Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych środków spożywczych w tym mrożonych wyrobów kulinarnych, mrożonych owoców i warzyw oraz ich mieszanek

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili w IV kw. 2012r. na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 11 kontroli u 9 przedsiębiorców w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych środków spożywczych, w tym mrożonych wyrobów kulinarnych, mrożonych owoców i warzyw oraz ich mieszanek. Kontrole wszczęto i przeprowadzono zgodnie z art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004  z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004r., s.1; z poźn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1219 ze zm.).

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w hurtowniach, sklepach sieci handlowych i sklepach detalicznych w: Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Mielnie, Będzinie.

Placówki do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Badaniom poddano łącznie 50 partii mrożonych środków spożywczych, z czego zakwestionowano 9 partii, z uwagi na przeterminowanie 5 partii, oraz z uwagi na niewłaściwe oznakowanie 4 partii.

 

Kontroli poddano następujące partie:

­          7 partii mrożonych wyrobów kulinarnych ziemniaczanych,

­          15 partii mrożonych wyrobów kulinarnych mącznych,

­          2 partie mrożonych wyrobów kulinarnych gotowe- mięsne

­          1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych gotowe- podrobowe,

­          1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych gotowe- wyroby z ciasta naleśnikowego,

­          2 partie mrożonych owoców jednoskładnikowych,

­          2 partie mrożonych owoców mieszanek,

­          11 partii mrożonych warzyw jednoskładnikowych,

­          9 partii mrożonych warzyw mieszanki.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

  1. Ocena jakości mrożonych środków spożywczychw stosunku do deklaracji producenta umieszczonej na opakowaniu jednostkowym lub w inny sposób podany do wiadomości konsumentów

 

Badania zostały przeprowadzone w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej w oznakowaniu produktu w zakresie badań fizykochemicznych i organoleptycznych.

 

Badaniami laboratoryjnymi objęto 18 partiimrożonych środków spożywczych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Do badań laboratoryjnych pobrano:

­          3 partie mrożonych wyrobów kulinarnych ziemniaczanych,

­          8 partii mrożonych wyrobów kulinarnych mącznych,

­          1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych gotowe- podrobowe,

­          1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych gotowe- wyroby z ciasta naleśnikowego ,

­          2 partie mrożonych warzyw jednoskładnikowych,

­          3 partie mrożonych warzyw mieszanki.

 

Sprawdzono ilość rzeczywistą produktu w stosunku do deklaracji producenta.

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono ilość rzeczywistą mrożonych środków spożywczych w stosunku do deklaracji zamieszczonej na etykiecie, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r.o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.), które określają dopuszczalne ujemne wartości błędu ilości towaru paczkowanego T1.

W powyższym zakresie zbadano 49 opakowań jednostkowych, które pobrano do badań laboratoryjnych. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Nie badano pod kątem zastosowanych substancji dodatkowych dozwolonych w oparciu o rozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.) mrożonych środków spożywczych.

 

2.      Prawidłowość oznakowania mrożonych środków spożywczych, w tym mrożonych wyrobów kulinarnych, mrożonych owoców i warzyw oraz ich mieszanek.

 

Oznakowanie mrożonych wyrobów kulinarnych sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

-      ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.),

-      ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-      rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. nr 137, poz. 967 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. nr 83, poz. 772)

-               rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006 r. str. 9; sprostowanie Dz. U. L. 12 z 18. 1.2007 s. 3 ze zm.),

-               rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2090/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007 r. s. 1 ze zm.),

-      rozporządzenia Rady (WE) Nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 93 z 31.03.2006 r. s. 12 ze zm.).

Skontrolowano 9 przedsiębiorców u których badaniem objęto 50 partii mrożonych środków spożywczych, w tym 22 partie mrożonych wyrobów kulinarnych (półprodukty), 4 partie wyrobów kulinarnych – gotowych, 4 partie owoców jednoskładnikowych oraz ich mieszanek i 20 partii warzyw jednoskładnikowych oraz ich mieszanek oferowanych do sprzedaży, z czego zakwestionowano 4 partie mrożonych wyrobów kulinarnych (półprodukty mączne).

Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy w Kołobrzegu, gdzie zakwestionowano oznakowanie 4 partii mrożonych wyrobów kulinarnych (półprodukty mączne) oferowanych do sprzedaży, a mianowicie:

-        Pierogi z mięsem a`450 gz uwagi na nieoznaczanie opakowań jednostkowych dodatkowymi informacjami „produkt głęboko mrożony” i „określających okres przechowywania przez konsumenta”, oraz z uwagi na to, że nazwa środka spożywczego nie odpowiada określonym wymaganiom, gdyż nie umieszczono przy niej informacji dotyczącej postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji określających, że jest to środek spożywczy „głęboko mrożony”, nie podania w oznakowaniu opakowanego środka spożywczego „ilościowej zawartości składnika”, nieprawidłowo użytego wyrażenia poprzedzającego datę minimalnej trwałości, podano „należy spożyć przed końcem …” zamiast „najlepiej spożyć przed: …”,nie podania w wykazie składników „wody” jako składnika środka spożywczego,

-        Pierogi ruskie a`450 gz uwagi na nieoznaczanie opakowań jednostkowych pełną informacją w zakresie danych identyfikujących producenta, tj. nie podano imion i nazwiska producenta, nie umieszczenia na opakowaniach jednostkowych dodatkowej informacji „produkt głęboko mrożony” i „określających okres przechowywania przez konsumenta” oraz z uwagi na to, że nazwa środka spożywczego nie odpowiada określonym wymaganiom, gdyż nie umieszczono przy niej informacji dotyczącej postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji określających, że jest to środek spożywczy „głęboko mrożony”, nie podania w wykazie składników „wody” jako składnika środka spożywczego, niezgodności produktu z deklaracją podaną przez producenta na opakowaniu z uwagi na brak informacji o zawartości farszu.

Na opakowaniu producent deklarował zgodność produktu z normą PN-A-82201:1996 Mrożone wyroby kulinarne. Półprodukty i potrawy, według której na opakowaniach mrożonych wyrobów kulinarnych należy podać m.in. informację o zawartości nadzienia lub farszu.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. jw.).

Wobec powyższego:

·       przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, który jest równocześnie producentem zakwestionowanych produktów,

·       skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,

·       zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Do chwili zakończenia niniejszej informacji przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w sprawie zakwestionowanych wyrobów.

-        Pierogi z mięsem domowe a`500 g, oraz Pierogi ruskie domowe ręcznie klejone a`500 g, z uwagi na brak w oznakowaniu na opakowaniach jednostkowych dodatkowej informacji „określającej okres przechowywania przez konsumenta”.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.).

Wobec powyższego:

·         przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,

·         przesłano wystąpienie pokontrolne do producenta,

·         skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,

·      zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Producent w odpowiedzi na wystąpienie poinformował, że jego produkty nie mogą być przechowywane w innej temperaturze jak: -18 ºC lub niższej, co wynika z procesu technologicznego produkcji pierogów.

W obrocie nie stwierdzono mrożonych środków spożywczych pochodzących z rolnictwa ekologicznego, posiadających Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG), ponadto w oznakowaniu badanych partii produktów nie stwierdzono terminów, w tym terminów stosowanych w znakach towarowych oraz praktyk używania w znakowaniu lub reklamie mogących wprowadzić w błąd konsumenta lub użytkownika poprzez sugerowanie, że produkt lub składniki spełniają kryteria ekologicznej produkcji (określenia „bio" i „eko" lub wyrazy zawierające te terminy na produktach wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi). Nie stwierdzono również produktów oznakowanych z odniesieniem do GMO.

 

3.      Przestrzeganie dat minimalnej trwałości.

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości mrożonych środków spożywczych, w tym mrożonych wyrobów kulinarnych, mrożonych owoców i warzyw oraz ich mieszanek oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 50 partii mrożonych środków spożywczych, z czego zakwestionowano 5 partii mrożonych wyrobów kulinarnych i mrożonych warzyw jednoskładnikowych.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie stwierdzono u przedsiębiorcy: w Kołobrzegu, gdzie oferowano do sprzedaży przeterminowane mrożonki:

–        w grupie mrożonych wyrobów kulinarnych (gotowe mięsne) - 2 partie tj.: stek pieczony krojony a`2 kg - 143 dni po upływie daty minimalnej trwałości i pulpety drobiowe a`1 kg o wartości 10,00 zł - 32 dni po upływie daty minimalnej trwałości),

–        w grupie mrożonych warzyw jednoskładnikowych- 3 partie, tj.: fasolkę szparagową a`2,5 kg - 143 dni po upływie daty minimalnej trwałości, szparagi zielone a`1 kg - 264 dni po upływie daty minimalnej trwałości, fasolkę żółtą a`2,5 kg - 264 dni po upływie daty minimalnej trwałości.

W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego decyzją osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy wycofano z obrotu przeterminowane produkty (po upływie daty minimalnej trwałości) i zagospodarowano we własnym zakresie. Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.),

O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

Warunki i sposób przechowywania mrożonych środków spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów oraz przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.4.2004 s. 1 ze zm.).

Zagadnienie to sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców, obejmując badaniem ogółem 50 partii omawianych produktów. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie wniesiono również uwag do stanu opakowań mrożonych środków spożywczych.

 

4.      Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.).

Sprawdzono u kontrolowanych przedsiębiorców, czy prezentacja środków spożywczych w miejscu sprzedaży nie narusza art. 16 cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r., nie stwierdzając w badanym zakresie niesprawiedliwości.

 

5.      Identyfikowalność towarów

W trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych sprawdzono czy kontrolowani przedsiębiorcy posiadają dowody dostaw ocenianych partii. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Kontrolowani przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, faktury na objęte kontrolą mrożone środki spożywcze , zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności  (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 ze zm.) wskazującym na istniejący obowiązek monitorowania przemieszczania się żywności. 

 

6.      Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy.

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub o wpis do CEIDG w świetle przepisów ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. nr 220, poz. 1447 ze zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców. Kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG lub CIKRS. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.

 

7.      Przestrzeganie art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),dotyczącego przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

     Inne zagadnienia

Sprawdzono prawidłowość uwidocznienia cen mrożonych środków spożywczych oferowanych do sprzedaży, w odniesieniu do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.)

Podczas kontroli urzędowej stwierdzono nieprawidłowości w zakresie uwidocznienia cen w związku z czym na podstawie przepisu art.79a ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) rozszerzono zakres przedmiotowy kontroli, w celu przeciwdziałaniu popełnienia wykroczenia.

U przedsiębiorców (wspólników spółki cywilnej) prowadzących działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie stwierdzono, że na wywieszkach nie uwidoczniono jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny przy 5 rodzajach mrożonych środków spożywczych oraz nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego.

Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 ze zm.).

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

-       ukarania 2 osób mandatami karnymi na kwotę 450 zł, za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. jw.), z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 ze zm.),

-       skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,

-       skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta mrożonych wyrobów z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

-       przesłania 2 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS,

-       skierowania 1 informacji do właściwych władz sanitarnych w sprawie oferowania do sprzedaży produktów po upływie daty minimalnej trwałości.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości tj. nieprawidłowe oznakowanie wobec przedsiębiorców zostanie przeprowadzone postepowanie administracyjne celem wymierzenia kar pieniężnych w drodze decyzji, zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)

Tel. 0-91 4225239 wew. 36  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 12-02-2013 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2013 08:22