Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w powyższym zakresie przeprowadził  4 kontrole w IV kw. 2011r.

Kontrolą objęto 4 przedsiębiorców spośród, których 2 przedsiębiorców prowadziło sprzedaż detaliczną, 1 prowadził sprzedaż hurtową oraz 1 prowadził sprzedaż detaliczną  i hurtową. Kontrole przeprowadzono w Szczecinie, Goleniowie, Szczecinku, Koszalinie.

W ramach programu, kontrolą objęto 16 partii detergentów oferowanych do sprzedaży.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

1.Prawidłowość dostarczania konsumentowi informacji o wyrobach.

W toku kontroli stwierdzono, że wszystkie detergenty, na opakowaniach jednostkowych w sposób trwały, za pomocą czytelnych, widocznych liter posiadały uwidocznione informacje zgodne z art. 11 ust. 2, ust 3 rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Na opakowaniach podano także adres strony internetowej, o której mowa w części D załącznika VII do ww. rozporządzenia Nr 648/2004. Wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towarów paczkowanych (detergentów) była  zgodna z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122, poz. 1010), w związku z art. 7 ust. 2  ustawy o towarach paczkowanych (Dz. U. nr 91, poz. 740).

Analizując składy kontrolowanych produktów stwierdzono, że do 5 partii detergentów producenci dodawali środki konserwujące. Nazewnictwo stwierdzonych środków konserwujących było zgodne z nazwami substancji przyjętymi w wykazie i podanymi w Międzynarodowym Nazewnictwem Składników Kosmetycznych (INCI).

Opakowania 1partii proszku do prania oraz 2 partii płynów do prania tkanin były dodatkowo zaopatrzone w informacje o dozowaniu - zgodne z wymaganiami części B załącznika VII ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31.03.2004r.,                  w sprawie detergentów.

Informacje na opakowaniach wszystkich skontrolowanych detergentów podane były w języku polskim, zgodnie z  art. 11 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31.03.2004r., w sprawie detergentów (Dz. UE L z dnia 8.4.2004r., Nr 104, str. 1) oraz art. 7 i art. 7a ustawy z dnia 07.10.1999r., o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43 poz. 224 ze zm.).

Spośród skontrolowanych 16 partii detergentów, 2 partie towarów zostały sklasyfikowane przez producentów jako towary niebezpieczne, co wynikało z zamieszczenia na opakowaniach  znaków  ostrzegawczych:

-          „drażniący” (1 partia preparatu do czyszczenia piekarnika),

-          „szkodliwy” (1 partia odplamiacza do tkanin).

Powyższe partie detergentów były oznakowane zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 25.02.2011r., o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2009r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439).

 

Jedna partia detergentu niebezpiecznego - odplamiacz do tkanin podlegała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2010r., w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie                       o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 83, poz. 544).  Opakowania tego wyrobu były zaopatrzone  w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2010r.

 

2.Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych produktów. 

W toku prowadzonych kontroli sprawdzono przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów art. 12 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.)

Nieprawidłowości w ww. zakresie stwierdzono u przedsiębiorcy w Szczecinku. Powyższy przedsiębiorca nie uwidocznił w miejscu sprzedaży produktów w opakowaniach, informacji o znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku oraz właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi co naruszało art. 12 pkt 1,2,3 ust. j.w. i skutkowało odpowiedzialnością z art. 26 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy.

 

W związku z powyższym na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny kredytowany  w wysokości 200,00 zł. Do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości.

 

3.Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia.

Przestrzeganie terminów trwałości sprawdzono u 4 skontrolowanych przedsiębiorców, obejmując kontrolą  16 partii detergentów.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

4.Prawidłowość oznakowania wyrobów ceną.

Przestrzeganie tego zagadnienia sprawdzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Sprawdzeniu poddano detergenty znajdujące się w ofercie handlowej u 3przedsiębiorców, tj.w Goleniowie, w Szczecinie, w Szczecinku.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u przedsiębiorcy w Goleniowie, u którego przy 31 partiach towarów brak było uwidocznienia wywieszek zawierających informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny orazjednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, co naruszało § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia. Ponadto przy wszystkich ww. 31 partiach towarów nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszkach lub w innej dostępnej formie dla kupującego, co było niezgodne z § 8 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Na kontrolowanego przedsiębiorcę nałożono mandat karny kredytowany w wysokości 200,00zł. oraz skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

5. Legalność prowadzenia działalności gospodarczej.

Wśród 4 skontrolowanych przedsiębiorców, jeden zgłosił prowadzenie działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej, a 3 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej był zgodny z zakresem zarejestrowanym.

 

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-     nałożenia 2 mandatów karnych o łącznej wysokości 400,00 zł, za popełnienie wykroczeń

określonych w: art. 26 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U., nr 63, poz. 638 ze zm.), art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275),

-     skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie

      stwierdzonych uchybień.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 27-03-2012 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2012 14:15