Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.42.2013

Zachodniopomorski Wojewódzki                                                

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Koszalin, dnia   19  lutego  2013 r.  

Nr akt kontroli: ZNP.8361.42.2013

Firma Handlowa „MIRPOL”

Import-Export

Mirosława Wyszyńska Spółka Jawna

ul. Sienkiewicza 9

78-100 Kołobrzeg

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 40k ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 935 z  późn. zm.) oraz art. 104 i art. 108 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

1)   zakazuje Firmie Handlowej „Mirpol” Import-Export Mirosława Wyszyńska Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu,  ul. Sienkiewicza 9 udostępniania 32sztuk zabawek laleczka o kodziekreskowym: 4029069130004, no.213, wyprodukowanychw Chinach: Mei Da Wam Ju, oznaczonych: VÖLKER RASEHORN CMBH & CO König – Georg – Stieg 5, D 21107 Hamburgprzez okres dwóch miesięcy licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji, tj. od19 lutego 2013 r.,

2)   nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 15 stycznia 2013 r. na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności(Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 935 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.) wszczęto kontrolę u przedsiębiorcy: Firma Handlowa „Mirpol” Import-Export Mirosława Wyszyńska Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu,  ul. Sienkiewicza 9 w hurtowni artykułów przemysłowych w Kołobrzegu, ul. Sienkiewicza 9 w zakresie upoważnienia  do przeprowadzenia kontroli nr 00011319 z dnia 15.01.2013 r.  Celem kontroli było sprawdzenie zgodności zabawek z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

 

W toku kontroli stwierdzono w sprzedaży między innymi 32 sztuki zabawek laleczka o kodzie kreskowym 4029069130004, no. 213, wyprodukowanej w Chinach: Mei Da Wam Ju, oznaczonej: VÖLKER RASEHORN CMBH & CO König – Georg – Stieg 5, D 21107 Hamburg.

W toku kontroli przedmiotową zabawkę przekazano do badań laboratoryjnychdo Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi, ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, bud. B.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obecnośćftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w główce lalki w ilości2,12 % (± 0,17).

Dowodem na powyższe jest sprawozdanie z badań nr 71/AI/31/2013 z dnia 14.02.2013 r.

 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. U.L396 z 30.12.2006 r., z późn. zm.) w załączniku XVII – ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów stwierdzona ilość ww. ftalanu przekracza dopuszczalne stężenie zawartości tej substancji w zabawkach. W myśl bowiem tego przepisu ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) nie jest stosowany jako substancja lub w mieszaninach w stężeniach większych niż 0,1% w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) w stężeniu większym niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów nie są wprowadzane do obrotu.

 

Opierając się na wynikach kontroli Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że zabawka laleczka nie spełnia wymagań zasadniczych dla zabawek określonych w § 17ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. nr 210, poz. 2045 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem zabawki nie mogą zawierać niebezpiecznych substancji w ilościach, które mogą być szkodliwe dla bezpieczeństwa i zdrowia człowieka. Stwierdzony w zabawce ftalan di (2-etyloheksylu) (DEHP) wpływa szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność człowieka, tak więc stwierdzona ilość przedmiotowego ftalanu znacznie przekraczająca poziom dopuszczalny niewątpliwie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu człowieka.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że naruszenie wymagania zasadniczego dla przedmiotowej zabawki laleczka, polegające na obecności zawyżonej ilości  ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) powoduje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia dziecka bawiącego się taką zabawką.               

W opinii Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiotowej sprawie niespełnianie zasadniczych wymagań przez zabawkę w powyższym zakresie nie budzi wątpliwości, a co za tym idzie potencjalne zagrożenia jakie zabawka może wywołać są realne, co potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych.

 

W przypadku stwierdzenia przez organ przeprowadzający kontrolę, że wyrób nie spełnia między innymi zasadniczych wymagań, przywołany w sentencji art. 40 k ustawy o systemie oceny zgodności daje organowi temu możliwość zakazania w drodze decyzji na okres nie dłuższy niż 2 miesiące udostępniania tego wyrobu, co uczyniono  w przedmiotowej sprawie.

 

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Odstępstwo od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (…) organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

W niniejszej sprawie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w sprawie zachodzi właśnie konieczność pilnego wydania przedmiotowej decyzji w toku kontroli. W obrocie znajduje się bowiem zabawka, która stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych dzieci.

 

W związku z powyższym w sprawie nie wszczęto postępowania administracyjnego dotyczącego zakazu udostępniania przedmiotowej zabawki i  w świetle art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218/30 z 13.08.2008 r.)oraz art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej odstąpił od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się w sprawie co do zebranych dowodów i materiałów w terminie nie krótszym niż 10 dni.

 

Wobec powyższych okoliczności zakazanie udostępniania przedmiotowych zabawek jest uzasadnione.

 

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, z uwagi na zaistnienie w sprawie jednej z przesłanek wymienionej w przepisie art. 108 § 1Kpa, tj. zagrożenie zdrowia i życia człowieka.

 

Pouczenie:

 

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

Strona ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

                                                                    

                                                                  Z up. Zachodniopomorskiego

                                                                        Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

          Andrzej Kuśpiel

       Dyrektor Delegatury

 

Otrzymują:

  1. Firma Handlowa „MIRPOL”

Import-Export Mirosława Wyszyńska Spółka Jawna

ul. Sienkiewicza 9

78-100 Kołobrzeg

  1. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 13-03-2013 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2013 09:22