Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.173,181.2012.J-4.2013

                                                                                              Szczecin, dnia 18.02.2013r.

ZACHODNIOPOMORSKI                                            

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

ul. Krasińskiego79/80

71-446 Szczecin

                                                                       Prowadząca działalność gospodarczą

                                                                            w Sklepie PSS „Społem” OH-11 „Pogodno”

                                                                       ul. Reymonta 4 w Szczecinie 

 

DECYZJA WKŻ.8361.173,181.2012.J-4.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejwymierzaprzedsiębiorcy„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywcówkarę pieniężną w wysokości7351,00zł(siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100)z tytułuwprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), tj. 1 partii „Masła ekstra 200g” zawartość tłuszczu 82% o łącznej wartości 80,73 zł, oznaczonego    m. in. „Najlepiej spożyć przed: 25.09. numer partii 174, producenta Masmal Dairy Sp. z o.o. ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz, z uwagi na niezgodność z deklaracją producenta podaną na opakowaniu oraz rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku, ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007r. str. 1 z późn. zm.) i rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 455/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. U. L 106 z 24.04.2007r. str.24) z uwagi na zaniżenie zawartości tłuszczu oraz nieodpowiadającej wymaganiomrozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku jw. z uwagi na wyższą zawartość wody i suchej masy oraz obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym (β-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 04-05, 20 września 2012r.na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno– spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00010784 z dnia 04.09.2012r. i upoważnieniem nr 00010795 z 20.09.2012r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie „Społem”PSS OH-11 „Pogodno”w Szczecinie przy ul. Reymonta 4, zwanej dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży 1 partię środka spożywczego, tj. partię  „Masła ekstra 200g” zaw. tłuszczu 82%, o wartości 80,73zł, oznaczoną m. in. „Najlepiej spożyć przed: 25.09” partia 174, producent:Masmal Dairy Sp. zo.o. ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz. W dniu 04.09.2012r. za protokołem pobrania próbki nr 000075 do badań pobrano próbkę liczącą 5 opakowań/1kg produktu „Masło ekstra 200g” Masmal Dairy Sp. z o.o. Równocześnie z pobraniem próbki produktu za protokołem pobrania próbki nr 000076 pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną produktu pobranego do badań laboratoryjnych z tej samej partii i w ilości odpowiadającej ilościom pobranych do badań próbek.

 

Wyżej wymienioną próbkę przekazano do badań do laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, które posiada stosowna akredytację przyznana przez Polskie Centrum Akredytacji i jest uprawnione do dokonywania badań próbek produktów tłuszczowych.

 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w/w próbka nie odpowiadała wymogom określonym w deklaracji producenta i w przepisach rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) i rozporządzenia Komisji (WE) Nr 445/2007 z dnia 23.04.2007r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi z uwagi na:

- zaniżoną procentową zawartość tłuszczu, której wyniki określono na poziomach: 73,5±03, 73,7±03, 73,6±03, 73,5±03, 73,5±03%. Średnia zawartość tłuszczu wyniosła zatem 74%; podczas gdy deklaracja producenta na opakowaniu wskazywała na 82±1%,

- zawyżoną zawartość wody, której wyniki określono na poziomie: 23,9±0,3; 23,9±0,3; 23,8±0,3; 24,0±0,3; 23,9±0,3 (%),

- zawyżoną zawartośćsuchej masy, której wyniki określono na poziomie:2,6±0,4, 2,4±0,4, 2,6±0,4, 2,5±0,4, 2,6±0,4(%),

- obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznymna poziomie 64,04±0,34(%)(stwierdzono obecność steroli pochodzenia roślinnego (β-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu).

 

Niezależnie od powyższego stwierdzono również wady organoleptyczne smaku i zapachu(słodkawy, tłuszczowy, obcy – wyczuwalny posmak tłuszczu innego niż tłuszcz mleczny).

 

Kontrolowanemu przedsiębiorcy doręczono sprawozdanie z badan laboratoryjnych nr 689/2012 z dnia 18.09.2012r., pouczając jednocześnie o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej. Kontrolowany przedsiębiorca, „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców ze swojego uprawnienia nie skorzystał.

 

Zgodnie z art. 114 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) „Produkty żywnościowe przeznaczone do spożycia przez ludzi można wprowadzać do obrotu jako mleko i przetwory mleczne, tylko jeśli są one zgodne z definicjami i nazwami ustanowionymi w załączniku XII do tego rozporządzenia”.

 

W sekcji II ust. 2 załącznika XII do cytowanego rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 „Definicje i nazwy (…) podano: „przetwory mleczne” oznaczają produkty uzyskiwane wyłącznie z mleka, przy założeniu, że można dodać substancje konieczne do ich wytworzenia, o ile nie stosuje się ich do zastąpienia – w całości lub w części – jakichkolwiek naturalnych składników mleka. Wyłącznie dla przetworów mlecznych zarezerwowane są m.in. następujące nazwy: masło (…)”.

 

Nadto zgodnie z przepisami zawartymi w „dodatku do załącznika XV rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s. 1 ze zm.), zwanego dalej również „rozporządzeniem 1234/2007”- „masło” jest produktem zawierającym nie mniej niż 80% i nie więcej niż 90% tłuszczu mlecznego oraz nie więcej niż 16% wody i nie więcej niż 2% suchej masy beztłuszczowej.

 

W świetle powyższego stwierdzono, że objęty kontrolą Inspekcji Handlowej produkt „Masło ekstra 200g” w zakresie zawartości tłuszczu jest niezgodny z deklaracją producenta podaną na opakowaniu, a także rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku, ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007r. str. 1 z późn. zm.) i rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. U. L 106 z 24.04.2007r. str.24), oraz nie odpowiada wymaganiom w/w rozporządzenia z uwagi na wyższą zawartość wody oraz suchej masy beztłuszczowej, jak również obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym (stwierdzono obecność steroli pochodzenia roślinnego (β-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu).

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia w toku kontroli stwierdzono, iż wprowadzony do obrotu produkt jw. „Masło ekstra 200g” wyczerpuje definicję artykułu rolno- spożywczego zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.). Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem artykuł rolno-spożywczy zafałszowany jest to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli: w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodne z prawdą (lit b) lub w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej (lit. c).

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami i nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i producenta zakwestionowanej partii środka spożywczego w dniu 01 października 2012r. wystosowano wystąpienia pokontrolne. Strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 10 października 2012r. poinformowała tut. organ, iż wszystkie stwierdzone w toku kontroli uchybienia zostały usunięte, oraz podjęto decyzję o zerwaniu współpracy z producentem. Z kolei producentzakwestionowanej partii produktu w swej odpowiedziz dnia 17.10.2012r. podniósł, iż w związku z wynikami badań zakwestionowanej partii „masła Extra 200g zawartość tłuszczu 82%” wszczął wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i doszedł do wniosku, iż wobec stosowanych w jego przedsiębiorstwie procedur i zabezpieczeń wystąpienie w kontrolowanym produkcie tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym, niższej od zadeklarowanej zawartości tłuszczu, wyższej zawartości wody i suchej masy beztłuszczowej oraz wad organoleptycznych jest w praktyce niemożliwe. Producent podniósł, iż stosowane przez niego procedury przewidują ścisły nadzór nad jakością handlową, począwszy od procesu produkcyjnego surowca aż do powstania produktu gotowego. Wyjaśnił również, iż w stosunku do kwestionowanego produktu wykonywane są badania produktu w wewnętrznym laboratorium, które następnie są weryfikowane przez akredytowane laboratorium zewnętrzne. Dotychczasowe wewnętrzne postępowanie wyjaśniające wszczęte na skutek wystąpienia pokontrolnego nie ujawniło żadnych nieprawidłowości. W rzeczonym piśmie producent poinformował również, iż zlecił przeprowadzenie badań próbki kontrolnej zakwestionowanego produktu (próbka odebrana od kontrolowanego przedsiębiorcy, po jej wcześniejszym zwolnieniu przez tut. organ). Nadto w kolejnym piśmie, z dnia 25.10.2012r. producent przedkładając uzyskane z J.S. Hamilton Poland Ltd. SP. z o.o. sprawozdanie z badań laboratoryjnych Nr 91603/12/GDY, dokumentujące wyniki badań zwolnionej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej próbki kontrolnej „Masła extra 200g zawartość tłuszczu 82%” wniósł o przeprowadzenie dowodu z w/w sprawozdania na okoliczność właściwej jakości handlowej kwestionowanego produktu. Swój wniosek producent uzasadnił obowiązującą na gruncie postępowania administracyjnego naczelną zasadą prawdy obiektywnej wskazaną w art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego. W odpowiedzi na pismo producenta, Masmal Dairy SP. z o.o. w piśmie z dnia 5 listopada 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż aktualnie przed tut. organem nie toczy się żadne postępowanie administracyjne, którego stroną byłby producent. Z tego też względu, jak podniósł organ, wniosek producenta w zakresie przeprowadzenia dowodu ze sprawozdania z badań J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o. z prawnego punktu widzenia nie jest możliwy do zrealizowania. Jednocześnie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyjaśnił producentowi stosowanie wskazanej przez niego zasady prawdy obiektywnej. Wskazał również, iż z uwagi na okoliczność, iż producent nie był kontrolowanym przez tut. organ przedsiębiorcą, to w świetle obowiązujących przepisów prawa, nie przysługuje producentowi uprawnienie do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej. Podnosząc wskazane argumenty, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia złożonego przez producenta wniosku.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 10 stycznia 2013r.Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii produktu „Masło ekstra 200g”, zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), z uwagi na to, żejest niezgodnyz deklaracją producenta podaną na opakowaniu, a także rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku, ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007r. str. 1 z późn. zm.) i rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. U. L 106 z 24.04.2007r. str.24), z uwagi na niższą zawartość tłuszczu (wynik badań laboratoryjnych: 73,5±03, 73,7±03, 73,6±03, 73,5±03, 73,5±03, średnia zawartość tłuszczu 74%; deklarowana na opakowaniu 82±1; zgodnie z wymaganiami: „nie mniej niż 80, nie więcej niż 90”) oraz z uwagi na to, iż jest niezgodny z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku jw. ze względu na wyższą zawartość wody (wyniki badań: 23,9±0,3; 23,9±0,3; 23,8±0,3; 24,0±0,3; 23,9±0,3, wymagania „nie więcej niż 16”)i suchej masy (wyniki badań: 2,6±0,4, 2,4±0,4, 2,6±0,4, 2,5±0,4, 2,6±0,4, wymagania „nie więcej niż 2”)oraz obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym(wynik badań: 64,04±0,34; wymagania: niedozwolone) - stwierdzono obecność steroli pochodzenia roślinnego (β-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu). W trakcie badań laboratoryjnych stwierdzono wady organoleptyczne smaku i zapachu (słodkawy, tłuszczowy, obcy – wyczuwalny posmak tłuszczu innego niż tłuszcz mleczny).

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w piśmie z dnia 13 stycznia 2013r., po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami postępowania administracyjnego podniosła, że stronie nie można zarzucić jakiejkolwiek winy czy zaniedbania przy wprowadzaniu do obrotu przedmiotowego produktu z uwagi na to, iż uzyskany od producenta produktu atest z dnia 24.08.2012r. wskazywał na posiadanie przez przedmiotowy produkt wskazanych w nim wymagań jakościowych. W ocenie strony postepowania za przyjęciem takiego stanowiska przemawia również fakt, iż ze strony konsumentów brak było jakiejkolwiek reklamacji na przedmiotowy produkt. Strona podniosła nadto, iż zobligowana jest niejako do polegania na zapewnieniach producentów produktów z tego względu, iż jej potencjał ekonomiczny nie podołałby ciężarowi utrzymywania specjalistycznego laboratorium do badań jakości wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych. Nadto w swoim piśmie strona wskazała, iż w związku z wprowadzeniem do obrotu masła niespełniającego wymagań jakościowych przez producenta Masmal Dairy Sp. z o.o. prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, kwalifikujące ten czyn jako przestępstwo z art. 286§1 kodeksu karnego. W dalszej części swojego pisma „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców odniosła się do korespondencji tut. organu z producentem przedmiotowego środka spożywczego, wskazując wręcz na konieczność przeprowadzenia przez tut. organ dowodu ze sprawozdania z badań próbki kontrolnej zakwestionowanego produktu, o przeprowadzenie którego wniósł producent. Strona podniosła, iż obowiązek przeprowadzenia takiego dowodu wynika z zasady prawdy obiektywnej, która „wymaga, aby dopuścić jako dowód w sprawie wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia stanu faktycznego, a nie jest sprzeczne z prawem”. Zdaniem strony, okoliczność, iż Masmal Dairy Sp. z o.o. nie jest stroną postępowania nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia opisanego wyżej dowodu. W tym stanie rzeczy strona wniosła o przeprowadzenie dowodu z wyniku badań próbki masła z kwestionowanej partii, dostarczonej przez Masmal Dairy Sp. z o.o. w Grudziądzu. Podnoszone argumenty oraz złożony wniosek organ uwzględnił w toku prowadzonego postępowania administracyjnego i stwierdził, iż w kontekście brzmienia definicji „wprowadzenia na rynek”, określonej w art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, a cytowanej w dalszej części niniejszej decyzji, nie można zgodzić się z twierdzeniem strony co do braku jej winy w zakresie wprowadzenia do obrotu zafałszowanego środka spożywczego. Fakt, iż strona po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych wycofała z obrotu zakwestionowaną partię produktu, organ uwzględnił przy ocenie stopnia zawinienia strony, o czym niżej. Odnosząc się do kwestii prowadzenia przez organy ścigania postępowania przygotowawczego wobec producenta zakwestionowanego produktu, organ uznał, iż jest to odrębne i niezależne postępowanie i nie jest prowadzone wobec strony. Fakt ten zatem nie ma znaczenia dla oceny istnienia podstaw do wymierzenia kary administracyjnej wobec strony postępowania. W odniesieniu do wniosku strony o przeprowadzenie dowodu z wyników badań próbki masła z kwestionowanej partii, dostarczonej przez Masmal Dairy Sp. z o.o. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podnosi, co następuje: złożony przez stronę postępowania wniosek dowodowy dotyczy sprawozdania z badań laboratoryjnych, przeprowadzonych na zlecenie Masmal Dairy Sp. z o.o. przez laboratorium J.S. Hamilton Poland Lts. Sp. z o.o. Zgodnie z danymi określonymi w sprawozdaniu z badań nr 91603/12/GDY z dnia 22.10.2012r. badaniu poddana została próbka Masła extra, próbka kontrolna pobrana dnia 4.09.2012r. zapakowana w przezroczystą folię, oklejone szczelnie przezroczystą taśmą bez oznak uszkodzenia: opisana Próbka kontrolna produktu: Masło ekstra 200g, 82%, Masmal Dairy Sp. z o.o. w ilości 5op./1000g, nr protokołu pobrania próbki 000076 (…) pobrana przez WIIH w Szczecinie, w „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców” OH-11, Pogodno. Zgodnie z danymi wskazanymi na rzeczonym sprawozdaniu z badań w badanej próbce stwierdzono 15,68% zawartości wody, sterole oraz tłuszcz obcy poniżej granicy oznaczalności. Skład triacylogliceroli badanej próbki odpowiada wartościom referencyjnym tłuszczu pochodzenia mlecznego. Odnosząc się do tak przedstawionego dowodu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyjaśnia, iż wynik badana dotyczy próbki, która w momencie oddawania przez producenta (zleceniodawcę) nie była już próbką kontrolną. Pismem z dnia 1 października 2012r., stanowiącym wystąpienia pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy (strony niniejszego postępowania), organ zwolnił próbkę kontrolną jako bezprzedmiotową. Nadto, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podnosi, iż organy administracji publicznej, zgodnie z przepisem art. 6 ustawy kodeks postępowania administracyjnego działają na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z przepisem art. 16 pkt 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) w toku kontroli inspektor w szczególności może pobierać nieodpłatnie próbki produktów do badań. Nadto zgodnie z przepisem art. 27 w/w ustawy próbki produktów pobiera się w celu ustalenia czy produkt spełnia wymagania jakościowe i bezpieczeństwa określone w przepisach odrębnych lub dokumentach normalizacyjnych lub czy jego jakość odpowiada jakości deklarowanej przez przedsiębiorcę. Próbki produktów pobiera się w celu poddania badaniom, w ilościach i w sposób określony w przepisach odrębnych albo dokumentach normalizacyjnych, (…). Dalej przepis art. 28 w/w ustawy wskazuje na obowiązek równoczesnego pobrania z próbką produktu próbki kontrolnej oraz określa sytuacje, w których nie pobiera się próbki kontrolnej. Wskazany przepis reguluje również kwestie przechowywania próbki kontrolnej, do czasu jej zwolnienia przez wojewódzkiego inspektora. Zgodnie z kolei z przepisem art. 29 w/w ustawy badania pobranych próbek produktów i próbek kontrolnych przeprowadzają z zastrzeżeniem ust. 2 (niemożność wykonania badania), laboratoria kontrolno-analityczne Inspekcji. Badania próbki kontrolnej przeprowadzane są na wniosek lub z urzędu. Wynik badania uzyskany w laboratorium kontrolno-analitycznym UOKIK jest dla organu Inspekcji badaniem wiążącym. Jedyną możliwością weryfikacji wyników badań próbki produktu jest przeprowadzenie badania próbki kontrolnej tegoż produktu, które, w świetle brzmienia w/w przepisów, przeprowadzane są również w laboratoriach UOKIK w sytuacji, gdy kontrolowany taki wniosek złoży, bądź organ z urzędu uzna, iż uzasadnione jest przebadanie próbki kontrolnej. Z chwilą zwolnienia próbki kontrolnej, jak to miało miejsce w przedmiotowej sprawie, zabezpieczony jako próbka kontrolna produkt nie jest już próbką kontrolną i nie może dla organu Inspekcji Handlowej stanowić żadnego dowodu w sprawie. Przede wszystkim nie może stanowić kontr dowodu, podważającego wyniki badań próbki tzw. podstawowej. Z tych względów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, przedłożonych przez producenta Masmal Dairy Sp. z o.o. wyników badań laboratoryjnych nie uwzględnił na korzyść strony i uznał, iż nie mają one znaczenia tak dla przebiegu, jak i wyników postępowania administracyjnego, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczegodotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie  zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Z kolei zgodnie zaś z art. 3 pkt 10 lit b i c tejże ustawy, za zafałszowany artykuł rolno- spożywczy uznaje się produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno- spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli:

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno- spożywczych albo niezgodną z prawdą,

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 4, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Art. 17 ust. 1 w/w rozporządzenia stanowi, iż „podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów”. Pojęcie wprowadzenia do obrotu dotyczy bowiem każdego etapu obrotu i nie może być rozumiane tylko jako pierwsze wprowadzenie towaru na rynek. Taki też kierunek wykładni prezentowany jest w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie C-315/05 (Dz.U. C 331 z 30.12.2006r.), wydanym w trybie prejudycjalnym, w którym wskazano, że wprowadzający do obrotu może być odpowiedzialny za jakość nawet w sytuacji, gdy jako zwykły dystrybutor wprowadza do obrotu produkt w postaci dostarczonej przez producenta. Dotyczy to zatem i ostatniego szczebla, jakim jest sprzedaż konsumentom. Przytoczona definicja oraz dokonana wykładnia jednoznacznie zakreślają krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców prowadząca działalność m.in. w sklepie Społem PSS OH-11 „Pogodno” w Szczecinie ul. Reymonta 4 odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując zatem dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego tj. „Masło ekstra” zaw. tł. 82% 200g, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględniając stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzenie do obrotu ww. produktu jako produktu zafałszowanego jest czynem najwyższej rangi szkodliwym. Wprowadzanie do obrotu produktu z takimi wadami, jak: zaniżenie zawartości tłuszczu tak w stosunku do deklarowanej, jak i wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dot. masła, wyższą zawartość wody i masy suchej, jak również obecność niedozwolonych w produktach tego rodzaju tłuszczów obcych jest czynem naruszającym w sposób istotny interes konsumenta, choćby ze względu na rolę, jaką pełnią w życiu codziennym przetwory mleczne oraz powszechność ich spożycia przez konsumentów. Masło jest uznawane za produkt, którego spożycie wywiera pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Decydując się zatem na zakup tego rodzaju środka spożywczego, konsument pozostaje w głębokim przekonaniu, iż kupuje to, co dla niego najlepsze. Tymczasem wprowadzony do obrotu przez stronę środek spożywczy nie spełnia wymagań, stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy dla „masła”. Przedmiotowy środek spożywczy, poza niespełnianiem wymagań określonych w przepisach prawa , posiadał również wady organoleptyczne smaku i zapachu (słodkawy, tłuszczowy, obcy – wyczuwalny posmak tłuszczu innego niż tłuszcz mleczny).

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona zatem jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały zafałszowane artykuły rolno- spożywcze. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił również okoliczność, iż stwierdzone wady nie były możliwe do wykrycia przy zwykłej weryfikacji środków spożywczych przeznaczonych do obrotu, nie można ich było bowiem wychwycić np. poprzez kontrole oznakowania. Nie zwalnia to jednak strony z obowiązku dbałości  o jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych, np. poprzez wyrywkowe poddawanie ich badaniom laboratoryjnym. Organ uwzględnił również i fakt, iż przeprowadzanie badań laboratoryjnych, mających na celu weryfikacje jakości środków spożywczych na szeroka skalę może być nieosiągalne dla strony (strona należy do lokalnych przedsiębiorców), jak i postawę strony po powzięciu informacji o wadach „Masła extra 200g 82% tłuszczu”. Strona bowiem wycofała z obrotu zakwestionowany produkt oraz podjęła decyzję o zerwaniu współpracy z producentem zakwestionowanego środka spożywczego. Podnieść w tym miejscu należy, że odpowiedzialność określona w art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości ma charakter obiektywny i przesłanką jej przyjęcia jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu. Zatem samo stwierdzenie – udowodnienia faktu wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego, jak to miało miejsce w sprawie, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem – jest przesłanką wystarczająca do wymierzenia stosownej kary. Nie ma przy tym znaczenia czy zafałszowanie nastąpiło z winy (umyślnej lub nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nie przewiduje możliwości badania przez organy Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego wykryto zafałszowany produkt. Zatem dowiedzenie, że jakiś podmiot – w tym przypadku „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, wprowadził do obrotu zafałszowany środek spożywczy (masło) powoduje konieczność wymierzenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenia stanowią istotne z punktu widzenia konsumenta informacje oraz to, że dotyczą jednych z najważniejszych elementów, którymi kieruje się konsument przy wyborze określonego rodzaju środka spożywczego. Konsumenci nabywając przedmiotowy wyrób mają prawo oczekiwać, że mają do czynienia z pełnowartościowym produktem.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił fakt, iż strona była już kontrolowana przez tut. organ, a przeprowadzane kontrole wykazywały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Organ uwzględnił również okoliczność, że strona nie jest nowym, lokalnym, acz znaczącym na rynku środków spożywczych przedsiębiorcą.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy średnichprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku nie należy do największych w odniesieniu do innych kategorii przedsiębiorców. 

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców wymierzyćkarę pieniężną w wysokości 7351,00 złotych (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100). Kara ta stanowi jedynie 0,045% górnego ustawowego zagrożenia (maksymalnej możliwej do wymierzenia kary pieniężnej).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 7351,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Szczecinie (71-446), ul. Krasińskiego 79/80 powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                              Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

………………………………………………………………………………

(podpis z podaniem  imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego

osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul. Krasińskiego 79/80, 71-446 Szczecin,

-  a/a (Ws)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-03-2013 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2013 10:18