Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.200.2012.J-6/2013

                                                             Szczecin, dnia 06.03.2013r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                         

WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR

  INSPEKCJI  HANDLOWEJ                                                                                                     

                                                                                   Dominik Gustołek

                                                  prowadzący działalność gospodarczą w

                                                     Piekarni -Cukierni „SMAK”

                                                   ul. Budziszyńska OBR 64 w Szczecinie

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.200.2012.J-6/2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40 a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Dominikowi Gustołek prowadzącemu działalność gospodarczą w Piekarni – Cukierni „SMAK” ul.Budziszyńska OBR 64 w Szczecinie karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych(pięćset złotych 00/100)z tytułu wprowadzenia do obrotu:

1)   7 partii pieczywa(paluch maślany z makiem, bagietka pszenna, bułka pszenna mała, bułka pszenna duża, bułka maślana, bułka żytnia, chleb szczeciński z makiem), oferowanych do sprzedaży luzem, bez opakowań o łącznej wartości 38,36 zł, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 31 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) przy których brak było informacji odnośnie danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu oraz masy jednostkowej.

2)   3 rodzaje chleba (1 partię chleba Szczecińskiego krojonego opakowanego, 1 partię chleba razowego ze słonecznikiem krojonego opakowanego, 1 partię chleba razowego krojonego opakowanego)o łącznej wartości 52,30 zł, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) z uwagi na brak w oznakowaniu na opakowaniu produktu jakichkolwiek informacji.

3)   1 partię bułki tartej 500go wartości 4,60 zł, która nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 5 lit a), 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) z uwagi na brak w oznakowaniu produktu wykazu składników, po określeniu: „Najlepiej spożyć przed” brak wskazania daty, brak danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, brak oznaczenia partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach.

 

Uzasadnienie

W dniach 18, 19.10.2012r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s. 1; z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 raz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00011225 z dnia 18 października 2012r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Dominika Gustołek prowadzącego działalność gospodarczą w Piekarni-Cukierni  „Smak” ul. Budziszyńska OBR 64 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży wyroby piekarnicze tj.: 7 partii pieczywa (paluch maślany z makiem, bagietka pszenna, bułka pszenna mała, bułka pszenna duża, bułka maślana, bułka żytnia, chleb szczeciński z makiem), oferowanych do sprzedaży luzem, bez opakowań o łącznej wartości 38,36 zł,  3 rodzaje chleba (1 partię chleba Szczecińskiego krojonego opakowanego, 1 partię chleba razowego ze słonecznikiem krojonego opakowanego, 1 partię chleba razowego krojonego opakowanego) o łącznej wartości 52,30 zł, 1 partię bułki tartej 500g o wartości 4,60 zł, które sprawdzono pod kątem prawidłowości oznakowania m.in. w odniesieniu do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono:

- 7 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem, bez opakowań o łącznej wartości 38,36 zł, tj. (paluch maślany z makiem, bagietka pszenna, bułka pszenna mała, bułka pszenna duża, bułka maślana, bułka żytnia, chleb szczeciński z makiem), przy których brak było informacji odnośnie danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu oraz masy jednostkowej. Zgodnie bowiem z § 31 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należy podać m.in. dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) oraz masę jednostkową. Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 31 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- 3 rodzaje chleba opakowanego o łącznej wartości 52,30 zł, tj. (1 partię chleba Szczecińskiego krojonego opakowanego, 1 partię chleba razowego ze słonecznikiem krojonego opakowanego, 1 partię chleba razowego krojonego opakowanego), z uwagi na brak w oznakowaniu na opakowaniu produktu jakichkolwiek informacji. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się, podając, z zastrzeżeniem ust. 2, co najmniej takie informacje jak: nazwę środka spożywczego; dotyczące składników występujących w środku spożywczym; datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia; sposób przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym; dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lubwprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;miejsce albo źródło pochodzenia, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd; zawartość netto lub liczbę sztuk opakowanego środka spożywczego; warunki przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informację o terminie przydatności do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków jego przechowywania; oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach; klasę jakości handlowej, jeżeli została ona ustalona w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub ich grup, albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli obowiązek podawania tego wyróżnika wynika z odrębnych przepisów. Powyższenie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem § 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- 1 partię bułki tartej 500g o wartości 4,60 zł, która nie posiadała na opakowaniu w oznakowaniu wykazu składników, po określeniu: „Najlepiej spożyć przed” brak wskazania daty, brak danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, brak oznaczenia partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 5 lit a), 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się, podając, z zastrzeżeniem ust. 2, co najmniej takie informacje jak: dotyczące składników występujących w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia, dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach. Powyższenie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 5 lit a), 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca Dominik Gustołekprowadzący działalność gospodarczą w Piekarni – Cukierni „SMAK” ul.Budziszyńska OBR 64 w Szczecinie wprowadził do obrotu: 7 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem, bez opakowań o łącznej wartości 38,36 zł, 3 rodzaje chleba opakowanego o łącznej wartości 52,30 zł, 1 partię bułki tartej 500g o wartości 4,60 zł które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 31 pkt 2 i 3 oraz § 2 ust. 1 w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowościZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejna podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze. zm.) w dniu 13 listopada 2012r. skierował do strony wystąpienie pokontrolne.                       Do wystosowanego wystąpienia pokontrolnego strona ustosunkowała się w piśmie z dnia 26.11.2012 r. w którym poinformowała tut. Inspektorat, iż na opakowaniach bułki tartej i opakowaniach jednostkowych chlebów naniesiono informację o składnikach, dacie, informację o producencie, rodzaju pieczywa, gramaturze, składzie surowców, ponadto odnośnie pieczywa sprzedawanego luzem na wywieszkach została zamieszczona informacja o masie jednostkowej.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 30.01.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 11 partii wyrobów piekarniczych  tj. 7 partii pieczywa sprzedawanego bez opakowań luzem, 3 partii pieczywa opakowanego, 1 partię bułki tartej 500g, nieprawidłowo oznaczonych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych  w     § 31 pkt 2 i 3 oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała. W piśmie z dnia  8.02.2013r., wyjaśniła, że rozpoczęła działalność w miejscu po zlikwidowanej piekarni 31.12.2011r. i obecnie dzierżawi budynek piekarni, który wymagał dużych nakładów finansowych, aby po latach zaniedbań został zatwierdzony przez Inspekcję Sanitarną, jako zakład produkcji żywności. Po kontroli Inspekcji Handlowej strona niezwłocznie usunęła nieprawidłowości oraz systematycznie dąży do spełnienia wszystkich wymogów formalno-prawnych stawianych przez Instytucje państwowe.

 

Dokonując analizy złożonego ww. pisma Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż podniesione w nim argumenty nie mają wpływu na dokonaną ocenę poszczególnych przesłanek mających wpływ na wymierzenie kary pieniężnej. Organ uznał bowiem, iż przedsiębiorca w swoim piśmie wyjaśnił jedynie przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji wyroby piekarnicze ze względu na nieuwidocznienie: nazwy środka spożywczego, informacji dotyczących składników występujących w środku spożywczym, daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia, sposobu przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym, danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lubwprowadza środki spożywcze   do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,miejsca albo źródła pochodzenia, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd, zawartości netto lub liczbę sztuk opakowanego środka spożywczego, warunków przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informację o terminie przydatności do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków jego przechowywania, oznaczenia partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach, klasy jakości handlowej, jeżeli została ona ustalona w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub ich grup, albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli obowiązek podawania tego wyróżnika wynika z odrębnych przepisów, nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej określonym w przepisie §  2 ust. 1 i § 31 pkt 2 i 3 w/w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Dominik Gustołek,prowadzący działalność gospodarczą w Piekarni-Cukierni „SMAK” ul. Budziszyńska OBR 64 w Szczecinie,odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002” zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 7 partii pieczywa bez opakowań (sprzedawanych luzem) 3 partii pieczywa w opakowaniach jednostkowych i 1 partii bułki tartej 500g,  niewłaściwej jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku informacji przy 7 partiach pieczywa bez opakowań (sprzedawanych luzem) odnośniedanych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu oraz masy jednostkowej,jest o tyle znaczny, że produkt staje się całkowicie anonimowy dla konsumentów, kiedy przepisy wyraźnie wskazują na obowiązkowe uwidocznienie w/w informacji przy produktach oferowanych do sprzedaży luzem. W przypadku pieczywa sprzedawanego bez opakowań (luzem), jedną z istotniejszych informacji stanowi podanie masy jednostkowej pieczywa zważywszy chociażby na fakt, że w obecnym czasie konsumenci stosują diety żywnościowe. Przy braku podania masy jednostkowej pieczywa nie są w stanie monitorować istotnych dla ich diety ilości kalorii. Jednocześnie brak w oznakowaniu na opakowaniu 3 partii pieczywa  jakichkolwiek informacji w tym m.in. nazwy środka spożywczego, danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze   do obrotu oraz daty minimalnej trwałości powoduje nie tylko to, że produkt staje się całkowicie anonimowy ale również naraża konsumenta na zakup i spożycie produktu po upływie daty minimalnej trwałości co może zagrozić jego zdrowiu i życiu. Brak powyższych danych w istotny sposób pozbawiają konsumenta rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu.  Data minimalnej trwałości stanowi najistotniejszą informację dla konsumenta określającą przydatność środka spożywczego do spożycia. Po upływie tej daty środek spożywczy nie nadaje się do spożycia i stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia. W ocenie organu odnośnie 1 partii bułki tartej informacje dotyczące składników występujących w środku spożywczym, daty minimalnej trwałości, danych identyfikujących, masy jednostkowej i oznaczenia partii produkcyjnej, dla których powszechnie obowiązujące przepisy przewidują obowiązek ich uwidaczniania, jak wskazano wyżej są bardzo istotne dla konsumenta nie tylko w zakresie prawa do informacji ale w pewnych przypadkach niezbędne przy podjęciu decyzji odnośnie dokonania zakupu określonego środka spożywczego.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest nie tylko sprzedaż konsumentowi finalnemu artykułów rolno-spożywczych ale również ich produkcja,można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze. I tak w odniesieniu do braku uwidocznienia wymaganych przepisami prawa informacji dla konsumenta w zakresie nazwy, składników występujących w środku spożywczym, partii produkcyjnej, daty minimalnej trwałości, danych identyfikujących oraz masy jednostkowej strona ponosi winę choćby z racji tego, że jest producentem zakwestionowanych produktów. Strona nie dopełniła obowiązku prawidłowego oznakowania wprowadzonych do sprzedaży produktów, zarówno na opakowaniu jednostkowym bułki tartej i produktów piekarskich (chlebów), jak i w miejscu sprzedaży pieczywa oferowanego bez opakowań - luzem.  Na stronie ciążył obowiązek uwidocznienia wymaganych informacji na opakowaniu jednostkowym wyprodukowanych środków spożywczych jak i w miejscu sprzedaży dla konsumenta. Strona postępowania, jako rozpoczynająca działalność na rynku artykułów rolno-spożywczych, będąc jednocześnie producentem na którym ciąży szczególny obowiązek dbałości o prawidłowość oznakowania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych, powinna dopełnić wszelkich starań, aby zapoznać się i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, związanych z wykonywaną przez niego działalnością i pomimo krótkiego okresu działalności na rynku ma obowiązek znajomości przepisów prawa w tej dziedzinie. Organ uznał, iż strona miała wpływ na wystąpienie tego naruszenia - przed jego wystąpieniem uchroniłaby stronę bowiem znajomość przepisów prawa żywnościowego. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił również działania podjęte przez stronę bezpośrednio po ujawnieniu nieprawidłowości.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił jednak fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości pomimo tego, że dotyczyły oznakowania, które stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przez przepisy prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów, to informacje te stanowią jedne z najważniejszych elementów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto w oznakowaniu chleba krojonego pakowanego stwierdzono brak jakichkolwiek oznaczeń wymaganych § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych. Jednocześnie stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła znacznej ilości produktów tj. 11 partii pieczywa o łącznej wartości 95,26 zł.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił to, że strona jest stosunkowo nowym przedsiębiorcą prowadzącym działalność na rynku oraz, że dotychczas nie była kontrolowana przez tut. organ Inspekcji Handlowej. 

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 ze zm.) strona należy do grupy tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest najmniejszy  spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że w świetle wskazanego przepisu najniższy możliwy wymiar kary w przypadku wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej, lub, która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy Dominikowi Gustołek karę pieniężną w wysokości 500,00złotych (pięćset złotych 00/100)z tytułu wprowadzenia do obrotu jedenastu partii wyrobów piekarniczych, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym. 

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500 zł kara pieniężna spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)    Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Dominik Gustołek prowadzący działalność gospodarczą w Piekarni-Cukierni „SMAK” przy ul. Budziszyńskiej OBR64 w Szczecinie powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  § 1 Ordynacji podatkowej.

2)    Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                                                         

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

.….......................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decy zji)

Otrzymują:

- Dominik Gustołek;

- a/a (Wr).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 06-05-2013 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2013 08:07