Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz całoroczny program kontroli na 2012r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 15kontroli, w tym: 1 u producenta, 1 u pierwszego dystrybutora, 4w hurtowniach  i 9 w placówkach detalicznych, w tym na targowiskach, sklepach sieci handlowych.

 

W  I  kwartale kontrolą objęto  -  apaszki, szale, chusty, szaliki.

Kontrole  przeprowadzono  u 5 przedsiębiorców.

 

W  II kwartale  kontrolą objęto wyroby pończosznicze.

Kontrole  przeprowadzono  u  4 przedsiębiorców.

 

W  III kwartale  kontrolą objęto wyroby konfekcyjne dla dorosłych.

Kontrole  przeprowadzono  u 3 przedsiębiorców.

 

W IV kwartale  kontrolą objęto wyroby konfekcyjne dla dzieci i młodzieży (wzrost do 164 cm).

Kontrole  przeprowadzono  u 3 przedsiębiorców.

 

Ogółem kontroli poddano 201 partii wyrobów włókienniczych, w tym:

-  82 partii apaszek, szali, chust, szalików,

-  51 partii wyrobów pończoszniczych,

-  41 partii wyrobów konfekcyjnych dla dorosłych,

-  27 partii wyrobów konfekcyjnych dla dzieci i młodzieży (wzrost do 164 cm).

 

Spośród skontrolowanych 201 partii:

-  39 partii zostało wyprodukowanych w Polsce,

-  24 partie stanowiły wyroby z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),

-  138 partii pochodziło z importu.

 

Zakwestionowano ogółem 80 partii, (15 – jakość, 71 – oznakowanie), tj. 40 % wszystkich skontrolowanych partii wyrobów,  w tym:

-  22 partie apaszek, szali, chust, szalików,

-  24 partie wyrobów pończoszniczych,

-  22 partie wyrobów konfekcyjnych dla dorosłych,

-  12 partii wyrobów konfekcyjnych dla dzieci i młodzieży (wzrost do 164 cm).

 

Spośród zakwestionowanych 80 partii towarów:

-  12 partii wyprodukowano w Polsce,

-  5 partii stanowiło wyroby z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),

-  63 partii pochodziło z importu.

 

W zakresie jakości poddano badaniom 105 partii, z czego zakwestionowano 15.

W zakresie oznakowania 201 partii, z czego zakwestionowano 71.

 

 

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

II.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI

 

A. JAKOŚĆ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

Jakość wyrobów włókienniczychsprawdzonopoprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych.

Ogółem sprawdzono jakość 105  partii, z czego zbadano:

-       laboratoryjnie 22 partie,

-       organoleptycznie 83 partie.

 

 Zakwestionowano 15 partii badanych laboratoryjnie, tj. 68%. Nie stwierdzono nieprawidłowości  w zakresie  badan organoleptycznych.

 

1. Badania laboratoryjne

 

Do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi pobrano próbki z 22 partii wyrobów włókienniczych oferowanych do sprzedaży.                      

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono:

-                  skład surowcowy,

-                 wskaźniki użytkowe, tj.: odporność wybarwień na pranie domowe i komunalne, działanie potu alkalicznego i kwaśnego, wody, odporność wybarwień na tarcie suche i mokre, zmiana wymiarów po praniu,

-                 wymiarowanie.

 

W trakcie kontroli  u przedsiębiorcy w Koszalinie uzyskano dokumenty określające wymagania w zakresie jakości pobranego do badań szalika damskiego, które były podstawą do zbadania wskaźników użytkowych ww. wyrobu.

Pozostali przedsiębiorcy nie przedłożyli podczas kontroli deklaracji dotyczących  wskaźników użytkowych wyrobów,  które pobrano do badań laboratoryjnych, ponieważ nie uzyskali stosownych dokumentów od swoich dostawców.

 

Zakwestionowano15 partii, tj.:

-       szal granatowy, gładki - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym na etykiecie zastępczej,

-       szal granatowy, z frędzlami - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym na etykiecie zastępczej,

-    szal damski z frędzlami z tkaniny, kraj pochodzenia P.R.C. - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym na wszywce informacyjnej,

-       skarpety frotte - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym na etykiecie jednostkowej, natomiast stwierdzone wartości wskaźnika użytkowego odporności wybarwień na tarcie suche oraz mokre nie spełniały wymagań normy PN-P-84752:2004 „Tekstylia. Dzianiny i wyroby dziane. Wartości wskaźników odporności wybarwień” (poza deklaracją producenta),

-       skarpety - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym na etykiecie jednostkowej, natomiast stwierdzone wielkości skarpetek były niezgodne z wielkością deklarowaną na etykiecie jednostkowej,

-       skarpety bawełniane - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym na etykiecie jednostkowej,

-       skarpety - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym na etykiecie jednostkowej, natomiast stwierdzone wartości wskaźnika użytkowego odporności wybarwień na tarcie suche oraz mokre nie spełniały wymagań normy PN-P-84752:2004 „Tekstylia. Dzianiny i wyroby dziane. Wartości wskaźników odporności wybarwień” (poza deklaracją producenta);

-       skarpety frotte płaski szew - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy oraz wielkości skarpetek były niezgodne z deklarowanymi na etykiecie jednostkowej,

-       koszulkę - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym na wszywce informacyjnej i etykiecie jednostkowej,

-       spodnie - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym na wszywce informacyjnej i etykiecie jednostkowej,

-       sukienkę - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny  z deklarowanym na wszywce informacyjnej oraz  etykiecie jednostkowej,

-       spódnicę - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny  z deklarowanym na wszywce informacyjnej oraz  etykiecie jednostkowej,

-       bermudy chłopięce - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym na wszywce informacyjnej,

-       bluzka dziewczęca - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym na wszywce informacyjnej oraz etykiecie jednostkowej,

-       sukienkę dziecięcą - rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny  z deklarowanym na wszywce informacyjnej oraz  etykiecie jednostkowej.

 

Przedsiębiorcy oferujący 3 partie skarpet zadeklarowali zagospodarować ww. wyroby w sposób nie związany ze sprzedażą dla konsumentów, na własne potrzeby.

Pozostali przedsiębiorcy poprawili oznakowania tych wyrobów podczas kontroli, zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych.

 

W związku z  wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek wyrobów,  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej :

-        przesłał wystąpienia pokontrolne do producentów oraz do importera,

-        przesłał pisma informacyjne do dostawców kwestionowanych wyrobów, 

-        wydał 10decyzji w zakresie kosztów przeprowadzonych badań po uprzednim skierowaniu zawiadomień o wszczęcia postępowania,

-        powiadomiono Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz delegatury stosownie do siedziby przedsiębiorców o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie jakości badanych  wyrobów.

 

 

2. Badania organoleptyczne

 

Ocenie organoleptycznej poddano 83 partie wyrobów włókienniczych. Badania polegały na sprawdzeniu wyglądu ogólnego wyrobów włókienniczych.

W wyniku badań organoleptycznych, przeprowadzonych w trakcie kontroli na zgodność z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta, nieprawidłowości nie odnotowano.

Oceniając organoleptycznie wyroby posiłkowano się terminami ujętymi w Polskich Normach: PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia” i PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia”.

Nie stwierdzono błędów dzianin i tkanin, tj.: zaciągnięć, dziur, spuszczonych oczek, nierównych ściegów.

 

      B. OZNAKOWANIE PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

Ogółem sprawdzono oznaczenia 201 partiiwyrobów włókienniczych w oparciu o przepisy:

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. nr 81, poz. 743 z późn. zm.) - w przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu do 8 maja 2012r.,

-      rozporządzeniaParlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE.L. z 2011e., nr 272, s.1) – w przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu po 8 maja 2012r.

 

Zakwestionowano 71 partii (35%), tj.:

-       19 partii apaszek, szali, szalików i chust,

-       21 partii wyrobów pończoszniczych,

-       20 partii wyrobów konfekcyjnych dla dorosłych,

-       11 partii wyrobów konfekcyjnych dla dzieci i młodzieży do 164 cm wzrostu,

z uwagi na niezgodność nazw włókien z nazwami włókien tekstylnych określonymi w załączniku nr 1:

-       do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych, co nie spełniało wymagań § 5 ust. 1 w/w rozporządzenia,

-       do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, co nie spełniało wymagań  rozdziału 2, art. 5 ust. 1 ww.rozporządzenia.

 

W czasie kontroli przedsiębiorcy umieścili na zakwestionowanych wyrobach prawidłowe nazwy włókien,  zgodne z nazwami wymienionymi w załącznikach nr 1 do ww. rozporządzeń.

Do producentów/importerów/dostawców tych wyrobów skierowano pisma informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach z wnioskami o ich usunięcie, z powiadomieniem właściwych WIIH (dotyczy wyrobów wprowadzonych do obrotu przed 8 maja 2012r.).

Do importera wyrobów wprowadzonych do obrotu po 8 maja 2012r. skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskami  o  usunięcie  stwierdzonych nieprawidłowości, a do dostawcy pismo informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

C. INNE ZAGADNIENIA

 

1. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Spośród 15 skontrolowanych przedsiębiorców 6 zgłosiło prowadzenie działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast 9 do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

 

2. Prawidłowość oznaczenia wyrobów włókienniczych ceną

Powyższe zagadnienie sprawdzono woparciu o przepisy:

-                      ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.),

-                      rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasaduwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonychdo sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzonona targowisku  w Szczecinie w punkcie handlowym, gdzie towary nie były oznaczone cenami w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach lub na ich pojedynczych opakowaniach, co  było niezgodne z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W trakcie kontroli ww. przedsiębiorcy wydano żądanie  na podstawie  art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, dotyczące oznaczenia towarów cenami w sposób bezpośredni. Żądanie zostało wykonane w toku kontroli.

 

Wnioski

Spośród zakwestionowanych towarów:

-                   78,75 %  pochodziło  z importu,

-                   15,00 % stanowiły wyroby krajowe,

-                   6,25 %  pochodziło  z obrotu wewnątrzunijnego.

Największą grupę zakwestionowanych towarów, co jest niezmienne od wielu lat, stanowią wyroby importowane, z Chin.

 

Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do:

-      nałożenia  na 1 przedsiębiorcę mandatu karnego na łączna kwotę 150,00 zł za  popełnienie wykroczenia określonego w  art. 137 § 1 Kodeksu wykroczeń,

-      skierowaniu 4 wystąpień pokontrolnych (3 do producentów i 1 do importera) informujących o nieprawidłowych wynikach laboratoryjnych,

-     wydania 10 decyzji w zakresie kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych, po uprzednim skierowaniu zawiadomień do kontrolowanych przedsiębiorców,

-      skierowania 4 pism (3 do dystrybutorów, 1 do dostawcy) informujących o nieprawidłowych wynikach laboratoryjnych,

-      skierowania  15  pism dotyczących nieprawidłowych nazw włókien wraz z powiadomieniem w 12 przypadkach właściwych WIIH,

-      skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do importera dotyczącego nieprawidłowych nazw włókien.

-      wydania 1 żądania w toku kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej.

 

 

Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej      

 w Szczecinie tel. 0-91 4225239 wew. 36

                                                                                                  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 07-03-2013 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2013 08:21