Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi parkingowe oraz prowadzących myjnie samochodowe

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawarte w programie kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w ww. zakresie 11 kontroli u przedsiębiorców świadczących usługi parkingowe (6 kontroli) oraz myjnie samochodowe (5 kontroli). 

W odniesieniu do programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1. Legalność prowadzonej działalność

Skontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (8) oraz do Krajowego Rejestru Sądowego (3). Prowadzona działalność gospodarcza zgodna była z dokonanymi wpisami.

2. Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonane usługi

Skontrolowano prawidłowość uwidaczniania cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 168) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 2776), tj.:

a)    parkingi samochodowe:
-    wszyscy przedsiębiorcy (6) świadczący usługi parkingowe w widocznych i ogólnodostępnych miejscach (w punkcie obsługi klientów) udostępnili cenniki świadczonych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-    tylko w 1 przypadku w cenniku uwidocznionym w punkcie obsługi klientów,
w odniesieniu do 2 usług nie podano ich rodzaju, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy w związku z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia,
-    3 przedsiębiorców nie uwidoczniło cen świadczonych usług tak, aby były one widoczne dla kierowców pojazdów zbliżających się do miejsc parkingowych, poruszających się po drogach publicznych. Powyższe naruszało przepisy art. 4 ust. 1 ww. ustawy w związku z § 12 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. Do pozostałych 3 przedsiębiorców nie wniesiono zastrzeżeń w tym zakresie.
W związku z ustaleniami kontroli:
- do 1 z ww. przedsiębiorców skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i w wyznaczonym terminie poinformował on o ich usunięciu, 
- 1 z ww. przedsiębiorców poinformował o usunięciu nieprawidłowości po zakończeniu kontroli, 
- do 1 przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne.
 
b)    myjnie samochodowe:
-    wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy (5) w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów uwidocznili cenniki zawierające dokładne określenie rodzaju i zakresu usług dotyczących mycia (czyszczenia) pojazdów. W przypadku myjni samoobsługowych podano stawki przeliczeniowe; uwidoczniono informację: „1 zł = 45 sek. pracy urządzenia”. Powyższe zgodne było z wymaganiami § 10 ust. 1 i 2 oraz § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Dokonano oceny zgodności stosowania cen z obowiązującymi cennikami oraz cenami produktów związanych ze świadczonymi usługami. W tym celu do sprawdzenia kontrolującym okazano ewidencje usług parkingowych prowadzonych przez kontrolowanych przedsiębiorców (karnety miesięczne, tygodniowe, dzienne) oraz wystawione faktury VAT, w których uwidoczniono rodzaj usługi oraz kwotę zgodnie z uwidocznionym cennikiem. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono. 

3. Pozostałe zagadnienia objęte kontrolą

a)    sprawdzono, czy przedsiębiorcy opracowali i udostępniali klientom korzystającym z usług stosowne regulaminy bezpiecznego korzystania z obiektu, a także czy regulamin jest wywieszony w miejscu ogólnie dostępnym, czy też jest bezpośrednio udostępniany konsumentom i ustalono, że:
-    przedsiębiorcy świadczący usługi parkingowe (6) opracowali i udostępnili klientom korzystającym z parkingu regulaminy usług. W 4 przypadkach regulaminy uwidoczniono w miejscach ogólnodostępnych. W 1 przypadku przedsiębiorca przed wjazdem na teren obiektu uwidocznił informację, że regulamin parkingu dostępny jest do wglądu u obsługi parkingu, a w 1 przypadku przedsiębiorca przekazywał klientom korzystającym z usług parkingowych kartę postoju wraz z wydrukowanym na niej regulaminem parkingu,
-    przedsiębiorcy świadczący usługi mycia samochodów nie opracowali regulaminów.
W 3 przypadkach w myjniach wszystkie czynności wykonywali pracownicy lub automat myjący, a w przypadku myjni samoobsługowych (2) przedsiębiorcy uwidocznili instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące poszczególnych programów mycia, co pozwalało konsumentom na bezpieczne korzystanie z usług,

b)    sprawdzono, czy przedsiębiorcy zawierali dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i ustalono, że:
-    5 przedsiębiorców (3 prowadzących myjnie i 2 parkingi) posiadało polisy dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
-    1 przedsiębiorca prowadzący myjnię, nie posiadał dobrowolnej polisy ubezpieczenia, ale poinformował, że takie ubezpieczenie posiada zarządca terenu, 
-    5 przedsiębiorców (1 prowadzący myjnię i 4 właścicieli parkingów) nie posiadało dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.


W związku z ustaleniami kontroli;

  •     skierowano wystąpienie pokontrolne do 1 przedsiębiorcy,
  •     1 przedsiębiorca usunął nieprawidłowości po zakończeniu kontroli, 
  •     wobec 2 przedsiębiorców wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania   obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

Ponadto wobec 1 przedsiębiorcy prowadzącego parking zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne oraz wszczęte postępowanie administracyjne.

Beata Manios- rzecznik 
Inspekcji Handlowej w Szczecinie 
Tel. 91 4225239 wew. 46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 18-02-2024 18:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 18-02-2024
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2024 18:48