Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.129.2012.J-1.2013

                                                                                                 Szczecin, dnia 04.03.2013r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                         

WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR

  INSPEKCJI  HANDLOWEJ

                                                       Tomasz Laskowski

                                     prowadzący działalność gospodarczą

                                        w „Barze Krewetka”

                                      ul. Plac Kościelny

                                       72-600 Świnoujście

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.129.2012.J-1.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejwymierzaprzedsiębiorcy Tomaszowi Laskowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą w Barze Krewetka przy ul. Plac Kościelny w Świnoujście, karę pieniężną w wysokości1000,00zł(jeden tysiąc złotych 00/100)w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 porcji Fileta z mintaja w cieście, w ilości 135g, o wartości 8,10 złwyprodukowanej w „Barze Krewetka” ul. Plac Kościelny, 72-600 Świnoujście,produktu zafałszowanego o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z tym, iż  ww. produkt nie odpowiadał deklaracji producenta z uwagi na to, że w badanym produkcie nieobecne jest DNA mintaja.

Uzasadnienie

 

W dniach 5 i 11 lipca 2012r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz.  UE L. 165 z 30.4.2004r., str. 1; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s. 1; z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6    oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) zgodnie z upoważnieniem  nr 00010723 z dnia 5 lipca 2012r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Tomasza Laskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w „Barze Krewetka” przy ul. Plac Kościelny w Świnoujściu, zwanego dalej również „stroną”.

 

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w dniu 5.07.2012r. inspektorzy dokonali zakupu kontrolnego ryby „Filet z mintaja w cieście” w „Barze Krewetka” ul. Plac Kościelny, 72-600 Świnoujście. Następnie za protokołem pobrania próbki nr 000031 do badań w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej w Szczecinie, pobrano 1 porcję Fileta z mintaja w cieście, w ilości 135g pochodzącego z zakupu kontrolnego. Równocześnie z pobraniem próbki produktu za protokołem pobrania próbki nr 000032 pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną produktu pobranego do badań laboratoryjnych w ilości 145g.

 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że uzyskany wynik na podstawie amplifikacji konserwatywnego fragmentu genu w mtDNA świadczy, że w dostarczonej do badań próbie nieobecne jest DNA mintaja. Powyższe ustalenia udokumentowano wynikiem badań z dnia 6 lipca 2012r. który doręczono przedsiębiorcy w toku kontroli w dniu 11.07.2012r. Ponadto pouczono kontrolowanego o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.). Przedsiębiorca nie skorzystał z przysługującego mu prawa.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, iż oferowany do sprzedaży  produkt „Filet z mintaja w cieście” w ilości 135g, wyczerpuje definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. a)  ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułówrolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli: dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej.

Stąd opierając się na wynikach badań laboratoryjnych produktu „Fileta z mintaja w cieście” w ilości 135g, wyprodukowanego w „Barze Krewetka” ul. Plac Kościelny, 72-600 Świnoujście który został w zakresie identyfikacji gatunkowej ryby zadeklarowany przez producenta w cenniku jako „mintaj” a w którym na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono, że nieobecne jest DNA mintaja, uznano, że jest to produkt zafałszowany, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit a) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Uznano bowiem, że producent deklarując w cenniku główny składnik potrawy deklaruje równocześnie, iż produkt spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach. Zadeklarowana w cenniku potrawa jako „filet z mintaja” nie zawiera w składzie ryby „mintaj”, co świadczy o tym, że główny składnik tej potrawy tj. ryba „mintaj” nie występuje a więc rzeczywisty skład potrawy jest niezgodny z deklarowanym.

Biorąc pod uwagę stwierdzoną nieprawidłowośćZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejna podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze. zm.) w dniu 30 lipca 2012r. skierował do strony wystąpienie pokontrolne. Do wystosowanego wystąpienia pokontrolnego strona ustosunkowała się w piśmie z dnia 17.08.2012 r. w którym poinformowała tut. Inspektorat, iż po stwierdzonej pomyłce i zamianie ryb mintaja na morszczuka dokonała zmian w kuchni w zakresie przechowywania ryby tak by nie dochodziło w przyszłości do pomyłek.

 

W związku z tak ustalonym stanem faktycznym pismem z dnia 10stycznia 2013r.Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę Tomasza Laskowskiego  prowadzącego działalność gospodarczą w Barze Krewetka przy ul. Plac Kościelny w Świnoujścieo wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 porcji produktu zafałszowanego „Fileta z mintaja w cieście” w ilości 135g, o wartości 8,10 zł, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. a) ustawyz dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)  który nie odpowiadał wymaganiom deklarowanym przez producenta w cenniku z uwagi na stwierdzenie w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, że w produkcie nieobecne jest DNA mintaja.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Zgodnie natomiast z przepisem art. 3 pkt 10 lit. a) ustawy o jakości, artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 4, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Tomasz Laskowski prowadzący działalność gospodarczą w „Barze Krewetka” przy ul. Plac Kościelny w Świnoujściu,odpowiada za wprowadzanie do obrotu produktów zafałszowanych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4, wymierza  w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 „ustawy o jakości” stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002” zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując zatem dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, tj. 1 porcji „Fileta z mintaja”, w ilości 135gZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględniając stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzenie do obrotu ww. produktu jako produktu zafałszowanego jest czynem najwyższej rangi społecznie szkodliwym. W miejscowościach  nadmorskich smażone ryby są główną atrakcją kulinarną przez co są najczęściej nabywanym towarem nie tylko przez osoby wypoczywające ale również przez konsumentów mieszkających w tych miejscowościach. Konsumenci decydując się i kupując konkretny rodzaj ryby chcą otrzymać dokładnie ten rodzaj który zamawiają i za który płacą określoną cenę. Jednocześnie mając na uwadze różnorodność gatunkową ryb szczególnie istotne z punktu widzenia interesów konsumentów, jest to aby wybrany produkt był tym który preferuje konsument w zakresie określonego rodzaju ryby w tym jej charakterystycznego smaku, konsystencji, zapachu. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej świadomy konsument mając wiedzę co do asortymentu rybnego podejmuje określony wybór  ze względu na określone walory smakowe określonego gatunku ryb.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie, fachowo, jak również przez długi okres czasu zajmuje się działalnością gastronomiczną w zakresie oferowania do sprzedaży konsumentom przygotowanych dań rybnych, można więc ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Należy podkreślić, że zapobiegnięcie nieprawidłowościom dotyczącym zakwestionowanego produktu leżało w mocy strony. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w odniesieniu do produktu 1 porcji „Fileta z mintaja” strona ponosi odpowiedzialność, choćby z racji tego, że mogła zapobiec stwierdzonej nieprawidłowości poprzez zapewnienie na zapleczu lokalu odpowiedniej segregacji ryb – segregując różne gatunki ryb w rożnych pojemnikach i w różnych miejscach - pozwalając na wybór ryby do określonej potrawy w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Ponadto przepis art. 40a ust. 1 pkt 4 „ustawy o jakości” nie uzależnia nałożenia kary od stwierdzenia winy po stronie przedsiębiorcy we wprowadzeniu do obrotu produktu zafałszowanego. Odpowiedzialność określona w tym przepisie ma charakter obiektywny, a przesłanką jej przyjęcia jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu. Tak, więc strona jako przedsiębiorca będący producentem przedmiotowego produktu odpowiada za  produkt zafałszowany który wprowadza do obrotu.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że stwierdzona w 1 porcji „Fileta z mintaja” nieprawidłowość dotycząca braku ryby „mintaj’ jest najważniejszą cechą tego typu produktu. Z uwagi na to, że w badanym produkcie nieobecne jest DNA mintaja, świadczy o podaniu innej ryby niż była określona w cenniku i zamówiona przez konsumenta.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił to, iż w stosunku do przedsiębiorcy Tomasza Laskowskiego nie prowadzono postępowań kontrolnych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jest najmniejszy ze wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności przy uwzględnieniu faktu, że strona wprowadziła do obrotu artykuł rolno-spożywczy zafałszowany, stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z tym przepisem wynosi 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił przedsiębiorcy Tomaszowi Laskowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą w Barze Krewetka przy ul. Plac Kościelny w Świnoujściu wymierzyćkarę pieniężną w wysokości 1000,00 złotych (jeden tysiąc złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 porcji „Fileta z mintaja w cieście”, w ilości 135g, o wartości 8,10 złwyprodukowanej w „Barze Krewetka” ul. Plac Kościelny, 72-600 Świnoujście,zafałszowanej.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona kara w wysokości 1000,00 złotych, stanowiąca jedynie 0,13%  maksymalnej możliwej do wymierzenia z tytułu wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego, spełnia te przesłanki, stąd postanowiono jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)    Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Tomasz Laskowski, prowadzący działalność gospodarczą w Barze Krewetka przy ul. Plac Kościelny w Świnoujściu powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 749 ze zm.),od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  § 1 Ordynacji podatkowej.

 

2) Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                                              ……….…..............................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

-         Tomasz Laskowski,

-         A/a (Tp).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 06-05-2013 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2013 08:03