Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.134.2013/2

Zachodniopomorski Wojewódzki                                                

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Koszalin, dnia   25 lipca  2013 r.      

Nr akt kontroli: ZNP.8361.134.2013

STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna

ul. Sienkiewicza  12

78-100 Kołobrzeg

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 40k ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 935 ze zm.) oraz art. 104 i art. 108 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267)

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 

1)   zakazuje spółce STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu przy  ul. Sienkiewicza 12 udostępniania, wyprodukowanychw Chinach, zabawek pchanka w kształcie krokodyla kod kreskowy 5908249084872, No. 238A, na okres dwóch miesięcy licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji,

2)   nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 16 lipca 2013 r. na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji   i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.),  art. 38 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 40 ust. 3 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności(Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 935 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), wszczęto kontrolęw spółce STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu,  ul. Sienkiewicza 12 w hurtowni artykułów przemysłowych w Mielnie przy ul. Lechitów 10 w zakresie upoważnienia  do przeprowadzenia kontroli nr 00011989 z dnia 16.07.2013 r.  Celem kontroli było sprawdzenie zgodności zabawek z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

 

W toku kontroli stwierdzono, iż w miejscu przeprowadzania kontroli tj. w hurtowni artykułów przemysłowych w Mielnie przy ul. Lechitów 10 w ofercie przedsiębiorcy znajdowało się  6 szt. zabawek pchanka w kształcie krokodyla kod kreskowy 5908249084872, No. 238A, wyprodukowanych w Chinach przez Wuda Toys Factory Add: Wenguanroad Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province,  a importowanych przez spółkę STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna z siedzibą  w Kołobrzegu przy  ul. Sienkiewicza 12.

 

W toku kontroli przedmiotowe zabawki poddano badaniom organoleptycznym. Stwierdzono, że zabawka została niezasadnie oznaczona ostrzeżeniem „nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat”. Biorąc pod uwagę charakter zabawki uznano się, że jest to zabawka przeznaczona dla dzieci do 3 lat. Pchanka poprzez kolorowe podstawowe barwy oraz wydawane dźwięki przyciąga uwagę małego dziecka. Daje możliwość rozwijania sprawności palców poprzez manipulowanie paluszkami np. przy tarczy telefonicznej, pozwala zachować równowagę przy chodzeniu. Również zgodnie  z tablicą 16 „Zabawki do pociągania i popychania oraz zabawki wspomagające naukę chodzenia (kategoria Q) ujętą w raporcie CEN mającym status Raportu PKN nr PKN-CEN/CR 14379 styczeń 2007, tej kategorii zabawek nie przewiduje się dla dzieci w wieku 3 lat i starszych.

 

Uwzględniając poczynione ustalenie, co do rzeczywistego przeznaczenia zabawki dla określonej grupy wiekowej dzieci, w toku dalszego badania stwierdzono, że zabawka jest niezgodna  z wymaganiami normy PN-EN 71-1 czerwiec 2011 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” ze względu na:

-     zbyt długą linkę przyłączoną do słuchawki telefonicznej, która wynosi 900 mm. Zgodnie z pkt 5.4b normy linki, które mogą utworzyć poskręcaną pętlę mogą mieć długość nie przekraczającą 220 mm dla zabawek przeznaczonych dla dzieci do 18 miesiąca życia lub długość nie przekraczającą 300 mm dla pozostałych zabawek,

-     obecność małych części (2 łączniki na pręcie z uchwytem do pchania) mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, które stwarzają ryzyko udławienia. Zgodnie z pkt 5.1a normy małe elementy odłączalne od zabawek przeznaczone dla dzieci do 3 roku życia niezależnie od ich położenia nie powinny mieścić się całkowicie w cylindrze do badania małych części,

 

Dowodem na powyższe jest Sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 00000192 z dnia 19.07.2013 r.

 

Tym samym, z uwagi na to, że  zabawka pchanka w kształcie krokodyla wprowadzona została do obrotu w dniu  14.06.2011 r., a więc w czasie obowiązywania  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. nr 210, poz. 2045 ze zm.) powyżej opisane nieprawidłowości (zbyt długa linka oraz obecność małych elementów) stwierdzone w przypadku tej zabawki stanowiły naruszenie § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia  i przez to nie spełniały zasadniczych wymagań zawartych w przywołanych  wyżej przepisach.

 

Jednakże w dniu 20.07.2011 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2011 r. nr 83, poz. 454 ze zm.), które uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r.  w  sprawie zasadniczych wymagań  dla zabawek (Dz.U. z 2003 r., nr 210, poz. 2045 ze zm.). W związku z tym  zastosowanie w zabawce zbyt długiej linki oraz pojawienie się w zabawce małego elementu, który mieści się całkowicie w cylindrze do badania małych części jest obecnie naruszeniem wymagań określonych w pkt 1.4.1, 1.4.2 oraz 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” cytowanego rozporządzenia z dnia 05.04.2011 r.

Ponadto niezasadne umieszczenie ostrzeżenia „0-3”, które jest sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonym na podstawie jej funkcji, charakterystyki stanowi obecnie naruszenie  § 8 ust. 7.

 

Zastosowanie w zabawce zbyt długiej linki stwarza ryzyko uduszenia dziecka. Podczas zabawy długa linka zakończona słuchawką może utworzyć pętlę  samozaciskającą się  na szyi dziecka. Długość występującej w zabawce linki znacznie przekracza dopuszczalną długość takiej linki dla zabawek dla dzieci najmłodszych.

Pojawienie się w zabawce małych elementów sprawia, że mogą być one połknięte lub wprowadzone do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i mogą stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia. Zabawki i ich części muszą mieć takie wymiary, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia użytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części, zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Zabawki   i ich części przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, a także wszelkie dające się odłączyć elementy tych zabawek muszą posiadać takie wymiary, aby uniemożliwić ich połknięcie lub przedostanie się do dróg oddechowych.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że naruszenie wymagań zasadniczych dla przedmiotowej zabawki pchanka w kształcie krokodyla, polegające na zastosowaniu w zabawce zbyt długiej linki oraz na dostępności małych elementów stwarzających ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka, a w związku z tym stanowiącej ryzyko uduszenia lub udławienia, powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka bawiącego się taką zabawką.               

 

W opinii Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiotowej sprawie niespełnianie zasadniczych wymagań przez zabawkę w powyższym zakresie nie budzi wątpliwości, a co za tym idzie potencjalne zagrożenia jakie zabawka może wywołać (udławienie lub uduszenie dziecka) są realne, co potwierdzają wyniki badań organoleptycznych.

 

W przypadku stwierdzenia przez organ przeprowadzający kontrolę, że wyrób nie spełnia zasadniczychlub innych  wymagań, przywołany w sentencji art. 40 k ustawy o systemie oceny zgodności daje organowi temu możliwość zakazania w drodze decyzji na okres nie dłuższy niż 2 miesiące udostępniania tego wyrobu, co uczyniono  w przedmiotowej sprawie.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji. W myśl przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.)  w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej organem właściwym jest wojewódzki inspektor, a organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów

 

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Odstępstwo od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (…) organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

W związku z powyższym w sprawie nie wszczęto postępowania administracyjnego dotyczącego zakazu udostępniania przedmiotowej zabawki i  w świetle art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.) oraz art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej odstąpił od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się w sprawie co do zebranych dowodów i materiałów w terminie nie krótszym niż 10 dni, gdyż w niniejszej sprawie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w sprawie zachodzi właśnie konieczność pilnego wydania przedmiotowej decyzji w toku kontroli. W obrocie znajduje się bowiem zabawka, która stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych dzieci.

Wobec powyższych okoliczności zakazanie udostępniania przedmiotowych zabawek jest uzasadnione.

 

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, z uwagi na zaistnienie w sprawie jednej z przesłanek wymienionej w przepisie art. 108 § 1 Kpa, tj. zagrożenie zdrowia i życia człowieka.

 

 

Pouczenie:

 

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

Strona ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

                                                                  

                                                                              Z up. Zachodniopomorskiego

                                                                        Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

          Andrzej Kuśpiel

       Dyrektor Delegatury

                                

Otrzymują:                                                                         

  1. STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna

          ul. Sienkiewicza 12

          78-100 Kołobrzeg

  1. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 27-08-2013 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2013 08:51