Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zapalniczek

 

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził kontrole u 6 przedsiębiorców: w Szczecinie, Barlinku, Policach, Wałczu, Koszalinie.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 29 partii zapalniczek.

 

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a ich ustalenia przedstawiają się następująco:

 

Kontrola bezpieczeństwa zapalniczek

 

 1.    Badania organoleptyczne i badania laboratoryjne

 

Badania organoleptyczne

 

Oceny bezpieczeństwa wytypowanych do kontroli zapalniczek dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003r o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek (Dz. U. Nr 77, poz. 515), które stanowi wykonanie decyzji Komisji Europejskiej 2006/502/WE z dnia 11 maja 2006r., zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek gadżetów, oraz uzupełniającej ją decyzji Komisji Europejskiej 2007/231/WE z dnia 12 kwietnia 2007r. Decyzją Komisji Europejskiej 2011/176/UE z dnia 21 maja 2011r. Ponadto uwzględniono/posiłkowano się zapisami normy PN-EN ISO 9994:2007/A1:2008; Zapalniczki. Wymagania Bezpieczeństwa, pkt 3.2-6, pkt 4.1, pkt 6 i pkt 7 oraz normy PN-EN 13869:2006. Zapalniczki z utrudnionym uruchamianiem dla dzieci. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, pkt 4.4.

 

W wyniku oceny organoleptycznej stwierdzono, że:

·        2 partie produktów stanowią zapalniczki – gadżety (szczegóły pkt 2.1. informacji)

·        do 2 partii produktów nie dołączono lub nie umieszczono bezpośrednio na zapalniczkach instrukcji napełniania paliwem (szczegóły pkt 2.7 informacji)

 

Badania laboratoryjne

 

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych nie pobrano próbek do badań laboratoryjnych.

 

 2.    Schemat kontrolii tryb postępowania WIIH w odniesieniu do zapalniczek

 

 2.1.         Zapalniczki-gadżety

 

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych w ofercie handlowej sklepu w Wałczu, stwierdzono 2 partie zapalniczek żarowych - gadżetów, które jednoznacznie swoim kształtem przypominały  broń (pistolet) i stanowiły przedmiot interesujący dla małych dzieci.

W związku z zakazem wynikającym z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26.04.2007r. jw.,  gdzie wskazano, że wprowadzanie do obrotu zapalniczek gadżetów jest zakazane, nie przeprowadzano dalszych badań ww. produktów uznając przedmiotowe zapalniczki za produkty wprowadzone do obrotu niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a akta sprawy dotyczące zapalniczek – gadżetów przekazano Prezesowi UOKiK w celu wszczęcia postępowania przeciwko pierwszemu dystrybutorowi (Wólka Kosowska).

Kontrolowany przedsiębiorca wycofał z obrotu stwierdzone zapalniczki-gadżety.

 

 

 2.2.         Zapalniczki luksusowe

 

W ofercie handlowej kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono zapalniczek luksusowych.

 

 2.3.         Właściwości fizyczne zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci

 

Właściwości zabezpieczeń sprawdzono w odniesieniu do 27 partii produktów objętych kontrolą posiłkując się przy tym pkt 4.4 normyPN-EN 13869:2006. Dokonując oceny bezpieczeństwa pobranych do badań produktów stwierdzono, że odpowiadają one wymaganiom określonym w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

 

 2.4.         Weryfikacja dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci – dotyczy kontroli u producentów

 

W związku z tym, że kontrole prowadzone były wyłącznie u przedsiębiorców nie będących producentami zapalniczek, nie objęto weryfikacją dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci.

 

 2.5.         Ocena właściwości fizycznych z uwzględnieniem normy PN-EN ISO-9994:2007/A1:2008

 

Dokonując oceny właściwości fizycznych 27 partii zapalniczek sprawdzono objętościową rezerwę pojemności (pkt 3.6 normy), wysokość płomienia (pkt 3.2 normy), odporność na plucie lub pryskanie i migotanie (pkt 3.4 normy), wygaszanie płomienia (pkt 3.5 normy), nastawianie wysokości płomienia (pkt 3.3 normy), wykończenie zewnętrzne (pkt 4.1 normy). Dokonując oceny bezpieczeństwa pobranych do badań zapalniczek stwierdzono, że odpowiadają one wymaganiom określonym w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

 

 2.6.         Weryfikacja dokumentacji dotyczącej zgodności z normą PN-EN ISO-9994:2007/A1:2008

 

W związku z tym, że kontrole prowadzone były u przedsiębiorców detalicznych nie będących w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zgodności z ww. normą nie dokonano w trakcie czynności kontrolnych weryfikacji tych dokumentów. W odniesieniu do dwóch partii produktów, do których nie dołączono instrukcji napełniania paliwem (szczegóły pkt 2.7 informacji), a przy zapalniczkach  przywołano ww. normę, wydano przedsiębiorcy - pierwszemu dystrybutorowi żądanie okazania sprawozdań z przeprowadzonych badań. W odpowiedzi na pismo przedsiębiorca przesłał do tut. Inspektoratu wydany przez Instytut Nafty i Gazu z Krakowa, Test Raport oraz Orzeczenie do sprawozdań z badań, w których stwierdzono, że zapalniczki spełniają ww. normę. Do okazanych dokumentów zastrzeżeń nie wniesiono.

 

 2.7.         Weryfikacja oznakowania oraz ostrzeżeń

 

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 27 partii produktów. Weryfikacji oznakowania oraz ostrzeżeń nie dokonano w odniesieniu do 2 partii produktów, które sklasyfikowano jako zapalniczki-gadżety.

?     Oznakowanie zapalniczek

Oznakowanie zapalniczek oceniono w oparciu o art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Na zapalniczkach naniesiono trwale znaki graficzne lub nazwy identyfikujące producenta lub dystrybutora w związku z czym nieprawidłowości nie stwierdzono.

?     Instrukcje i ostrzeżenia

Dokonując oceny instrukcji oraz ostrzeżeń stwierdzono, że do dwóch partii zapalniczek żarowych gazowych wielorazowych oferowanych do sprzedaży przez przedsiębiorcę w Szczecinie nie dołączono lub nie umieszczono bezpośrednio na zapalniczkach instrukcji napełniania paliwem. Brak załączenia instrukcji napełniania do zapalniczki może być przyczyną powstania zagrożenia poparzenia użytkownika lub wywołania przez niego pożaru. W związku z powyższym stwierdzono, że ww., zapalniczki, nie spełniają wymagań zawartych w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. Nr 229, poz. 2275 ze zm.).

Dodatkowo, dokonując szacowania ryzyka, biorąc pod uwagę konsumentów podatnych na zagrożenie, charakter urazu oraz to, że przy splocie niekorzystnych okoliczności wyjątkowo mogłoby dojść do wystąpienia urazu, ryzyko ustalono na poziomie niskim.

Biorąc pod uwagę powyższe, do przedsiębiorcy będącego pierwszym dystrybutorem ww. zapalniczek na terenie RP skierowano pismo z wnioskiem o podjecie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w stosunku do wszystkich ww. zapalniczek. Jednocześnie pismo to przekazano do wiadomości WIIH w Białymstoku.

Kontrolowany przedsiębiorca wycofał z obrotu zakwestionowane partie zapalniczek do czasu otrzymania instrukcji napełnienia paliwem.

W odniesieniu do pozostałych partii produktów dokonując oceny organoleptycznej stwierdzono, że odpowiadają one wymaganiom określonym w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

 

 2.8.         W przypadku kontroli u dystrybutora – weryfikacja dokumentacji niezbędnej do ustalenia łańcucha dystrybucji.

 

Kontrolowani przedsiębiorcy okazali pokrycie dowodowe na produkty objęte kontrolą.

 

W trakcie ustalenia łańcucha dystrybucji zapalniczek-gadżetów stwierdzonych u przedsiębiorcy w Wałczu(szczegóły pkt 2.1 informacji)w odpowiedzi na żądanie skierowane do dostawcy  otrzymano fakturę wystawioną przez firmę w Bratysławie. Na podstawie  ww. dokumentu ustalono, że dostawca jest pierwszym dystrybutoremzapalniczek-gadżetów.

 

Ponadto ustalając pełną drogę dystrybucji zakwestionowanych zapalniczek u przedsiębiorcy w Szczecinie (szczegóły pkt 2.7 informacji) w odpowiedzi na żądanieod przedsiębiorcy w Białymstoku, otrzymanofakturę wystawioną przez przedsiębiorcę na Litwie. Na podstawie ww. dokumentu ustalono, że przedsiębiorca z Białegostoku jest pierwszym dystrybutorem kwestionowanych zapalniczek na terenie RP.

Ustalając drogę dystrybucji ww. zapalniczek stwierdzono, że dostawca zapalniczek do przedsiębiorcy w Szczecinie działa na terenie właściwości Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, w związku z czym objęto go kontrolą. Przedsiębiorca nie posiadał w ofercie handlowej zapalniczek kwestionowanych wcześniej.

 

W odniesieniu do pozostałych partii produktów, w związku z niewniesieniem co do nich zastrzeżeń, nie ustalano pełnego łańcucha dystrybucji.

 3.    Dodatkowe zagadnienia do kontroli

 3.1.         Prawidłowość sporządzenia kart gwarancyjnychzgodnie z zapisami art. 13 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) – dotyczy zapalniczek luksusowych,

W ofercie handlowej kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono zapalniczek luksusowych.

 

 3.2.         Legalność prowadzonej działalności

 

Dwóch przedsiębiorców zgłosiło prowadzenie działalności do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast pozostali przedsiębiorcy zgłosili prowadzenie działalności do ewidencji działalności gospodarczej. Zakresy prowadzonych działalności były zgodne z wpisami.

 

 

Wykorzystanie ustaleń:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

·        skierowania do UOKiK materiałów z kontroli gadżetów,

·        skierowania pisma do pierwszego dystrybutora z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, z powiadomieniem właściwego WIIH

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 28-11-2011 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2011 08:46