Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.138, 151.2012.J-3.2013

Szczecin, dnia 27.02.2013

   ZACHODNIOPOMORSKI                        

WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ                                                                               

   Stokrotka Sp. z o. o.

         ul. Mełgiewska 7-9

                      20-952 Lublin

 prowadząca działalność gospodarczą

      w Supermarkecie „Stokrotka”  Nr 109

                                                                                   w Szczecinie przy ul. 26-go Kwietnia 2

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.138, 151.2012.J-3.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin, prowadzącemu działalność gospodarczą w Supermarkecie „Stokrotka” Nr 109 w Szczecinie przy ul. 26-go Kwietnia 2, karę pieniężną w wysokości 1725,00 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia pięć złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1partii „Cukru Królewskiego białego 1kg KN kat. 2”, w ilości 133kg  o wartości 530,67 zł, oznaczonego m.in. L145022000001 KN 2; Südzucker Polska S.A. ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław; Zakład produkcyjny „Cukrownia Cerekiew”, który nie opowiadał wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) z uwagi na niespełnianie deklaracji producenta dla cukru białego Królewskiego w zakresie cech organoleptycznych, ze względu na stwierdzony obcy zapach przypominający zapach sera dojrzewającego, pleśniowego, ostry, nieprzyjemny oraz obecność grudek i sporadycznych zlepów.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 23,25 i 26.07.2012r. i 09.08.2012r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.    L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00010736 z dnia 23.07.2012r. i nr 00010752 z dnia 09.08.2012r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, prowadzącego działalność gospodarczą w supermarkecie Stokrotka Nr 109 w Szczecinie przy ul. 26-go Kwietnia 2, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej 1partię „Cukru Królewskiego białego 1kg KN kat. 2”, w ilości 133kg  o wartości 530,67 zł, oznaczonego m.in. L145022000001 KN 2; Südzucker Polska S.A. ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław; Zakład produkcyjny „Cukrownia Cerekiew”. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 i rozdziału 6 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze  zm.) zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.04.2012r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2012., poz. 496) do badań organoleptycznych w toku kontroli za protokołem pobrania próbki nr 000047 z dnia 23.07.2012r. pobrano próbkę produktu w ilości 3 opakowań/3kg ww. „Cukru Królewskiego białego 1kg KN kat. 2” jako reprezentatywną dla partii badanego produktu. W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych udokumentowanych sprawozdaniem z badań organoleptycznych Nr 00000017 z dnia 23.07.2012r. stwierdzono, że „Cukier Królewski biały 1kg KN kat. 2” nie odpowiada wymaganiom jakościowymz uwagi na stwierdzony w ww. produkcie obcy zapach przypominający zapach sera dojrzewającego, pleśniowego, ostry, nieprzyjemny oraz obecność grudek i sporadycznych zlepów. Zgodnie bowiem z  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)wprowadzone do obrotu artykuły rolno- spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Producent w oznakowaniu ww. produktu zadeklarował produkt jako „Cukier Królewski biały”.  

 

Mając na uwadze powyższe, w dniu 27.08.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zarówno do przedsiębiorcy „Stokrotka” sp. z o.o., jak i producenta zakwestionowanego produktu  wystosował wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pokontrolne kontrolowany przedsiębiorca w piśmie z dnia 06.09.2012r. poinformował, iż przedmiotowy cukier został wycofany z obrotu i oddany do dostawcy. Z kolei producent  Südzucker Polska S.A., pismem z dnia 11 września 2012r. podniósł, że w dniu wysyłki z cukrowni ww. cukier posiadał prawidłowe parametry fizyko-chemiczne zgodne ze specyfikacją SZP, w tym również prawidłowy zapach, co potwierdziła podczas kontroli Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna. Producent podniósł również, że kwestionowany zapach cukru nie był wynikiem błędów technologicznych w czasie jego produkcji lecz został nabyty po jego wyprodukowaniu, prawdopodobnie w wyniku niewłaściwego przechowywania u odbiorcy. Jednakże  wycofana partia cukru w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, zostanie poddana ponownemu przerobowi w cukrowni. Ponadto producent podkreślił, że nie ma wpływu oraz nie bierze odpowiedzialności za warunki składowania w magazynach odbiorcy.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 11 stycznia 2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu „Cukru Królewskiego białego 1kg KN kat. 2” o wartości 530,67zł, który nie odpowiadał wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w zakresie cech organoleptycznych, z uwagi na obcy zapach przypominający zapach sera dojrzewającego, pleśniowego, ostry, nieprzyjemny oraz obecność grudek i sporadycznych zlepów.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) cechy organoleptyczne produktu to zespół cech obejmujących smak, zapach, wygląd, w tym barwę i konsystencję, środków spożywczych, które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów człowieka.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno- spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, w przepisie art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Stokrotka” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-8, prowadzący działalność gospodarczą w Supermarkecie Stokrotka Nr 109 w Szczecinie przy ul. 26-go Kwietnia 2, jako sprzedawca detaliczny odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno- spożywczego, tj. 1 partii „Cukru Królewskiego białego 1kg KN kat. 2”Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w zakresie zakwestionowanego zapachu oraz konsystencji, będących jednymi z właściwości  organoleptycznych produktu jest o tyle znaczny, iż  w powszechnej opinii konsumentów ten rodzaj środka spożywczego posiada określone cechy które dotyczą tylko tego rodzaju produktu tj. „cukru” a stwierdzone nieprawidłowości negatywnie wpływają na ocenę przez konsumentów tego środka spożywczego stosowanego w codziennym użytku. Konsument dokonując zakupu tego rodzaju środka spożywczego nie powinien podziewać się po otwarciu opakowania obcego zapachu jak i obecności grudek i sporadycznych zlepów.  Stwierdzony obcy zapach przypominający zapach sera dojrzewającego, pleśniowego, ostry, nieprzyjemny oraz obecność grudek i sporadycznych zlepówpowoduje u konsumentów nie tylko złe wrażenie odnośnie tego środka spożywczego ale przede wszystkim dyskomfort w używaniu produktu na co dzień w jakiejkolwiek postaci czy to jako dodatek do ciasta czy też jako zwykły dodatek do herbaty z  uwagi na nieprzyjemny zapach i wadliwą konsystencję.     

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana ograniczająca się w znacznym stopniu do sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa określających właściwą jakość handlową artykułów rolno-spożywczych. I tak w odniesieniu do zakwestionowanegozapachu oraz konsystencji ww. produktu organ uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzone nieprawidłowości możliwe były do wykrycia poprzez wyrywkowe kontrole produktów w postaci sprawdzenia cech organoleptycznych, które nie wymagałyby specjalistycznych i kosztownych badań laboratoryjnych. Nadto, obowiązkiem strony jest kontrolowanie jakości wyrobów wprowadzonych do obrotu i to zarówno w momencie przyjmowania dostawy jak i w trakcie przechowywania, składowania tych wyrobów, tym bardziej że strona powinna dołożyć wszelkich starań, aby w ofercie handlowej nie znalazły się środki spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej.Organ uwzględnił fakt iż, strona w trakcie kontroli zakwestionowaną partię cukru  wycofała z obrotu handlowego.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, odnośnie 1 partii „Cukru Królewskiego białego 1kg KN kat. 2”, nieodpowiadającej wymaganiom jakościowym, iż stwierdzone nieprawidłowości są jednymi z najważniejszych elementów jakości handlowej przy tego rodzaju artykułach rolno-spożywczych. Poza smakiem, zapach i konsystencja są jednymi z ważniejszych cech organoleptycznych produktu jakim jest cukier. Stwierdzone nieprawidłowości dyskwalifikują ten środek spożywczy jako pełnowartościowy. Ponadto stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła znacznej ilości produktu tj. 133 kg o wartości 530,67 zł.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił to, że przedsiębiorca „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”na przestrzeni ostatnich lat był kontrolowany przez tut. organ i podczas tych kontroli stwierdzono naruszenia przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie będących w jego posiadaniu informacji o wielkości obrotów, stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jak i wielkość osiągniętych rocznych obrotów ze sprzedaży towarów są jednym z największych spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców. 

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości z tytułu naruszenia wymagań w zakresie jakości handlowej. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, a górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 2653,35 zł. Biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz zakres naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił wymierzyć przedsiębiorcy „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąkarę pieniężną w wysokości 1725 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia pięć złotych).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 1725,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)    Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Stokrotka” Sp. z o.o., prowadzący działalność gospodarczą w supermarkecie Stokrotka 109w Szczecinie przy ul. 26-go Kwietnia 2, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane  są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

2)    Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                                                        

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                          ………………………………………………….

                                                                                                                (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby                                                                                                                upoważnionej do wydania decyzji) 

 

Otrzymują:

- „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin,

-  a/a (Ls).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 09-05-2013 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2013 09:44