Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Bezpieczne Wakacje 2023 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej niniejszym przedkłada sprawozdanie z działań podjętych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2023”.
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że w okresie od czerwca do września 2023 r. w ramach ww. akcji przeprowadzono 91 kontroli.

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco: 
I. Bezpieczeństwo na drogach oraz w środkach komunikacji publicznej, kolejowej, autobusowej

1. Bezpieczeństwo na drogach.
- kontrola jakości paliw ze szczególnym uwzględnieniem stacji w pasie nadmorskim.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w okresie sprawozdawczym przeprowadził 32 kontrole jakości paliw. Do badań laboratoryjnych pobrano 31 próbek paliw, tj.: 6 próbek oleju napędowego, 13 próbek benzyny bezołowiowej Pb95, 2 próbki benzyny bezołowiowej Pb98 oraz 10 próbek LPG.

W przypadku 3 pobranych próbek oleju napędowego stwierdzono, że przedmiotowe paliwo nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r., poz. 1680 ze zm.) w zakresie parametru „stabilność oksydacyjna”. 
W związku z tym, iż do niespełniających wymagań jakościowych partii paliw dolano partie paliw pochodzących z nowych dostaw ponownie pobrano paliwo do badań. W jednym przypadku ponowne badanie laboratoryjne wykazało spełnienie wymagań, w drugim przypadku badanie ponownie wykazało nieprawidłową jakość paliwa. W obu przypadkach wobec przedsiębiorców zostaną nałożone sankcje przewidziane prawem. 
Pozostałe przebadane próbki spełniały wymagania jakościowe określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu jak również w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2021 r. poz. 1293).

II. Bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku.

1. Bezpieczna kwatera: ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, campingi, obozy, przystanie żeglarskie, mariny, inne obiekty użyteczności publicznej. 
- kontrole legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w okresie czerwiec – wrzesień 2023 r. skontrolował w powyższym zakresie 7 przedsiębiorców. 

Nieprawidłowości stwierdzono u wszystkich skontrolowanych  przedsiębiorców. 
Polegały one na:
1)    naruszeniu przepisów dotyczących obowiązku uwidaczniania cen (5 przedsiębiorców),
2)    używaniu oznaczeń obiektów, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego (7 przedsiębiorców),
3)    braku dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez obiekty, w których świadczone były usługi hotelarskie wymagań budowlanych, w 3 przypadkach  nie okazano inspektorom dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przeciwpożarowych oraz sanitarnych, określonych przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2166).

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
-    nałożenia na 5 przedsiębiorców mandatów w łącznej wysokości 2300,00 złotych za popełnienie wykroczeń określonych w art. 60¹§4 pkt 2, art. 601 § 4 pkt 2a  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2022 r. poz. 2151 ze zm.),  
-    zastosowania pouczeń wynikających z art. 41 ww. ustawy Kodeks wykroczeń,
-    skierowania wystąpień pokontrolnych oraz pisma informacyjnego o wynikach kontroli do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Państwowej Straży Pożarnej,  Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
-    wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie niedopełnienia obowiązków w zakresie uwidaczniania cen.

2. Gastronomia.
- kontrola prawidłowości funkcjonowania usług gastronomicznych usytuowanych w miejscowościach turystycznych 

W ramach tego obszaru przeprowadzono u przedsiębiorców 10 kontroli, podczas których sprawdzano m.in. następujące zagadnienia: 

  • rzetelność usługi poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,
  • prawidłowość stosowania przyrządów pomiarowych,
  • prawidłowość uwidaczniania cen,
  • przestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,  
  • prawidłowość obrotu wyrobami alkoholowymi oraz kontrola wyrobów akcyzowych w zakresie oznaczenia znakami akcyzy.

Stwierdzono nieprawidłowości u 9 przedsiębiorców, polegające na naruszeniu przepisów  ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 168) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 2776).

Materiały z kontroli dadzą podstawę do:

  • skierowania wystąpień pokontrolnych z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
  • wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie niedopełnienia obowiązków w zakresie uwidaczniania cen.

3. Bezpieczny wypoczynek, zabawa.
- kontrola przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne w plenerze w  miejscowościach wypoczynkowych

Kontrolą w tym zakresie objęto 5 przedsiębiorców prowadzących wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego, park linowy, park trampolin, plac zabaw. 
W czasie prowadzonych kontroli zwracano szczególną uwagę na stan techniczny sprzętu rekreacyjnego, rowerów tj. sprawdzano, czy w sprzęcie nie ma uszkodzeń mechanicznych, które zagrażałby bezpieczeństwu użytkowników. Badaniem objęto różnego rodzaju urządzenia: zestaw trampolin, urządzenie zabawowe WULKAN, zjeżdżalnię oraz  ściankę wspinaczkową  (konstrukcja zabawowa dla młodszych dzieci).

Ponadto sprawdzano czy uwidocznione były cenniki oraz regulaminy dla osób korzystających ze sprzętu rekreacyjnego, a także częstotliwość serwisowania i konserwacji sprzętu. W toku czynności kontrolnych sprawdzano również czy przedsiębiorcy posiadali dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 

- kontrola przedsiębiorców prowadzących sprzedaż zabawek

W okresie czerwiec – wrzesień 2023 r. przeprowadzono 5 kontroli dotyczących bezpieczeństwa zabawek podczas których sprawdzono zgodność zabawek z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2023 r. poz. 1260) oraz wypełnianie przez podmioty gospodarcze obowiązków określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1854). 

Kontrolą objęto:
- 4 partie zabawek do zabawy w piasku i wodzie, które pobrano do badań laboratoryjnych w zakresie występowania ftalanów. Jedna próbka została zakwestionowana. Wysokie stężenie ftalanów może wywoływać bardzo poważne konsekwencje, przede wszystkim zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego. Jest to zwłaszcza niebezpieczne dla dzieci.
- 1 partię zabawki - zestaw make up  (cienie dla dziewczynki). Podczas kontroli stwierdzono, że na ww. wyrobie nie podano daty, do której dany produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warunkach, zachowuje w pełni swoje właściwości. Zabawkę przebadano w zakresie bezpieczeństwa – migracja pierwiastków.  Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że zabawka jest niezgodna z wymaganiami normy PN-EN 71-3+A1:2021-09 Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji glinu oraz miedzi.

Materiały z kontroli dadzą podstawę do przekazania akt do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wszczęcia postępowań administracyjnych o których mowa w art. 76 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy.

III. Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania

1. Bezpieczeństwo w mieście, na wsi oraz osiedlu
- kontrola prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

W ramach tego tematu przeprowadzono 1 kontrolę, podczas której sprawdzano m.in.:

  • prawidłowość obrotu napojami alkoholowymi,
  • przestrzeganie przepisów o podatku akcyzowym (znaki skarbowe akcyzy),
  • przestrzegane przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

- kontrola przedsiębiorców pod kątem prawidłowości uwidaczniania cen

W okresie wakacji skontrolowano 31 przedsiębiorców świadczących usługi handlowe pod kątem legalności i rzetelności prowadzonej działalności gospodarczej oraz cen. Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących działalność między innymi w centrach handlowych. Nieprawidłowości stwierdzono u 20 przedsiębiorców polegających na naruszeniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 168) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 2776).

Ponadto u 2 przedsiębiorców stwierdzono, że na paragonach otrzymanych podczas zakupu kontrolnego wskazano nazwy towarów w sposób niepozwalający na ich jednoznaczną identyfikację.
O powyższym powiadomiono właściwe urzędy skarbowe.

- działania podejmowane w związku z działalnością rozrywkową i handlową podczas imprez
masowych

W związku z odbywającymi się na terenie województwa zachodniopomorskiego imprezami masowymi, tut. Inspektorat podejmował działania, polegające na prewencyjnym czuwaniu nad prawidłowym funkcjonowaniem placówek zlokalizowanych w miejscach tego rodzaju działalności rozrywkowej. Pouczano przedsiębiorców o obowiązku prawidłowego uwidaczniania cen.
Imprezy objęte nadzorem inspekcji handlowej:
•    impreza masowa „Żagle 2023”, odbywającej się w dniach 18-20 sierpnia 2023 r., 
•    Festiwal Sunrise w Podczelu k. Kołobrzegu w dniu 21 lipca 2023 r.,
•    Sun Festival 2023 w Podczelu k. Kołobrzegu w dniu 28 lipca 2023 r.,
•    Pol’and’rock Festival w Broczynie k. Czaplinka w dniach 3-4 sierpnia 2023 r. 


Beata Manios- rzecznik 
Inspekcji Handlowej w Szczecinie 
Tel. 91 4225239 wew. 46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 09-10-2023 21:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 09-10-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 09-10-2023 21:49