Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Działając na podstawie przepisów  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz.2004) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w  Szczecinie informuje, iż  posiada na stanie uszkodzone i wyeksploatowane rzeczowe składniki majątku ruchomego zakwalifikowane jako zbędne i zużyte.

Wykaz

 

Lp.

 

Numer

inwentaryzacyjny

 

Nazwa

 

Rok zakupu

 

Wycena          w  zł

 

Opis stanu technicznego  i  uwagi

 

1.

487/K/0332

Switch

2008

0.00

Uszkodzony, nie działa

2.

 

809/K/0202

Fotel obrotowy

2006

1,00

Zniszczone wskutek eksploatacji, siedzisko wysiedziane, oparcie popękane

3.

 

809/K/0507

Fotel obrotowy

2016

1,00

Niesprawny podnośnik, połamane elementy, krzesła nie da się wyregulować

4.

 

629/K/0424/ST

Telefon komórkowy Nokia Lumia

2015

1,00

Uszkodzony, nie działa, nie słychać dzwoniącego, pęknięty ekran

5.

487/K/0482

Router D-Link

 

2015

0,00

Uszkodzony, przepalony

6.

 

487/K/0556

Zasilacz UPS

2016

0,00

Uszkodzony, przepalony

7.

 

487/K/0558

Zasilacz UPS

2016

0,00

Uszkodzony, przepalony

I. Składanie ofert, wniosków
1.Zainteresowani zakupem zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego winni złożyć oferty w terminie do dnia 04. 11 .2021 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin; sekretariat  mieści się  w pokoju numer 311, III piętro).
•    Koperta z ofertą zakupu winna być oznaczona napisem: „Oferta na zakup składnika majątku ruchomego”.
•    W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną (e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl), e-mail powinien zawierać w tytule zapis: „Oferta na zakup składników majątku ruchomego”. Niezależnie od powyższego oferta przesłana takim sposobem winna zostać złożona również w formie pisemnej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie (w takim przypadku data złożenia oferty będzie datą otrzymania e-maila z ofertą (poczta elektroniczna).
2. Jednostki (jednostki administracji publicznej lub samorządowej) zainteresowane nieodpłatnie przekazaniem zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego winne złożyć wnioski w terminie do dnia 04.11.2021 r. do godz.15.00  (liczy się data wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin; sekretariat mieści się w pokoju numer 311,III piętro).
•    Koperta z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie winna być oznaczona napisem: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego”.
•    W przypadku składania wniosku pocztą elektroniczną (e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl), e-mail powinien zawierać w tytule: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego ”.Niezależnie od powyższego wniosek przesłany takim sposobem winien zostać złożony również w formie pisemnej w Wojewódzki Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie (w takim przypadku datą złożenia wniosku będzie data otrzymania e-maila z wnioskiem (poczta elektroniczna).
II. Dokumenty, oferty, wnioski:
1.    Sprzedaż:
1) Oferty dotyczące zakupu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego powinny zawierać w szczególności:

  •     imię,  nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę składającego ofertę,
  •     telefon kontaktowy składającego ofertę,
  •     określenie przedmiotu i ilości składników, których dotyczy oferta zakupu,
  •     oferowaną cenę za każdy ze składników osobno,
  •     oświadczenie składającego ofertę, że zapoznał się ze stanem przedmiotu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin,
  •     podpis składającego ofertę lub osobę przez niego upoważnioną oraz pieczątka (firmowa).

UWAGA:
•    Nabywca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oferta zakupu zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia procedury dotyczącej niniejszego ogłoszenia i do niezwłocznego odebrania zakupionych składników.
•    Przy zagospodarowaniu składników zbędnych w drodze sprzedaży decydującą przesłanką będzie najwyższa cena zaoferowana przez składających oferty. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą (najwyższą)cenę dla tego samego składnika, składnik zostanie sprzedany temu oferentowi, którego oferta wpłynęła wcześniej  (decyduje data i godzina wpływu).
2. Nieodpłatne przekazanie:
1) Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego powinny zawierać w szczególności:

  •     nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego ,
  •     wskazanie składnika lub składników rzeczowych majątku ruchomego, którego/ych wniosek dotyczy,
  •     oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie w miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

III. Kolejność przyznawania zbędnych składników majątku ruchomego
1. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę oferty dotyczące sprzedaży.
2.  Zgodnie z przepisem § 7 ust.2 ww. rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w pierwszej    kolejności uwzględnione będą potrzeby innych jednostek.
3. Tryb dokonywania sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019r. poz. 2004).
IV. Informacje ogólne:
1.    Składniki majątku ruchomego, których dotyczy ogłoszenie można obejrzeć w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Delegatura w Koszalinie ul. Andersa 34, po uprzednim telefonicznym umówieniu z Panią Marzeną Ostrowską  tel. 094 34262291, pok.267.
2.    Osoba uprawniona do kontaktów: Pani Marzena Ostrowska,  telefon kontaktowy 094 3426291 , e-mail sekretariat.del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 21-10-2021 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2021
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2021 15:06