Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WPN.8361.81.2013

Szczecin, dnia 18.04.2013

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor                          

Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

WPN.8361.81.2013

Mirosława Lewandowska

      MIR-OIL Firma Handlowo-Usługowa

prowadząca działalność gospodarcza na stacji paliw „MIR-OIL”

w Mirosławcu przy ul. Orlej 6

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

          Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zarządza

 

wycofanie z obrotu oleju napędowego w ilości 1992  litrów przez przedsiębiorcę MIR-OIL” Firma Handlowo-Usługowa w Mirosławcu przy  ul. Orla 6,  78-650 Mirosławiec
Mirosławę Lewandowską

ze względu na interes konsumenta.

 

 

Uzasadnienie

W czasie kontroli jakości paliw ciekłych przeprowadzonej w dniu 26 marca 2013 r. u przedsiębiorcyMirosława Lewandowska „MIR-OIL” Firma Handlowo-Usługowa, na stacji paliw w Mirosławcu przy  ul. Orlej 6 do badań laboratoryjnych pobrano m.in. próbkę podstawową i próbkę kontrolną oleju napędowego z partii 1200 litrów. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych udokumentowano protokołem pobrania próbek paliw nr 00002632.

Po zakończeniu czynności kontrolnych przedmiotowe próbki paliw zostały przekazane do akredytowanego laboratorium w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy, w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości paliwa i jego cech charakterystycznych.

 

Na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych w powyższym laboratorium stwierdzono, iż olej napędowy wprowadzony do obrotu nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.), z uwagi na zawyżoną zawartość siarki, która wynosiła 27,4 mg/kg  przy wymaganiach max. 10 mg/kg (tolerancja ≤ 10+1,3). Powyższe wyniki badań laboratoryjnych udokumentowane zostały protokołem z badań nr 383/PP/2013.  Po doręczeniu wyników badań zgodnie z przepisem  art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.) przedsiębiorcę pouczono o prawie do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej.  

W dniu 09 kwietnia 2013 r. przedsiębiorca złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej. Badania laboratoryjne przedmiotowej próbki paliwa  udokumentowane w protokole z badań nr 9C-351-13 wykazały, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) z uwagi na zawyżoną zawartość siarki, która w przedmiotowym paliwie wyniosła 24,2 mg/kg przy wymaganiu jakościowym max. 10 mg/kg i tolerancji ≤ 10 + 1,3 (mg/kg).

 

W dniu 9 kwietnia 2013 r. ustalono, że do partii paliwa znajdującego się w zbiorniku, z którego w dniu 26 marca 2013 r. pobrano ww. próbkę oleju napędowego, dodano nową partię paliwa. W związku z powyższym  w dniu 9 kwietnia 2013 r. ponownie pobrano próbę podstawową i próbkę kontrolną ww. paliwa do badań laboratoryjnych z partii 2000 litrów. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych udokumentowano protokołem pobrania próbek paliw nr 00002636.

 

Wynik badania laboratoryjnego próbki paliwa pobranego w dniu 9 kwietnia 2013 r. udokumentowany w protokole z badań nr  445/PP/2013  z dnia 11.04.2013 r. wykazał, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) z uwagi na zawyżoną zawartość siarki, która w przedmiotowym paliwie wyniosła 19,1 mg/kg przy wymaganiu jakościowym max. 10 mg/kg i tolerancji ≤ 10 + 1,3 (mg/kg).

W dniu 18.04.2013 r.  doręczono przedsiębiorcy  wyniki badań i  zgodnie z przepisem  art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.) przedsiębiorcę pouczono o prawie do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej.          

W dniu 18.04.2013 r. przedsiębiorca złożył oświadczenie, że rezygnuje z badania próbki kontrolnej.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.), paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w stacjach zakładowych powinny spełniać wymagania jakościowe określone dla danego paliwa, ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowieludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, ciągnikachrolniczych, a także maszynach nie poruszających się po drogach.

Zgodnie zatem z treścią wskazanego przepisu w obrocie nie może znajdować się paliwo niespełniające wymagań jakościowych, a przedsiębiorca powinien wprowadzać do obrotu  wyłącznie paliwo właściwej jakości.

 

Powszechnie wiadomo, że wprowadzenie do obrotu oleju napędowego niewłaściwej jakości tj. o zawyżonej zawartości siarki  powoduje zwiększenie tlenków siarki. Tlenki siarki powstające w wyniku spalenia związków siarki przedostają się z gazami spalinowymi do atmosfery, przy czym część z nich pozostaje w silniku, wywołując korozję różnych jego elementów, a także przyczynia się do nadmiernego ich  zużycia.

 

Zgodnie z kolei z treścią art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa wojewódzki inspektor inspekcji handlowej może, w drodze decyzji, zarządzić w toku kontroli ograniczenie wprowadzenia albo obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie świadczenia usług, albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Zatem jedną z przesłanek dających zgodnie z w/w przepisem wojewódzkiemu inspektorowi inspekcji handlowej podstawę do wydania decyzji jest naruszenie interesu konsumenta.

 

Uwzględniając przedstawione powyżej argumenty związane m.in. z eksploatacją pojazdów mechanicznych zatankowanych takim paliwem, uznać należy, że wprowadzanie do obrotu paliwa niespełniającego ściśle okresowych przepisami prawa wymagań jakościowych w sposób istotny narusza interes konsumentów.

 

Przy uwzględnieniu zatem okoliczności, że paliwo niespełniające wymagań jakościowych nie może pozostać w obrocie, a nadto uznając, że obrót paliwem o zawyżonej zawartości siarki narusza interes konsumenta Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że zasadne jest w niniejszej sprawie wydanie decyzji zarządzającej wycofanie z obrotu 1992 litrów oleju napędowego przez Mirosławę Lewandowską  „MIR-OIL’ Firma Handlowo-Usługowa.  Stąd w świetle powyższego zarządzono jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.)w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych  z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy Kodeksu stanowią inaczej.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawyz dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) decyzja wydana na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

 

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1   pkt 1 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), wydanej przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia, przez inspektora, podlega grzywnie w wysokości do 360 stawek dziennych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,  poz. 267) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

                                                                         Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

                                                                                            Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

 

Otrzymują:

 -  Mirosława  Lewandowska  MIR-OIL  Firma  Handlowo-Usługowa,  78-650  Mirosławiec      

     ul. Orla 6

       -  a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 20-06-2013 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2013 11:27