Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka koziego i owczego w kierunku ujawnienia zafałszowań mlekiem krowim i tłuszczami roślinnymi

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie w I kw. 2012r., zgodnie z programem kontroli przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 5kontroli u 5 przedsiębiorców.

Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1-141, ze. zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200 – 251), art. 17 ust. 3 z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r,o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.).

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 25 partii produktów z mleka koziego i owczego, nie kwestionując żadnej z partii.

Kontrolą objęto:

- 3 partie mleka koziego,

- 6 partii serów dojrzewających z mleka koziego,

- 9 partii serów twarogowych z mleka koziego,

- 1 partię napoju mlecznego fermentowanego z mleka koziego,

- w grupie „inne”: 3 partie serów topionych z mleka koziego,

- 1 partię sera twarogowego z mleka owczego,

- w grupie „pozostałe produkty”: 2 partie sera FETA (ChNP).

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

Ocena laboratoryjna jakości produktów z mleka koziego i owczego

Ogółem do badań laboratoryjnych w laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie pobrano próbki z 10 partii produktów przedmiotowych, tj. zbadano:

- 2 partie mleka koziego,

- 2 partie sera dojrzewającego z mleka koziego,

- 2 partie sera twarogowego z mleka koziego,

- 1 partię sera topionego z mleka koziego,

- 1 partię sera twarogowego z mleka owczego,

- 2 partie sera FETA – produkty ChNP.

 

W trakcie badań dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów. Przeprowadzono również badania w kierunku ujawniania zafałszowań mlekiem krowim.

W wyniku przeprowadzonych badań nie kwestionowano żadnej partii.

W oznakowaniu badanych partii nie deklarowano na opakowaniu produktów informacji „bez konserwantów”. W związku z czym w laboratorium nie przeprowadzono badań w zakresie dozwolonych substancji dodatkowych.

 

Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto z rzeczywistą, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 07.05.2009r.o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.).

W powyższym zakresie przebadano wszystkie próbki produktów pobranych do badań w ilości 15 opakowań jednostkowych, nie kwestionując ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producentów.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

 

Prawidłowość oznakowania produktów

 

Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów z mleka koziego i owczego w odniesieniu do przepisów:

-          rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 ze zm.),

-          rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) - art.16,

-          rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006r. Str. 9 ze zm.),

-          ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.),

-          ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-          rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-          rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

-           rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. nr 232, poz. 1525 ze zm.),

-          rozporządzenia Rady (WE) Nr 510/2006 z 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 369 z 2312.2004r. Str. 1 ze zm.),

-          rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 4 grudnia 2006r. określającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 369 z 23.12.2006 s. 1 z późn. zm.). 

Ogółem kontrolą objęto 25 partii produktów z mleka koziego i owczego, nie kwestionując żadnej z partii.

W ofercie handlowej nie stwierdzono produktów wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi, które w oznakowaniu zawierałyby określenia „bio” czy „eko”.

Stan opakowań badanych produktów był prawidłowy.

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy posiadają dowody dostaw ocenianych partii i spełniają obowiązek monitorowania („śledzenia”) przemieszczania się żywności. Przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów z mleka koziego i owczego przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto 25 partii produktów, nie kwestionując żadnej z badanych partii.

Warunki i sposób przechowywania

Sprawdzono przestrzeganiedeklaracji producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisówrozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.).

 

Kontrolą objęto 25partii produktów z mleka koziego i owczego. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Warunki i sposób przechowywania badanych produktów, znajdujących się w ofercie handlowej u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą, były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów.

 

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

 

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do CEIDG  dla osób fizycznych oraz odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. nr 220, poz. 1447 ze zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u 5 przedsiębiorców. Kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Zakres i rodzaj prowadzonej  działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z wpisami w rejestrach. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości.

 

Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.)w zakresie dotyczącym przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne książeczki zdrowia osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

Inne zagadnienia

 

Rzetelność obsługi sprawdzono u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-       wystosowania 5 pism do kontrolowanych przedsiębiorców celem przesłania sprawozdań z badań oraz zwolnienia próbek kontrolnych produktów.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej     w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 07-05-2012 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2012 15:13