Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli maszyn

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w III kwartale 2012r. przeprowadził kontrole u 10 przedsiębiorców w: Szczecinie, Wolinie, Koszalinie.

 

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu maszyny-elektronarzędzia pod kątem spełniania zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października  2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), transponującym treść dyrektywy Unii Europejskiej 98/37/WE, a począwszy od 29.12.2009r. - 2006/42/WE. Ustalono, że poddane kontroli maszyny zostały wprowadzone do obrotu handlowego po dniu 29 grudnia 2009r.

Wszystkie kontrole zostały zakończone a w okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii na potrzeby urzędów celnych.

 

Ogółem sprawdzono 44  partie  maszyn (elektronarzędzi) w tym:

-          18 partii wyrobów pochodzących  z pozostałych krajów UE,

-          26 partii wyrobów pochodzących z krajów trzecich (Chiny).

 

Niezgodności z zasadniczymi wymaganiami stwierdzono przy 4 partiach elektronarzędzi, wyprodukowanych w Niemczech. znajdujących się w sprzedaży u przedsiębiorcy w Koszalinie, z uwagi na naruszenie zasadniczych wymagań określonych w przepisach rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

1.  Umieszczanie na wyrobie oznakowania CE.

 

Kontrolą w tym zakresie objęto 44 partii maszyn (elektronarzędzi) stwierdzając, że wszystkie wyroby oznaczone były znakiem zgodności CE, zgodnie z § 56  ust.1 pkt 3  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia21 października  2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), potwierdzającym zgodność tego sprzętu z zasadniczymi wymaganiami. Oznakowanie CE było widoczne, czytelne i trwałe.

 

2.  Prawidłowość sporządzania i dołączania do wyrobu deklaracji zgodności.

 

    W ww. zakresie skontrolowano 44 partii  maszyn, stwierdzając nieprawidłowości  w powyższym zakresie u przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie zakwestionowano 4 partie elektronarzędzi (szlifierka mimośrodowa PRS 125E, szlifierka kątowa AGV 15-125 XC, wiertarka HDE 13 RQX, wyrzynarka JSPE 135 TX) wyprodukowane w Niemczech. Informacje odnoszące się do deklaracji zgodności, zamieszczone w instrukcjach dołączonych do ww. 4 partii elektronarzędzi w punkcie „ Deklaracja zgodności CE” bądź „Świadectwo zgodności CE”,nie spełniały  wymagań dla deklaracji zgodności określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), z uwagi na brak informacji dotyczących:

  • nazwy i adresu  producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli ma 

to    zastosowanie co jest  niezgodne  z  punktem 1.3.1. ww. załącznika nr 3,

  • nazwiska i adresu bądź adresu osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiegoUnii Europejskiej, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej co jest niezgodne z  punktem 1.3.2. ww. załącznika nr 3,
  • opisu i danych identyfikacyjnych maszyny, w tym ogólnego określenia, funkcji,

modelu, typu, nazwy handlowej co jest niezgodne  z  punktem 1.3.3. ww. załącznika nr 3.

 

Ponadto w treści oświadczeń o zgodności z dyrektywami w przypadku szlifierki kątowej AGV 15-125 XC (rok produkcji 2010), wiertarki HDE 13 RQX (rok produkcji 2011) i wyrzynarki JSPE 135 TX rok produkcji 2010) podano nieaktualną dyrektywę maszynową 98/37/WE zamiast obowiązującej od 29.12.2009r. dyrektywy 2006/42/EC (uwzględniając rok produkcji objętych sprawdzeniem wyrobów).

W związku z powyższymi ustaleniami, w toku kontroli zwrócono się z żądaniem o przedstawienie deklaracji zgodności na objęte sprawdzeniem maszyny do  dystrybutora w Warszawie, od którego  otrzymano drogą elektroniczną deklaracje zgodności wystawione przez producenta,  ze wskazaniem firmy z Warszawy, jako upoważnionego przedstawiciela producenta.

Przedłożone deklaracje zgodności na objęte sprawdzeniem maszyny zawierały wymagane informacje określone w załączniku nr 3 do ww.  rozporządzenia.

 

W czasie kontroli przedsiębiorca w Koszalinie po otrzymaniu prawidłowych deklaracji zgodnościzałączył je do  instrukcji zakwestionowanych elektronarzędzi.

 

Załączone do pozostałych 40 partii maszyn deklaracje zgodności, spełniały wymagania określone w  §1 ust. 1.3 pkt 1.3.1 załącznika Nr 3 ww. rozporządzenia. Deklaracje te spełniały również wymagania określone w § 10 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz.1089).

 

3. Sprawdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

 

a) Oznaczenia

 

Kontrolą objęto 44 partii maszyn nie stwierdzając nieprawidłowości. Sprawdzone maszyny  spełniały zasadnicze wymagania określone w § 56 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zgodnie z wymaganiami§ 57 ust.1 na wszystkich maszynach znajdowały się informacje dotyczące typu oraz informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania maszyn.

 

b) Instrukcje

 

Do wszystkich maszyn objętych sprawdzeniem dołączone były instrukcje, zgodnie § 58  ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  21.10. 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dlamaszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228).

Uchybienia stwierdzono w odniesieniu do instrukcji dołączonych do 4 partii elektronarzędzi (szlifierka mimośrodowa PRS 125E,  szlifierka  kątowa AGV 15-125 XC, wiertarka HDE 13 RQX, wyrzynarka JSPE 135 TX) wyprodukowanych w Niemczech.

W przedmiotowych instrukcjach brak było deklaracji zgodności WE, spełniającychwymagania dla deklaracji zgodności określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn  lub dokumentów przedstawiających treść deklaracji zgodności WE (jak opisano w pkt 2 niniejszej informacji), a tym samym objęte sprawdzeniem maszyny: szlifierka mimośrodowa PRS 125E, szlifierka  kątowa AGV 15-125 XC,wiertarka HDE 13 RQX i wyrzynarka JSPE 135 TX, nie spełniały zasadniczych wymagań określonych w § 59 ust. 1 pkt. 3  rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 21.10.2008r.                      w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

W związku z tym, że stwierdzone niezgodności nie miały wpływu na bezpieczeństwo użytkowników maszyn, do upoważnionego przedstawiciela producenta w Warszawie skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych dotyczących usunięcia niezgodności z zasadniczymi wymaganiami wobec wszystkich wyrobów wprowadzonych do obrotu. Działania naprawcze wykonano.     

 

Instrukcje pozostałych sprawdzanych maszyn zawierały informacje wymagane § 59 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

 

4. Badania laboratoryjne.

 

Nie pobierano próbek maszyn do badań laboratoryjnych. W toku kontroli nie stwierdzono maszyn, wobec których istniałoby podejrzenie, że mogą one nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z projektu, budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Wykorzystanie ustaleń z kontroli.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania do upoważnionego przedstawiciela producenta w Warszawie,  która wprowadziła do obrotu 4 partie elektronarzędzi niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, pisma informującego o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 23-11-2012 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2012 07:55