Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził kontrole u 7 przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku.

 

U sześciu kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie kontrole zostały zakończone.

 

Podczas kontroli badaniem objęto ogółem 29 partii środków ochrony indywidualnej tj.:

-18 partii rękawic ochronnych, w tym:

  • 1 partia wyprodukowana w Polsce,
  • 6 partii wyprodukowanych w UE,
  • 11 partii wyprodukowanych w Chinach,

 

-4 partie ochraniaczy nadgarstków, dłoni, kolan i łokci, wprowadzonych do obrotu przez polskich producentów,

-4 partie sprzętu alpinistycznego wprowadzone do obrotu przez producentów z UE,

-3 partie nauszników ochrony słuchu, w tym:

·      2 partie wyprodukowane w Polsce,

·      1 partia wyprodukowana w Chinach.

 

Spośród zbadanych29 partii środków ochrony indywidualnej z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości zakwestionowano21 partii, w tym:

-     15 partii rękawic ochronnych, w tym:

  • 7 partii wyprodukowanych w UE,
  • 8 partii wyprodukowanych w Chinach,

 

-          4 partie ochraniaczy nadgarstków, dłoni, kolan i łokci, wprowadzone do obrotu przez polskich producentów (w tym 2 partie zakwestionowane z uwagi na naruszenie zasadniczych i innych wymagań),

 

-  2 partie nauszników ochrony słuchu, wprowadzonych do obrotu przez polskich producentów,

 

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do punktów zawartych w programie, przedstawiają się następująco:

 

 

1.         Ustalenie kategorii środka ochrony indywidualnej

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wśród 29 partii środków ochrony indywidualnej objętych kontrolą, w myśl § 34 rozporządzenia Ministra ospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173), znajdowały się wyroby zakwalifikowane przez producentów do trzech kategorii, tj.:

-     4 partie zakwalifikowane do kategorii I - ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci, 

-     20 partii zakwalifikowanych do kategorii II, w tym: rękawice ochronne i nauszniki chroniące słuch,

-     5 partii zakwalifikowanych do kategorii III  - sprzęt alpinistyczny.

 

 

2.         Sprawdzenie prawidłowości oznakowania CE

 

Sprawdzając sposób oznaczenia 29 partii wyrobów znakami zgodności CE stwierdzono, że:

-     25 partii, oznaczono zgodnie z § 43 ust 1 i 2 rozporządzenia ww. tj. bezpośrednio na wszystkich poddanych kontroli wyrobachumieszczono oznakowanie CE,  w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie. Znak CE był zgodny z opracowanym wzorem,

-     4 partie,  zakwestionowano z uwagi na to że:

a)      1 partia- oznakowanie CE umieszczono wyłącznie na załączonej do wyrobu etykiecie,

b)      2 partie – oznakowanie CE umieszczono wyłącznie w załączonych do wyrobu instrukcjach,

c)      1 partia – stwierdzono brak oznakowania CE .

Powyższe nieprawidłowości stwierdzono w wyrobach zaliczonych do kategorii I, tj.: ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci. Wyroby te zostały wprowadzone do obrotu przez polskich producentów.

 

Przedsiębiorca u którego stwierdzono ww. partie ochraniaczy, wycofał je z obrotu handlowego i zwrócił do producentów jw. Na powyższą okoliczność okazał dowody zwrotów.

Do producentów kwestionowanych wyrobów wystosowano pisma o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.

Z jednej firmy uzyskano odpowiedź o umieszczeniu na zakwestionowanych ochraniaczach oznakowania CE.

 

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie uzyskano odpowiedzi od dwóch producentów w sprawie podjęcia dobrowolnych działań.

 

 

3.    Certyfikat badania typu dla środków ochrony indywidualnej kategorii II
 oraz III

      Prawidłowość przedłożonych certyfikatów badania typu WEsprawdzono w odniesieniu do objętych badaniem 25 partii środków ochrony indywidualnej tj.:

-     20 partii zakwalifikowanych do kategorii II,

-     5 partii zakwalifikowanych do kategorii III.

Na kontrolowane wyroby przedłożono certyfikaty oceny typu, za wyjątkiem 1 partii sprzętu alpinistycznego.

 

Uzyskane certyfikaty zawierały wyniki oceny typu WE oraz informacje i opisy niezbędne do identyfikacji ocenianego środka ochrony indywidualnej, zgodnie z wymaganiem przepisu § 39 ust. 2 rozporządzenia ww.

Ustalono, że jednostki notyfikowane wystawiające okazane certyfikaty były uprawnione do wydawania certyfikatów oceny typy WE dla środków ochrony indywidualnej, tj. znajdowały się w wykazie jednostek notyfikowanych w zakresie dyrektywy 89/686/EWG.

Do jednej partii sprzętu alpinistycznego tj. karabinka, do dnia sporządzenia informacji, nie uzyskano certyfikatu badania typu, pomimo wysłania żądania i ponaglenia.

 

 

4.         Deklaracje zgodności WE

 

       Na 29 partii środków ochrony indywidualnej kontrolującym przedłożono  deklaracje zgodności. W wyniku sprawdzenia zakwestionowano 8 deklaracji. Nieprawidłowości dotyczyły: 

 

a)   deklaracji zgodnościwystawionej przezupoważnionego przedstawiciela - dlapartii sprzętu alpinistycznego tj. karabinka, w której brak było oświadczenia, że nowy środek ochrony indywidualnej jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE z podaniem numeru certyfikatu, co narusza przepis § 36 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Do upoważnionego przedstawiciela wysłano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.

Do dnia sporządzenia informacji nie uzyskano poprawionej deklaracji zgodności.

 

b)   deklaracji zgodnościuzyskanej od pierwszego dystrybutoradla 1 partii rękawic ocieplanych, powlekanych PCV, w której brak było następujących informacji:

·         oświadczenia, że nowy środek ochrony indywidualnej jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE z podaniem numeru certyfikatu, wydanego przez jednostkę notyfikowaną z podaniem nazwy, adresu i numeru jednostki notyfikowanej;

·         oświadczenia, że nowy środek ochrony indywidualnej podlega procedurze określonej w § 40 albo § 41 rozporządzenia MG jw. pod nadzorem jednostki notyfikowanej, z podaniem nazwy i adresu jednostki notyfikowanej

Powyższe narusza przepisy§ 36 ust. 2 pkt 4 i 5rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Od pierwszego dystrybutora uzyskano informację, z której wynika, że nie jest uprawniony do poprawy deklaracji zgodności, niemniej stosowną informację przekazano do autoryzowanego przedstawiciela w Niemczech (firmy wystawiającej deklarację).

 

c)    deklaracji zgodnościwystawionej przez upoważnionego przedstawiciela4 partii rękawic ochronnych, w której wskazano jako producenta firmę w Polsce, podczas gdy z przedstawionych certyfikatów oceny typu WE wynikało, że producentem ww. rękawic są chińscy przedsiębiorcy.  

Do importera w Polsce wystosowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Od ww. przedsiębiorcy uzyskano poprawioną deklarację zgodności.

 

d)   w deklaracjach zgodności wystawionych na 2 partie ochronników słuchu:

-        ochronniki słuchu, o kodzie kreskowym 4046719388103,

-        ochronniki słuchu,o kodzie kreskowym4046719386918,

błędnie wskazano nazwę producenta w Polsce.

 

Do producenta jw. wystosowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. W odpowiedzi uzyskano poprawioną deklarację zgodności.

 

5.         Sprawdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie instrukcji oraz oznakowania

 

Zagadnienie to sprawdzono w odniesieniu do 29 partii środków ochrony indywidualnej, z czego zakwestionowano 17 partii, tj.:

 

a)      6 partii rękawic ochronnych (w tym 1 partia z Chin, 5 partii z UE) ze względu na brak instrukcji, co jest niezgodne z wymaganiami zasadniczymi określonymi w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173), dotyczyło to:

·         Rękawic spawalniczych, part 10-2101, EAN726223421018

·         Rękawic spawalniczych, nie podano kodu EAN

·         Rękawic spawalniczych EAN7392626001992

·         Rękawic ocieplanych, powlekanych PCV, nie podano kodu EAN

·         Rękawic ochronnych kod EAN: 8435336410841

·         Rękawic ochronnych kod EAN: 8435336410490

Do firm odpowiedzialnych za ww. wyroby skierowano pisma o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Wszyscy przedsiębiorcy działania podjęli i dołączyli brakujące instrukcje do wyrobów.

 

b)      3 partie środków (w tym: 2 partie ochraniaczy kolan z Polski, 1 partię rękawic
z UE), ze względu na brak w załączonych instrukcjach wymaganych informacji - co jest niezgodne z wymaganiami zasadniczymi określonymi w § 9 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia ww. Dotyczyło to:

·      Nakolanników dziecięcych Art. 90881, przy których brak było informacji dotyczących:

-     wielkości wyrobu oraz symboli dotyczących sposobu konserwacji – wymaganych pkt 8 a) normy PN-EN 14120+A1:2008 „Odzież ochronna. Ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci dla użytkowników sprzętu rolkarskiego. Wymagania i metody badań”,

-     instrukcji, jak dobierać ochraniacze o prawidłowym poziomie skuteczności ochrony i objaśnienia dotyczące poziomów skuteczności ochrony – wymaganej pkt 8 c) ww. normy,

-     instrukcji, jak dobierać ochraniacz i sprawdzić jego dopasowanie – wymaganej pkt 8 d) ww. normy,

-     szczegółów dotyczących wielkości ochraniaczy w odniesieniu do ciała ludzkiego – wymaganych pkt 8 e) ww. normy,

-     instrukcji wskazującej, jak przeprowadzić regulacje zamocowania ochraniaczy – wymaganej pkt 8 f) ww. normy,

-     ostrzeżenia, że żaden ochraniacz nie może zapewnić całkowitej ochrony – wymaganego pkt 8 h) ww. normy,

-     ostrzeżenia przed każdym zabrudzeniem, starzeniem się ochraniacza lub niewłaściwym użytkowaniem, które mogłyby niebezpiecznie zredukować skuteczność ochraniacza – wymaganego pkt 8 i) ww. normy,

-     instrukcji dotyczącej przewidywanego okresu spełnienia skuteczności ochrony; kontroli, jakie powinny być przeprowadzone oraz wskazane, kiedy ochraniacz powinien być wycofany z użytkowania z powodu niemożności dalszego właściwego spełnienia funkcji ochronnych – wymagania pkt 8 l) ww. normy.

 

·      Zestawu ochraniaczy move, EAN5901619132883, przy których brak było w instrukcji informacji dotyczących:

-     instrukcji, jak dobierać ochraniacze o prawidłowym poziomie skuteczności ochrony i objaśnienia dotyczące poziomów skuteczności ochrony – wymaganych pkt 8 c) ww. normy,

-     instrukcji, jak dobierać ochraniacz i sprawdzić jego dopasowanie – wymaganej pkt 8 d) ww. normy,

-     ostrzeżenia, że żaden ochraniacz nie może zapewnić całkowitej ochrony –
wymaganegopkt 8 h) ww. normy,

-     instrukcji dotyczącej przewidywanego okresu spełnienia skuteczności ochrony; kontroli, jakie powinny być przeprowadzone oraz wskazania, kiedy ochraniacz powinien być wycofany z użytkowania z powodu niemożności dalszego właściwego spełnienia funkcji ochronnych – wymaganej pkt 8 l) ww. normy;  

 

·         rękawic ochronnych kod EAN: 8435336412289, przy których brak było w instrukcji informacji dotyczących:sposobu używania, czyszczenia i konserwacji, oraz daty ważności lub okresu trwałości rękawic – wymaganych pkt 7.2.3 i 7.3.10 normy PN-EN420:+A1:2009„Rękawice ochronne . Wymagania ogólne i metody badań”,

Do firm odpowiedzialnych za ww. wyroby skierowano pisma o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. W odpowiedzi na ww. pismo dwie firmy poinformowały o uzupełnieniu brakujących informacji w instrukcjach. Natomiast z jednej firmy nie uzyskano odpowiedzi mimo wysłanego ponaglenia.

 

c)      6 partii rękawic ochronnych wyprodukowanych w Chinach ze względu na brak informacji o ograniczeniu ochrony do części dłoni, co było niezgodne z wymaganiami zasadniczymi określonymi w § 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia ww.,

Dotyczyło to rękawic ochronnych:

·         COVENT typ: L 1204 rozmiar 10 oraz COVENT PU typ NP+GU rozmiar 9,

·      RTEPO EL-PU101, nr art. 21859, rozmiar 8, o kodzie kreskowym 5907522921859, 00012,

·      RTENI GN+NP.+BL, nr art. 22498, rozmiar 8, o kodzie kreskowym 5907522922498, 00012,

·      RECODRAG LC2000, nr art. 39892, rozmiar XL o kodzie kreskowym 5907522939892, 00012,

·      RTELA CB, SYN, rozmiar 8, o kodzie kreskowym 5907522995799, 00012.

Do firm odpowiedzialnych za ww. wyroby skierowano pisma o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Dwie firmy uzupełniły brakujące informacje w instrukcjach. Nadal oczekujemy na  odpowiedź od jednej firmy.

 

d)     2 partii ochronników słuchu, wyprodukowanych w Polsce, ze względu na: brak nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, co było niezgodne z wymaganiami § 9 ust. 2 pkt 1 cytowanego rozporządzenia. Ponadto stwierdzono brak informacji o rozmiarze ochraniaczy. Takiej informacji nie było w instrukcji ani też na opakowaniu lub bezpośrednio na wyrobie. Powyższe było niezgodne z wymaganiami zasadniczymi określonymi w § 9 ust 2 pkt 2 cytowanego rozporządzenia oraz z wymaganiami pkt 6.2g normy PN-EN 352-1:2005 „Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe”.

Dotyczyło to:

·         ochronników słuchu, o kodzie  kreskowym 4046719388103

·         ochronników słuchu, o kodzie  kreskowym4046719386918.

Do producenta skierowano pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Ww. firma poprawiła instrukcje użytkowania.

 

Ponadto w przypadku rękawic RTELA CB, SYN, rozmiar 8, o kodzie kreskowym 5907522995799, 00012,stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w instrukcji, a umieszczonymi bezpośrednio na rękawicach i tak:

·         w instrukcji wskazano cyfry określające poziom skuteczności jako: 2142. Natomiast na rękawicach podano: 2131.

·      w instrukcji wskazano, jednego przedsiębiorcę jakoupoważnionego przedstawiciela producenta (APP). Natomiast na rękawicach tego samego przedsiębiorcę jako producenta. Wg okazanych dokumentów: deklaracji zgodności i certyfikatu oceny typu WE producentem rękawic był: Gaomi Shunyi Labor Protect Products Co., Ltd Yaogezhuang Industrial Zone, Gaomi City, Shadong Province w Chinach, natomiast przedsiębiorca w Polsce upoważnionym przedstawicielem producenta,

·      określona graficznie w instrukcji data produkcji wraz z numerem partii produkcyjnej: 231020121187. Natomiast na rękawicy: 250920121277.

 

Ponadto dokonując analizy instrukcji załączonej do rękawic ocieplanych powlekanych PCV, art. 2162, stwierdzono, żew części pt. „Starzenie się” wskazano jako datę ważnoścido pięciu lat od daty produkcji przy czym, zarówno w instrukcji jak również na produkcie nie określono powyższej daty.

 

W związku z powyższym do pierwszego dystrybutora w Polsce skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczychw celu wyeliminowania ww. niezgodności. Do dnia sporządzenia informacji nie uzyskano wyczerpującej odpowiedzi.

 

W trakcie czynności kontrolnych kontrolowani przedsiębiorcy usunęli nieprawidłowości poprzez dołączenie brakujących instrukcji.

 

6.         Badania organoleptyczne i laboratoryjne

 

Objęte kontrolą 18 partii rękawic ochronnych poddano ocenie organoleptycznej
między innymi w zakresie ich wielkości. Pomiarów dokonano legalizowanym przymiarem wstęgowym 3m oznaczonym znakiem CE. Wielkość poszczególnych rękawic odpowiadała wymiarom określonym w tablicy 2 zawartej w normie PN-EN 420+A1 2009 „Rękawice ochronne . Wymagania ogólne i metody badań”.

 

Do badań laboratoryjnych pobrano 1 partię „Zestawu ochraniaczy, Bat Protector Set Junior 200 „M” EAN5901259703962. W zbadanej próbce nie wykryto obecności amin aromatycznych o nr (1-22) uwalniających się z azobarwników. Biorąc powyższe pod uwagę, zbadane próbki są zgodne z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów –załącznik XVII (Dz.U.L 396 z 30.12.2006r. z późn. zm.).

 

Ponadto, wartości badanych w próbce wskaźników, są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14120+A1:2008 „Odzież ochronna – Ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci dla użytkowników sprzętu rolkarskiego – Wymagania i metody Badań”

7.         Wykorzystanie ustaleń kontroli:

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania

  1. 15 żądań okazania dokumentów potwierdzających spełnienie przez środki ochrony indywidualnej wymagań zasadniczych i innych określonych w rozporządzeniu ww.,
  2.  11 pism informujących o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.
  3. do prokuratur zostanie skierowanych 6 zawiadomień o wprowadzeniu do obrotu środków ochrony indywidualnej niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi wymaganiami oraz nieposiadających oznakowania zgodności.

 

 

Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie

                                                                                                     tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 31-07-2013 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2013 14:34