Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli oraz rekontroli jakości i prawidłowości oznakowania masła w kierunku ujawniania zafałszowań.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie  przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 9 kontroli w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania masła w kierunku ujawniania zafałszowań u 8 przedsiębiorców.

Kontrole podjęto na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004r., str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.05.2004, s.1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.z  2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.).

 

Kontrole przeprowadzono na podstawie rozeznania oraz uwzględniono wyniki poprzedniej kontroli.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

Hurtownie:

 • w Stargardzie Szczecińskim [KONTROLA URZĘDOWA],

Sklepy sieci handlowych:

 • sklep w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA],
 • sklep w Choszcznie [KONTROLA URZĘDOWA],

Pozostałe sklepy:

 • sklep w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA],
  • sklep spożywczo-przemysłowy w Koszalinie [KONTROLA URZĘDOWA],
  • sklep spożywczy w Darłowie [KONTROLA URZĘDOWA],
  • sklep spożywczo-przemysłowy w Bobolicach [KONTROLA URZĘDOWA]. Z uwagi na niewłaściwą jakość zbadanego laboratoryjnie produktu kontrolę przeprowadzono dwukrotnie,
  • sklep spożywczo-przemysłowy w Kołobrzegu [KONTROLA URZĘDOWA].

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 31 partii masła o wartości 2353 zł, z czego zakwestionowano 1 partię masła o wartości 44 zł, co stanowi 3,2% zbadanych partii.

 

I.         OCENA  JAKOŚCIOWA  MASŁA

W trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 6 partii masła o wartości 586 zł.

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych oraz fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 partię masła o wartości 44 zł, co stanowi 16,7% zbadanych partii tj.:

 • 1 partię „masła ekstra” 82% tłuszczu o wartości 44 zł, oznaczonego datą minimalnej trwałości: najlepiej spożyć przed: 28.11.2011, z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu w stosunku do deklaracji zamieszczonej w oznakowaniu oraz przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi(Dz. U. L 106 z 24.04.2007 str. 24.). Średnia zawartość tłuszczu stwierdzona w wyniku badań – 84%; deklarowana na opakowaniu - 82%.

 

Ww. produkt oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Bobolicach. W chwili przekazania sprawozdania z badań nie stwierdzono w sprzedaży kwestionowanego produktu.

 

II.         SPRAWDZENIE  ILOŚCI  RZECZYWISTEJ PRODUKTU

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740z późn. zm.) pobrane do badań laboratoryjnych masło sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 6 partii/33 opakowania jednostkowe ww. produktów o wartości 586 zł. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistejw stosunku do deklarowanej.

 

 1. PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  MASŁA

Sprawdzono prawidłowość oznakowaniamasła w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do postanowień:

 • rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007; str.1, z poźn. zm.)
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);
  • rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U.L 404 z 30.12.2006r., str. 9-25), sprostowanie (Dz. U  L 12 z 18.01.2007r s. 3 ze zm.);
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.).

Kontrolą objęto 31 partii ww. produktów o wartości 2353 zł, nie kwestionując badanych partii.

W trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych sprawdzono czy kontrolowani przedsiębiorcy posiadają dowody dostaw ocenianych partii. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Stan opakowań zbadanych 31 partii masła o wartości 2353 zł był prawidłowy.

 

IV       PRZESTRZEGANIE  AKTUALNOŚCI  DAT  MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI I  TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO  SPOŻYCIA  ORAZ WARUNKÓW I  SPOSOBU  PRZECHOWYWANIA

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do masła sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości
w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Kontrolą objęto 31 partii ww. żywności o wartości 2353 zł, nie kwestionując badanych partii.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 31 partii masła o wartości 2353 zł, w odniesieniu dozaleceń producentówumieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych oraz przepisówrozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny środków spożywczych(Dz. U. L 139 z 30.04.2004, s. 1; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.6.2008, str.42).W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

V.        IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.).Kontrolowani przedsiębiorcy okazali stosowne odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

VI.        PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW  USTAWY  O  BEZPIECZEŃSTWIE          ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),dotyczącego przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

VII.     PRZYCZYNY  STWIERDZONYCH  NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W wyniku przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowość stwierdzono u jednego przedsiębiorcy. Dotyczyła ona oferowania do sprzedaży masła o zawyżonej zawartości tłuszczu.

Główną przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości było niedopełnienie obowiązku przedsiębiorcy w zakresie produkcji masła.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wystosowania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie uchybienia,
 • wystosowania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
  • przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W sprawie obciążenia kontrolowanego kosztami badań laboratoryjnych zostanie wydana (1) decyzja.

Ponadto materiały, w których stwierdzono niewłaściwą jakość masła zostaną skierowane do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

INNE  ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 7 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości
w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

 Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie) Tel. 0-91 4225239 wew. 36  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 08-02-2012 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2012 12:52