Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w roku 2011.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentówWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie skontrolowali w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. prawidłowość obrotu wyrobami alkoholowymi i/lub tytoniowymi na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie u 58 przedsiębiorców podczas 60 kontroli.

 

Kontrolą objęto:

 • 32 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne (33 kontrole) oraz 10 przedsiębiorców prowadzących zarówno hurtowy obrót napojami alkoholowymi jak i sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 • 14 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne (15 kontroli),
 • 12 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

 

Nieprawidłowości odnotowano podczas 11 kontroli u 11 przedsiębiorców (co stanowi 18,97 % ogółem skontrolowanych), tj. u:

 • 5 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne (co stanowi 15,63 %),
 • 4 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne (co stanowi 28,57 %),
 • 2 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót i detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych (co stanowi 16,67 %)

 

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

Przestrzeganie postanowień w/w ustawysprawdzono łącznie u 55 przedsiębiorcóww trakcie 56 kontroli.

U 1 przedsiębiorcy prowadzącego zakład gastronomiczny przeprowadzono 2 kontrole. Jedną z nich, w wyniku wniosku konsumenta oraz ustaleń uzyskanych z Urzędu Miasta, wszczęto dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa. Druga kontrola przeprowadzona została po uprzednim przesłaniu do przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę przeprowadzono przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w godzinach nocnych m.in. w zakresie kontroli prawidłowości obrotu napojami alkoholowymi.

 Kontrolą objęto:

 • 29 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne oraz 10 przedsiębiorców prowadzących również hurtowy obrót napojami alkoholowymi,
 • 14 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne (15 kontroli),
 • 12 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

 

Nieprawidłowości odnotowano w trakcie 11 kontroli u 11 przedsiębiorców (co stanowi 20,00 % ogółem skontrolowanych) tj. u:

 1. 5 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne (co stanowi 17,24 %) oraz u
  2 przedsiębiorców prowadzących zarówno hurtowy obrót napojami alkoholowymi jak i sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 2. 4 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne (co stanowi 28,57 %).

  

 1. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne i punkty gastronomiczne

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 • posiadania ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u przedsiębiorcy prowadzącego Pub w Szczecinie, gdzie oferowano do sprzedaży 1 partię piwa alkoholowego na kwotę 72,00zł, bez wymaganego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – piwa. Piwo alkoholowe zakupione zostało przez poprzedniego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w ww. lokalu.

Wniosek konsumenta oraz ustalenia uzyskane z Urzędu Miasta dały podstawę do wszczęcia kontroli dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa. Ponadto inspektorzy, nie ujawniając charakteru służbowego, dokonali zakupu kontrolnego piwa, co również stanowiło dowód sprzedaży w ww. lokalu piwa.

Wobec przedsiębiorcy materiały z kontroli dały podstawę do przeprowadzenia dochodzenia uproszczonego.

Ponadto u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Gryficach okazano zezwolenie wraz z decyzją, na podstawie którego prowadzono sprzedaż piwa do spożycia w miejscu sprzedaży. Decyzja dotyczyła zmiany adresu prowadzonej działalności gospodarczej z adresu: ul. … 97 na adres: ul. … 98. W toku kontroli okazano Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z którym aktualny adres miejsca wykonywania działalności brzmi: ul. … 98 A.

Przedsiębiorca w trakcie kontroli złożył stosowny wniosek do organu zezwalającego o uaktualnienie adresu w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • wniesienia w ustawowych terminach opłaty za korzystanie z zezwoleń 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 • ustalenia, czy działalność w zakresie objętym zezwoleniem wykonywana jest tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i tylko w miejscu wymienionym w zezwoleniu. 

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 • sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie w godzinach określonych w zezwoleniu

W okazanych przez przedsiębiorców zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych nie było określonych godzin ich sprzedaży. Obrót napojami alkoholowymi odbywał się w godzinach otwarcia kontrolowanych placówek.

 • ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe zostały zakupione u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi alkoholami

Przeprowadzone kontrole wykazały, że wprowadzane do obrotu napoje alkoholowe były zakupione u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi napojami.

 • ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 • uwidocznienia w miejscu widocznym wywieszki informującej o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych

Brak powyższej informacji stwierdzono u 5 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne oraz u 2 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne, tj. u:

- przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie wielobranżowym w Szczecinie (kontrola dla przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia),

- przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie na stacji paliw,

- przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczym w Szczecinie(kontrola dla przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia),

- przedsiębiorcy prowadzącegodziałalność gospodarczą w sklepie ogólnospożywczym w Szczecinie (kontrola dla przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia),

- przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Barze w Szczecinie,

- przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie monopolowo – spożywczym w Darłowie

- przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Smażalni Ryb w Unieściu (kontrola urzędowa z rozszerzonym zakresem dla przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia).

 

 1. wydzielenia stoiska ze sprzedażą napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 • sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw

W dniach kontroli u przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.

 • konsumpcji w punktach sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych  

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 1. przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w ustawie,
   w szczególności w domach studenckich, środkach i obiektach komunikacji publicznej

W roku 2011 nie przeprowadzono kontroli w miejscach wymienionych w ustawie, gdzie obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.

 • przestrzegania sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach określonych przez gminy, gdzie istnieje stały lub czasowy zakaz ich sprzedaży

Kontrolowane placówki usytuowane były w miejscach, dla których gminy nie określiły zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

 • braku  niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych w miejscach sprzedaży.

U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych w miejscach sprzedaży.

 

 1. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 • posiadania ważnych zezwoleń na prowadzenie na terenie kraju hurtowego obrotu napojami alkoholowymi

Kontrolowani przedsiębiorcy posiadali ważne zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

 • wykonywania przez przedsiębiorcę działalności określonej w zezwoleniu osobiście lub przez zatrudnionych przez niego pracowników

Przeprowadzone kontrole wykazały wykonywanie działalności określonej w zezwoleniach osobiście przez danego przedsiębiorcę oraz przez zatrudnionych przez niego pracowników.

 • sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy lub detaliczny napojami alkoholowymi

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 • ustalenia, czy użytkowane magazyny są własnością przedsiębiorcy lub są przez niego wynajmowane lub dzierżawione

W większości magazyny użytkowane przez kontrolowanych przedsiębiorców stanowiły ich własność, a w 1 przypadku były wynajmowane przez przedsiębiorcę.

 • ustalenia, czy przedsiębiorca zgłosił organowi zezwalającemu w ciągu 14 dni od ich powstania inne zmiany stanu faktycznego i prawnego

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 • ustalenia, czy przedsiębiorca posiada w sprzedaży napoje alkoholowe pochodzące od producentów oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi napojami

Przeprowadzone kontrole w tym zakresie wykazały nabywanie napojów alkoholowych wyłącznie od producentów lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi napojami.

 • ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 • ustalenia, czy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia  i zgodnie z jego warunkami

Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych stwierdzono u 10 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 2 przedsiębiorców.

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Kamieniu Pomorskim w toku kontroli okazano zezwolenia wydane w dniu 19.01.2006r. przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego, tj.:

- zezwolenie na sprzedaż piwa oraz napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

-  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W okazanych ww. zezwoleniach wskazano adres prowadzenia działalności gospodarczej „ul. … 5 B”, podczas gdy zgodnie z okazanym zaświadczeniem o aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ze stycznia 2011r. oraz oświadczeniem przedsiębiorcy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej mieści się przy ul. … 5 D.

Ponadto przedsiębiorca posiadał inny adres zamieszkania niż w ww. zezwoleniach.  

Przedsiębiorca w trakcie kontroli zobowiązał się do skorygowania adresu prowadzonej działalności jak i adresu zamieszkania w ww. zezwoleniach, co potwierdził i na okoliczność powyższego przesłał do tut. Inspektoratu uaktualnione zezwolenia.

U przedsiębiorcyprowadzącego działalność gospodarczą w Myśliborzu w toku kontroli okazano zezwolenia wydane w styczniu 2004r. przez Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu, tj.:

- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Ww. zezwolenia zostały udzielone na wniosek spółki o innej nazwie niż wynika to z Odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców.

Przedsiębiorca w trakcie kontroli złożył pismo do Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu w celu dokonania zmian w zezwoleniach na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, w wyniku czego uzyskał stosowne decyzje zmieniające nazwę przedsiębiorcy w zezwoleniach, które przedłożył do tut. Inspektoratu.

 1. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną przez Internet

Nie kontrolowano przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przez Internet.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono wzestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 1.

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.)

Przestrzeganie postanowień w/w ustawysprawdzono w trakcie kontroli łącznie u 33 przedsiębiorców w trakcie 34 kontroli.

Kontrolą objęto:

 • 25 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne (26 kontroli) oraz 4 przedsiębiorców – hurtowników – prowadzących detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych,
 • 3 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne,
 • 1 przedsiębiorcę prowadzącego hurtową jak i detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy prowadzącego placówkę detaliczną.

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 • sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim

U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

Ponadto u kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisów ww. ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. w zakresie umieszczenia w miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych widocznej i czytelnej informacji o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u przedsiębiorcy w sklepie na stacji paliw gdzie stwierdzono sprzedaż wyrobów tytoniowych. W miejscu sprzedaży tych wyrobów nie umieszczono wymaganej informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18.

Wobec osoby odpowiedzialnej skierowano wniosek do Sądu. Do dnia zakończenia informacji brak rozstrzygnięcia ww. sprawy.

 • sprzedaży wyrobów tytoniowych w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach (także szkołach wyższych) i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych

W roku 2011 nie przeprowadzono kontroli w ww. placówkach.

 • przestrzegania zakazu palenia w zakładach gastronomicznych poza wyodrębnionymi pomieszczeniami, a w jednoizbowych- poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami.

We wszystkich placówkach gastronomicznych objętych kontrolą obowiązywał całkowity zakaz palenia oraz uwidoczniono informację o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

 • sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach

U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.

 • sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania

Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania.

 • umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych napisów, nazw, znaków towarowych oraz symboli i innych znaków sugerujących, że dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne

 Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 • prowadzenia reklamy lub promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 1. zgodności oznakowania opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych z wymaganiami ww. ustawy oraz w zakresie zgodności napisów ostrzegających i deklaracji zawartości nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla z przepisami  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r.
  w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 31, poz. 275 ze zm.)

Podczas przeprowadzonych kontroli sprawdzono oznakowanie opakowań jednostkowych  220 partii papierosów ogólnej wartości 43,1tys. zł. Oznakowanie opakowań było zgodne z powyższymi przepisami.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004r. przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 2.

 

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.08.2010r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.).

 

Zagadnienie to zbadano u 51 przedsiębiorców podczas 52 kontroli. W toku kontroli sprawdzono 482 partie napojów alkoholowych o wartości 545,6 tys. zł oraz 225 partii wyrobów tytoniowych o wartości 44,2 tys. zł.

Kontrolą objęto:

 • 28 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne(29 kontroli) – obejmując badaniem:
  • 253 partie napojów alkoholowych wartości 34,5 tys. zł,
  • 172 partie wyrobów tytoniowych wartości 30,2 tys. zł,
 • 11 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne– obejmując badaniem:
  • 83 partie napojów alkoholowych wartości 15,2 tys. zł,
  • 11 partii wyrobów tytoniowych wartości 1,9 zł,
 • 12 przedsiębiorców prowadzących hurtownie– obejmując badaniem:
  • 146 partie napojów alkoholowych wartości 495,9 tys. zł,
  • 42 partie wyrobów tytoniowych wartości 12,1 tys. zł.

 

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 • naklejania banderol w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 • ustalenia, czy banderole nie są zniszczone ani uszkodzone

Wyroby alkoholowe i tytoniowe objęte kontrolą posiadały niezniszczone i nieuszkodzone banderole.

 • ustalenia, czy banderole są właściwe dla poszczególnych wyrobów i posiadają odpowiednie nominały zgodnie z ww. rozporządzeniami  Ministra Finansów

Skontrolowane partie omawianych wyrobów posiadały właściwe banderole dla poszczególnych wyrobów i posiadały odpowiednie nominały.

 • oznaczenia wyrobów alkoholowych i tytoniowych znajdujących się w sprzedaży banderolami nie wykazującymi cech sfałszowania

Skontrolowane partie wyrobów alkoholowych i tytoniowych znajdujące się w sprzedaży nie wykazywały cech sfałszowania w zakresie oznaczenia znakami akcyzy.

 • ustalenia, czy przedsiębiorcy, którzy sprzedają papierosy lub tytoń do palenia nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną lub po cenach wyższych od maksymalnych cen detalicznych wydrukowanych na opakowaniach jednostkowych (w tym w połączeniu z innym towarem lub usługa lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług) odprowadzili należny podatek akcyzowy

Przeprowadzone kontrole wykazały, że wszyscy przedsiębiorcy sprzedają papierosy w cenach nadrukowanych na opakowaniach; u 1 przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię artykułów spożywczo – przemysłowych stwierdzono sprzedaż papierosów zarówno w cenie nadrukowanej na opakowaniu jednostkowym jak i w cenie niższej (obrót hurtowy).

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • skierowania materiałów do prowadzenia 1 dochodzenia uproszczonego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych – piwa – bez wymaganego zezwolenia;
 • ukarania 6 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 900 zł, za nieuwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu;
 • wydania w trakcie kontroli 5 żądań (2 w formie ustnej) o uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu – żądania wykonano;
 • skierowania 2 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w związku z brakiem informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 w miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych;

 

Ponadto w związku z nieuwidocznieniem informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w miejscu spożywania alkoholu zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

U 7 przedsiębiorców – hurtowników – sprawdzono prawidłowość uwidoczniania cen przy wyrobach alkoholowych oferowanych również do sprzedaży detalicznej stwierdzając u 4 z nich naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.). Wobec osób odpowiedzialnych zastosowano postępowanie mandatowe. 

Ponadto u 5 przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy i sprzedaż detaliczną napojów  alkoholowych –  w tym piwa – sprawdzono przestrzeganie dat minimalnej trwałości tych napojów alkoholowych. U 1 przedsiębiorcy stwierdzono oferowanie do sprzedaży 6 partii piwa o wartości 111,57 zł po upływie daty  minimalnej trwałości. Kwestionowane napoje – decyzją upoważnionego – zostały natychmiast wycofane ze sprzedaży a wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe.

U 1 przedsiębiorcy stwierdzono, że w okazanym odpisie z rejestru przedsiębiorców w przedmiocie działalności gospodarczej wskazano przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 33, poz. 289 ze zm.), tj.: „51.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu” i „52. Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych (…)”. Przepis ten został uchylony z dniem 01.01.2008r., a określenia do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją można było stosować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009r. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.). W związku z powyższymi ustaleniami przesłano informację do Oddziału Centralnej Informacji KRS w Szczecinie.

 

 Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie) Tel. 0-91 4225239 wew. 36  

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 08-02-2012 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2012 12:49