Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód oferowanych pod marką własną sieci handlowych, a także produktów z segmentu "luksusowe"

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 8 kontroli w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód – oferowanych pod marką własną sieci handlowych.

 

Ogółem przeprowadzono 8 kontroli, z czego w toku 1 kontroli badano wyłącznie produkty luksusowe.

 

MARKA WŁASNA

 

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w Szczecinie, Nowogardzie, Białogardzie, Kołobrzegu. Kontrola objęto hurtownie i sklepy sieci handlowych. 

 

Do kontroli wytypowano przedsiębiorców z własnego rozeznania.

 

Badaniom poddano łącznie 31 partii soków i napojów bezalkoholowych oferowanych do sprzedaży, jako produkty „marki własnej” sieci handlowych.

Zakwestionowano 2 partie, co stanowi 6,45% ogółem zbadanych.

 

Do badań laboratoryjnych pobrano 12 partii soków i napojów bezalkoholowych, oferowanych do sprzedaży, jako produkty „marki własnej” sieci handlowych.

W zakresie przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 partię, co stanowi 8,33% przebadanych laboratoryjnie.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

            Ocena jakości w zakresie badań laboratoryjnych

 

Badania laboratoryjne przeprowadziło Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu. Badania przeprowadzono na zgodność z deklaracjami producentów na opakowaniach produktów oraz w świetle obowiązujących przepisów. Między innymi sprawdzono zgodność stosowania dozwolonych substancji dodatkowych w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16)oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010r.w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.).

 

Badaniem objęto 12 partii soków i napojów bezalkoholowych, z których zakwestionowano1 partię napoju bezalkoholowego, tj.:

„Napój jabłkowy z miętą 1l”, oznaczony datą minimalnej trwałości: Najlepiej spożyć przed: 12.02.2012. Badania laboratoryjne wykazały, że zbadany napój posiada dominujący smak mięty, co jest niezgodne z deklarowaną nazwą: „Napój jabłkowy z miętą”.

 

Zakwestionowany napój oferowano do sprzedaży w sklepie w Nowogardzie. Po dostarczeniu sprawozdań z badań pozostałe 3 opakowania zakwestionowanego napoju wycofano z obrotu.

Na wystąpienie pokontrolne producent odpowiedział, że jest w trakcie rozpoczętych prac projektowych odnośnie zmiany szaty graficznej opakowania jednostkowego przedmiotowego napoju. 

 

Z uwagi na powyższe przedsiębiorcy zostanie wydana decyzja w sprawie uiszczenia kosztów poniesionych badań laboratoryjnych. Materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

 

            Sprawdzenie zgodności zawartości netto z rzeczywistą

 

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. nr 91, poz. 740 ze zm.) w trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto deklarowanej przez producentów w oznakowaniu opakowań jednostkowych z rzeczywistą, stwierdzoną w trakcie badań laboratoryjnych.

W powyższym zakresie przebadano próbki produktów pobranych do badań w ilości 31 opakowań jednostkowych, nie kwestionując w powyższym zakresie żadnego opakowania.

 

            Prawidłowość oznakowania soków i napojów bezalkoholowych

 

Powyższebadano w odniesieniu do postanowień:

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r.ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 s. 1, ze zm.) - art. 16 dotyczącyprezentacji środków spożywczych,

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006 s. 9; sprostowanie Dz. U. L 12 z 18.01.2007 s. 3; z późn. zm.) w powiązaniu z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. nr 137, poz. 967 z późn. zm.);

-        ustawy z dnia 25.08.2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) - rozdział 11 dotyczącego znakowania żywności,

-        ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) - rozdział 2 dotyczącego jakości handlowej,

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i sposonu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 722),

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003r. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. nr 177, poz. 1735 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. nr 85, poz. 466) oraz obwieszczenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ Nr 3, poz. 37),

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010r.w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.).

 

W zakresie oznakowania badaniem objęto ogółem 31 partii soków i napojów bezalkoholowych. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

            Przestrzeganie dat minimalnej trwałości

 

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości soków i napojów bezalkoholowych przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, biorąc pod uwagę deklaracje producentów umieszczone na opakowaniach jednostkowych.

 

W powyższym zakresie kontrolą objęto 31 partii soków i napojów bezalkoholowych i stwierdzono 1 partię soku owocowego po upływie daty minimalnej trwałości.

 

Towar po upływie daty minimalnej trwałości stwierdzono u przedsiębiorcy: w Kołobrzegu, gdzie oferowano do sprzedaży 1 partię soku grejpfrutowego 1l, 10 dnipo upływie daty minimalnej trwałości.

Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowym za wykroczenie
z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Towar przeterminowany wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

O stwierdzeniu w obrocie towaru przeterminowanego poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

           

Warunki  przechowywania

 

Warunki  przechowywania soków i napojów bezalkoholowych na salach sprzedażowych  u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004r., s. 1 ze zm.; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 13, t.34, s.319; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.6.2008r. s. 42).

 

            Identyfikacja przedsiębiorcy i zgodność prowadzonej działalności

 

Dokonano identyfikacji przedsiębiorców objętych kontrolami, w oparciu o wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). W trakcie kontroli okazano aktualne odpisy z rejestru przedsiębiorców. Stwierdzono, że zakres i rodzaj prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z zakresem zarejestrowanym. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

            Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)

 

U wszystkich objętych kontrolą przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw., dotyczącego obowiązku przechowywania w miejscu pracy orzeczeń lekarskich osoby, której to orzeczenie dotyczy i ich udostępniania organom urzędowej kontroli żywności.

Okazano aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

            Rzetelność działania przedsiębiorcy

 

Celem sprawdzenia rzetelności obsługi klienta u 5 kontrolowanych przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości. Wyliczone i pobrane należności były zgodne z aktualnymi cenami towarów uwidocznionymi na wywieszkach.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

- nałożenia 1 mandatu karnego kredytowanego na kwotę 200zł za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

- przesłania 1 informacji do WIJHARS w związku z niewłaściwą jakością 1 partii napoju bezalkoholowego,

- przesłania 1 informacji do organu sanitarnego z uwagi na stwierdzenie w obrocie 1 partii produktu po upływie daty minimalnej trwałości,

- przesłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy,

- przesłania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta.

 

 

PRODUKTY LUKSUSOWE

 

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów luksusowych z grupy soki i napoje bezalkoholowe

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego 1 kontrolę w zakresie jakości
i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych luksusowych.

 

Kontrolą w powyższym zakresie objęto przedsiębiorcę w Szczecinie.

 

Do kontroli wytypowano przedsiębiorcę z własnego rozeznania.

 

Typując produkty wzięto pod uwagę ich cenę, która była średnio dwukrotnie wyższa od ceny ich odpowiedników w masowej sprzedaży.

Podczas kontroli nie stwierdzono soków pochodzących z rolnictwa ekologicznego,   posiadających Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) oraz będące Gwarantowanymi Tradycyjnymi Specjalnościami (GTS).

 

Badaniom poddano łącznie 5 partii soków i nektarów, kwestionując wszystkie 5 partii z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie.

 

Do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 2 partii soków. Wytypowano produkty, których cena była średnio dwukrotnie wyższa od ceny ich odpowiedników w masowej sprzedaży.

W zakresie przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie zakwestionowano żadnej z partii.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

            Ocena jakości w zakresie badań laboratoryjnych

 

Badania laboratoryjne przeprowadziło Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu. Badaniaprzeprowadzono na zgodność z deklaracjami producentów na opakowaniach produktów oraz w świetle obowiązujących przepisów. Między innymi sprawdzono zasadność opatrzenia produktów napisem „bez konserwantów”. 

Badaniem objęto 2 partie soków oferowanych do sprzedaży. Nie zakwestionowano żadnej partii w zakresie przeprowadzonych badań.

 

Przebadano następujące produkty:

- z partii o wartości 132,00zł „Sok z aronii 300ml”,

- z partii o wartości 60,00zł „Sok z żurawiny 300ml”.

 

            Sprawdzenie zgodności zawartości netto z rzeczywistą

 

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. nr 91, poz. 740 ze zm.) w trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto deklarowanej przez producentów w oznakowaniu opakowań jednostkowych z rzeczywistą, stwierdzoną w trakcie badań laboratoryjnych.

W powyższym zakresie przebadano próbki produktów pobranych do badań w ilości 4 opakowań jednostkowych, nie kwestionując w powyższym zakresie żadnego opakowania.

 

Prawidłowość oznakowania soków i napojów bezalkoholowych

 

Powyższebadano w odniesieniu do postanowień:

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r.ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 s. 1, ze zm.) - art. 16 dotyczącyprezentacji środków spożywczych,

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006 s. 9; sprostowanie Dz. U. L 12 z 18.01.2007 s. 3; z późn. zm.) w powiązaniu z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. nr 137, poz. 967 z późn. zm.);

-        ustawy z dnia 25.08.2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) - rozdział 11 dotyczącego znakowania żywności,

-        ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) - rozdział 2 dotyczącego jakości handlowej,

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 722),

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003r. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. nr 177, poz. 1735 ze zm.).

 

W zakresie oznakowania badaniem objęto ogółem 5 partii soków i napojów bezalkoholowych – nektarów, których cena była średnio dwukrotnie wyższa od ceny ich odpowiedników w masowej sprzedaży. Zakwestionowano wszystkie badane partie.

 

Stwierdzono niewłaściwie oznakowane 5 partii produktów oferowanych do sprzedaży w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej, co przedstawia się następująco:

 

1) „Sok z aronii” 300 ml oznaczony m.in. „należy spożyć do 04.2012”, w oznakowaniu którego:

-        brak było informacji w zakresie warunków przechowywania,co narusza § 2 ust. 1 pkt 7rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-        podano w składzie: „zagęszczony sok z aronii, woda” natomiast nie podano na opakowaniu w pobliżu nazwy środka spożywczego informacji „wyprodukowany z soku zagęszczonego”, co narusza § 29 ust. 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-        podano nieprawidłowo datę, tj.oznaczono „należy spożyć do 04.2012”, podczas gdy termin przydatności do spożycia określa się podając w kolejności dzień, miesiąc i jeżeli to możliwe rok, co narusza § 11 ust. 3 w związku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-        podano oświadczenie żywieniowe: „bez cukru” (pomimo naturalnego występowania cukrów), nie podano informacji „zawiera naturalnie występujące cukry”, co narusza art. 8 rozdz. III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r.w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12 z 18.01.2077, s. 3 ze zm.),

 

2) „Sok z Żurawiny” 300 ml oznaczony m.in. „należy spożyć do” 06.2012, w oznakowaniu którego:

-        brak było informacji w zakresie warunków przechowywaniaco narusza § 2 ust. 1 pkt 7rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-         podano nieprawidłowo datę, tj.oznaczono „należy spożyć do 06.2012”, podczas gdy termin przydatności do spożycia określa się podając w kolejności dzień, miesiąc i jeżeli to możliwe rok, powyższe narusza § 11 ust. 3 w związku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-        na opakowaniu podano oświadczenie: żywieniowe „bez cukru” (pomimo naturalnego występowania cukrów), nie podano informacji „zawiera naturalnie występujące cukry”, co narusza art. 8 rozdz. III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r.w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12 z 18.01.2077, s. 3 ze zm.),

 

3)  „Sok Jabłkowy” 900 ml oznaczony m.in. „najlepiej spożyć przed końcem” 2011.12.23, w oznakowaniu którego:

-        brak było informacji w zakresie warunków przechowywaniaco narusza § 2 ust. 1 pkt 7rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-         na opakowaniu podano oświadczenie żywieniowe: „bez dodatku cukru” (pomimo naturalnego występowania cukrów), nie podano informacji: „zawiera naturalnie występujące cukry”, co narusza art. 8 rozdz. III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12 z 18.01.2077, s. 3 ze zm.),orazinformacjio wartości odżywczej, co jest niezgodne z § 5 ust. 1 pkt 1,2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r.w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.).

Ponadtow oznakowaniu podano określenie poprzedzające datę minimalnej trwałości tj. „najlepiej spożyć przed końcem” dla daty „2011.12.23”, gdzie w przypadku daty określonej dniem, miesiącem, rokiem powinno być określenie „najlepiej spożyć przed” zgodnie z§ 11 ust. 2 w związku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

 

4) „Nektar cytrynowy z miodem” 900 ml oznaczony m.in. „najlepiej spożyć przed końcem” 2011.11.06,

oraz

5) „Nektar malinowy” 900 ml oznaczony m.in. „najlepiej spożyć przed końcem” 2011.12.23,

w oznakowaniu których:

- brak było informacji w zakresie warunków przechowywania, co narusza § 2 ust. 1 pkt 7  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

Ponadtow oznakowaniu ww. nektarów podano określenie poprzedzające datę minimalnej trwałości tj. „najlepiej spożyć przed końcem” dla daty „2011.11.06” i „2011.12.23”, gdzie w przypadku daty określonej dniem, miesiącem, rokiem powinno być określenie „najlepiej spożyć przed” zgodnie z § 11 ust. 2 w związku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Z uwagi na powyższe, 5 partii ww. produktów nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

 

            Przestrzeganie dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do    spożycia

 

Sprawdzono aktualności dat minimalnej trwałości i terminy przydatności do spożycia soków i napojów bezalkoholowych, biorąc pod uwagę deklaracje producentów umieszczone na opakowaniach jednostkowych.

W powyższym zakresie kontrolą objęto 5 partii soków i napojów bezalkoholowych. Wybrane do kontroli produkty oferowane były do sprzedaży z aktualnymi datami minimalnej trwałości i terminami przydatności do spożycia.

 

            Warunki i sposób przechowywania

 

Warunki i sposób przechowywania soków i napojów bezalkoholowych na sali sprzedażowej były prawidłowe i uwzględniały przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004r., s. 1 ze zm.; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 13, t.34, s.319; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.6.2008r. s. 42).

 

            Identyfikacja przedsiębiorcy i zgodność prowadzonej działalności

 

Dokonano identyfikacji przedsiębiorcy na podstawie okazanego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W trakcie kontroli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w kontrolowanej placówce zgodne z zakresem zarejestrowanym. Powyższe sprawdzono w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

 

 

            Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)

 

U przedsiębiorcy sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw., dotyczącego obowiązku przechowywania w miejscu pracy orzeczeń lekarskich osoby, której to orzeczenie dotyczy i ich udostępniania organom urzędowej kontroli żywności.

Okazano aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością u kontrolowanego przedsiębiorcy.

 

            Rzetelność działania przedsiębiorcy

 

Celem sprawdzenia rzetelności obsługi klienta u kontrolowanego przedsiębiorcy dokonano zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości. Wyliczone i pobrane należności były zgodne z aktualnymi cenami towarów uwidocznionymi na wywieszkach.

 

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

- przesłania wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy,

- przesłania wystąpień pokontrolnych do 3 producentów,

- przesłania informacji do 3 WIJHARS, w związku z niewłaściwie oznakowanymi produktami.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 28-11-2011 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 07-12-2011 14:31