Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów garmażeryjnych i pieczywa oferowanych do sprzedaży bez opakowań.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzili w II kwartale 2013r. łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 11 kontroli u 10 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów garmażeryjnych i pieczywa oferowanych do sprzedaży bez opakowań.

 

Kontrole przeprowadzono na podstawie rozeznania.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Mścicach, Zieleniewie.  

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 67 partii żywności luzem, tj. 49 partii pieczywa oraz 18 partii wyrobów garmażeryjnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano ogółem 46 partii ww. żywności (43 partie pieczywa i 3 partie wyrobów garmażeryjnych), co stanowi 69 % zbadanych ogółem partii.

 

W poszczególnych grupach asortymentowych wyniki przedstawiają się następująco:

 

Pieczywo pszenne- zbadano ogółem 35 partii, z czego zakwestionowano 31 partii, co stanowi 89 % zbadanych partii.

Pieczywo żytnie- zbadano ogółem 1 partię, nie kwestionując zbadanej partii.

Pieczywo mieszane- zbadano ogółem 11partii, z czego zakwestionowano 11 partii, co stanowi 100% zbadanych partii.

Pieczywo inne(razowe)- zbadano ogółem 2 partie, z czego zakwestionowano 1 partię, co stanowi 50% zbadanych partii.

Wyroby garmażeryjne niemięsne- zbadano ogółem 10 partii, z czego zakwestionowano 2 partie, co stanowi 20% zbadanych partii.

Wyroby garmażeryjne z dodatkiem surowców mięsnych- zbadano ogółem 8 partii, z czego zakwestionowano 1 partię, co stanowi 12% zbadanych partii.

 

 

I.                    OCENA  JAKOŚCI  WYROBÓW  GARMAŻERYJNYCH  I  PIECZYWA

 

Jakość badanej żywności oceniono w odniesieniu do deklaracji Producenta. Badania jakościowe pieczywa i wyrobów garmażeryjnych przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Poznaniu dokonując sprawdzenia zgodności cech fizycznych z deklaracją Producenta oraz oceny organoleptycznej.

 

Do badań laboratoryjnych pobrano ogółem 10 partii żywności luzem tj.: 3 partie pieczywa pszennego i 7 partii wyrobów garmażeryjnych, z czego zakwestionowano 2 partie wyrobów garmażeryjnych, co stanowi 20% zbadanych partii tj.:

 

·         1 partię „pierogów ze szpinakiem” z uwagi na zaniżoną (po uwzględnieniu niepewności) o 4,6 % zawartość farszu w stosunku do deklaracji Producenta 35%;

·         1 partię „pierogów ruskich” z uwagi na zaniżoną o 2,9% (po uwzględnieniu niepewności) zawartość farszu w stosunku do deklaracji Producenta 40%.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Ww. produkty oferowano do sprzedaży w sklepie w Szczecinie.

 

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości:

-        wystosowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy
z wnioskiem o usunięcie uchybień,

-        wystosowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanych wyrobów garmażeryjnych z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

-   przesłano informację do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Producent zadeklarował zawartość farszu na opakowaniu, w którym produkt dostarczono do sklepu),

-        wydano decyzję zobowiązującą do uiszczenia kosztów badań.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne zarówno kontrolowany przedsiębiorca jak i producent zadeklarowali podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości. Natomiast Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie poinformował, że po ustaleniu wielkości partii, wymierzył - w postępowaniu administracyjnym - karę pieniężną, za wprowadzenie do obrotu przedmiotowych pierogów.

 

II.        PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  WYROBÓW  GARMAŻERYJNYCH  I  PIECZYWA  BEZ  OPAKOWAŃ

 

Sprawdzono prawidłowość znakowaniai prezentacji wyrobów garmażeryjnych i pieczywa bez opakowań w miejscu sprzedaży w odniesieniu do postanowień:

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.);

-        ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 późn. zm.);

-        ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 późn. zm.);

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 późn. zm.).

 

Kontrolą objęto 66 partii ww. żywności, z czego zakwestionowano prawidłowość oznakowania 43 partii żywności (pieczywa), co stanowi 65% zbadanych partii.

 

W oznakowaniu kwestionowanych artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży luzem stwierdzono następujące nieprawidłowości:

·      przy 6 rodzajach bułek (bułka jagiellonka, grahamka, bułka ziarnista, bułka dynia podpieczona, bułka Kraft, bułka dla sportowców) w nazwie pieczywa nie uwidoczniono informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywaoraz nie podano masy jednostkowej pieczywa.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z naruszeniem przepisów szczegółowych § 31 pkt.1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Porównano zgodność informacji podanych do wiadomości konsumenta w miejscu sprzedaży z informacjami zamieszczonymi w dokumentach towarzyszących stwierdzając, że w dokumentach towarzyszących nie było informacji w zakresie rodzaju pieczywa, natomiast ujęto informacje w zakresie masy jednostkowej pieczywa.

Ww. pieczywo oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy w Szczecinie.

Mając na uwadze powyższą nieprawidłowość:

-        wystosowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy
z wnioskiem o usunięcie uchybienia;

-        materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji WIIH celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego zustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kontrolowany przedsiębiorca zadeklarował podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania zaistniałej nieprawidłowości.

·      przy 1 partii bułeczek wiejskich jasnych w nazwie pieczywa nie uwidoczniono informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, nie podanopełnych danych identyfikujących tj. formy prawnej przedsiębiorcy i adresu - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu oraz masy jednostkowej pieczywa;

·      przy 1 partii bułek ziarnistych 50g w nazwie pieczywa nie uwidoczniono informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, nie podano danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu;

·      przy 6 partiach pieczywa luzem (bułka kajzerka 50g; bułka fińska 50g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego; bułka Kornecken 55g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego; bułka dynia 50g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego; kajzerka wieloziarnista 55g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego; bułka włoska 45g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego) w nazwie pieczywa nie uwidoczniono informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, nie podano pełnych danych identyfikujących (tj. formy prawnej przedsiębiorcy i adresu) osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu .

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z naruszeniem przepisów szczegółowych § 31 pkt1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Porównano zgodność informacji podanych do wiadomości konsumenta w miejscu sprzedaży z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu zbiorczym i dokumentach towarzyszących. Stwierdzono, że na etykiecie (w hipermarkecie) umieszczono nazwę produktu “Bułeczka wiejska jasna” pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego, natomiast na etykiecie opakowania zbiorczego “Róża jasna (d'Antan)” natomiast w dokumencie-“bułeczka wiejska jasna”. Pieczywo na powierzchni posiadało uformowaną różę.

Ponadto na etykiecie (w hipermarkecie) umieszczono nazwę produktu “Bułka fińska” 50g pieczywo produkowane z ciasta mrożonego, natomiast na etykiecie opakowania zbiorczego “Bułka fińska ze słonecznikiem”, w dokumencie towarzyszącym-”bułka fińska” 50g.

Etykiety znajdowały się w obrębie stoiska.

Ww. pieczywo oferowano do sprzedażyu przedsiębiorcy w Szczecinie.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości:

-        wystosowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy
z wnioskiem o usunięcie uchybień,

-        materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji WIIH celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kontrolowany przedsiębiorca zadeklarował podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania zaistniałej nieprawidłowości.

 

·        przy 3 partiach pieczywa (bułka poznańska 50g, bułka domowa 65g wyrób z ciasta głęboko mrożonego, kajzerka z sezamem 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego) w nazwie pieczywa nie uwidoczniono informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa oraz nie podano danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu;

·        przy 2 partiach pieczywa (bułka kajzerka 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego,  kajzerka 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego) w nazwie pieczywa nie uwidoczniono informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa oraz nie podano danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, niepodano wykazu składników idaty minimalnej trwałości.

Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z naruszeniem przepisów szczegółowych § 31 pkt1,2,3 i 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Porównano zgodność informacji podanych do wiadomości konsumenta w miejscu sprzedaży z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniuzbiorczym.

Stwierdzono, że na etykietach opakowań, w których dostarczono pieczywo głęboko mrożone umieszczono pełne informacje w zakresie nazwy pieczywa tj. z uwzględnieniem jego rodzaju- „pieczywo pszenne”.Etykiety pochodzące z tych opakowań przechowywano w obrębie stoiska.

Ww. pieczywo oferowano do sprzedaży u w Szczecinie.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości:

-        wystosowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie uchybień,

-        materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji WIIH celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kontrolowany przedsiębiorca zadeklarował podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania zaistniałej nieprawidłowości.

·      przy 4 partiach pieczywa (bułka z dynią 50g, paluch 70g, paluch
3-ziarna 70g, ciabatta fitness 90g) w nazwie pieczywa nie uwidoczniono informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, nie podano pełnych danych identyfikujących oraz informacji pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z § 31 pkt 1 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Zbadano zgodność informacji podanych do wiadomości konsumenta w miejscu sprzedaży  z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu. W informacjach znajdujących się na etykietach opakowań zbiorczych zamieszczono dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu oraz informację, że są to półprodukty głęboko mrożone. Nie podano na ww. etykietach nazwy rodzajowej pieczywa, którą można określić w drodze analizy składu podanego w informacjach na etykietach. Etykiety znajdowały się w obrębie stoiska z pieczywem.

Ww. pieczywo oferowano do sprzedaży w Szczecinie.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości:

-        wystosowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie uchybień,

-        materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji WIIH celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, kontrolowany przedsiębiorca zadeklarował podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania zaistniałej nieprawidłowości.

 

·      przy 5 partiach pieczywa(bułka poznańska 0,05 kg, bułka zwykła 0,08 kg, rogal 0,10 kg, bułka zwykła 0,08 kg, bułka kajzerka 0,05 kg, ) w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono nazwypieczywa,danych identyfikujących producenta i masy jednostkowej pieczywa.

Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem przepisów szczegółowych § 31 pkt1,2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Porównano zgodność informacji podanych do wiadomości konsumenta w miejscu sprzedaży z informacjami zamieszczonymi w dokumentach towarzyszących stwierdzając, że informacje dotyczące zakwestionowanych partii pieczywa zawarto w dokumentach dostaw.

Ww. pieczywo oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości:

-        na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1219 z późn. zm.) wydano ustne żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych. Żądanie wykonano w trakcie kontroli,

-        materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji WIIH celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

·      przy 8 partiach pieczywa (bułka zwykła 0,08 kg, bułka dyniowa 0,08 kg, bułka śniadaniowa 0,08 kg, bułka żytnia razowa 0,08 kg, bułka grahamka 0,08 kg, bułka ciabatta 0,08 kg, rogal wyborowy 0,08 kg, baton wrocławski 0,16 kg) nie uwidoczniono w miejscu sprzedaży nazwy pieczywa, danych identyfikujących producenta imasy jednostkowej pieczywa.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem przepisów szczegółowych § 31 pkt1,2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Porównano zgodność informacji podanych do wiadomości konsumenta w miejscu sprzedaży z informacjami zamieszczonymi w dokumentach towarzyszących stwierdzając, iż wymagane informacje dotyczące zakwestionowanych partii pieczywa zawarto w dokumentach dostaw.

Ww. pieczywo oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcyprowadzącej działalność gospodarczą w sklepie spożywczo–przemysłowym w Mścicach.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości:

-        na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (..) wydano ustne żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych. Żądanie wykonano w trakcie kontroli,

-        materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji WIIH celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

·      przy 7 partiach pieczywa (bułka kajzerek 45g, bagietka 300g, bułka poznańska 70g, bułka hamburger 80g, bułka z dynią 70g, bułka wrzosowska 70g, bułka szpinak–cebula 100g) nie uwidoczniono w miejscu sprzedaży pieczywa jego nazwy, danych identyfikujących producenta imasy jednostkowej pieczywa.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)  w związku z naruszeniem przepisów szczegółowych § 31 pkt.1,2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Porównano zgodność informacji podanych do wiadomości konsumenta w miejscu sprzedaży z informacjami zamieszczonymi w dokumentach towarzyszących stwierdzając, że wymagane informacje dotyczące zakwestionowanych partii pieczywa zawarto w dokumentach dostaw.

Ww. pieczywo oferowano do sprzedażyu przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym w Zieleniewie.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości:

-        na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (…) wydano ustne żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych. Żądanie wykonano w trakcie kontroli,

-        materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji WIIH celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

 

III.      PRAWIDŁOWOŚĆ  UWIDACZNIANIA  CEN  (SPRZEDAŻY)  I  CEN JEDNOSTKOWYCH

 

Prawidłowość uwidaczniania cen w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001r. cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży  sprawdzono w trakcie kontroli z rozszerzonym zakresem u przedsiębiorcy w Zieleniewie.

W trakcie kontroli u ww. przedsiębiorcy stwierdzono przy 7 partiach pieczywa luzem brak wywieszek zawierających informacje w zakresie nazw handlowych, cen, jednostek miar oraz nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów § 3 ust. 1 i § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia MF (…).

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości:

-        osobę odpowiedzialną za stwierdzone wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz.482), ukarano mandatem karnym kredytowanym,

-        na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1219 z późn. zm.) wydano ustne żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych. Żądanie wykonano w trakcie kontroli.

W ramach kontroli na zawiadomienie porównano zgodność cen uwidocznionych przy towarze z zakodowanymi w kasie. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

IV.      PRZESTRZEGANIE  AKTUALNOŚCI  DAT  MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI   I  TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO  SPOŻYCIA

 

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia żywności oferowanej do sprzedaży luzem sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Sprzedawcy przechowywali informacje w zakresie dat i terminów jw. żywności oferowanej do sprzedaży luzem.

Kontrolą objęto 67 partii ww. żywności, z czego zakwestionowano 1 partię, co stanowi 1 % zbadanych partii. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy w sklepie mięsnym w Koszalinie. U ww. przedsiębiorcy oferowano do sprzedaży 1 partię pierogów z mięsem, dzień po terminie.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

W trakcie kontroli przedsiębiorca wycofał z obrotu ww. żywność i zagospodarował we własnym zakresie.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości:

-        osobę odpowiedzialną za stwierdzone wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r  Nr 136, poz. 914 ze zm.) ukarano mandatem karnym kredytowanym,

-        przesłano informację do właściwej terytorialnie Inspekcji Sanitarnej.

 

V.        PRZESTRZEGANIE  WARUNKÓW  PRZECHOWYWANIA

 

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 66 partii żywności, w odniesieniu dozaleceń producentówumieszczonych w oznakowaniu (opakowań zbiorczych), przepisówrozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny środków spożywczych(Dz. U. L 139 z 30.04.2004, s. 1; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.6.2008, str.42). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

VI.      MATERIAŁY  I  WYROBY  PRZEZNACZONE  DO  KONTAKTU Z  ŻYWNOŚCIĄ

 

Żywność oferowaną do sprzedaży luzem pakowano w opakowania, które spełniały wymagania dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z art. 15 ust. 1 i 8 rozporządzeniem (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. L 338 z 13.11.2004r., str. 4 ze zm.). W powyższym zakresie zbadano 20 partii ww. materiałów nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

VII.     MONITOROWANIE  PRZEMIESZCZANIA  SIĘ  ŻYWNOŚCI

 

Kontrolowani przedsiębiorcy posiadali zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) dowody dostaw ocenianych 66 partii żywności. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

VIII.   PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW  USTAWY  O  BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

IX.       INNE  ZAGADNIENIA

 

W trakcie kontroli u 10 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-       nałożenia 2 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 450 zł w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie oferowania do sprzedaży ww. żywności po upływie terminu przydatności do spożycia oraz nieprawidłowego uwidaczniania cen;

-       wydania 3 żądań na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1219 z późn. zm.) dotyczących niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie oznakowania żywności luzem w miejscu sprzedaży oraz nieprawidłowego uwidocznienia cen przy pieczywie luzem,

-       wystosowania 4 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,

-       wystosowania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta kwestionowanej w zakresie jakości partii wyrobów garmażeryjnych z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

-       przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie niewłaściwej jakości wyrobu garmażeryjnego;

-       wydania 1 decyzji zobowiązującej do uiszczenia kosztów badań,

-       przesłania 1 informacji do właściwej terytorialnie Inspekcji Sanitarnej;

Ponadto materiały z 7 spraw, w których stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie pieczywa luzem zostaną skierowane do Komisji WIIH celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 31-07-2013 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2013 14:32