Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania miodu oferowanego pod marką sieci handlowej.

Realizując program kontroli w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania miodu oferowanego pod marką sieci handlowej , a także miodu z segmentu „luksusowe” Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego 7 kontroli łącznie u 6przedsiębiorców, z czego podczas 2 kontroli u 1 przedsiębiorcy badano wyłącznie produkty luksusowe.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

 

Kontrole jakości i prawidłowości oznakowania miodu oferowanego pod marką sieci handlowej przeprowadzono u przedsiębiorców w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Darłowie, Szczecinku.  

 

Ogółem skontrolowano 9partii miodów, z czego zakwestionowano 2partieu jednego przedsiębiorcy.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1.      Ocena jakości miodu

 

Badania jakościowe miodu przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOK i K w Olsztynie dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych, chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

Ogółem zbadano 9 partii miodu.

 

W wyniku badań nie kwestionowano produktów.

 

2. Prawidłowość oznakowania miodu

 

Prawidłowość oznakowania miodu sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

§  ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

§  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

§  rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U.UE. L 404 z 30.12.2006r. s.9 sprostowanie Dz. U. UE. L 12 z 18.01.2007r., s.3 ze zm.),

§  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83 poz. 772),

 

Badaniem objęto 9partii miodu, z czego zakwestionowano 2 partie u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sklepie wielko powierzchniowym w Szczecinie, gdzie stwierdzono:

­         2 rodzaje miodu tj.: miód wielokwiatowy pszczeli nektarowy 500g i miód nektarowo-spadziowy pszczeli 400g,  wyprodukowane dla tego przedsiębiorcy, w oznakowaniu których brak było pełnych danych identyfikujących producenta

Wobec powyższego do kontrolowanego przedsiębiorcy i producenta przesłano wystąpieniapokontrolne oraz skierowano 2 informacje do właściwych terytorialnie WIIJHARS. Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do zastosowania kary pieniężnej.

 

 3. Zgodność zawartości netto z rzeczywistą masą partii badanych laboratoryjnie produktów mając na względzie ustawę z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.)

 

Badaniem objęto 9 partii/ 21 opakowań jednostkowych miodu nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

4. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości miodu oferowanego do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 9 partii, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

5. Warunki i sposób przechowywania przetworów owocowych i warzywnych

 

Warunki i sposób przechowywania miodu u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42).

 

Badaniem objęto 9 partii miodu, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

 

Sprawdzono również stan opakowań 9 partiimiodu, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

6. Przestrzeganiepostanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

7.Identyfikacja przedsiębiorcy

 

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpisy z krajowego rejestru sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie stwierdzono niezgodności prowadzonej działalności z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Inne zagadnienia

 

Rzetelność obsługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,badano u wszystkich przedsiębiorców nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 

·            wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskami o usunięcie uchybień,

·            wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

·            przesłania  2 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS.

 

 

Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli zostaną skierowane materiały z 1 sprawy do Komisji WIIH w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art.40a ust.1 pkt.3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

                                            

 

Miód z segmentu „luksusowe”

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania miodu z segmentu „luksusowe”.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego kontrole w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania miodu  z segmentu „luksusowe” zgodnie z programem kontroli.

W powyższym zakresie przeprowadzono 2 kontrole u 1  przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sklepie w produktami ekologicznymi w Szczecinie.

Do kontroli wytypowano przedsiębiorcę z własnego rozeznania.

Typując miód do kontroli wzięto pod uwagę miód drahimski będący na liście produktów tradycyjnych.

 

Badaniom poddano i zakwestionowano łącznie 1 partię „Miodu drahimskiego” rzepakowego 1300g.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1. Ocena jakości mioduw zakresie badań laboratoryjnych

 

Badania laboratoryjne przeprowadziło Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie. Badania przeprowadzono na zgodność z deklaracją producenta na opakowaniu produktu oraz w świetle obowiązujących przepisów.

 

Oceny cech organoleptycznych i fizykochemicznych, dokonano w odniesieniu do deklaracji producenta oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.10.2001r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181, poz. 1773 ze zm.).

 

Badaniem objęto w/w miód drahimski nie stwierdzając w powyższym zakresie nieprawidłowości.

 

2. Prawidłowość oznakowania miodu

 

Prawidłowość oznakowania miodu sprawdzono w odniesieniu do postanowień:

§  ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

§  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

§  rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U.UE. L 404 z 30.12.2006r. s.9 sprostowanie Dz. U. UE. L 12 z 18.01.2007r., s.3 ze zm.),

§  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

 

§  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83 poz. 772),

 

W powyższym zakresie w/w miód drahimski zakwestionowano z uwagi na to, że:

- w oznakowaniu brak było pełnych danych identyfikujących producenta, tj. brak pełnego imienia producenta, co narusza § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związkuz art.7 ust.2 pkt.2ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

- w oznakowaniu brak było warunków przechowywania,co narusza § 2 ust. 1 pkt 7  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

     Wobec powyższego do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz do producenta przesłano wystąpienia pokontrolne oraz skierowano informacje do właściwego terytorialnie WIIJHARS. Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

 

3. Przestrzeganie dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia

 

Sprawdzono przestrzeganie daty minimalnej trwałości 1pw/w miodu drahimskiego, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

4. Zgodność zawartości netto z rzeczywistą masą partii badanych laboratoryjnie produktów mając na względzie ustawę z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.)

 

Badaniem objęto 1 partię/1 opakowanie jednostkowe w/w miodu drahimskiego 1300g. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

      5. Warunki i sposób przechowywania miodu

 

Warunki i sposób przechowywania w/w miodu drahimskiego uwzględniały przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42).

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

 

6. Przestrzeganiepostanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Kontrolowany przedsiębiorca przechowywał i udostępnił na żądanie kontrolujących orzeczenie lekarskie wydawane osobie bezpośrednio stykającej się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

7. Identyfikacja przedsiębiorcy i zgodność prowadzonej działalności

 

Dokonano identyfikacji przedsiębiorcy objętego kontrolą w oparciu o zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).  Stwierdzono, że zakres i rodzaj prowadzonej działalności przez kontrolowanego przedsiębiorcę był zgodny z wpisem do zaświadczenia. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Inne zagadnienia

 

Rzetelność obsługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,badano u kontrolowanego przedsiębiorcy nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

 

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

·            wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie uchybień,

·            wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

·            przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 28-11-2011 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2011 08:45