Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych pod kątem ujawnienia zafałszowań innymi tłuszczami

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie,  przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 16kontroli u 10 przedsiębiorców.

Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze. zm.), art. 17 ust. 3 z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art.3 ust. 1 pkt 6 oraz art.3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.o Inspekcji Handlowej(Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.).

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania oraz biorąc pod uwagę informacje od konsumentów.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w: Szczecinie, Łobzie, Koszalinie, Ustroniu Morskim. Były to hurtownie i sklepy sieci handlowych.  

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 52 partie produktów z grupy przetworów mlecznych, kwestionując 9 partii.

 

Kontrolą objęto:

-  12 partii masła,

-  15 partii serów dojrzewających,

-   17 partii śmietany i śmietanki  ,

-   1 partię napoju mlecznego fermentowanego,

-    5 partii serów twarogowych,

-   1 partię sera topionego,

-   w grupie „inne”: 1 partię sera wędzonego.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

Ocena laboratoryjna jakości przetworów mlecznych

Ogółem do badań laboratoryjnych w laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie pobrano próbki z 30 partii produktów przedmiotowych, tj. zbadano:

- 7 partii masła,

- 10 partii sera dojrzewającego,

- 10 partii śmietany i śmietanki,

- 1 partię sera twarogowego,

- 1 partię sera topionego,

- Inne: 1 partię sera wędzonego.

 

W trakcie badań dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem badań w kierunku ujawniania zafałszowań innymi tłuszczami.

 

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 8 partii produktów, z których 3 partie zakwalifikowano jako produkty zafałszowane, z uwagi na obecność tłuszczów obcych.

Powyższe przedstawia się następująco:

1) w Szczecinie, gdzie w obrocie stwierdzono 1 partię „Masła ekstra 200g, zawartość tłuszczu 82%”, oznaczonego m.in. Najlepiej spożyć przed: 25.09, numer partii: 174.

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. produkt:

a) jest niezgodny z deklaracją producenta podaną na opakowaniu a także rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku, ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) i rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi, z uwagi na niższą zawartość tłuszczu (wyniki badań: 73,5±0,3; 73,7±0,3; 73,6±0,3; 73,5±0,3; 73,5±0,3, a deklarowana na opakowaniu 82±1; średnia zawartość tłuszczu 74%, a deklarowana na opakowaniu 82±1; zgodnie z wymaganiami: „nie mniej niż 80, nie więcej niż 90”);

b) jest niezgodny z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku z uwagi na wyższą zawartość wody (wyniki badań: 23,9±0,3; 23,9±0,3; 23,8±0,3; 24,0±0,3; 23,9±0,3, wymagania „nie więcej niż 16”)i suchej masy beztłuszczowej (wyniki badań: 2,6±0,4, 2,4±0,4, 2,6±0,4, 2,5±0,4, 2,6±0,4, wymagania „nie więcej niż 2”)oraz obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym (wynik badań: 64,04±0,34; wymagania: niedozwolona). Stwierdzono obecność steroli pochodzenia roślinnego (ß-sterolu, campasterolu, stigmasterolu);

c) stwierdzono wady organoleptyczne smaku i zapachu (słodkawy, tłuszczowy, obcy – wyczuwalny posmak tłuszczu innego niż tłuszcz mleczny).

Powyższe wskazuje na zafałszowanie produktu, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań, nie stwierdzono w sprzedaży kwestionowanego produktu.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował tutejszy Inspektorat, że zerwał zawartą umowę zakupu z producentem dostarczającym przedmiotowy produkt, ponieważ uznał, że zaistniała sytuacja podważa wiarygodność producenta. Producent natomiast za pośrednictwem Kancelarii Prawnej poinformował tut. Inspektorat, że nie zgadza się z wynikami badań przy czym organ nie uwzględnił argumentów i poinformował w odpowiedzi o utrzymaniu dotychczasowego stanowiska.

Z uwagi na powyższe wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie celem wydania decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie kosztów badań laboratoryjnych.

2) w Szczecinie, gdzie w obrocie stwierdzono 1 partię „Sera wędzonego, oznaczonego m.in. najlepiej spożyć przed: 08.11.2012., numer partii: 11.07.12.

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. produkt jest niezgodny z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu % w stosunku do deklaracji producenta na opakowaniu jednostkowym, tj. wynik badania 27,5±08, natomiast zgodnie z wymaganiami na opakowaniu jednostkowym zawartość tłuszczu wynosi 24,0%.

Powyższe wskazuje na niewłaściwą jakość produktu i narusza wymagania art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca wycofał zakwestionowany produkt z obrotu handlowego. Producent natomiast poinformował, że wysłał zapytanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopuszczalnych tolerancji przy % zawartości tłuszczu w serach i po otrzymaniu odpowiedzi ustosunkuje się do stawianych zarzutów.

Z uwagi na powyższe wobec przedsiębiorcy zostanie wydana decyzja w sprawie uiszczenia kosztów poniesionych badań laboratoryjnych. Materiały ze sprawy zostały skierowane do Komisji celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

3) w Szczecinie, gdzie w obrocie stwierdzono 1 partię Śmietanki UHT 18% tł. 250ml, oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed 03.09.2012; partia L125.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zbadany produkt nie odpowiada deklaracji producenta podanej na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu % w stosunku do deklaracji producenta na opakowaniu jednostkowym, tj. wynik badania 18,8±0,5, natomiast zgodnie z wymaganiami na opakowaniu jednostkowym zawartość tłuszczu wynosi 18,0%.

Na opakowaniu przy nazwie produktu podano „18% tłuszczu”, oraz jednocześnie w tabeli wartości odżywczych podano: tłuszcz 18g. Po uwzględnieniu tolerancji 15%, przewidzianej przy tego rodzaju wskaźnikach wykazanych w wartościach odżywczych, wynik 18,8% mieści się w przedziale dopuszczalnej tolerancji.

Na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca odpowiedział, że wycofał z obrotu i oddał do producenta kwestionowaną śmietanę. Przedsiębiorca natomiast zobowiązał się, że zwiększy rygor w procesie normalizacji zawartości tłuszczu w produkcie oraz zwiększy częstotliwość badań, celem wyeliminowania nieprawidłowości.

4) w Szczecinie, gdzie w obrocie stwierdzono 1 partię „Śmietany 18% 200g”, oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed 14.08.12; partia DB6.

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. produkt nie odpowiadadeklaracji producenta podanej na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu% w stosunku do deklaracji producenta na opakowaniu jednostkowym, tj. wynik badania 18,7±0,5, natomiast zgodnie z wymaganiami na opakowaniu jednostkowym zawartość tłuszczu wynosi 18,0%.

Na opakowaniu przy nazwie produktu podano „18% tłuszczu”, oraz jednocześnie w tabeli wartości odżywczych podano: tłuszcz 18g. Po uwzględnieniu tolerancji 15%, przewidzianej przy tego rodzaju wskaźnikach wykazanych w wartościach odżywczych, wynik 18,7% mieści się w przedziale dopuszczalnej tolerancji.

Na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca odpowiedział, że kwestionowana śmietanę poddał utylizacji, natomiast przedsiębiorca zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, aby jakość produktu była zgodna z deklaracją na opakowaniu.

5) w Koszalinie, gdzie w obrocie stwierdzono:

-           1 partię Sera pełnotłustego kl. I zaw. tł. 26%, który nie odpowiada deklaracji podanej na etykiecie z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu. Wynik badania: zawartość tłuszczu 27,6% (niepewność ±0,8) podczas gdy wartość zgodna z wymaganiami: zawartość tłuszczu 26%;

-           1 partię Sera gouda zaw. tł. og. 26%, który zakwestionowano z uwagi na obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym. Wynik badania 89,32% (niepewność ±0,15) podczas gdy wartość zgodna z wymaganiami: niedopuszczalne.

W związku z powyższym uznano, iż produkt jest artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym.

Jednocześnie oznakowanie omawianego produktu w tym jego nazwa i wykaz składników (mleko pasteryzowane) może wprowadzać konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego.

W wyniku badań ser zakwestionowano również za wady organoleptyczne: oczkowanie – oczka międzyziarnowe (nietypowe dla sera typu gouda), smak i zapach – lekko nieczysty, lekko gorzki.

-           1 partię Masła ekstra a`200 g zaw. tł. 82%, które zakwestionowano z uwagi na:

a) stwierdzoną obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym (wynik badania: 65,07 % ±0,34; wymagania: niedozwolona),

b)wyższą zawartość wody, (wynik badania: 23,8% ±0,3; 23,8% ±0,3;  23,7% ±0,3; 23,7% ±0,3; 23,8% ±0,3; wymagania: nie więcej niż 16 %)

c) wyższą zawartość suchej masy beztłuszczowej (wynik badania: 2,4% ±0,4; 2,4% ±0,4; 2,5%  ±0,4; 2,4% ±0,4; 2,4% ±0,4; wymagania: nie więcej niż 2%),

d) niższą zawartość tłuszczu (wynik badania: 73,8% ±0,3; 73,7% ±0,3; 73,8% ±0,3; 73,9% ±0,3; 73,8% ±0,3; wymagania: nie mniej niż 80 %, nie więcej niż 90%;).

Ponadto w wyniku badań laboratoryjnych ustalono, że zawartość tłuszczu nie odpowiada zawartości deklarowanej przez producenta na opakowaniu (wynik badania: wartość średnia tłuszczu 74%; wymagania: deklarowana na opakowaniu zawartość tłuszczu 82% ±1).

W związku z powyższym uznano, iż produkt jest artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym.

Jednocześnie oznakowanie omawianego produktu w tym jego nazwa – masło, może również wprowadzać konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego.

Natomiast w wyniku oceny sensorycznej zakwestionowano badaną partię masła z uwagi na wady sensoryczne smaku i aromatu – nieczysty, obcy smak (co oznacza jakość złą smaku i aromatu).

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań nie stwierdzono w sprzedaży kwestionowanych produktów, które zostały sprzedane przed zakończeniem badań laboratoryjnych.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie poinformowała, że wystąpiła do producentów kwestionowanych produktów o zajęcie stanowiska odnośnie wadliwych partii towarów.

Z uwagi na powyższe wobec przedsiębiorcy zostanie wydana decyzja w sprawie uiszczenia kosztów poniesionych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów. Materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

6) w Koszalinie, gdzie w obrocie stwierdzono 1 partię masła ekstra á 200 g o zawartość tłuszczu 82, które zakwestionowano z uwagi na wyższą zawartość wody; Wynik badania 16,5-16,7% (niepewność ±0,2); wartość zgodnie z wymaganiami - nie więcej niż 16%).

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.).

W dniu doręczenia sprawozdania z badań ww. masła nie stwierdzono w obrocie handlowym, natomiast ustalono, że pozostałe opakowania z partii, z której pobrano próbki, zostały sprzedane.

Kontrolowany przedsiębiorca w Koszalinie w odpowiedzi na wystąpienie poinformowała, że nie mając bezpośredniego wpływu na jakość produktu wszystkie uwagi i zastrzeżenia, co do jakości masła przekazała producentowi.

Producent w odpowiedzi na wystąpienie poinformował, że zobowiązuje się do zwiększenia staranności przy nadzorze nad przebiegiem procesu produkcyjnego i kontrolą wyrobu oraz zalecono zwiększanie częstotliwości badań wody w maśle w trakcie trwania procesu produkcyjnego.

Z uwagi na powyższe przedsiębiorcy zostanie wydana decyzja w sprawie uiszczenia kosztów poniesionych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów. Materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

 

Zgodność masy netto z rzeczywistą

W trakcie badań laboratoryjnych dokonano sprawdzenia ilości rzeczywistej produktów w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej na etykiecie opakowania jednostkowego. W powyższym zakresie zbadano 73 opakowania jednostkowe i nie stwierdzono nieprawidłowości

 

Prawidłowość oznakowania produktów

 

Sprawdzono prawidłowość oznakowania mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do przepisów:

-          rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 ze zm.),

-          rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych(Dz. U. nr 232, poz. 1525 ze zm.),

-          ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.),

-          ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-          rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-          rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006r. Str. 9 ze zm.),

-          rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) - art.16,

-          rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.).

 

Ogółem kontrolą objęto 51 partii produktów z mleka, kwestionując 2 partie (w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych).

Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie stwierdzono:

-           1 partię Sera gouda zaw. tł. og. 26%, który zakwestionowano z uwagi na obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym. Wynik badania 89,32% (niepewność ±0,15); wartość zgodna z wymaganiami – niedopuszczalne.

W związku z powyższym oznakowanie ww. produktu w tym jego nazwa i wykaz składników wprowadza w błąd konsumenta co do charakterystyki środka spożywczego.

-           1 partię Masła ekstra a`200 g zaw. tł. 82%, które zakwestionowano z uwagi na:

•         stwierdzoną obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym (wynik badania: 65,07 % ±0,34; wymagania: niedozwolona),

•         wyższą zawartość wody, (wynik badania: 23,8% ±0,3; 23,8% ±0,3;  23,7% ±0,3; 23,7% ±0,3; 23,8% ±0,3; wymagania: nie więcej niż 16 %)

•         wyższą zawartość suchej masy beztłuszczowej (wynik badania: 2,4% ±0,4; 2,4% ±0,4; 2,5%  ±0,4; 2,4% ±0,4; 2,4% ±0,4; wymagania: nie więcej niż 2%),

•         niższą zawartość tłuszczu (wynik badania: 73,8% ±0,3; 73,7% ±0,3; 73,8% ±0,3; 73,9% ±0,3; 73,8% ±0,3; wymagania: nie mniej niż 80 %, nie więcej niż 90%;).

Ponadto w wyniku badań laboratoryjnych ustalono, że zawartość tłuszczu nie odpowiada zawartości deklarowanej przez producenta na opakowaniu (wynik badania: wartość średnia tłuszczu 74%; wymagania: deklarowana na opakowaniu zawartość tłuszczu 82% ±1).

W związku z powyższym oznakowanie ww. produktu w tym jego nazwa wprowadza w błąd konsumenta co do charakterystyki środka spożywczego.

 

Materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

 

W trakcie kontroli nie oferowano do sprzedaży produktów mlecznych ekologicznych oraz z ChNP, ChOG.

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy posiadają dowody dostaw ocenianych partii i spełniają obowiązek monitorowania („śledzenia”) przemieszczania się żywności. Przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów z mleka przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto 52 partie produktów o wartości 17618,00 zł, z czego zakwestionowano 1 partię masła o wartości 54 zł.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy, tj. w sklepie w Koszalinie, gdzie oferowano do sprzedaży:

­            partię masła ekstra a`200 g (wielkość partii 12 opakowań) - 15 dni po upływie daty minimalnej trwałości.

W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego osoba upoważniona do reprezentowania spółki (kierownik sklepu) wycofała z obrotu przedmiotowe masło (po upływie daty minimalnej trwałości) i przeznaczyła je na cele własne. Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. jw.).

O nieprzestrzeganiu przepisów sanitarnych poinformowano organ Inspekcji Sanitarnej.

 

Warunki i sposób przechowywania

Sprawdzono przestrzeganiedeklaracji producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisówrozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.).

Kontrolą objęto 52partie produktów z mleka.

Warunki i sposób przechowywania badanych produktów, znajdujących się w ofercie handlowej u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą, były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów. Nieprawidłowości nie stwierdzono

 

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do CEIDG  dla osób fizycznych oraz CIKRS, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. nr 220, poz. 1447 ze zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG lub CIKRS.

Zakres i rodzaj prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z wpisami do CEIDG lub CIKRS. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości.

 

Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.)w zakresie dotyczącym przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali i udostępniali do wglądu kontrolującym aktualne książeczki zdrowia osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

Inne zagadnienia

U przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sklepach sieci handlowych dokonano zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-       przesłania wystąpień pokontrolnych do 6 przedsiębiorców ze wskazaniem na usunięcie stwierdzonych uchybień;

-       przesłania wystąpień pokontrolnych do 8 producentów ze wskazaniem na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości (w tym w przypadku sera Łyńskiego do 2 producentów podanych w oznakowaniu sera);

-       skierowania informacji do 7 WIJHARS o stwierdzonych w obrocie handlowym produktach niewłaściwej jakości;

-       przekazania 1 informacji do nadzoru sanitarnego w zakresie towarów przeterminowanych

-       ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 200 zł w związku z popełnieniem wykroczenia art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Materiały z kontroli u czterech przedsiębiorców skierowano do Komisji ds. jakości, celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z czego wobec 1 przedsiębiorcy wszczęto postępowanie w dniu 10.01.2013r.

Ponadto wobec czterech przedsiębiorców zostaną wydane decyzje w sprawie uiszczenia kosztów poniesionych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów.

 

Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)

tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 12-02-2013 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2013 08:20