Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w I kwartale 2012r. przeprowadził kontrole u 6 przedsiębiorców w Szczecinie, Goleniowie, Kołobrzegu i Złocieńcu: 

 

Kontrole przeprowadzono u 1 producenta, w 1 sklepie wielkopowierzchniowym, w 1 hurtowni  oraz w 3 sklepach detalicznych. Wszystkie kontrole zostały zakończone.

 

Sprawdzeniem objęto wprowadzony do obrotu wybrany mały sprzęt AGD oraz oprawy oświetleniowe, pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) oraz w ustawie z dnia
30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. z 2010 r.  Nr 138, poz. 935 ze zm.).

 

W I kwartale 2012r. do tutejszego Inspektoratu nie wpłynął wniosek Urzędu Celnego
o wydanie opinii dotyczących sprzętu elektrycznego.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 30 partii wyrobów
w tym:

-        4 partie wyrobów krajowych,

-        4 partie wyrobów z innych krajów Unii Europejskiej,

-        21 partii wyrobów pochodzących z krajów trzecich,

-        1 partię wyrobów, dla których nie ustalono kraju pochodzenia.

 

Spośród zbadanych 30partiisprzętu elektrycznego zakwestionowano 9 partii,z uwagi na naruszenie zasadniczych i innych wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

1. Oznakowanie CE.

  

Badaniem w tym zakresie objęto 30 partii sprzętu elektrycznego, kwestionując 8 partii opraw oświetleniowych. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u jednego przedsiębiorcy w Goleniowiekwestionując:

·   partię opraw oświetleniowych do montowania w gniazdach sieciowych No: 80360, (kształt kotek),

·   partię opraw oświetleniowych do montowania w gniazdach sieciowych No: 80360, (kształt myszka Miki),

·   partię opraw oświetleniowych do montowania w gniazdach sieciowych No: 80360, (kształt miś),

·   partię opraw oświetleniowych do montowania w gniazdach sieciowych ref:0034, (kształt kwiat), 

·   partię opraw oświetleniowych z zamocowaniem klipsowym  ITEM No:200201,

·   partię opraw oświetleniowych Present Light ITEM No: 124261,

·   partię opraw oświetleniowych ref: 1801-1810, (miś),

·   partię opraw oświetleniowych ref: 3165, (zajączek).

 

Na ww. sprzęcie elektrycznym, pomimo takiej możliwości nie umieszczono oznakowania CE, co narusza § 11 ust. 2rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego jw.

 

W związku z tym, że ww. wyroby nie spełniały również zasadniczych wymagań
określonych w § 5.1 i § 6 rozporządzenia jw. kontrolowany przedsiębiorca wycofał
ze sprzedaży ww. partie sprzętu elektrycznego, celem zwrotu do dostawcy.

 

W trakcie kontroli do przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchu dystrybucyjnym   

skierowano pisemne żądania mające na celu dostarczenie deklaracji zgodności, ustalenia statusu przedsiębiorców oraz łańcucha dystrybucyjnego.

 

Materiały z kontroli przesłano do UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

 

W odpowiedzi na przesłane materiały Prezes UOKIK poinformował, że wszczyna postępowania administracyjne wobec 3 przedsiębiorców.

 

Ponadto Prezes UOKIK poinformował, że nie wszczyna postępowania administracyjnego wobec jednego przedsiębiorcy wobec stwierdzenia, że pod adresem firmy działalność gospodarczą prowadzi inna firma, a kierowana korespondencja zwrócona została z adnotacją Poczty Polskiej „adresat wyprowadził się”.

 

Niezależnie od powyższego do właściwych Prokuratur Rejonowych zostaną skierowane 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedsiębiorców za wprowadzenie do obrotu wyrobów podlegających oznakowaniu zgodności, a nie posiadających takiego oznakowania, tj. z art. 47a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 138, poz. 935). 

 

Pozostały sprzęt elektryczny objęty sprawdzeniem oznaczony był znakiem CE bezpośrednio na wyrobach, w sposób czytelny i trwały oraz zgodny ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia MG z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

2. Deklaracje zgodności.

 

Na objęte kontrolą 30 partii sprzętu elektrycznego w trakcie kontroli niezgodności
z zasadniczymi i innymi wymaganiami stwierdzono w odniesieniu do 9 partii, dla których w celu potwierdzenia dokonania procedury oceny zgodności do wprowadzających do obrotu i dostawców skierowano pisemne żądania przedłożenia deklaracji zgodności.

 

Żądania kierowano do 6 przedsiębiorców, z których 5 do dnia sporządzenia informacji nie przedłożyli deklaracji zgodności. W odniesieniu do 1 przedsiębiorcy, który nie udzielił odpowiedzi pomimo kierowanego ponaglenia i potwierdzenia odbioru korespondencji zwrócono się do WI IH w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o pomoc w uzyskaniu żądanych dokumentów. Do dnia sporządzenia informacji deklaracji nie uzyskaliśmy.  

  

Ponadto w trakcie kontroli u producenta w Kołobrzegukontrolą objęto 5 partii wyrobów, dla których okazano deklaracje zgodności sporządzone zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

     

W odniesieniu do pozostałych wyrobów nie żądano okazania deklaracji zgodności, ponieważ wyroby te nie budziły wątpliwości,co do tego, że mogą nie spełniać zasadniczych lub innych wymagań, a kontrolowani przedsiębiorcy byli  dystrybutorami tego sprzętu.

 

3. Informacje o producencie.

 

Na objęte kontrolą 30 partii sprzętu elektrycznego w wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych w miejscu na zgodność z rozporządzeniem Ministra Gospodarkiz dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz z uwzględnieniem normy PN-EN 60598-1:2007 „Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania” stwierdzono, że 4 partie sprzętu elektrycznego nie spełniały zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 2 rozporządzenia jw., ze względu na brak zamieszczenia, bezpośrednio na wyrobach, mimo wystarczającego miejsca, nazwy producenta lub znaku towarowego, co również wymagane jest pkt 3.2.1 normy PN-EN 60598-1:2007 jw.

 

Powyższe stwierdzono u przedsiębiorcy w Goleniowiei dotyczyło to 4 partii opraw oświetleniowych do montowania w gniazdach sieciowych (w kształcie kotka, myszki Miki, misia i kwiata). 

 

W związku z tym, że ww. wyroby nie spełniały również zasadniczych wymagań
określonych w § 5.1 i § 6 rozporządzenia jw. kontrolowany przedsiębiorca wycofał
ze sprzedaży ww. partie sprzętu elektrycznego, a materiały z kontroli przesłano do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorców jak podano wyżej.  

 

Pozostały sprawdzany sprzęt elektryczny oznakowany był zgodnie zwymaganiami określonymi w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 21 sierpnia 2007r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

 

 4. Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie.

 

Sprawdzeniu w powyższym zakresie poddano 30 partii sprzętu elektrycznego, stwierdzając niezgodności w odniesieniu do 9 partii. Nieprawidłowości stwierdzono u dwóch  przedsiębiorców (w Kołobrzegu i Goleniowie), i tak:       

a)      w Goleniowie

8 partii sprzętu - opraw oświetleniowych nie spełniało zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 21 sierpnia 2007r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ze względu na:

-        brak bezpośrednio na wyrobach napięcia znamionowego w woltach, co wymagane jest pkt 3.2.2 normy PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania,

-        brak bezpośrednio na wyrobach symbolu opraw oświetleniowych klasy II, co wymagane jest pkt 3.2.4 ww. normy,

-        brak bezpośrednio na wyrobach numeru katalogowego lub oznaczenia typu fabrycznego,co wymagane jest pkt 3.2.7 ww. normy,

-        brak bezpośrednio na wyrobach mocy znamionowej w watach,co wymagane jest pkt 3.2.8 ww. normy,

-        brak informacji o częstotliwości znamionowej w hercach, co wymagane jest pkt 3.3.2 ww. normy,

Ponadto partia opraw oświetleniowych z zamocowaniem nie zawierała ostrzeżenia, że oprawa nie może być zamocowana na rurze, co wymagane jest pkt 3.3.12 ww. normy.

 

W związku z tym, że ww. wyroby nie spełniały również zasadniczych wymagań
określonych w § 6 ust 1 i 2 rozporządzenia jw. kontrolowany przedsiębiorca wycofał
ze sprzedaży ww. partie sprzętu elektrycznego, a materiały z kontroli przesłano do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego.

 

b)      w Kołobrzegu - 1 partia opraw oświetleniowych - lamp stołowych nie spełniała zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 21 sierpnia 2007r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ze względu na brak przy oprawach informacji w języku polskim, związanych z bezpieczeństwem użytkowania wyrobu (dołączono  instrukcje wyłącznie w języku niemieckim), co  jest niezgodne z wymaganiami pkt 3.3 normy PN-EN 60598-1:2007 jw.

Po wskazaniu wyżej opisanej niezgodności z zasadniczymi wymaganiami w odniesieniu do ww. partii lamp stołowych  kontrolowany przedsiębiorca wycofał je ze sprzedaży do czasu dołączenia do wyrobu instrukcji w języku polskim. W toku kontroli  przedłożono inspektorom instrukcję w języku polskim, która zawierała między innymi  informacje niezbędne do bezpiecznej eksploatacji, prawidłowej instalacji i konserwacji oprawy. W związku z powyższym po dołączeniu przedmiotowej instrukcji do kwestionowanej partii opraw kontrolowany przedsiębiorca wprowadził  je sprzedaży.

 

Pozostały sprawdzany sprzęt elektryczny oznakowany był zgodnie zwymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 21 sierpnia 2007r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Na badanych wyrobach oraz w dołączonych do nich instrukcjach obsługi zamieszczono podstawowe informacjeoraz ostrzeżenia, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu elektrycznego.

 

5. Badania organoleptyczne i laboratoryjne.

 

Na objęte kontrolą 30 partii sprzętu elektrycznego badaniom organoleptycznym w miejscu poddano 9 partii wyrobów. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne w trakcie kontroli zakwestionowano 8 partii sprzętu.

 

Badania organoleptyczne przeprowadzono na zgodność z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) z uwzględnieniem zapisów norm:

-        PN-EN 60598-1:2007 „Oprawy oświetleniowe Część I: Wymagania ogólne i badania”,

-        PN-EN 60598-2-12:2007 „Oprawy oświetleniowe. Część 2-12: Wymagania szczegółowe. Lampki nocne do montowania w gniazdach sieciowych”,

-        PN-EN 60598-2-10:2005 „Oprawy oświetleniowe. Cześć 2-10: Wymagania szczegółowe Przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieci”,

-        PN-IEC 884-1+A#:1996 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego
i podobnego. Wymagania ogólne”,

-        PN-E-93201:1997 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V i prądy znamionowe do 16A”.

 

Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy w Goleniowie, i dotyczyły:

·   4 partii opraw oświetleniowych do montowania w gniazdach sieciowych (kształt kotek, myszka Miki, kwiatek i miś), które nie spełniały zasadniczych wymagań określonych w § 6 ust. 1  w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 21 sierpnia 2007r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ze względu na jej zaprojektowanie i wytworzenie w sposób nie zapewniający jej zgodności z zasadami ochrony ludzi przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogącej powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością. Wymagania określone w pkt 12.6.8 normy PN-EN 60598-2-12:2007 „Oprawy oświetleniowe. Część 2-12: Wymagania szczegółowe. Lampki nocne do montowania w gniazdach sieciowych”, stanowią, że lampki nocne do montowania w gniazdach sieciowych nie powinny mieć obudowy o takim kształcie i/lub być ozdobione w taki sposób, aby mogły być traktowane przez dzieci jako zabawka. Przedmiotowe lampki nocne, zasilane prądem elektrycznym bezpośrednio z sieci, zamontowane w gniazdach sieciowych swoim wyglądem przypominają zabawki, które po włączeniu świecą przez co dodatkowo  mogą przyciągać uwagę małych  dzieci. Ponadto lampki  te  zazwyczaj są umieszczone w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci ponieważ montowane są w gniazdach sieciowych, które instaluje się w niewielkiej odległości od podłogi,

 

·   partii opraw oświetleniowych, która nie spełniała zasadniczych wymagań określonych w § 6 ust. 1 w związku z § 7 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 21 sierpnia 2007r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, ze względu na wykonanie i wygląd oprawy wyposażonej w abażur z  postaciami z bajek oraz napisy: DISNEY PRINCESS, które wskazuje na przeznaczenie jej do oświetlenia pokoików dla dzieci. Zgodnie z pkt. 10.4.1 i pkt. 10.6.1 PN-EN 60598-2-10:2005 „Oprawy oświetleniowe. Cześć 2-10: Wymagania szczegółowe Przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieci”, przedmiotowe oprawy powinny być wyposażone w transformatory/przekształtniki wytwarzające bardzo niskie napięcie bezpieczne (SELV), których nie zamontowano, przez co nie zapewniono odpowiednich środków technicznych zapewniających ochronę dzieci przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogącej powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością.

 

·   2 partii opraw oświetleniowych (miś) i (zajączek), które nie spełniała zasadniczych wymagań określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ze względu na konstrukcję sprzętu. Zgodnie§ 6 ust 2 sprzęt elektryczny powinien być wytwarzany w sposób zapewniający jego bezpieczne oraz prawidłowe  przyłączenie. Takiego przyłączenia nie zapewniają zastosowane w oprawach wtyczki do gniazda sieciowego, których budowa jest niezgodna z  pkt 4.1 normy PN-E-93201:1997. Kształt obudowy kołków wtyczek zamontowanych w przedmiotowych lampkach nie odpowiada żadnemu z rodzajów wtyczek sieciowych przywołanych w ww. pkt normy. Ponadto sposób przyłączenia opraw do gniazda sieciowego, poprzez wysuwanie kołków może doprowadzić do złego kontaktu pomiędzy kołkami wtyczki sieciowej, a stykami gniazda sieciowego. Efektem złego kontaktu jest wydzielanie się nadmiernej ilości ciepła, co może doprowadzić do powstania pożaru.

 

·   partii opraw oświetleniowych z zamocowaniem klipsowym, która nie spełniała zasadniczych wymagań określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 21 sierpnia 2007r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ze względu na konstrukcję sprzętu. Zgodnie§ 6 ust 2 sprzęt elektryczny powinien być wytwarzany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowe przyłączenie. Takiego przyłączenia nie zapewnia zastosowana w oprawie wtyczka do gniazda sieciowego, której budowa jest niezgodna z  pkt 4.1 normy PN-E-93201:1997. Wartości zmierzone 5 elementów wtyczki po uwzględnieniu tolerancji były mniejsze od wymaganych. Przedmiotowysprzęt elektryczny wyposażony w opisaną wyżej wtyczkę, nie zapewnienia użytkownikowi bezpiecznego oraz prawidłowego przyłączenia, przez co stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru jak również innych zagrożeń wynikających ze specyfiki sprzętu.

Ponadto na wtyczce brak było oznaczeń  wymaganych pkt 8.1 normy PN-IEC 884-1+A#:1996 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne” tj. brak było symbolu rodzaju prądu, nazwy wytwórcy lub odpowiedzialnego sprzedawcy oraz  brak oznaczenia typu.

 

Ww. wyroby zakwestionowano również z uwagi na brak podstawowych informacji warunkujących bezpieczeństwo podczas jego użytkowania, tj. nie spełniały zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, co zostało opisane w pkt 4a informacji.    

 

W związku z powyższym kontrolowany przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży partie sprzętu elektrycznego jak podano wyżej, a materiały z kontroli przesłano do Prezesa UOKiK.

 

Niezależnie od powyższego do właściwych Prokuratur Rejonowych zostaną skierowane 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez importerów, za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami tj. z art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności.

 

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych u przedsiębiorcy w Kołobrzegu zakwestionowano 1 partię sprzętu, która nie spełniała zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, co zostało opisane w pkt 4b informacji.

 

Nie pobrano próbek wyrobów do badań laboratoryjnych.  

 

6. Ocena spełniania zasadniczych wymagań.

 

Z poddanych kontroli 30 partii sprzętu elektrycznego, z uwagi na niezgodności z zasadniczymi wymaganiami zakwestionowano 9 partii, co stanowi 30,0% ilości partii badanych.

 

Doświadczenie z przeprowadzonych obecnie kontroli jak również z kontroli z poprzednich kwartałów w zakresie spełniania przez wybrany sprzęt elektryczny zasadniczych i innych wymagań wskazuje, że głównym źródłem kwestionowanych wyrobów są przedsiębiorcy w tzw. „Chińskich Centrach Handlowych” oferujący wyroby pochodzące z Chin.    

 

Biorąc pod uwagę rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, tj. wady  konstrukcyjne oraz brak podstawowych informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie, a także zagrożenie jakie się wiąże z użyciem wadliwych wyrobów zasadnym jest prowadzenie dalszych kontroli w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów pochodzących z Chin.  

 

7. Wykorzystanie ustaleń kontroli.

    

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-        przekazania akt z kontroli do UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego,

-        przesłania pisma do WI IH w Gorzowie Wielkopolskim,

-        przesłania 6 żądań do przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchu dystrybucyjnym,

-        przesłania pisma do przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchu dystrybucyjnym,

-        umożliwienia pierwszemu dystrybutorowi podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

 

Ponadto do właściwych Prokuratur Rejonowych zostaną skierowane 3 zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w art. 45 i 47a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności przez wprowadzających do obrotu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 10-05-2012 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2012 09:05