Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.50.2013.J-23.2013

                                                                                                Szczecin, dnia 15.07.2013r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Elżbieta Borysewicz

prowadząca działalność gospodarczą

w Pawilonie Handlowym nr 34 B na targowisku Manhattan przy

ul. Staszica 1 w Szczecinie

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.50.2013.J-23.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcyElżbiecie Borysewicz, prowadzącej działalność gospodarczą w Pawilonie Handlowym nr 34B na Targowisku Manhattan w Szczecinie przy ul. Staszica 1 karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100)z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii jaj z chowu ściółkowego kl. A, L oferowanych do sprzedaży luzem na sztuki o wartości 40,12 zł, nieodpowiadającej jakości handlowej określonej w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z związku z:

-        niespełnieniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) ze względu na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży informacji dla konsumenta w zakresie klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości;

-        niespełnieniem wymagań określonych w art. 27 ww. rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 jw. ze względu na to, że ww. partia nie odpowiada deklarowanej klasie L, z uwagi na to, że po przeważeniu i uwzględnieniu 10% tolerancji zawierała 10% jaj w niższej graniczącej (M) klasie.

 

 

Uzasadnienie

W dniach 20 i 22 marca 2013 roku na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art.3 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011500 z dnia 20 marca 2013 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Elżbiety Borysewicz, prowadzącej działalność gospodarczą w Pawilonie Handlowym nr 34 B na Targowisku Manhattan w Szczecinie przy ul. Staszica 1, zwanej dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej jedną partię jaj (59 szt.) z chowu ściółkowego kl. A, L sprzedawanych luzem o wartości 40,12 zł, które poddano kontroli pod kątem spełniania wymagań jakościowych. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, że w miejscu sprzedaży ww. partii jaj kurzych nie uwidoczniono dla konsumenta informacji w zakresie: klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości. Powyższe narusza art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

W trakcie kontroli w dniu 20 marca 2013 r. przedsiębiorca uwidocznił w miejscu sprzedaży jaj luzem brakujące  informacje dla konsumenta.

 

Następnie w wyniku sprawdzenia prawidłowości klasyfikacji jaj według masy stwierdzono, że ww. partia jaj nie odpowiada deklarowanej klasie wagowej L, z uwagi na to, że po przeważeniu i uwzględnieniu 10% tolerancji zawierała 10% jaj w niższej graniczącej (M) klasie, co narusza art. 27 ww. rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008.

 

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli stwierdzono, że ww. partia jaj kurzych nie spełnia wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań jakościowych, o których mowa w art. 16 i art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

 

Mając na uwadze powyższe, w dniu 08 kwietnia 2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zarówno do przedsiębiorcy Elżbiety Borysewicz., jak i producenta zakwestionowanego produktu  wystosował wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pokontrolne kontrolowany przedsiębiorca w piśmie z dnia 13.04.2013 r. oświadczył, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane. Z kolei producent  Gospodarstwo Rolne-Ferma Drobiu Ewelina Wiszniewska, pismem z dnia 22.04.2013r. oświadczyła, że jaja z fermy sprzedawane są na bieżąco na rynek krajowy i miejscowy i są sortowane według klas wagowych: XL, L, M, i S. Ponadto podniosła, że każde jajo podlega procesowi biologicznego starzenia się, który zależy w dużej mierze od warunków przechowywania jaj w punktach sprzedaży detalicznej. Producent omówił również jaki wpływ na utratę wagi jaj ma ich budowa oraz warunki i sposób składowania. Na potwierdzenie swoich wyjaśnień przedsiębiorca dołączył załącznik w postaci artykułu z pisma „Hodowca drobiu 2/09”. Jego wyjaśnienia organ wziął pod uwagę pod kątem przydatności dla  niniejszego postępowania, uznającą iż niewielkie odstępstwo od deklaracji nie wyczerpuje definicji produktu zafałszowanego, stąd w toku postępowania nastąpiła zmiana kwalifikacji prawnej na niewłaściwą jakość produktu.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 17 czerwca 2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii jaj z chowu ściółkowego kl. A, L oferowanych do sprzedaży luzem na sztuki o wartości 40,12 zł, nieodpowiadającej jakości handlowej określonej w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z związku z:

-                    niespełnieniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) ze względu na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży informacji dla konsumenta w zakresie klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości;

-                    niespełnieniem wymagań określonych w art. 27 ww. rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 jw. ze względu na to, że ww. partia nie odpowiada zadeklarowanej klasie wagowej L, z uwagi na to, że po przeważeniu i uwzględnieniu 10% tolerancji zawierała 10% jaj w niższej graniczącej (M) klasie.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno- spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) jest aktem prawnym określającym wymagania jakościowe dotyczące jaj. Zgodnie z przepisem art. 16 tego rozporządzenia w przypadku sprzedaży jaj luzem w sposób łatwo widoczny i czytelny dla konsumenta podaje się informacje w zakresie: klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienie znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości. Zgodnie z przepisem art. 27 ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 podczas kontroli partii jaj klasy A dopuszcza się tolerancje w zakresie masy jednostkowej. Partie takie mogą zawierać nie więcej niż 10 % jaj klasy wagowej graniczącej z klasą oznaczoną na opakowaniu, nie więcej jednak niż 5 % jaj następnej niższej klasy wagowej. Gdy kontrolowana partia zawiera mniej niż 180 jaj, zwiększa się dwukrotnie marginesy, o których mowa wyżej.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Elżbieta Borysewicz, prowadząca działalność gospodarczą w Pawilonie Handlowym nr 34 B na Targowisku Manhattan w Szczecinie przy ul. Staszica 1, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno- spożywczego, tj. 1 partii jaj z chowu ściółkowego kl. A, L oferowanych do sprzedaży luzem Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku uwidocznienia przez stronę w miejscu sprzedaży jaj obowiązkowych informacji dla konsumentów, tj.: klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości  jest o tyle istotny, że pozbawia konsumenta prawa do rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu. Poprzez brak uwidocznienia informacji w tym zakresie konsument, bowiem pozbawiony jest wiedzy, jakie jaja dokładnie kupuje. W ocenie organu  wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumenta. Z kolei w przypadku stwierdzenia zaniżenia masy w stosunku do zadeklarowanej klasy wagowej, organ uznał, iż stopień szkodliwości czynu jest znaczny. W ocenie organu deklaracja w zakresie klasy wagowej dla jaj klasy A, dla której powszechnie obowiązujące przepisy przewidują określoną tolerancję jest dla konsumenta swoistym wyznacznikiem w zakresie wielkości jaj, którą niejednokrotnie kieruje się konsument przy zakupie określonych jaj kurzych, a ma jednocześnie ewidentny wymiar ekonomiczny (większe jajo oznacza bowiem wyższą cenę). Zatem decydując się na wybór jaja o określonej klasie wagowej, konsument jest przeświadczony o tym, że kupuje jajo o zgodnej z wymogami masie. Z tego względu naruszenie przepisu art. 27 ww. rozporządzenia Komisji dotyczącego dopuszczalnej tolerancji wagowej jaj stanowi poważne naruszenie interesów ekonomicznych konsumentów.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż strona jako przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą żywności w tym jaj mogła zapobiec nieprawidłowościom dotyczącym zakwestionowanego produktu. Organ uznał, iż w zakresie braku uwidocznienia w miejscu sprzedaży jaj wymaganej przepisami prawa informacji dla konsumenta w zakresie klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta i daty minimalnej trwałości strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia i uniknięcia poprzez sprawdzenie informacji umieszczonej na dokumencie dostawy jaj bądź poprzez uzyskanie odpowiednich informacji od producenta jaj. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma bowiem obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania jaj sprzedawanych luzem w sposób wynikający z rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.). Również w zakresie nieprawidłowości dotyczącej klasy wagowej przedmiotowej partii jaj zdaniem organu strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzoną „wadę” miała możliwość wykryć przeważając wyrywkowo jaja pod względem zgodności z deklarowaną przez producenta klasą wagową.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że informacje, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) są właściwie jedynymi wymogami, których uwidocznienie dla konsumenta w miejscu sprzedaży spoczywa na przedsiębiorcy zajmującym się sprzedażą jaj kurzych luzem. Organ wziął również pod uwagę fakt, że przedmiotowa partia jaj luzem została zakwestionowana również ze względu na niezgodność z deklarowaną klasą wagową jaj, ze względu na przekroczenie dopuszczalnej tolerancji wagowej jaj, co narusza art.27 ww. rozporządzenia Komisji.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że wobec strony nie prowadzono dotychczas postępowania administracyjnego dotyczącego jakości handlowej. Kontrola w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości dotyczące przedmiotowej partii jaj była pierwszą kontrolą Inspekcji Handlowej, która poza opisanym uchybieniem nie wykazała naruszenia przepisów dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, organ w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości przychodu, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) strona należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest najmniejszy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy Pani Elżbiecie Borysewicz karę pieniężną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Elżbieta Borysewicz, prowadząca działalność gospodarczą w Pawilonie Handlowym nr 34 B na Targowisku Manhattan w Szczecinie przy ul. Staszica 1, powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), od której naliczane  są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 §1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                                                               

 

                                                               Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                          ………………………………………………..

                                                                                                                (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby                                                                                                                upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- Elżbieta Borysewicz,   

- a/a (Ls).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 27-08-2013 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2013 08:45