Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych środków spożywczych, a także produktów z tych grup z segmentu "luksusowe".

INFORMACJA

o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych środków spożywczych, a także produktów z tych grup z segmentu „luksusowe”.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie w IV kw. 2011r. przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 5 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych (bez produktów z segmentu „luksusowe”).

Kontrole podjęto na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004r., str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.05.2004, s.1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.).

Kontrole przeprowadzono na podstawie rozeznania.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Szczecinku, Koszalinie, zarówno w sklepach wielkopowierzchniowych, supermarketach jak i mniejszych sklepach spożywczo-przemysłowych.  

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 25 partii suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych, z czego zakwestionowano 6 partii ww. wyrobów, co stanowi 24% zbadanych partii.

Kontrolą objęto:

-       1 partię suszonych grzybów, tj. podgrzybka brunatnego, nie kwestionując zbadanej partii;

-       24 partie innych suszonych środków spożywczych (rodzynki, morele, figi, mieszanka suszonych owoców, śliwki suszone, mango suszone, figi suszone, żurawina, pestki dyni, wiórki kokosowe), z czego zakwestionowano 6 partii.

 

I.         OCENA  JAKOŚCIOWA  SUSZONYCH GRZYBÓW  I  INNYCH SUSZONYCH ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

W trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 10 partii innych suszonych środków spożywczych.

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 partię innych suszonych środków spożywczych, co stanowi 10% zbadanych partii, tj.:

·    1 partię „Rodzynek” 100g (16 opakowań jednostkowych), oznaczonych m.in. najlepiej spożyć przed końcem 08.2012; z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne (wygląd i kształt - owoce oraz ich fragmenty o bardzo zróżnicowanej wielkości, różnym stopniu pomarszczenia i różnym stopniu dojrzałości; liczne rodzynki z łodygami, elementy pochodzące od winorośli, zdrewniałe pędy. Barwa-niejednolita: jasnobursztynowa, brązowa, bordowa, ciemnobrązowa, czarna. Konsystencja zróżnicowana: łamliwa, elastyczna, twardawa, elementy zdrewniałe).

Ww. produkt oferowano do sprzedaży w Supermarkecie w Szczecinie. W chwili przekazania sprawozdania z badań stwierdzono na stanie magazynowym u kontrolowanego przedsiębiorcy 8 opakowań przedmiotowych rodzynek, które wycofano do producenta.

 

II.         SPRAWDZENIE  ILOŚCI  RZECZYWISTEJ PRODUKTU

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych pobrane do badań laboratoryjnych inne suszone środki spożywcze sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 10 partii/32 opakowania jednostkowe ww. produktów. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

III.             PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  SUSZONYCH GRZYBÓW  I  INNYCH SUSZONYCH  ŚRODKÓW  SPOŻYCZYCH

Sprawdzono prawidłowość oznakowaniasuszonych grzybów i innych suszonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do postanowień:

-       ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.);

-       ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.);

-       § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672);

-       rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-       rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r.w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U.L 404 z 30.12.2006r., str. 9-25), sprostowanie (Dz. U. L 12 z 18.01.2007r s. 3 ze zm.);

-       rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.);

Kontrolą objęto 25 partii ww. produktów, z czego zakwestionowano prawidłowość oznakowania 6 partii, co stanowi 24,0 % zbadanych partii.

W oznakowaniu kwestionowanych artykułów żywnościowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

-       brak informacji w zakresiemiejsca albo źródła pochodzenia w:

·           1 partii „Fig suszonych” 200g (34 opakowania jednostkowe), oznakowanych m.in. najlepiej spożyć przed końcem: 12.2011.

Ww. produkt oferowano do sprzedaży w hipermarkecie w Szczecinie.

-       brak informacji dotyczącychdanych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje tj. formy prawnej przedsiębiorcy w:

·              1 partii „Rodzynek” 100g (16 opakowań jednostkowych), oznaczonych m.in. najlepiej spożyć przed końcem: 08.2012;

·              1 partii „Śliwek Kalifornijskich” 150g (19 opakowań jednostkowych), oznaczonych m.in. najlepiej spożyć przed końcem: 07.2012;

·              1 partii „Płatków migdałowych” 75g (7 opakowań jednostkowych), oznaczonych m.in. najlepiej spożyć przed końcem: 08.2012.

Ww. produkty oferowano do sprzedaży w Supermarkecie w Szczecinie.

-     brak informacji dotyczącychdanych identyfikujących producenta, tj. imienia producentaw:

·    2 partiach suszonych środków spożywczych: „wiórki kokosowe” 75g (22 opakowania jednostkowe);„orzechy włoskie” 80g (5 opakowań jednostkowych).

Ww. bakalie oferowano do sprzedaży w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie.

W toku kontroli przedsiębiorca wycofał z obrotu handlowego zakwestionowane partie bakalii i dokonał zwrotu tych produktów do hurtowni spożywczej.

W trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych sprawdzono czy kontrolowani przedsiębiorcy posiadają dowody dostaw ocenianych partii. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Stan opakowań zbadanych 25 partii suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych był prawidłowy.

 

IV       PRZESTRZEGANIE  AKTUALNOŚCI  DAT  MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI  I  TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO  SPOŻYCIA  ORAZ WARUNKÓW  I SPOSOBU  PRZECHOWYWANIA

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Kontrolą objęto 25 partii ww. żywności, nie kwestionując badanych partii.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 25 partii suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych, w odniesieniu dozaleceń producentów umieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, s. 1; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.6.2008, str.42).W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

V.        IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.).Kontrolowani przedsiębiorcy okazali stosowne odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

VI.        PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW  USTAWY  O  BEZPIECZEŃSTWIE  ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),dotyczącego przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-       wystosowania 3 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,

-       wystosowania 3 wystąpień pokontrolnych do producentów kwestionowanych produktów z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości,

-       przesłania 3 informacji do właściwych terytorialnie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W sprawie obciążenia kontrolowanego kosztami badań laboratoryjnych zostanie wydana (1) decyzja.

Ponadto materiały z 3 spraw, w których stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie 6 partii innych suszonych środków spożywczych, w tym 1 partia z uwagi na niewłaściwą jakość zostaną skierowane do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

Mając na uwadze ujawnione nieprawidłowości, zasadne jest aby kontynuować kontrole w zakresie kontroli innych suszonych środków spożywczych.

 

INNE  ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 5 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości
w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

INFORMACJA

o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych z segmentu „luksusowe”.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w IV kw. 2011r. na terenie województwa zachodniopomorskiego 1 kontrolę w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych z segmentu „luksusowe”.

Kontrolę podjęto na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004r., str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.05.2004, s.1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie rozeznania.

Kontrolą objęto przedsiębiorcę w Szczecinie.

W trakcie przeprowadzonej kontroli zbadano ogółem 7 partii innych suszonych środków spożywczych ekologicznych, z czego zakwestionowano 2 partie ww. wyrobów, co stanowi 28,6 % zbadanych partii.

 

I.         OCENA  JAKOŚCIOWA  SUSZONYCH GRZYBÓW  I  INNYCH SUSZONYCH ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH  (EKOLOGICZNYCH)

W trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 2 partie innych suszonych środków spożywczych bio.

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie kwestionowano jakości badanej żywności.

 

II.         SPRAWDZENIE  ILOŚCI  RZECZYWISTEJ PRODUKTU

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740z późn. zm.) pobrane do badań laboratoryjnych inne suszone środki spożywcze sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 2 partie/6 opakowań jednostkowych ww. produktów. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

III.      PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  SUSZONYCH GRZYBÓW  I  INNYCH SUSZONYCH  ŚRODKÓW  SPOŻYCZYCH  (EKOLOGICZNYCH)

Sprawdzono prawidłowość oznakowaniainnych suszonych środków spożywczych bio w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do postanowień:

-       ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.);

-       ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.);

-       § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672);

-       rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-       rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r.w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności( Dz. U.L404 z 30.12.2006r.,str 9-25) sprostowanie (Dz. U. L 12 z 18.01.2007r s.3 ze zm.);

-       rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.);

-       rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r.w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2090/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007 str. 1, z późn. zm.);

-       rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. L 250 z 18.09.2008 str. 1 z późn. zm.).

Kontrolą objęto 5 partii ww. produktów, nie kwestionując badanych partii.

W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego sprawdzono czy kontrolowany przedsiębiorca posiada dowody dostaw ocenianych partii. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Stan opakowań zbadanych 5 partii innych suszonych środków spożywczych bio był prawidłowy.

 

IV       PRZESTRZEGANIE  AKTUALNOŚCI  DAT  MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI I  TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO  SPOŻYCIA  ORAZ WARUNKÓW  I SPOSOBU  PRZECHOWYWANIA

Sprawdzono przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia innych suszonych środków spożywczych bio u 1 kontrolowanego przedsiębiorcy, stwierdzając nieprawidłowości.

Kontrolą objęto 7 partii innych suszonych środków spożywczych bio, z czego zakwestionowano 2 partie, co stanowi 28,6% zbadanych partii.

W trakcie kontroli u ww. przedsiębiorcy oferowano do sprzedaży „pestki dyni” bio 250g
 – 1 dzień po upływie daty minimalnej trwałości oraz „Figi” bio 200g
 - 18 dni po upływie daty minimalnej trwałości. W trakcie kontroli kontrolowany przedsiębiorca wycofał ww. produkty ze sprzedaży

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 5 partii innych suszonych środków spożywczych bio, w odniesieniu dozaleceń producentów umieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, s. 1; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.6.2008, str. 42).W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

V.        IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.).Kontrolowany przedsiębiorca okazał stosowne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

VI.        PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW  USTAWY  O  BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),dotyczącego przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

INNE  ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 1 przedsiębiorcy sprawdzono rzetelność obsługi klientów dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Ponadto w związku z koniecznością przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia, polegającego na nieprawidłowym uwidocznieniu cen stwierdzonych w toku prowadzonych czynności kontrolnych u przedsiębiorcy w Szczecinie, na podstawie przepisu art. 79a ust 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) wydano odrębne upoważnienie z rozszerzonym zakresem przedmiotowym kontroli. W trakcie kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) stwierdzając, że:

-       przy 9 innych suszonych środkach żywnościowych bio oferowanych do sprzedaży w opakowaniu jednostkowym nie uwidoczniono wywieszek zawierających informacje dotyczące nazwy, jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny oraz cen;

-     przy ww. produktach oferowanych do sprzedaży w opakowaniu jednostkowym nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, (za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru).

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-       nałożenia 1 mandatu karnego kredytowanego na kwotę 250zł w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 100 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
obezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. Nr 46, poz. 275 ze zm.);

-       wystosowania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskami o usunięcie uchybień,

-       przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie organu Inspekcji Sanitarnej wskazujących nieprawidłowości w zakresie przestrzegania aktualności dat minimalnej trwałości.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 19-12-2011 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2011 10:55