Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli etykiet energetycznych ? pralek, pralko suszarek, zmywarek i urządzeń chłodniczych


Kontrolą objęto sprzęt AGD (pralki, pralko-suszarki zmywarki oraz urządzenia chłodnicze) pod kątem sprawdzenia prawidłowości wykonywania obowiązków przez dostawców i sprzedawców
w zakresie stosowania etykiet energetycznych obowiązujących od 1 marca 2021 r., a określonych
w niżej wymienionych przepisach:

  •     rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2017/1369  z  dnia  4  lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198/1 z 28.07.2017 r.),
  •     rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2017 z dnia 11 marca 2019 r.  uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz uchylającym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 (Dz. Urz. UE L 315/134 z 5.12.2019 r.),
  •     rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2014 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz  uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 i dyrektywę Komisji 96/60/WE (Dz. Urz. UE L 315/29 z 5.12.2019 r.),
  •     rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2016 z dnia 11 marca  2019 r. uzupełniające  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 (Dz. Urz. UE L 315/102 z 5.12.2019 r.).

Sprawdzeniem u 5 przedsiębiorców objęto ogółem 42 partie sprzętu AGD (zmywarki - 11, pralki - 12, pralko-suszarki - 4, urządzenia chłodnicze - 15),  w tym:
- 14 partii wyprodukowanych w Polsce,
- 12 partii pochodzących z pozostałych krajów Unii Europejskiej,
- 16 partii pochodzących z krajów trzecich (Ukraina, Turcja, Chiny i Serbia).

Nieprawidłowości w zakresie eksponowania etykiet energetycznych w sklepach stacjonarnych i poprawności ich sporządzenia stwierdzono u 2 przedsiębiorców, kwestionując 9 partii produktów.

Na objętych kontrolą 5 przedsiębiorców, 2 prowadziło strony internetowe.   
Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy w odniesieniu do 3 wyrobów oferowanych do sprzedaży przez Internet, w zakresie udostępniania elektronicznych kart informacyjnych produktu, które były sporządzone niezgodnie z wzorami określonymi w stosownych rozporządzeniach delegowanych (2019/2014 i 2019/2016 jw.).

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco.

Etykiety energetyczne

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców objęty sprawdzeniem sprzęt (42 partie) był zaopatrzony w etykiety energetyczne dostarczone przez dostawców.

Jeden kontrolowany przedsiębiorca jako sprzedawca nie wyeksponował w sposób widoczny etykiet dostarczonych przez dostawcę na 8 produktach wymienionych w poz. 9-16 zał. 1  do informacji tj. nie dopełnił obowiązku sprzedawcy określonego w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 jw. W trakcie kontroli kontrolowany przedsiębiorca wyeksponował w sposób widoczny etykiety dostarczone przez dostawcę na zakwestionowanych wyrobach.

U drugiego przedsiębiorcy stwierdzono, że etykieta dla pralko-suszarki (poz. 23 zał. 1) była niezgodna ze wzorem określonym w załączniku nr III część B pkt 2 lit. f) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2019/2014 jw. ponieważ nie spełniała wszystkich wymogów z uwagi na to, że strzałka klasy efektywności energetycznej i odpowiednia strzałka na skali od A do G dla pełnego cyklu (po lewej stronie etykiety) nie były umieszczone tak, aby ich groty były na tej samej wysokości. Strzałka klasy efektywności z literą „E” była na wysokości grotu strzałki oznaczonej na skali literą „F”. Powyższe stanowi naruszenie obowiązku dostawcy określonego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 jw., który stanowi, że dostawca zapewnia dokładność dostarczanych etykiet (…). W trakcie kontroli kontrolowany wymienił zakwestionowaną etykietę na prawidło sporządzona.

Pozostałe etykiety (dot. 33 partii) umieszczono bezpośrednio na wyeksponowanym do sprzedaży sprzęcie w sposób wyraźnie widoczny. Etykiety posiadały wymiar 96 mm szerokości i 192 mm wysokości, tło etykiet było w kolorze białym, strzałka klasy efektywności energetycznej i odpowiednia strzałka na skali od A do G były umieszczone tak, aby ich groty były na tej samej wysokości. Na etykietach znajdowały się stosowne informacje zgodne z wymaganiami zawartymi w wymienionych na wstępie rozporządzeniach delegowanych.
Powyższe wymagania spełnione zostały również w odniesieniu do zakwestionowanych 9 partii produktów  jw. wyeksponowanych przez sprzedawców, po ich uzupełnieniu.

Tylko dwóch przedsiębiorców  prowadziło swoje strony internetowe. Na stronach tych sprawdzono poprawność sporządzenia etykiet energetycznych urządzeń (18 partii wg poz. 25-42 zał. 1) objętych kontrolą ustalając, że wszystkie etykiety elektroniczne zostały umieszczone przez sprzedawcę na mechanizmie wyświetlania usytuowanym w bliskiej odległości od ceny produktu. Wielkość etykiet była dobrze widoczna i czytelna. Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiet za pomocą wyświetlacza wbudowanego:
-    był strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie,
-    zawierał oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu na strzałce w kolorze białym o wielkości czcionki zastosowanej do ceny produktu,
-    przedstawiał zakres dostępnych klas efektywności energetycznej w kolorze czarnym,
-    był odpowiedniej wielkości, strzałka była dobrze widoczna i czytelna. Litera  znajdująca się na strzałce klasy efektywności energetycznej była umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, z widoczną obwódką w kolorze czarnym wokół strzałki i litery klasy efektywności energetycznej.
Wyżej opisany obraz był pokazywany w bliskiej odległości od ceny produktu, odsyłał do etykiety elektronicznej, która wyświetlała się po kliknięciu myszą komputerową.
Etykieta wyświetlała się jako dodatkowy obraz na ekranie. Przestawała się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia. Etykiety elektroniczne badanych produktów były zgodne z etykietami określonymi w załącznikach do rozporządzeń delegowanych Komisji (UE).
W pozostałych przypadkach strony internetowe prowadzili inni przedsiębiorcy niż kontrolowani, co wynikało z zapisów w regulaminach.   

Elektroniczne karty informacyjne produktu

Sprawdzając poprawność sporządzenia elektronicznych kart informacyjnych 18 partii produktów (poz. 25-42 zał. 1) umieszczonych w ofertach internetowych u dwóch przedsiębiorców, którzy prowadzili swoje strony internetowe nieprawidłowości w tym zakresie odnotowano u jednego przedsiębiorcy, w odniesieniu do 3 partii wyrobów oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym.
Ustalono, że w przypadku kart informacyjnych produktów:
-    pralko-suszarka - treść umieszczonego dokumentu zawierającego informacje dotyczące ww. produktu była niezgodna ze wzorem karty informacyjnej produktu wskazanej w załączniku nr V (tabela nr 6) do ww. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2014 z uwagi na jej zawartość, strukturę i format,
-    lodówka - umieszczona karta informacyjna produktu sporządzona była w języku obcym. Tłumaczenie podane w języku polskim  nie  było  zgodne ze wzorem karty informacyjnej określonej w załączniku nr V  (tabela 6) do ww. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2016,  
-    lodówka - różne elementy treści umieszczonej karty informacyjnej produktu nie były w całości sporządzone w języku polskim, co było niezgodne ze wzorem karty informacyjnej określonej
w załączniku nr V (tabela 6) do ww. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2016. Ponadto ze względu na swoją wielkość, karta nie była dobrze widoczna i czytelna, co nie spełniało wymagań załącznika nr VIII pkt 4  do tego rozporządzenia.

W przypadku pozostałych wyrobów objętych sprawdzeniem, umieszczonych w ofertach internetowych ww. przedsiębiorców, karty informacyjne produktów były umieszczone przez sprzedawców na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od cen produktów, posiadały czytelne oznaczenia, pojawiały się przy pierwszym kliknięciu myszą komputerową, posiadały wymagane elementy i były zgodne z rozporządzeniami delegowanymi Komisji (UE).
Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie posiadali stron internetowych oświadczali, że na wniosek konsumentów udostępniali im karty produktów.      

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Materiały z kontroli dadzą podstawę do:

  •     skierowania 2 pism na podstawie art. 6b ww. ww. rozporządzenia PEiR (UE) nr 2017/1369 do sprzedawcy oraz dostawcy o podjęcie działań naprawczych zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości
  •     wszczęcia 3 postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej z art. 17 ust.1 pkt 1 ww. ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią wobec 2 sprzedawców oraz dostawcy.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 23-12-2021 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 23-12-2021 15:12