Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości paliw przeprowadzonych w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie zgodnie z pkt 17.1 programu kontroli jakości paliw na rok 2021, przekazuje  informację z przeprowadzonych w 2021 r. kontroli w zakresie jakości paliw ciekłych.

W roku 2021 r. przeprowadzono w zakresie jakości paliw ciekłych ogółem 107 kontroli, podczas których w 105 kontrolach pobierano próbki do badań laboratoryjnych, w tym:

  •     104  kontrole na ogólnodostępnych stacjach paliw, w tym również na stacjach LPG,
  •     1 kontrolę w hurtowni paliw,

a 2 kontrole dotyczyły przekazania przedsiębiorcy wyników badań laboratoryjnych oraz wydania decyzji wycofującej zakwestionowane paliwo z obrotu.

Sprzedaż paliwa niewłaściwej jakości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy na ogólnodostępnej stacji paliw. Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

I.    Informacje na temat działań podjętych przez wojewódzkich inspektorów IH w przypadku stwierdzenia paliwa złej jakości

W toku kontroli jakości paliw ciekłych przeprowadzonej w dniu 11 maja 2021 r. u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na Stacji Paliw w pobrano do badań laboratoryjnych próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że przedmiotowe paliwo, tj. olej napędowy po uwzględnieniu postanowień normy PN-EN ISO 4259-2:2018-01 w zakresie badanych parametrów nie spełnia wymagań jakościowych ujętych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) w zakresie parametru „stabilność oksydacyjna”, który to wynosił 15,2h przy wymaganiach jakościowych min. 20h (tolerancja ≥ 20,0-2,5h).

W dniu 27 maja 2021 r. doręczono wyniki badań jw. i przedsiębiorcę pouczono o możliwości przebadania próbki kontrolnej pobranej w dniu 11 maja 2021 r.

Ustalono, że w okresie od  dnia 11 maja 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r. na stację paliw dostarczono 2 nowe partie paliwa, tj. oleju napędowego.
Kontrolującym na powyższą okoliczność okazano dokumenty dostaw wraz ze świadectwami jakości. W związku z powyższym, iż do zbiornika, z którego w dniu 11 maja 2021 r. pobrano zakwestionowaną próbkę oleju napędowego dolano nową partię paliw (dokonano tzw. „dolewki”) do badań laboratoryjnych pobrano ponownie próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego.
Jednocześnie postanowieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dokonano zabezpieczenia partii oleju napędowego w celu ustalenia jego rzeczywistej jakości. Otrzymany wynik badania laboratoryjnego próbki oleju napędowego pobranego w dniu 27 maja 2021 r. (po tzw. „dolewce”)  wykazał, że przedmiotowe paliwo po uwzględnieniu postanowień normy PN-EN ISO 4259-2:2018-01 nie spełnia wymagań jakościowych ujętych w ww. rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych w zakresie parametru „stabilność oksydacyjna”, który to parametr wynosił 11,0h przy wymaganiach jakościowych min. 20h (tolerancja ≥ 20,0-2,5h).

W dniu 14 czerwca 2021 r. przedsiębiorcy doręczono wyniki badań, a także pouczono o prawie do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej oleju napędowego pobranego (po tzw. „dolewce”) w dniu 27 maja 2021 r.

Przedsiębiorca złożył wniosek o przebadanie pierwszej próbki kontrolnej pobranej w dniu 11 maja 2021 r. Badania laboratoryjne przedmiotowej próbki kontrolnej oleju wykazały, że paliwo to spełnia wymagania jakościowe ujęte w ww. rozporządzeniu w zakresie parametru „stabilność oksydacyjna”.

Przedsiębiorca złożył również wniosek o przebadanie drugiej próbki kontrolnej pobranej w dniu 27 maja 2021. Badania laboratoryjne przedmiotowej próbki kontrolnej wykazały, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych ujętych w ww. rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych w zakresie parametru „stabilność oksydacyjna”, który to parametr wynosił 12,0h przy wymaganiach jakościowych min. 20h (tolerancja ≥ 20,0-2,5h).

Z uwagi na to, że Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał decyzję zarządzającą wycofanie z obrotu handlowego przedmiotowego oleju napędowego wydano postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia dokonanego w dniu 27 maja 2021 r.

Przedsiębiorca po wydaniu decyzji jw. poinformował, iż przedmiotowe paliwo poddał utylizacji przedkładając na powyższą okoliczność kartę przekazania odpadu oraz fakturę dotyczącą wypompowania, transportu i czyszczenia zbiornika na stacji.

Na podstawie okazanych dowodów dostaw i świadectw jakości ustalono, iż zakwestionowane paliwo pochodziło:

  •     od przedsiębiorcy w Szczecinie,
  •     z bazy paliw w Koszalinie,
  •     z terminala Paliw z Poznania,

a dostawcą do stacji był kontrolowany przedsiębiorca.

Przeprowadzono kontrole w bazie paliw w Koszalinie oraz w terminalu paliw w Poznaniu, podczas których do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego nie wykazały nieprawidłowości.

O niewłaściwej jakości oferowanego paliwa, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował:

  •     Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie,
  •     Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie,
  •     Prokuraturę Okręgową w Szczecinie,
  •     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie,
  •     Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów.

Do Prokuratury Rejonowej w Szczecinie skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 31 ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Ponadto:
-    w dniu 24 lutego 2021 r. podczas kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy  w Kołobrzegu, do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego.
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych ustalono, że próbka oleju napędowego nie spełniała wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu tj. 52,50C (tolerancja >55,0-2,1) przy dopuszczalnej wartości powyżej 55,00C. Przedsiębiorca w ustawowym terminie złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej.
Wynik badania próbki kontrolnej wykazał, że badany olej napędowy spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu;

-    w dniu 7 czerwca 2021 r. podczas kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy w Dołujach do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną benzyny bezołowiowej 98. W wyniku badań laboratoryjnych ustalono, że próbka benzyny bezołowiowej 98 nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.) ze względu na zawyżony parametr „Zawartość węglowodorów typu: aromatycznego” w okresie letnim trwającym od dnia 1 maja do dnia 30 września, który to parametr wynosił 36,2% przy wymaganiach jakościowych max. 35,0% (tolerancja ≤ 35,0+1,0). Przedsiębiorca w ustawowym terminie złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej.
Wynik badania laboratoryjnego wykazał, że próbka kontrolna benzyny bezołowiowej 98 spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu;

-    w dniu 26 lipca 2021 r. podczas kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy: w Policach pobrano próbkę i próbkę kontrolną benzyny bezołowiowej 98. W wyniku badań laboratoryjnych ustalono, że próbka benzyny bezołowiowej 98 nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.) ze względu na zawyżony parametr „Zawartość węglowodorów typu: aromatycznego” w okresie letnim trwającym od dnia 1 maja do dnia 30 września, który to parametr wynosił 36,5% przy wymaganiach jakościowych max. 35,0% (tolerancja ≤ 35,0+1,0). Przedsiębiorca w ustawowym złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej. Wynik badania laboratoryjnego wykazał, że próbka kontrolna benzyny bezołowiowej 98 spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu.

Przedsiębiorców poinformowano, że zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021, poz.  133), jeśli badanie próbki kontrolnej nie wykaże naruszenia wymagań jakościowych określonych w obowiązujących przepisach uznaje się, że badane paliwo spełnia te wymagania.

Przeprowadzone kontrole jakości paliw nie dały podstaw do skierowania zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.


II.    Informacje na temat sposobów rozstrzygania przez prokuratury i sądy spraw przekazanych w związku ze sprzedażą paliw niewłaściwej jakości.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymano z Prokuratury Rejonowej w Szczecinie żadnej informacji o sposobie rozstrzygnięciu postępowania prokuratorskiego.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
  Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 21-04-2022 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gogacz 21-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 21-04-2022 10:12