Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli kotłów na paliwo stałe o mocy do 500 kW w zakresie wymagań ekoprojektu na rok 2021

Realizując program Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w powyższym zakresie przeprowadził 2 kontrole u przedsiębiorców w Stargardzie i Szczecinku.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji kontrola u przedsiębiorcy w Stargardzie nie została zakończona.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2020 r. kotły na paliwo stałe pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015 r., str.100; ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz.U. z 2015 r. poz. 1215).

Sprawdzeniem objęto 2 partie kotłów na paliwo stałe z automatycznym zasilaniem paliwa, wprowadzonych do obrotu przez producentów krajowych, były to:

 •     kocioł C.O. stalowy, wodny na paliwo stałe 12kW z automatycznym podawaniem paliwa, rok budowy 2021, kod EAN: brak,
 •     kocioł C.O. na pelety drzewne, z automatycznym załadunkiem paliwa - 10kW, numer seryjny i rok budowy: 199/08/2021.

 
Objęte kontrolą ww. kotły pobrano do badań laboratoryjnych w zakresie dotyczącym sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń oraz emisji: cząstek stałych,  organicznych związków gazowych, tlenku węgla i tlenków azotu wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

W odniesieniu do badanych kotłów stwierdzono niezgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 oraz ww. rozporządzenia  w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania. I tak:

Kocioł C.O. stalowy, wodny na paliwo stałe 12kW, z automatycznym podawaniem paliwa.

Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że ww. kocioł nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu UE 2015/1189 tj. wyrób jest niezgodny z parametrami dotyczącymi sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń z uwagi na emisję :

 • pyłu, gdzie producent deklaruje 10 mg/m3, natomiast wartość mierzona wyniosła 32,19 mg/m3, a ustalone kryterium dla tego parametru wynosi ≤19 mg/m3, tj. wartość została przekroczona o 13,19 mg/m3,
 • organicznych związków gazowych, gdzie producent deklaruje 7 mg/m3, wartość mierzona wyniosła 15,12 mg/m3, a ustalone kryterium dla tego parametru wynosi ≤14 mg/m3, tj. wartość została przekroczona o 1,12 mg/m3,
 • tlenku węgla, gdzie producent deklaruje 402 mg/m3, wartość mierzona wyniosła 681,09 mg/m3, a ustalone kryterium dla tego parametru wynosi ≤432 mg/m3, tj. wartość została przekroczona o 249,09 mg/m3,
 • tlenku azotu, gdzie producent deklaruje 253 mg/m3, wartość mierzona wyniosła 312,33 mg/m3, a ustalone kryterium dla tego parametru wynosi ≤283 mg/m3, tj. wartość została przekroczona o 29,33 mg/m3.

Przy ustalaniu kryterium wzięto pod uwagę dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji do celów nadzoru rynku, zgodnie z tabelą 2 załącznika nr IV do ww. rozporządzenia UE 2015/1189.

Mając powyższe na uwadze przeprowadzono szacowanie i ocenę ryzyka dotyczącego przedmiotowego kotła, ustalając zagrożenie na poziomie poważnym.
W związku z powyższym stwierdzono, że ww. kocioł C.O. nie spełnia zasadniczych wymagań i stwarza poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, tzn. kocioł przyczynia się do powstawania smogu, który jest szkodliwy dla zdrowia, a w dłuższej perspektywie zagraża życiu ludzi oraz wpływa negatywnie na jakość powietrza, którym oni oddychają.
Ponadto mając na uwadze wartość mierzoną współczynnika efektywności energetycznej wynoszącą 81,48% i wartość deklarowaną producenta 83%, kocioł wyprodukowano w klasie efektywności energetycznej „C”, a nie jak zadeklarował producent w klasie „B”.

Uwzględniając wyniki badań laboratoryjnych dokonano sprawdzenia spełniania wymogów dotyczących ekoprojektu określonych w pkt 1 załącznika II do ww. rozporządzenia UE 2015/1189, stwierdzając, że:

 • sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń wynosiła 81,48% i była wyższa niż 75%, co było zgodne z pkt 1 lit a) zał. II ww. rozporządzenia UE 2015/1189,
 • emisje cząstek stałych (pył) dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń wyniosły 32,19 mg/m3 i nie przekraczały 40 mg/m3, co było zgodne z pkt 1 lit c) zał. II ww. rozporządzenia UE 2015/1189,
 • emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń wyniosły 15,12 mg/m3 i nie przekraczały 20 mg/m3, co było zgodne z pkt 1 lit d) zał. II ww. rozporządzenia UE 2015/1189,
 • emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń wyniosły 681,09 mg/m3 i przekraczały 500 mg/m3, co było niezgodne z pkt 1 lit e) zał. II ww. rozporządzenia UE 2015/1189,
 • emisje tlenków azotu wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń wynosiły 312,33 mg/m3 i nie przekraczały 350 mg/m3, co było zgodne z pkt 1 lit f) zał. II ww. rozporządzenia UE 2015/1189.    

Próbkę do badań pobrano z partii liczącej 1 szt. wyrobu w związku z czym nie zabezpieczano próbki kontrolnej. Doręczając kontrolowanemu wyniki badań na stanie przedsiębiorcy stwierdzono 4 szt. zakwestionowanego typu kotła.
Kontrolowany mając na uwadze wyniki badań podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży przedmiotowych kotłów pozostawiając je w dyspozycji dostawcy – producenta.
W związku z powyższym po zakończeniu kontroli:
-   zostanie skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania z art. 45 ustawy o systemie oceny zgodności,
-   akta kontroli zostaną przekazane do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania z art. 40k ust. 3 ww. ustawy.

Kocioł grzewczy kocioł C.O. na pelety drzewne z automatycznym załadunkiem paliwa - 10kW.

Badania laboratoryjne przedmiotowego kotła nie wykazały nieprawidłowości.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli:

 • stwierdzono, że na tabliczce znamionowej zamieszczonej na kotle bądź w innym miejscu bezpośrednio na kotle, brak było umieszczonego oznakowania CE, co jest niezgodne z przepisami § 11 ww. rozporządzenia  w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania;
 • sprawdzając spełnianie wymogów dotyczących informacji o produkcie, zamieszczonych w instrukcji przeznaczonej dla instalatorów i użytkowników określonej przez producenta jako „Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa, Instrukcja eksploatacji i montażu kotłów wodnych c.o. z palnikiem do spalania pelletu” stanowiącej element  dokumentacji technicznej sporządzonej przez producenta, w odniesieniu ww. kotła oraz zamieszczonej na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta, ustalono, że w przedmiotowej instrukcji nie podano wymaganej informacji wyszczególnionej w tabeli 1 do załącznika  II do ww. rozporządzenia UE 2015/1189, dotyczącej określenia minimalnej pojemności zasobnika ciepłej wody wymaganej przy eksploatacji ww. kotłów. Powyższe stanowi naruszenie wymagań zasadniczych określonych w pkt. 2a podpunkt 1 załącznika II do ww. rozporządzenia UE 2015/1189;
 • stwierdzono, że dokumentacja techniczna przedłożona przez producenta kotła była niepełna z uwagi na brak:

- wyników odpowiednich analiz wykonanych przez producenta w zakresie oceny środowiskowej lub odniesienia do innych analiz lub literatury źródłowej dotyczącej oceny środowiskowej, wykorzystywanych przez producenta podczas dokonywania oceny, dokumentowania i określania rozwiązań dotyczących projektu wyrobu wykorzystującego energię,
- opisu elementów wyrobu wykorzystującego energię związanych z aspektami środowiskowymi na etapie projektu,
- kopii informacji dotyczących aspektów środowiskowych projektu wyrobu wykorzystującego energię mających wpływ na używanie wyrobu.

Powyższe jest niezgodne z wymaganiami  § 8 pkt 3 i pkt 4  ww. rozporządzenia  w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania.

Ponadto sprawdzając poprawność deklaracji zgodności wystawionej przez producenta kotła ustalono, że zgodność produktu deklarowano między innymi z postanowieniami dyrektyw bez podania ich tytułów tj.: dyrektywą „2006/42/WE” (dotyczącą maszyn MD), dyrektywą „2006/95/WE” (niskonapięciową LVD) oraz dyrektywą „2004/108/WE” (dot. kompatybilności elektromagnetycznej EMC), a ponadto wskazano nieaktualne dyrektywy w przypadku LVD i EMC, które utraciły moc z dniem 20.04.2016 r.

W związku z ustaleniami kontroli:

 •     zostanie skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania z art. 47a ustawy o systemie oceny zgodności,
 •     do producenta kotła zostanie skierowane wystąpienie o podjęcie działań naprawczych zmierzających do usunięcia  stwierdzonych niezgodności i uchybień.

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 14-12-2021 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 14-12-2021 10:37