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 16 lipca 2013 r. na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.),  art. 38 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 40 ust. 3 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności(Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 935 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) wszczęto kontrolę w spółce STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu,  ul. Sienkiewicza 12 w hurtowni artykułów przemysłowych w Mielnie przy ul. Lechitów 10 w zakresie upoważnienia  do przeprowadzenia kontroli nr 00011989 z dnia 16.07.2013 r.  Celem kontroli było sprawdzenie zgodności zabawek  z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

 

W toku kontroli stwierdzono, iż w miejscu przeprowadzania kontroli tj. w hurtowni artykułów przemysłowych w Mielnie przy ul. Lechitów 10 w ofercie przedsiębiorcy znajdowało się  60 szt. zabawek lalka Sweet Baby kod kreskowy kod kreskowy 5908249097162, cus code: 1005O936, symbol produktu: LT008-5A, No. LT008,  wyprodukowanych w Chinach przez FORCE LINK (Hong Kong) LTD.63 ModyRd, Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong,  importowanych przezspółkę STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna z siedzibą  w Kołobrzegu przy  ul. Sienkiewicza 12.

 

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość oznakowania przedmiotowej zabawki. Stwierdzono, że zabawka została niezasadnie oznaczona ostrzeżeniem „nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat”. Biorąc pod uwagę charakter zabawki uznano się, że jest to zabawka przeznaczona dla dzieci do 3 lat. Była to mała lalkao długości 120 mm, wykonana z gumy, zawierała ruchome kończyny oraz posiadała  proste akcesoria ubraniowe (majtki i czapeczkę). Zabawka przez to, że jest mała i miękka doskonale mieści się w ręku małego dziecka.  Takie zabawki  zgodnie z tabelą 9 „Lalki i zabawki wypchane miękkie” (kategoria H) ujętą w raporcie CEN mającym status Raportu PKN nr PKN-CEN/CR 14379 styczeń 2007, dotyczącą klasyfikacji zabawek są przeznaczone dla każdej grupy wiekowej w tym dla dzieci najmłodszych do 3 roku życia.

Zabawkę przekazano dodo Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 46 B w celu zbadania na zgodnośćz wymaganiami normy PN-EN 71-1:2011 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” z uwzględnieniem  pkt  8.1 normy PN-EN 71-1 czerwiec 2011 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”, z którego wynika między innymi, że gdy występują uzasadnione wątpliwości co do tego, dla jakiej grupy wiekowej zabawka jest przeznaczona, zabawka musi być poddana badaniom o surowszych parametrach.

 

Badanie laboratoryjne wykazało, że zabawka jest niezgodna z wymaganiami normy PN-EN 71-1 czerwiec 2011 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” ze względu na obecność małego elementu (rączka) mieszczącego się całkowicie w cylindrze do badania małych części, który stwarza ryzyko udławienia. Zgodnie z pkt 5.1b normy małe elementy odłączalne od zabawek przeznaczone dla dzieci do 3 roku życia niezależnie od ich położenia nie powinny mieścić się całkowicie w cylindrze do badania małych części.

Dowodem na powyższe jest Sprawozdanie z badań nr 231/2013 z dnia 26.08.2013 r.

 

Tym samym wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. nr 83, poz. 454 ze zm.) ze względu na obecność małego elementu (rączka lalki) mieszczącej się całkowicie w cylindrze do badania małych elementów, który stwarza ryzyko uduszenia użytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania dróg oddechowych przez zabawki lub ich części zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych, co stanowi naruszenie pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” cytowanego rozporządzenia. 

Ponadto stwierdzono, iż na ww. zabawce  niezasadnie umieszczono ostrzeżenie „nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat”, które jest sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonym na podstawie jej funkcji i charakterystyki, co stanowi naruszenie  § 8 ust.7 cytowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. 

 

Pojawienie się w zabawce małego elementu sprawia, że może być on połknięty lub wprowadzony do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia. Zabawki i ich części muszą mieć takie wymiary, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia użytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania dróg oddechowych przez zabawki lub ich części, zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Zabawki   i ich części przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, a także wszelkie dające się odłączyć elementy tych zabawek muszą posiadać takie wymiary, aby uniemożliwić ich połknięcie lub przedostanie się do dróg oddechowych.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że naruszenie wymagań zasadniczych dla przedmiotowej zabawki lalka Sweet Baby, polegające na dostępności małego elementu stwarzającego ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka, a w związku z tym stanowiącego ryzyko uduszenia lub udławienia, powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka bawiącego się taką zabawką.               

 

W opinii Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej  w przedmiotowej sprawie niespełnianie zasadniczych wymagań przez zabawkę w powyższym zakresie nie budzi wątpliwości, a co za tym idzie potencjalne zagrożenia jakie zabawka może wywołać (udławienie lub uduszenie dziecka) są realne, co potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych.

 

W przypadku stwierdzenia przez organ przeprowadzający kontrolę, że wyrób nie spełnia zasadniczychlub innych  wymagań, przywołany w sentencji art. 40 k ustawy o systemie oceny zgodności daje organowi temu możliwość zakazania w drodze decyzji na okres nie dłuższy niż 2 miesiące udostępniania tego wyrobu, co uczyniono  w przedmiotowej sprawie.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji. W myśl przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.)  w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej organem właściwym jest wojewódzki inspektor, a organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów

 

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Odstępstwo od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (…) organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

W związku z powyższym w sprawie nie wszczęto postępowania administracyjnego dotyczącego zakazu udostępniania przedmiotowej zabawki i  w świetle art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.)oraz art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej odstąpił od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się w sprawie co do zebranych dowodów i materiałów w terminie nie krótszym niż 10 dni, gdyż  w niniejszej sprawie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w sprawie zachodzi właśnie konieczność pilnego wydania przedmiotowej decyzji w toku kontroli. W obrocie znajduje się bowiem zabawka, która stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych dzieci.

Wobec powyższych okoliczności zakazanie udostępniania przedmiotowych zabawek jest uzasadnione.

 

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, z uwagi na zaistnienie w sprawie jednej z przesłanek wymienionej w przepisie art. 108 § 1 Kpa, tj. zagrożenie zdrowia i życia człowieka.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

Strona ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

                                                                              Z up. Zachodniopomorskiego

                                                                        Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

          Andrzej Kuśpiel

       Dyrektor Delegatury

 

Otrzymują:                                                                         

  1. STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna

          ul. Sienkiewicza 12

          78-100 Kołobrzeg

  1. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 17-10-2013 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2013 10:09