Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przez przedsiębiorców udostepniających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym kontroli realizacji obowiązków informacyjnych względem konsumentów

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w I i II kwartale 2023 r., 21 kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Do kontroli wytypowano w powyższym zakresie 105 partii różnego rodzaju sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów art. 37 i art. 39 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.) stwierdzono u 7 przedsiębiorców.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.

1.    Sprawdzenie przestrzegania art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.)

W trakcie przeprowadzonych 21 kontroli ustalono, że:
a)    wszyscy przedsiębiorcy odbierali nieodpłatnie sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany,
b)    11 przedsiębiorców deklarowało, że odbiera nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący
z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Pozostali przedsiębiorcy nie dostarczali nabywcom sprzętu; prowadzili stacjonarną sprzedaż towarów,
c)    20 skontrolowanych przedsiębiorców nie było zobowiązanych do nieodpłatnego przyjęcia w jednostce handlu detalicznego lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Prowadzili oni jednostki handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej mniej niż 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

2.    Sprawdzenie przestrzegania art. 37 ust. 4 i art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Podczas 21 kontroli ustalono, że:
a)    3 przedsiębiorców jako dystrybutorzy nie umieścili w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży pełnej informacji, o których mowa w art. 37 ww. ustawy, tj. :
-    nieodpłatnym odbiorze zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (naruszenie art. 37 ust. 1  ww. ustawy),
-    obowiązku nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony (naruszenie art. 37 ust. 2   ww. ustawy),
-    obowiązku  nieodpłatnego przyjęcia przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (naruszenie art. 37 ust. 3  ww. ustawy).

Przedsiębiorcy usunęli nieprawidłowości w toku kontroli. Za naruszenie przepisów art. 37 ust. 4 ww. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w stosunku do 1 przedsiębiorcy nałożona została kara w drodze decyzji administracyjnej w wysokości 5.000 zł. Decyzja nie jest prawomocna. Natomiast do 2 przedsiębiorców zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej.

-    jeden przedsiębiorca nie umieścił w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży jedynie informacji, o której mowa w art. 37 ust. 3 ww. ustawy, tj. nie wskazał na obowiązek nieodpłatnego przyjęcia przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Pozostałe informacje były uwidocznione w punkcie sprzedaży.

Przedsiębiorca usunął nieprawidłowość w trakcie kontroli. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie.

Spośród wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców 6 z nich udostępniało na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W jednym przypadku na stronie internetowej przedsiębiorca nie umieścił informacji wymaganej przepisem art. 37 ust. 3 ww. ustawy, podobnie jak w przypadku sprzedaży stacjonarnej.

Przedsiębiorca usunął nieprawidłowość w trakcie kontroli. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie.

b)    4 przedsiębiorców w punkcie sprzedaży nie umieściło informacji w widocznym miejscu o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymaganej przepisami art. 39 pkt. 2 ww. ustawy.
 
Trzech przedsiębiorców usunęło nieprawidłowości w toku kontroli. Do jednego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.
W odpowiedzi skierowanej do WIIH Szczecin poinformowano, że nieprawidłowości usunięto. Za naruszenie przepisów art. 39 pkt 2 ww. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w stosunku do 1 przedsiębiorcy nałożona została kara w drodze decyzji administracyjnej w wysokości 5.000zł. Decyzja nie jest prawomocna. Natomiast wobec 3 pozostałych przedsiębiorców zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej,

c)    podczas kontroli ustalono, że:
- 18 przedsiębiorców sprzedawało sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, który został wprowadzony do obrotu przez wpisanych do rejestru wprowadzających sprzęt,  zgodnie z wymaganiami art. 39 pkt 1 lit. a ww. ustawy.

  W trakcie kontroli u 3 przedsiębiorców nie sprawdzono przestrzegania art. 39 pkt.1 lit. a ww. ustawy w odniesieniu do 11 produktów spośród 14 wytypowanych do sprawdzenia. Pomimo skierowanych żądań nie otrzymano dokumentów dotyczących zakupu ocenianego sprzętu. Ustalono, że 6 przedsiębiorców wskazanych na oznaczeniu 11 produktów nie występowało w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO),
 
- 21 przedsiębiorców sprzedawało sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, który został oznakowany w sposób wyraźny, czytelny i trwały,  zgodnie z wymaganiami art. 39 pkt 1 lit. b ww. ustawy,

d)    4 przedsiębiorców nie dołączyło do:
-    12 partii ocenianego sprzętu informacji o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania,
-    17 partii sprzętu informacji o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
−    nałożenia kary administracyjnej w wysokości 5.000 zł na podstawie art. 91 pkt 25 i 26 lit. c ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
−    skierowania wystąpień pokontrolnych z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości do 5 przedsiębiorców,
−    przekazania 3 informacji do WIOŚ,
−    skierowania 6 żądań z art. 16 ustawy o Inspekcji Handlowej,
−    skierowania 8 żądań z art. 16a ustawy o Inspekcji Handlowej.
W związku z ustaleniami kontroli zostaną:
-    wobec 6 przedsiębiorców wszczęte postępowania administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ww. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
-    skierowane wystąpienie pokontrolne do 1 przedsiębiorcy.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel.  91 422-52-39 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 09-08-2023 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 09-08-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 09-08-2023 11:44