Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu środkami spożywczymi bez opakowań w miejscu ich sprzedaży konsumentom.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili w I i II kwartale 2012r. łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 21 kontroli u 20 przedsiębiorców w zakresie kontroli prawidłowości obrotu środkami spożywczymi bez opakowań w miejscu ich sprzedaży.

Kontrolą objęto przedsiębiorców m.in. w Szczecinie, Kołobrzegu, Świnoujściu, Pyrzycach, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 219 partii żywności bez opakowań, z czego zakwestionowano 44 partie środków spożywczych, co stanowi 20,1% zbadanych partii.

Kontrolą objęto:

·        37 partii pieczywa, z czego zakwestionowano 12 partii, co stanowi 32,4% zbadanych partii;

·        36 partii wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, z czego zakwestionowano 6 partii, co stanowi 16,7% zbadanych partii;

·        9 partii mięsa drobiowego, nie kwestionując zbadanych partii;

·        2 partie mięsa wołowego, nie kwestionując zbadanych partii;

·        6 partii innego niż wołowe mięso, nie kwestionując zbadanych partii;

·        42 partii ryb, z czego zakwestionowano 6 partii, co stanowi 14,3 % zbadanych partii;

·        55 partii wędlin, z czego zakwestionowano 18 partii, co stanowi 32,7 % zbadanych partii;

·        22 partie serów, nie kwestionując zbadanych partii;

·        3 partie jaj, z czego zakwestionowano 2 partie, co stanowi 66,7 % zbadanych partii;

·        7 partii wyrobów garmażeryjnych, nie kwestionując zbadanych partii.

W trakcie prowadzonych kontroli nie oferowano do sprzedaży lodów luzem.

 

I.         PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  ŻYWNOŚCI  BEZ OPAKOWAŃ

Sprawdzono prawidłowość znakowaniai prezentacji środków spożywczych bez opakowań w miejscu sprzedaży w odniesieniu do postanowień:

-       rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.);

-       ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 późn. zm.);

-       ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 późn. zm.);

-       rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 późn. zm.);

-       rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 17 z 21.1.2000 s. z późn. zm.);

-       rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23.10.2001 s. 6 z późn. zm.);

-       rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 ( Dz. U. L 204 z 11.08.2000, s.1 z późn. zm.);

-       rozporządzenia Komisji (WE) nr 1825/2000 z dnia 25 sierpnia 2000r. określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. U. L 216 z 6.08.2000, s. 8 z późn. zm.);

-       rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007 s. 1 późn. zm.) – załącznik XIV część A rozdz. III ust. 1;

-        rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 z późn. zm.) - art. 9 ust. 1 i art.16.

Kontrolą objęto 203 partie ww. produktów, z czego zakwestionowano prawidłowość oznakowania 28 partii żywności, co stanowi 13,8 % zbadanych partii.

W oznakowaniu kwestionowanych artykułów żywnościowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

·         przy 10 partiach wędlin luzemnie uwidoczniono  w miejscu sprzedaży informacji w zakresie wykazu składników;

·         przy 4 partiach ryb wędzonych luzem, nieuwidoczniono w miejscu sprzedaży informacjio metodzie produkcji i obszarze połowu.

Ww. produkty oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Szczecinie.

·        przy 2 partiach jaj luzem nie uwidoczniono następujących informacji dla konsumenta: klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości.

Partię jaj oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w Punkcie Handlowym na Targowisku w Szczecinie. Natomiast kolejną partię jaj oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo - przemysłowym w Szczecinku.

·        przy 12 partiach pieczywa luzem, nie uwidoczniono danych identyfikujących producenta i masy jednostkowej pieczywa.

Powyższe nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Mielnie i u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym w Kołobrzegu.

Zbadano zgodność informacji podanych do wiadomości konsumenta w miejscu sprzedaży – badanej żywności jw., z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu zbiorczym, transportowym oraz w dokumentach towarzyszących. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

II.        PRAWIDŁOWOŚĆ  UWIDACZNIANIA  CEN

Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen (sprzedaży) i cen jednostkowych w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach oraz § 3, § 4, § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży u 20 kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Sprawdzono rzetelność podawania aktualnych cen poprzez porównanie zgodności cen uwidocznionych przy towarze na wywieszkach cenowych z cenami zakodowanymi w kasie, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

III.      PRZESTRZEGANIE  AKTUALNOŚCI  DAT  MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI  I  TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO  SPOŻYCIA

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia żywności oferowanej do sprzedaży luzem sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Sprzedawcy detaliczni przechowywali informacje w zakresie dat i terminów jw. żywności oferowanej do sprzedaży luzem. Kontrolą objęto 219 partii ww. żywności, z czego zakwestionowano 16 partii, co stanowi 7,3 % zbadanych partii. Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania aktualności dat (..) i terminów (…) stwierdzono u 6 przedsiębiorców tj.:

·         w Szczecinie, gdzie stwierdzono 3 partie wędlin po upływie terminu przydatności do spożycia - 1 dzień;

·         w Szczecinie, gdzie stwierdzono 1 partię wędliny po upływie daty minimalnej trwałości - 1 dzień;

·         w Świnoujściu, gdzie stwierdzono 2 partie wędlin po upływie terminu przydatności do spożycia – 1 dzień, 2 dni;

·         w Kołobrzegu,gdzie stwierdzono w obrocie 1 partię wędliny – 15 dni po upływie terminu (...);

·         w Barwikach, gdzie stwierdzono w sprzedaży 2 partie wyrobów ciastkarskich po upływie daty minimalnej trwałości- 17 dni,21 dni oraz 2 partie przetworów rybnych po upływie terminu przydatności do spożycia - 11 dni,15 dni;

·      w Sławnie, gdzie stwierdzono w obrocie 5 partii żywności (1 partia wędliny drobiowej, 4 partie wyrobów ciastkarskich) po upływie terminu przydatności do spożycia - 3 dni; daty minimalnej trwałości - 1 dzień, 66 dni, 15 dni,75 dni.

W trakcie kontroli przedsiębiorcy wycofali z obrotu ww. żywność i zagospodarowali we własnym zakresie.

 

IV.      PRZESTRZEGANIE  WARUNKÓW  I SPOSOBU  PRZECHOWYWANIA

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 203 partii żywności, w odniesieniu dozaleceń producentówumieszczonych w oznakowaniu (opakowań zbiorczych), przepisówrozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny środków spożywczych(Dz. U. L 139 z 30.04.2004, s. 1; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.6.2008, str.42); rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Radyz 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego(Dz.U. L 139 z 30.4.2004 s. 55 z późn. zm.)-sekcja VIII załącznika III, ust. 2 i rozdział III część A oraz rozdział I sekcji X załącznika III; rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s.6 z późn. zm.)-pkt 7 preambuły i art. 2 ust. 3.W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

V.        MATERIAŁY  I  WYROBY  PRZEZNACZONE  DO  KONTAKTU Z  ŻYWNOŚCIĄ

Żywność oferowaną do sprzedaży luzem pakowano w opakowania, które spełniały wymagania dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z art. 15 ust. 1 i 8 rozporządzeniem (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. L 338 z 13.11.2004r., str.4 ze zm.). W powyższym zakresie zbadano 58 partii ww. materiałów nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

VI.      MONITOROWANIE  PRZEMIESZCZANIA  SIĘ  ŻYWNOŚCI

Kontrolowani przedsiębiorcy posiadali zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.)dowody dostaw ocenianych 203 partii żywności. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

VII.     PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

VIII.   IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-       nałożenia 5 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 1500 zł w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie oferowania do sprzedaży żywności po upływie terminu przydatności do spożycia, daty minimalnej trwałości;

-       przesłania 6 informacji do właściwych terytorialnie Inspekcji Sanitarnych;

-       wydania w trakcie kontroli 3 żądań na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (...) dotyczących niezwłocznego usunięcie stwierdzonych uchybień w zakresie oznakowania żywności luzem w miejscu sprzedaży.

Ponadto materiały z 5 spraw, w których stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie zostaną skierowane do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

INNE  ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 20 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-09-2012 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2012 09:43