Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 6 kontroli u 4 przedsiębiorców w zakresie jakości prawidłowości i oznakowania dań obiadowych, w tym w postaci koncentratów. Kontrole wszczęto i przeprowadzono zgodnie z art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004 r., s.1; sprostowanie Dz. U.L 191 z 28.9.2004 s.1 z poźn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1219 ze zm.).

 

Kontrole przeprowadzono u 4 przedsiębiorców w Szczecinie i Ustroniu Morskim.

Placówki do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

 

Badaniom poddano łącznie 20 partii dań obiadowych, z czego zakwestionowano2 partie, z uwagi na przeterminowanie oraz na niewłaściwą jakość wykazaną w trakcie badań laboratoryjnych .

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1. Ocena jakości dań obiadowych w stosunku do deklaracji producenta umieszonej na opakowaniu jednostkowym lub w inny sposób podany do wiadomości konsumentów

 

Badania zostały przeprowadzone w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą we Wrocławiu w stosunku do deklaracji producenta podanej w oznakowaniu produktu w zakresie badań fizykochemicznych i organoleptycznych.

 

Badaniami laboratoryjnymi objęto 8 partii dań obiadowych, z czego zakwestionowano jakość 1 partii, z uwagi na niewłaściwą jakość wykazaną w trakcie badań laboratoryjnych.

 

Do badań laboratoryjnych pobrano:

-     Fasolkę po bretońsku z kiełbasą w sosie pomidorowym a` 500 g - pobrano 1 próbkę (w ilości 3 opakowań),

-         Pulpety w sosie pomidorowym a` 500 g - pobrano 1 próbkę (w ilości 3 opakowań),

-        Żurek z kiełbasą wieprzową 500g danie gotowe - pobrano 1 próbkę (w ilości 3 opakowań),

-        Makaron w sosie śmietanowo- ziołowym 73g - pobrano 1 próbkę (w ilości 2 opakowań),

-        Pulpety w sosie pomidorowym 520g - pobrano 1 próbkę (w ilości 3 opakowań),

-        Zupę pomidorową z mięsem z indyka 500g - pobrano 1 próbkę (w ilości 2 opakowań),

-        Żurek zupa błyskawiczna 69g - pobrano 1 próbkę (w ilości 2 opakowań),

-        Flaki po zamojsku 500g - pobrano 1 próbkę (w ilości 3 opakowań).

 

Nieprawidłowości stwierdzono:

w sklepie w Ustroniu Morskim, gdziezakwestionowano produkt pn. Fasolka po bretońsku z kiełbasą w sosie pomidorowym a` 500 g, z uwagi na niższą zawartość kiełbasy w stosunku do deklarowanej na opakowaniu. Wyniki badań: zawartość kiełbasy: 5,8%± 0,3; 7,2% ± 0,4; 6,1% ± 0,4; średnia zawartość kiełbasy: 6,4% ± 0,4,  deklarowana na opakowaniuzawartość kiełbasy 7%.

Ponadto stwierdzono: nieapetyczny wygląd kiełbasy (brunatna barwa i nierównomierne rozdrobnienie) co wpływa na obniżenie jakości wyrobu.

 

Wobec powyższego:

?  skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,

?  skierowano wystąpienie pokontrolne do producentaz wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości,

?  skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,

?  zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie ustalenia i uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej. 

 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent wyjaśnił, że dokonał analizy dokumentacji procesu produkcyjnego ww. produktu i ustalił, że przyczyną niezgodności był czynnik ludzki oraz że zaplanowano szkolenie doskonalące dla pracowników produkcji i osób z nadzoru. Ponadto poinformował, że klienci akceptują wyroby o takich cechach organoleptycznych, gdyż wynikają one ze stosowanej powszechnie technologii produkcji.

 

Zawartość masy netto

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono ilość rzeczywistą dań obiadowych w stosunku do deklaracji zamieszczonej na etykiecie, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r.o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.), które określają dopuszczalne ujemne wartości błędu ilości towaru paczkowanego T1.

W powyższym zakresie zbadano 21 opakowań jednostkowych, które pobrano do badań laboratoryjnych. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zbadano pod kątem zastosowanych substancji dodatkowych dozwolonych w oparciu o rozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.):

-        2 opakowania Makaronu w sosie śmietanowo- ziołowym 73g,

-        2 opakowania Żurku zupa błyskawiczna 69g,

nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

2. Prawidłowość oznakowania wszystkich sprawdzanych partii w świetle przepisów:

·         rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności  (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 ze zm.) – art. 16 dotyczący prezentacji środków spożywczych,

·         rozdziału 11 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz.914 z późn. zm.),

·         rozdziału 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

·         rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.),

·         rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006 r.; sprostowanie: Dz. U. L 12 z 18.01.2007r., s. 3 ze zm.) w powiązaniu z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

·         rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności  (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz.U. L 354 z 31.12.2008 s. 34)

 W zakresie oznakowania badaniem objęto 20 partii dań obiadowych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

3. Przestrzeganie dat minimalnej trwałości

 

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości dań obiadowych, przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

W powyższym zakresie kontrolą objęto 20 partii dań obiadowych, z czego zakwestionowano 1 partię koncentratów obiadowych zup.

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u przedsiębiorcy w Szczeciniegdzie oferowano do sprzedaży:

-        Zupę brokułową 63 g – 10 dni po upływie daty minimalnej trwałości.

W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego ww. przedsiębiorca wycofał z obrotu przeterminowany produkt, który został komisyjnie zniszczony.

Wobec 1 osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe.

Skierowano 1 informację do właściwego terytorialnie PPIS.

 

4. Warunki i sposób przechowywania

 

Warunki i sposób przechowywania dań obiadowych, znajdujących się w ofercie handlowej u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów oraz przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.4.2004 s. 1 ze zm.; sprostowanie : Dz. U. L153 z 12.06.2008 r., s.42).

Stan opakowań zbadanych partii dań obiadowych był prawidłowy.

 

5. Identyfikowalność towarów

 

W trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych sprawdzono czy kontrolowani przedsiębiorcy posiadają dowody dostaw ocenianych partii. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Kontrolowani przedsiębiorcy okazali dowody dostaw na objęte kontrolą dania obiadowe , zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności  (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 ze zm.) wskazującym na istniejący obowiązek monitorowania przemieszczania się żywności. 

 

6. Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 ze zm.)

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),dotyczącego przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

7. Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu oodpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

-        ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 200,00zł za wykroczenie z art.100 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw.,

-        skierowania wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy,

-        skierowania wystąpienia pokontrolnego do producenta zakwestionowanego produktu,

-        skierowania 1 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS, w związku z niewłaściwą jakością produktu;

-        przesłania 1 informacji do nadzoru sanitarnego w zakresie towarów przeterminowanych.

Z uwagi na stwierdzoną nieprawidłowość (niewłaściwą jakość wykazaną w wyniku badań laboratoryjnych) wobec przedsiębiorcy zostaną przeprowadzone postępowania administracyjne celem nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz celem obciążenia kosztami przeprowadzanych badań laboratoryjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 23-11-2012 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2012 07:56