Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.134.2013

 

Zachodniopomorski Wojewódzki                                                

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

                                                                              Koszalin, dnia  25  lipca  2013 r.          

Nr akt kontroli: ZNP.8361.134.2013

 

STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna

ul. Sienkiewicza  12

78-100 Kołobrzeg

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 40k ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 935 ze zm.) oraz art. 104 i art. 108 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267)

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

1)   zakazuje spółce STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu przy  ul. Sienkiewicza 12 udostępniania, wyprodukowanychw Chinach, zabawek parostatek kod kreskowy 5904736000912, naokres dwóch miesięcy licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji,

2)   nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 16 lipca 2013 r. na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji   i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.),  art. 38 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 40 ust. 3 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności(Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 935 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), wszczęto kontrolęw spółce STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu,  ul. Sienkiewicza 12 w hurtowni artykułów przemysłowych w Mielnie przy ul. Lechitów 10 w zakresie upoważnienia  do przeprowadzenia kontroli nr 00011989 z dnia 16.07.2013 r.  Celem kontroli było sprawdzenie zgodności zabawek z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

 

W toku kontroli stwierdzono, iż w miejscu przeprowadzania kontroli tj. w hurtowni artykułów przemysłowych w Mielnie przy ul. Lechitów 10 w ofercie przedsiębiorcy znajdowało się  57 sztuk zabawek parostatek kod kreskowy 5904736000912, wyprodukowanych przez Spółdzielnię Inwalidów Inpol, 60-541 Poznań, ul. Dąbrowskiego 472.

 

W toku kontroli przedmiotowe zabawki poddano badaniom organoleptycznym. Stwierdzono, że zabawka została niezasadnie oznaczona ostrzeżeniem „nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat”. Biorąc pod uwagę charakter zabawki uznano się, że jest to zabawka przeznaczona dla dzieci do 3 lat. Zabawka poprzez kolorowe podstawowe barwy przyciąga uwagę małego dziecka. Jest łatwa do poruszania, toczenia. Jest to zabawka do pociągania wyposażona w koła i sznurek do ciągnięcia. Daje możliwość rozwijania sprawności palców poprzez rozkładanie i składanie jej elementów. Zgodnie z tablicą 16 „Zabawki do pociągania i popychania oraz zabawki wspomagające naukę chodzenia (kategoria Q) ujętą w raporcie CEN mającym status Raportu PKN nr PKN-CEN/CR 14379 styczeń 2007, w tej kategorii zabawek nie przewiduje się dla dzieci w wieku 3 lat i starszych.

 

Uwzględniając poczynione ustalenie, co do rzeczywistego przeznaczenia zabawki dla określonej grupy wiekowej dzieci, w toku dalszego badania stwierdzono, że zabawka jest niezgodna z wymaganiami normy PN-EN 71-1 czerwiec 2011 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” ze względu na:

-     zbyt długą linkę zakończoną uchwytem do ciągnięcia, która wynosi 800 mm. Zgodnie z pkt 5.4b linki, które mogą utworzyć poskręcaną pętlę mogą mieć długość nie przekraczającą 220 mm dla zabawek przeznaczonych dla dzieci do 18 miesiąca życia lub długość nie przekraczającą 300 mm dla pozostałych zabawek,

-     obecność małych części (2 koła ratunkowe i 2 elementy do cumowania) mieszczące się całkowicie w cylindrze do badania małych części, które stwarzają ryzyko udławienia. Zgodnie z pkt 5.1a małe elementy odłączalne od zabawek przeznaczone dla dzieci do 3 roku życia niezależnie od ich położenia nie powinny mieścić się całkowicie w cylindrze do badania małych części.

 

Tym samym wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych i innych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. nr 83, poz. 454 ze zm.), ze względu na:

-     za długą linkę, która stwarza ryzyko uduszenia użytkownika wskutek owinięcia się wokół szyi, co stanowi naruszenie pkt 1.4.1 załącznika nr 1 „szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” cytowanego rozporządzenia,

-     obecność małych części (2 koła ratunkowe i 2 elementy do cumowania) mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych elementów, które stwarzają ryzyko uduszenia użytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych, co stanowi naruszenie pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 „szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” cytowanego rozporządzenia,

-     niezasadne umieszczenie ostrzeżenia „0-3”, które jest sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonym na podstawie jej funkcji, charakterystyki, co stanowi naruszenie  § 8 ust.7 cytowanego rozporządzenia. 

Dowodem na powyższe jest Sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 00000193 z dnia 19.07.2013 r.

 

Zastosowanie w zabawce zbyt długiej linki stwarza ryzyko uduszenia dziecka. Podczas zabawy długa linka zakończona uchwytem do ciągnięcia może utworzyć pętlę  samozaciskającą się  na szyi dziecka. Długość występującej w zabawce linki znacznie przekracza dopuszczalną długość takiej linki dla zabawek dla dzieci najmłodszych.

Pojawienie się w zabawce małych elementów sprawia, że mogą być one połknięte lub wprowadzone do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i mogą stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia. Zabawki i ich części muszą mieć takie wymiary, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia użytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części, zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Zabawki   i ich części przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, a także wszelkie dające się odłączyć elementy tych zabawek muszą posiadać takie wymiary, aby uniemożliwić ich połknięcie lub przedostanie się do dróg oddechowych.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że naruszenie wymagań zasadniczych dla przedmiotowej zabawki parostatek, polegające na zastosowaniu w wyrobie zbyt długiej linki oraz na dostępności małych elementów stwarzających ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka, a w związku z tym stanowiącej ryzyko uduszenia lub udławienia, powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka bawiącego się taką zabawką.               

 

W opinii Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiotowej sprawie niespełnianie zasadniczych wymagań przez zabawkę w powyższym zakresie nie budzi wątpliwości, a co za tym idzie potencjalne zagrożenia jakie zabawka może wywołać (udławienie lub uduszenie dziecka) są realne, co potwierdzają wyniki badań organoleptycznych.

 

W przypadku stwierdzenia przez organ przeprowadzający kontrolę, że wyrób nie spełnia między innymi zasadniczych lub innych wymagań, przywołany w sentencji art. 40 k ustawy o systemie oceny zgodności daje organowi temu możliwość zakazania w drodze decyzji na okres nie dłuższy niż 2 miesiące udostępniania tego wyrobu, co uczyniono  w przedmiotowej sprawie.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji. W myśl przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.)  w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej organem właściwym jest wojewódzki inspektor, a organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów

 

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Odstępstwo od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (…) organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

W związku z powyższym w sprawie nie wszczęto postępowania administracyjnego dotyczącego zakazu udostępniania przedmiotowej zabawki i  w świetle art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.)oraz art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej odstąpił od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się w sprawie co do zebranych dowodów i materiałów w terminie nie krótszym niż 10 dni, gdyż  w niniejszej sprawie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w sprawie zachodzi właśnie konieczność pilnego wydania przedmiotowej decyzji w toku kontroli. W obrocie znajduje się bowiem zabawka, która stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych dzieci. .

 

Wobec powyższych okoliczności zakazanie udostępniania przedmiotowych zabawek jest uzasadnione.

 

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, z uwagi na zaistnienie w sprawie jednej z przesłanek wymienionej w przepisie art. 108 § 1 Kpa, tj. zagrożenie zdrowia i życia człowieka.

Pouczenie:

 

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

Strona ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego

                                                                        Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

          Andrzej Kuśpiel

       Dyrektor Delegatury

 

Otrzymują:                                                                          

  1. STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna

          ul. Sienkiewicza 12

          78-100 Kołobrzeg

  1. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 27-08-2013 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2013 08:48