Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne.

Realizując program kontroli w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne, a także tłuszczów z segmentu „luksusowe” Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w IV kw. 2011r. przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 11 kontroli łącznie u 10przedsiębiorców, z czego podczas 1 kontroli u 1 przedsiębiorcy badano wyłącznie produkty luksusowe.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania przeprowadzono u przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne i w sklepach sieci handlowych m.in. w Szczecinie, Pyrzycach, Choszcznie, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie, Mielnie.

Ogółem skontrolowano 42partie tłuszczów do smarowania, z czego zakwestionowano 4partie u 2 przedsiębiorców.

W poszczególnych grupach asortymentowych przedstawiały się następująco:

§  Margaryna o zawartości trzech czwartych tłuszczu – 8 partii,

§  Margaryna półtłusta –  8 partii,

§  Tłuszcz do smarowania X %  – 16 partii,

§  Miks tłuszczowy – 2 partie,

§  Miks tłuszczowy o zawartości trzech czwartych tłuszczu – 3 partie w tym zakwestionowana 1 partia,

§  Miks tłuszczowy do smarowania X % – 5 partii w tym zakwestionowane 3 partie.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1. Ocena jakości tłuszczów do smarowania

Badania jakościowe tłuszczów do smarowania przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOK i K w Olsztynie dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych, chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

Ogółem zbadano 10 partii tłuszczów do smarowania z czego zakwestionowano 1 partię u przedsiębiorcy - Mix tłuszczowy do smarowania 65 % śmietankowy,który nie odpowiadał :

a)   Rozporządzeniu Komisji ( WE ) nr 445/2007 ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania Rozporządzenia Rady ( WE ) Nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi, a także deklaracji zamieszczonej na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu.Badania wykazały: 74,1 ± 0,3; 74,2 ± 0,3; 74,1 ± 0,3; 74,3 ± 0,3; 74,2 ± 0.3 % tłuszczu (średnia zawartość tłuszczu 74 %), podczas gdy deklaracja Producenta na opakowaniu wynosiła 65 ± 1 %

b)   deklaracji zamieszczonej na opakowaniu z uwagi na niższą zawartość wody. Badania wykazały: 23,2 ± 0,3;  23,2  ± 0,3; 23,0  ± 0,3;  23,1  ± 0,3; 23,2 ± 0.3 % wody, podczas gdy deklaracja  Producenta na opakowaniu wynosiła 33 %.

 

Wobec powyższego:

·      skierowano wystąpienie pokontrolne do  przedsiębiorcy,  z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·      skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

·      skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,

·      zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej. 

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań nie stwierdzono w sprzedaży ww. kwestionowanego produktu.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kontrolowany przedsiębiorca poinformował, że skierował niezwłocznie do producenta pismo w sprawie otrzymanych wyników badań.

Producent do momentu sporządzania informacji, nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 

2. Zgodność zawartości netto z rzeczywistą masą partii badanych laboratoryjnie produktów, mając na względzie ustawę z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.)

 

Badaniem objęto 10 partii/56 opakowań jednostkowych tłuszczu do smarowania, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

3. Prawidłowość oznakowania tłuszczów do smarowania

Prawidłowość oznakowania tłuszczów do smarowania sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

§  ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

§  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

§  rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE. L 404 z 30.12.2006r. s.9 sprostowanie Dz. U. UE. L 12 z 18.01.2007r., s.3 ze zm.),

§  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83 poz. 772),

§  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.),

§  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16.12.2008r w sprawie środków spożywczych aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/12/WE (Dz. U. L354 z 31.12.2008 s.34.),

§  rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 ze zm.),

§  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004 s. 55 ze zm.).

 

Badaniem objęto 42 partie tłuszczów do smarowania, z czego zakwestionowano 4 partie u następujących przedsiębiorców:

§w  Szczecinie, gdzie stwierdzono: 3 rodzaje tłuszczów do smarowania tj.:

- „ŚMIETANKOWE miks tłuszczowy o zawartości trzech czwartych tłuszczu 200g”, oznaczone m.in. „Najlepiej spożyć przed: 24.12. 1”, które w oznakowaniu zawiera wyeksponowaną dużymi literami nazwę „śmietankowe” natomiast mniejszą czcionką zawiera napis „miks tłuszczowy o zawartości trzech czwartych tłuszczu”, kiedy w składzie surowcowym podano w kolejności: „oleje roślinne (50-52%), (…), tłuszcz mleczny (10%), (…), aromat naturalny śmietankowy”, oraz w szacie graficznej opakowania umieszczono wizerunek krowy sugerujący, że jest to tłuszcz mleczny, a nie miks tłuszczowy o składzie z przewagą tłuszczu roślinnego. W związku z powyższym oznakowanie ww. produktu wprowadza w błąd konsumenta co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie rodzaju, składu i właściwości;

- „EKSTRA Miks tłuszczowy do smarowania 76% 200g”, oznaczony m.in. „Najlepiej spożyć przed: 18.01.2012 L 323/1/3”, które w oznakowaniu zawiera szatę graficzną charakterystyczną dla masła, czyli naczynie z lejącą się śmietaną oraz napis „EKSTRA” na froncie opakowania, przy jednoczesnym podaniu właściwej nazwy rodzajowej z boku opakowania, tj. „miks tłuszczowy do smarowania 75%” - w tym 61% olej roślinny utwardzony, 15% tłuszcz mleczny. Powyższe wprowadza w błąd konsumenta co do charakterystyki produktu w zakresie rodzaju, składu i właściwości, ponieważ wizerunek naczynia z lejącą się śmietaną i napis „EKSTRA” sugerują, że podstawowym składnikiem produktu jest tłuszcz mleczny, podczas gdy ze składu surowcowego wynika, że tłuszcz roślinny stanowi 61%, a mleczny 15%. W związku z powyższym oznakowanie w/w produktu wprowadza w błąd konsumenta co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie rodzaju, składu i właściwości;

- „EXTRA miks tłuszczowy do smarowania 55% 200g” oznaczone m.in. „Najlepiej spożyć przed: 26.12 226”, które w oznakowaniu zawiera charakterystyczną dla masła szatę graficzną obrazującą krowę i napis „EKSTRA” na froncie opakowania, przy jednoczesnym podaniu właściwej nazwy rodzajowej małą czcionką „miks tłuszczowy do smarowania 55%”. Powyższe wprowadza w błąd konsumenta co do charakterystyki produktu w zakresie rodzaju, składu i właściwości, ponieważ wizerunek krowy i napis „EKSTRA” sugerują, że produkt jest tłuszczem mlecznym, podczas gdy ze składu surowcowego wynika, że jest to miks tłuszczowy 55%, zawierający 37 % tłuszczu mlecznego i 18% tłuszczu roślinnego. W związku z powyższym oznakowanie w/w produktu wprowadza w błąd konsumenta co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie rodzaju, składu i właściwości.

Wobec powyższego do kontrolowanego przedsiębiorcy i producentów przesłano wystąpienia pokontrolne oraz skierowano 3 informacje do właściwych terytorialnie WIIJHARS. Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Jeden producent w odpowiedzi na wystąpienie poinformował, że opakowanie kwestionowanego produktu zostało zmienione na zgodne z przepisami. W przypadku drugiego producenta prowadzona jest korespondencja w związku z negatywnymi odpowiedziami na wystąpienia (zdaniem producentów opakowania produktów są prawidłowe i nie wprowadzają konsumentów w błąd).

§  w Bobolicach,gdzie stwierdzono

 - miks tłuszczowy do smarowania 65 %Śmietankowy, którego oznakowanie obejmujące elementy graficzne przedstawiające wizerunek krowy sugeruje, iż podstawowym składnikiem wyrobu jest tłuszcz mleczny mimo, że głównymi składnikami wyrobu są tłuszcze roślinne (58,5 %). W związku z powyższym oznakowanie ww. produktu wprowadza w błąd konsumenta co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie rodzaju, składu i właściwości.

Wobec powyższego:

 - skierowano wystąpienie pokontrolne do  kontrolowanego przedsiębiorcy,z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

- skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

- skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,

- zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do zastosowania kary pieniężnej.

Producent do momentu sporządzania informacji, nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 

4. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia tłuszczów do smarowania oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 42 partii, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

5. Warunki i sposób przechowywania tłuszczów do smarowania

Warunki i sposób przechowywania tłuszczów do smarowania u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42).

Badaniem objęto 42 partie tłuszczów do smarowania, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

Sprawdzono również stan opakowań 42 partii tłuszczów do smarowania, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

6.Identyfikacja przedsiębiorcy i zgodność prowadzonej działalności

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpisy z krajowego rejestru sądowego oraz o zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie stwierdzono niezgodności prowadzonej działalności z wpisami do ewidencji oraz odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

7. Przestrzeganiepostanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

Inne zagadnienia

Rzetelność obsługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,badano u wszystkich przedsiębiorców, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Dodatkowo przeprowadzono 3 kontrole z rozszerzonym  zakresem przedmiotowym kontroli,z uwzględnieniem przepisów art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) w celu przeciwdziałania popełnieniu wykroczeń stwierdzając:

 

a)u przedsiębiorcy w Bobolicach:

-     brak przy towarach (w tym 11 rodzajach tłuszczów do smarowania) oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży wywieszek zawierających informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych nazwę producenta i inne informacje umożliwiające nie budzącą wątpliwości  identyfikację ceny z towarem,

-     brak przy towarach (w tym 11 rodzajach tłuszczów do smarowania) na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych,

-     użytkowanie narzędzia pomiarowego - wagi elektronicznej z nieaktualną cechą legalizacji.

 

b) u przedsiębiorcyw Mielnie:

-     brak przy towarach (w tym 5 rodzajach tłuszczów do smarowania) oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży wywieszek zawierających informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych nazwę producenta i inne informacje umożliwiające nie budzącą wątpliwości  identyfikację ceny z towarem,

-     brak przy towarach (w tym 5 rodzajach tłuszczów do smarowania) na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych.

W toku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 3 ustne żądania dotyczące uwidocznienia wywieszek i cen jednostkowych oraz wycofania z użytku wagi z nieaktualną cechą legalizacji, które zostały wykonane.

Wobec 2 osób odpowiedzialnych zastosowano postępowanie mandatowe.

Skierowano informację do właściwego terytorialnie Urzędu Miar.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

·            wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,

·            wysłania 4 wystąpień pokontrolnych do producentów z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości,

·            przesłania  4 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS,

·            skierowania 1 informacji do właściwego terytorialnie Urzędu Miar.

 

Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli zostaną skierowane materiały z 2 spraw do Komisji WIIH w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40 a ust.1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych. Zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych u 1 przedsiębiorcy.

 

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 

-     ukarano 2 osoby mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 500 zł za wykroczenie z  art.137 § 1 Kodeks Wykroczeń oraz z art. 26 ust.1 pkt 2 Prawa o miarach

-     wydano 2 ustne żądania dotyczące uwidocznienia wywieszek i cen jednostkowych oraz wycofania z użytku wagi z nieaktualną cechą legalizacji, co zostało wykonane.

 

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczu do smarowania z segmentu „luksusowe”.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego kontrole w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczy do smarowania  z segmentu „luksusowe” zgodnie z programem kontroli UOK i K:

 

W powyższym zakresie przeprowadzono 1 kontrolę u 1 przedsiębiorcy w Szczecinie. Do kontroli wytypowano przedsiębiorcę z własnego rozeznania.

Badaniom poddano łącznie 4 partie tłuszczów do smarowania. W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1. Ocena jakości tłuszczów do smarowania

Badania jakościowe tłuszczów do smarowania przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOK i K w Olsztynie, dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych, chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

Ogółem zbadano 2 partie tłuszczów do smarowania.

W wyniku badań nie kwestionowano produktów.

Niezależnie od powyższego w przypadku 1 partii margaryna roślinna o zawartości trzech czwartych tłuszczuw wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono zawartość tłuszczów trans oraz zawartość kwasów tłuszczowych trans, przy czym w uwagach do sprawozdania z badań laboratorium podało, że kwasy  tłuszczowe trans nie występują naturalnie w produktach pochodzenia roślinnego, są natomiast charakterystyczne dla produktów z dodatkiem tłuszczów utwardzonych. Na opakowaniu produktu widniał napis „Nie zawiera tłuszczów utwardzonych”. Ponadto również w uwagach do sprawozdania laboratorium podało, że nie posiadało danych jak producent wyraził zawartość poszczególnych kwasów- czy jako kwasy tłuszczowe, czy też jako triacyloglicerole. W zakresie zawartości cholesterolu jako wynik podano „poniżej granicy oznaczalności”, a w uwagach podano, że granica oznaczalności zawartości cholesterolu wynosi 63 mg/kg.

Wobec powyższego poprzestano na skierowaniu wystąpienia do kontrolowanego przedsiębiorcy i producenta przekazującego sprawozdania z badań i  z wnioskiem o ustosunkowanie się do powyższego.

Ponadto przekazano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS.

W odpowiedzi producent wyjaśnia, że nienasycone kwasy tłuszczowe konfiguracji trans powstają nie tylko w procesie utwardzania olejów roślinnych, ale także podczas deodoryzacji, ostatniego etapu procesu rafinacji olejów roślinnych oraz, że występują także w małych ilościach w olejach roślinnych tłoczonych na zimno. Producent informuje, że nie stosuje tłuszczów utwardzonych do produkcji margaryn. Stosuje tylko tłuszcze przeestryfikowane oraz oleje ciekłe.

 

2. Zgodność zawartości netto z rzeczywistą masą partii badanych laboratoryjnie produktów mając na względzie ustawę z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.)

Badaniem objęto 2partie/ 12opakowań jednostkowych tłuszczu do smarowania, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

3. Prawidłowość oznakowania tłuszczów do smarowania

 

Prawidłowość oznakowania tłuszczów do smarowania sprawdzono w odniesieniu do postanowień:

§  ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

§  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

§  rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE. L 404 z 30.12.2006r. s.9 sprostowanie Dz. U. UE. L 12 z 18.01.2007r., s.3 ze zm.),

§  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83 poz. 772),

§  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.),

§   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16.12.2008r w sprawie środków spożywczych aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/12/WE (Dz. U. L354 z 31.12.2008 s.34.),

§  rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 ze zm.),

§  rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 31marca 2004r. dotyczącego etykietowania żywności oraz składników żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli(Dz. U.UE. L97 z 01.04.2004 s.44).

 

Badaniom poddano łącznie 4 partie tłuszczów do smarowania.

 

4. Przestrzeganie dat minimalnej trwałości

Sprawdzono przestrzeganie daty minimalnej trwałości 4 partiitłuszczów do smarowania,  nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

5. Warunki i sposób przechowywania tłuszczów do smarowania

Warunki i sposób przechowywania tłuszczów do smarowania uwzględniały przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42).

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

Badaniom poddano łącznie 4 partie tłuszczów do smarowania.

 

6. Identyfikacja przedsiębiorcy i zgodność prowadzonej działalności

Identyfikacji kontrolowanego przedsiębiorcy dokonano w oparciu o odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.

Nie stwierdzono niezgodności prowadzonej działalności z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

7. Przestrzeganiepostanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

Kontrolowany przedsiębiorca przechowywał i udostępnił na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Inne zagadnienia

Rzetelność obsługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,zbadano u kontrolowanego przedsiębiorcy, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

·            wysłania wystąpienia do kontrolowanego przedsiębiorcy i do producenta,

·            przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 26-03-2012 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2012 13:24