Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecnie w 2021 r. przeprowadził 49 kontroli w zakresie przestrzegania wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
    
Sprawdzeniem objęto 245 rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pod kątem spełniania wymagań określonych ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie  elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 r., poz. 1893 ze zm.). Nieprawidłowości stwierdzono w trakcie 3 kontroli.

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1.    Przestrzeganie art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie  elektrycznym i elektronicznym

a)    w trakcie kontroli nie odnotowano przypadków odbioru zużytego sprzętu. Przedsiębiorcy oświadczali, że nieodpłatnie odbierają sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany. Pięciu z nich dodatkowo wskazało, że w ich dotychczasowej działalności nie było przypadku aby klient przyniósł do sklepu zużyty sprzęt.
b)    przedsiębiorcy handlujący sprzętem, oświadczyli, że w przypadku dostarczenia nabywcy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych odbierają nieodpłatnie zużyty sprzęt, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedany. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorców handlujących sprzętem, który wymagał dostarczenia go do odbiorcy (duże gabaryty).
c)    48 przedsiębiorców prowadziło placówki handlowe o powierzchni sprzedaży wynoszącej mniej niż 400 m2, w związku z czym nie dotyczył ich obowiązek nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Niemniej jednak przedsiębiorcy oświadczali, iż przyjmują zużyty sprzęt o małych gabarytach, pochodzący z gospodarstw domowych. Kilku przedsiębiorców wskazało również, że do tej pory nie było przypadków zwrotu zużytego sprzętu.
U jednego przedsiębiorcy powierzchnia sprzedażowa sklepu z ofertą elektronarzędzi i drobnego sprzętu elektrycznego elektronicznego przekraczała 400 m2. Kontrolowany oświadczył, że w sklepie nieodpłatnie przyjmowany jest zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

2.    Przestrzeganie art. 37 ust. 4 i art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie  elektrycznym i elektronicznym

a)    jeden ze skontrolowanych przedsiębiorców prowadzący działalność w sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie posiadał w miejscu widocznym dla konsumentów, a także na stronie internetowej informacji dotyczącej:
-    nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
-    nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
-    nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w sklepach o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2, co było niezgodne z przepisami art. 37 ust. 4 ww. ustawy.
Sprawa została przekazana do postępowania administracyjnego. Przedsiębiorca w trakcie kontroli uwidocznił wymagane informacje w sklepie oraz na stronie internetowej.

W pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono.

b)    ten sam przedsiębiorca, opisany w ppkt a), w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej nie umieścił, informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co było niezgodne z przepisami art. 39 pkt 2 ww. ustawy. Sprawa została przekazana do postępowania administracyjnego. Przedsiębiorca w trakcie kontroli uwidocznił wymagane informacje w sklepie oraz na stronie internetowej.

W pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono. Zazwyczaj były wskazane  miejscowe przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej.

c)    na podstawie danych zawartych w rejestrze BDO ustalono, że sprzęt elektryczny i elektroniczny objęty sprawdzeniem u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców pochodził od podmiotów wprowadzających do obrotu przedmiotowy sprzęt, figurujących w przedmiotowym rejestrze.
Na każdym sprzęcie (na tabliczkach znamionowych) umieszczono w sposób wyraźny, czytelny i trwały symbol selektywnego zbierania, zgodny z wzorem określonym w zał. nr 2 do ww. ustawy o zużytym  sprzęcie  elektrycznym i elektronicznym.
Jeden z kontrolowanych przedsiębiorców (opisany również w ppkt a) i b)), będący jednocześnie dystrybutorem i wprowadzającym sprzęt do obrotu w ramach swojej działalności (z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego) nie był wpisany do rejestru BDO, co niezgodne jest z przepisem art. 39 pkt 1 lit. a) ww. ustawy. Sprawa została przekazana do postępowania administracyjnego. Kontrolowany przedsiębiorca w trakcie kontroli zgłosił firmę do rejestru.

d)    w odniesieniu do 9 partii sprzętu nie dołączono informacji o:
-    zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy,
-    potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Wyżej opisane nieprawidłowości stwierdzono u 3 kontrolowanych przedsiębiorców.

W odniesieniu do dwóch przedsiębiorców odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 93 ust. 4 ww. ustawy, uwzględniono bowiem działania podejmowane przez kontrolowanych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy oświadczyli, że dołączają do sprzedawanego sprzętu informacje, które są wystawione w miejscu sprzedaży/miejscu odbioru przesyłek w przypadku sprzedaży przez internet.  
W odniesieniu natomiast do trzeciego przedsiębiorcy akta sprawy zostały przekazane do postępowania administracyjnego. Przedsiębiorca ten poprawił oznakowanie, tzn. dołączył brakujące informacje.


Ponadto w przypadku jednego ze wspólników spółki cywilnej prowadzącej sklep internetowy stwierdzono, że prowadzona działalność była niezgodna z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. We wpisie nie wskazano w danych dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej PKD 47.91.Z, tj. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej. Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021r., poz. 281 ze zm.).


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

  •     zastosowania pouczenia z art. 41 Kodeksu wykroczeń,
  •     przekazania jednej sprawy do postępowania administracyjnego,
  •     odstąpienia od wszczęcia postępowania na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do dwóch przedsiębiorców,
  •     przesłania pisma do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Ochrony Środowiska w związku z jednym kontrolowanym przedsiębiorcą, będącym jednocześnie wprowadzającym sprzęt do obrotu, nie wpisanym do rejestru BDO,
  •     przesłania 4 wystąpień pokontrolnych na podstawie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 08-02-2022 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 08-02-2022 08:06