Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne

Realizując wytyczne zawarte w programie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w III kwartale 2021 r. przeprowadził 8 kontroli.

Kontrolą objęto 8 przedsiębiorców m.in. w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Darłowie, Czaplinku prowadzących sale zabaw, parki trampolin, ścianki wspinaczkowe, parki linowe, wypożyczalnie rowerów.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

I.    Legalność prowadzonej działalności

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpisy do CEIDG oraz KRS. Przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

II.    Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonywane usługi

Dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen w oparciu o wymagania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców. Stwierdzono,
że w skontrolowanych obiektach w miejscach widocznych i ogólnodostępnych znajdowały się cenniki wraz z dokładnym określeniem rodzaju i  zakresu świadczonych usług, co spełniało wymagania § 10 oraz § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Oceny zgodności zastosowanych cen z cennikiem świadczonych usług sprawdzono u pięciu przedsiębiorców. Sprawdzenia dokonano na podstawie paragonów fiskalnych, faktur oraz rachunków i umów wystawianych konsumentom przez przedsiębiorców. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

U jednego z ww. przedsiębiorców oceny dokonano wyłącznie w zakresie pobieranej opłaty za parking w odniesieniu do 5 wystawionych faktur. Pozostałe pozycje uwidocznione w okazanych fakturach uniemożliwiały dokonanie porównania zastosowanych cen. Wskazane na fakturach pozycje były ogólnym określeniem usługi.

Z tego samego powodu w pozostałych trzech skontrolowanych placówkach nie dokonano porównania zgodności cen uwidocznionych w cenniku z cenami faktycznie zastosowanymi przy wykonywaniu usług, ponieważ informacje zawarte w okazanych fakturach w pozycji „Nazwa towaru lub usługi”, uniemożliwiały dokonanie takiej oceny.

III.     Bezpieczeństwo świadczonych usług

Zagadnienie to sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne.

W toku prowadzonych kontroli:

a)    ustalono, że urządzenia udostępniane konsumentom w toku świadczenia usług posiadały atesty, opinie, certyfikaty. W trakcie kontroli przedsiębiorcy okazali na posiadane urządzenia niżej wymienione dokumenty, tj.:

-    pierwszy przedsiębiorca – certyfikat „Bezpieczny Park Linowy” – dotyczący stanu parku linowego
-    drugi przedsiębiorca – orzeczenie techniczne dotyczące instalacji linowej parku linowego oraz protokół przeglądu sprzętu asekuracyjnego,
-    trzeci przedsiębiorca – certyfikat „Bezpieczny Park Linowy” – dotyczący stanu parku linowego oraz stanu sprzętu asekuracyjnego, protokół po dokonanym przeglądzie parku linowego oraz oświadczenie o wykonanych pracach arborystycznych w parku,
-    czwarty przedsiębiorca – 1) certyfikat z inspekcji dotyczący bezpieczeństwa urządzeń: wulkan; urządzenie wielopoziomowe – ocean z wieżą pajęczą, statek piracki, domek aniołów; urządzenie wielopoziomowe – dżungla; 2) atesty i normy – specyfikacja materiałów wystawiona dla urządzenia trampoliny znajdującego się wewnątrz hali zabaw; 3) orzeczenia techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji wystawione dla urządzeń: pociąg dziecięcy ciuchcia, kolejka górska, autodrom, autodrom II; konstrukcja zabawowa dla dzieci – niebieska; konstrukcja zabawowa dla dzieci – zielona i konstrukcja zabawowa dla dzieci statek; 4) protokoły i decyzje Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na dalszą eksploatację urządzeń: karuzela dziecięca podłogowa, karuzela hydrauliczna latające słonie, urządzenie extreme, karuzela break dance,
-    piąty przedsiębiorca – dokumentacja Techniczno – Ruchowa dot. konstrukcji zabawowej „Małpi Gaj” oraz deklaracja zgodności, atesty higieniczne na tkaninę i siatkę, deklaracja zgodności piłek basenowych, raport klasyfikacyjny reakcji na ogień, protokół kontroli PSS-E.     
-    szósty przedsiębiorca – deklarację zgodności trampolin, deklarację zgodności dot. wykładziny podłogowej, ocenę odporności posadzek podłogowych, test raport dot. badania pianki, klasyfikacja ogniowa materiału plandekowego, aprobata techniczna impregnatu do drewna, protokół z wykonania czynności przy podręcznym sprzęcie przeciwpożarowym,
-    siódmy przedsiębiorca – instrukcja techniczna stoków Maxxtracks wraz z deklaracją zgodności, deklaracja zgodności i certyfikaty na elementy systemu automatycznej asekuracji TRUBLUE™ (służy do asekuracji uczestników na ścianach wspinaczkowych), protokół
z przeglądu gaśnic,
-    ósmy przedsiębiorca – serwisował rowery we własnym serwisie.

b)    na podstawie badań organoleptycznych i oględzin przeprowadzonych w trakcie kontroli stwierdzono, że  skontrolowane urządzenia i wypożyczany sprzęt nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników. Nie miały ostrych krawędzi, konstrukcje były stabilne i nie uszkodzone, elementy konstrukcji nie stwarzały ryzyka zakleszczenia, urządzenia nie posiadały widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych, nie przemieszczały się, urządzenia do wspinania były odpowiednio zabezpieczone, siatki zabezpieczające były dobrze naprężone i nie były dziurawe, a sprzęt wykorzystywany do asekuracji był w dobrym stanie technicznym,
Stwierdzono, że w otoczeniu kontrolowanych tras parków linowych nie było niebezpiecznych elementów, mogących stwarzać zagrożenie dla osób korzystających z obiektu,

c)    ustalono, że konstrukcje i urządzenia udostępnione użytkownikom były konserwowane
i serwisowane przez przedsiębiorców, producentów oraz przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne.

d)    stwierdzono, że każdy z kontrolowanych przedsiębiorców opracował i uwidocznił regulamin korzystania z obiektu. W regulaminach zawarte były niezbędne informacje dla konsumentów dotyczące korzystania z obiektów oraz urządzeń.


e)    ustalono, że w skontrolowanych obiektach znajdowały się apteczki do udzielania pomocy
w nagłych wypadkach. Ponadto pracownicy kontrolowanych obiektów zostali przeszkoleni  do udzielania pierwszej pomocy.

IV.     Ponadto w toku kontroli ustalono, że:

-    w sześciu skontrolowanych placówkach należących do przedsiębiorców przed świadczeniem usług kontrolowani wymagali od klientów podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Natomiast w dwóch pozostałych placówkach nie było takiego wymogu. Niezależnie od powyższego wszyscy przedsiębiorcy uwidocznili regulaminy w miejscach ogólnodostępnych i dobrze widocznych dla konsumentów,

-    w regulaminach oraz innych materiałach informacyjnych znajdowały się zapisy określające jednoznacznie za co pobierana jest opłata, określające liczbę osób mogących przebywać
na terenie obiektów (ograniczenia wpuszczania), informacje określające kto może korzystać z obiektów oraz urządzeń,

-    w skontrolowanych obiektach (parki linowe, ściany wspinaczkowe) przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń, każdy uczestnik otrzymywał sprzęt ochronny, tj. kask, uprząż i linki asekuracyjne z karabińczykami oraz przechodził praktyczne szkolenie na trasie treningowej przez zatrudnionych w obiekcie instruktorów. Sprzęt asekuracyjny zakładali użytkownikom instruktorzy; w wypożyczalni rowerów była możliwość odpłatnego wypożyczenia kasku,
a rowery były dopasowywane do potrzeb klienta (rozmiar roweru, wzrost klienta).

-    wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali dokumenty potwierdzające zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

-    stan sanitarno – porządkowy kontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń,

-    w czterech skontrolowanych placówkach przedsiębiorcy oferowali konsumentom dodatkowe usługi, m.in. imprezy integracyjne i urodzinowe. Jeden z nich oferujący konsumentom dodatkowe usługi nie prowadził ewidencji przyjętych do realizacji usług dodatkowych oraz nie zawierał w tym zakresie pisemnych umów z klientami. Natomiast trzech pozostałych przedsiębiorców prowadziło ewidencję przyjętych do realizacji usług, w tym jeden z nich zawierał umowę z konsumentem, w których zawarto m.in. przewidywany termin wykonania usługi oraz wiek dzieci. Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 08-10-2021 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 08-10-2021 09:10