Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.246.2012.J-16.2013

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

                                                                                                        Szczecin, dnia 10.05.2013r.

 

NETTO Sp. z o.o.

Motaniec 30

73-108 Kobylanka

                                                                       prowadząca działalność gospodarczą

w sklepie Netto nr 433

ul. Dąbska 2

70-789 Szczecin 

 

DECYZJA WKŻ.8361.246.2012.J-16.2013

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Netto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie Netto nr 433 przy ul. Dąbskiej 2 w Szczecinie karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych(pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu trzech partii pieczywa sprzedawanego luzem, bez opakowań, tj. bułka mała  (100 szt.), bułki duża (40szt.), bułka wielozbożowa (40szt.) o łącznej wartości 88,20 złotych, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na:

-  brakinformacji dotyczącej nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, co narusza § 31 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

- brak danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co narusza § 31 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- brak masy jednostkowej, co narusza § 31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)

Uzasadnienie

 

W dniach 24, 27, 28 grudnia 2012r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1, ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z  art. 3 ust.1. pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 1 ,2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00011284 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Netto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie Netto nr 433 przy ul. Dąbskiej 2 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych sprawdzono pod kątem spełniania wymagań jakościowych wyroby piekarnicze. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej trzy partie pieczywasprzedawanego luzem, bez opakowań, tj. bułka mała (100 szt.), bułki duża (40szt.), bułka wielozbożowa (40szt.) o łącznej wartości 88,20 złotych, przy których w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono:

-  informacji dotyczącej nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie § 31 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

- danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie § 31 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- masy jednostkowej, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie § 31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)

 

Z uwagi na powyższe, w toku kontroli stwierdzono, że w/w artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem szczegółowych wymagań jakościowych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 18.03.2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu łącznie 3 partii wyrobów piekarniczych  oferowanych do sprzedaży luzem, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 31 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), oraz §31 pkt 2 i 3 w/w rozporządzenia.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem §31 ww. rozporządzenia w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należy podać następujące informacje:

1)        nazwę pieczywa,

2)        dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a), tj. dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

–  produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub

–  wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

3)        masę jednostkową,

4)        informację „Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”, w przypadku użycia takiego ciasta do produkcji pieczywa,

5)    wykaz składników oraz datę minimalnej trwałości, w przypadku pieczywa, przy którego produkcji użyto dozwolonych substancji dodatkowych przedłużających świeżość.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) nazwa artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym powinna odpowiadać wymaganiom określonym w art. 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj.:

„1. Nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożywczych w przepisach prawa żywnościowego, a w przypadku braku takich przepisów powinna być nazwą zwyczajową środka spożywczego lub składać się z opisu tego środka spożywczego lub sposobu jego użycia, tak aby umożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów.

2. Nazwa środka spożywczego wyprodukowanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, pod którą środek spożywczy jest wprowadzany do obrotu w tym państwie zgodnie z obowiązującymi w nim przepisami, może być stosowana w oznakowaniu tego środka spożywczego wprowadzanego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli sama lub w połączeniu z dodatkowym opisem zamieszczonym w jej bezpośrednim sąsiedztwie umożliwia konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości tego środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli nazwa środka spożywczego wyprodukowanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do oznaczania innych środków spożywczych, biorąc pod uwagę ich skład i sposób wytwarzania.

4. Nazwie powinny towarzyszyć informacje dotyczące postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji, w szczególności określające, czy jest to środek spożywczy sproszkowany, liofilizowany, głęboko mrożony, zagęszczony, wędzony - w przypadku gdy brak tej informacji może wprowadzać nabywcę w błąd.

5. Nazwa, pod którą środek spożywczy jest wprowadzany do obrotu, nie może być zastąpiona znakiem towarowym, nazwą marki lub nazwą handlową (wymyśloną).”

 

Mając na uwadze powyższe, w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że będące przedmiotem postępowania artykuły rolno-spożywcze, tj. trzy partie pieczywa sprzedawanego luzem nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 zezm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art.3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorcaNetto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność gospodarcząw sklepie Netto nr 433 przy ul. Dąbskiej 2 w Szczecinie, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w art. 40a ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 3 partii pieczywa bez opakowań niewłaściwej jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień  szkodliwości czynu zarówno w przypadku braku informacji  w zakresie rodzaju pieczywa i w zakresie danych identyfikujących producenta, czy też masy netto oraz określenia nazwy rodzajowej środka spożywczego jest o tyle znaczny, że pozbawia konsumenta istotnej z punktu widzenia prawa do informacji w zakresie tego kto wyprodukował dany środek spożywczy, jaki jest to środek spożywczy, jaka jest jego masa. Brak powyższych danych w istotny sposób pozbawia konsumenta rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest sprzedaż konsumentowi finalnemu artykułów rolno-spożywczych, należy ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze. Stąd organ uznał, iż w zakresie braku uwidocznienia wymaganych przepisami prawa informacji dla konsumenta strona ponosi winę, choćby z racji tego, że przed wystąpieniem stwierdzonej „wady” uchroniłaby stronę już znajomość przepisów prawa żywnościowego. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, tym bardziej że należy do kategorii pozostałych przedsiębiorców i zajmuje znaczną część rynku na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że zakwestionowane pieczywo poza wspomnianymi brakami spełniało wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Stwierdzone braki obejmowały jednak dość istotne z punktu widzenia konsumenta informacje. Oznakowanie bowiem, choć stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju środków spożywczych  w obrocie z udziałem konsumentów, to informacje te stanowią jedne z najważniejszych elementów ich jakości handlowej. Organ uwzględnił również i fakt, że sprzedaż zakwestionowanych środków spożywczych prowadzono w sklepie, jednak, co nie pozostało bez wpływu na ocenę tej przesłanki, przepisy prawa nakładają na wprowadzającego do obrotu produkty obowiązki w zakresie właściwego oznakowania produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Netto Sp. z o.o. był już kontrolowany przez tut. organ Inspekcji Handlowej, a wyniki kontroli prowadzonych w latach 2011 i 2012 wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wprowadzanych przez stronę do obrotu artykułów rolno-spożywczych. 

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o dane będące w posiadaniu organu, a przedstawione przez stronę we wcześniej prowadzonym postępowaniu administracyjnym stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że w świetle wskazanego przepisu najniższy możliwy wymiar kary w przypadku wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej, lub, która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej.

 

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcyNetto spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu sześciu partii wyrobów piekarniczych, nie odpowiadających wymaganiom jakościowym. 

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzone kary pieniężne spełniają te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 104 §1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Netto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie Netto nr 433 przy ul. Dąbskiej 2 w Szczecinie powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom

………........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Netto sp. z o.o. Motaniec 30; 73-108 Kobylanka

- a/a (Ka).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 03-07-2013 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 03-07-2013 15:05