Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 kontroli  w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów.

 

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

 

Kontrole w powyższym zakresie przeprowadzono u przedsiębiorców w: Szczecinie, Nowogardzie, Kołobrzegu, Koszalinie (hurtownie, sklepy sieci handlowych, inne sklepy detaliczne).   

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 25 partii środków spożywczych, tj.:

-    10 partii dżemów;

     -    4 partie powideł;

     -     5 partii konfitur;

-  3 partie  innych produktów owocowych do smarowania tj.: marmolada z owoców mieszanych, ekologiczny mus jabłkowo- malinowy, marmolada miękka wieloowocowa;

-   3 partie  syropów.

 

W  tym zbadano 3 partie produktów ekologicznych.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco.

 

    1. Jakość dżemów, powideł i konfitur

 

Jakość dżemów, powideł i konfitur oceniono poprzez sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.  Do badań laboratoryjnych pobrano:

-  8 partii dżemów;

-  1 partię powideł;

-  1 partię konfitur.

 

Ogółem zbadano 10 partii środków spożywczych, w tym zbadano 1 partię produktu ekologicznego, tj.:

 - Dżem ekologiczny truskawkowy bez dodatku cukru (PL-EKO-02).

 

W wyniku badań nie kwestionowano produktów.

 

Badania laboratoryjne przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

 

W laboratorium zbadano również zawartość substancji dodatkowych w 10 partiachprzetworów owocowych, sprawdzając czy są stosowane zgodnie z warunkami określonymi w przepisachi nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.

 

2. Ilość rzeczywista produktu w stosunku do deklaracji producenta zawartej na opakowaniu jednostkowym mając na względzie ustawę z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.)

 

Badaniem objęto 10 partii/ 29 opakowań jednostkowych środków spożywczych, w tym 1 partię/3 opakowania produktu ekologicznego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

3. Prawidłowość oznakowania

 

Prawidłowość oznakowania sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców w odniesieniu do przepisów:

 

·    ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.),

·    ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.),

·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. nr 137, poz. 966 ze zm.),

·    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz.U. z 2007 r. nr 137, poz. 967 ze zm.),

·    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. L 404 z 30.12.2006 r. str. 9 ze zm.),

·    rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 r. s. 1 ze zm.),

·    rozporządzenia Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 136 z 25.05.2012 s. 1),

·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno- spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83 poz. 772),

·    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.),

·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.07.2003r.. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł, śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych ( Dz. U. Nr 143, poz. 1398 ze zm.),

·    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 343 z 14.12.2012 s. 1) – art.13;

·    rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.7.2007 s. 1 z późn. zm.).

 

Ogółem zbadano 25 partii środków spożywczych, w tym zbadano 3 partie produktów ekologicznych, tj.:

-        1 partię ekologicznego dżemu truskawkowego bez dodatku cukru (PL-EKO-02);

-        1 partię ekologicznego musu jabłkowo- malinowego bez dodatku cukru (PL-EKO-02);

-        1 partię ekologicznego syropu aroniowego (PL-EKO-03).

 

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Prezentacja środków spożywczych w miejscu sprzedaży nie naruszała art 16 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 j/w.

 

4. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

 

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 25 partii, w tym zbadano 3 partie produktów ekologicznych, nie stwierdzając w powyższym zakresie nieprawidłowości.

 

5. Warunki i sposób przechowywania

 

Warunki i sposób przechowywania środków spożywczych u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm)

 

Badaniem objęto 25 partii produktów, w tym zbadano 3 partie produktów ekologicznych, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

 

Sprawdzono również stan opakowań wszystkich badanych 25 partiiproduktów, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

6. Przestrzeganie obowiązku monitorowania (śledzenie) przemieszczania się żywności.

 

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.) poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców.

 

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

7. Identyfikacja przedsiębiorcy

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.)Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu owpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

8. Przestrzeganiepostanowień art. 59 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136, poz. 914 ze zm.)

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),dotyczącego przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

Inne zagadnienia

 

Rzetelność obsługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,badano u 4 przedsiębiorców,  nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 27-08-2013 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2013 08:52