Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów oferowanych pod markami sieci handlowych(marka własna)- w grupie owoce, warzywa, przetwory owocowo- warzywne, a także przetworów owocowo- warzywnych z segmentu "luksusowe"

Realizując program kontroli w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów oferowanych pod markami sieci handlowych (marka własna)- w grupie owoce, warzywa, przetwory owocowo- warzywne, a także przetworów owocowo- warzywnych z segmentu „luksusowe” Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego kontrole u 5 przedsiębiorców, z czego podczas u 2 przedsiębiorców badano wyłącznie produkty luksusowe.

 

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

 

Kontrole jakości i prawidłowości oznakowania produktów oferowanych pod markami sieci handlowych przeprowadzono u przedsiębiorców w Szczecinie i Świdwinie.

 

Ogółem skontrolowano 19partii przetworów owocowych i warzywnych, z czego zakwestionowano 3partie u dwóch przedsiębiorców.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1.      Jakość przetworów owocowych i warzywnych oferowanych pod marką własną sieci handlowych

 

Jakość przetworów owocowych i warzywnych oceniono poprzez zbadanie ich cech w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej w oznakowaniu produktu u 3 przedsiębiorców.

Badania jakościowe przetworów owocowych i warzywnych przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno- Analitycznym UOKiK w Poznaniu dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych, chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

 

Ogółem zbadano 10 partii przetworów owocowych i warzywnych.

 

W wyniku badań zakwestionowano:

 

1)„koncentrat pomidorowy 30% 190g ” - który nie odpowiadał deklaracji Producenta ze względu na obecność skrobi, której nie uwidoczniono na opakowaniu jednostkowym koncentratu j/w.

 

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań nie stwierdzono w sprzedaży w/w kwestionowanego produktu.

 

Wobec powyższego do kontrolowanego przedsiębiorcy i  do producenta przesłano wystąpienia pokontrolne oraz skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIJHARS.

 

W związku z tym, że producent podnosi sposób wykonania badań oraz interpretację wyników sugerując, że wykonana analiza nie świadczy o dodanej skrobi do wyrobu gotowego, a jedynie o jej naturalnej obecności ostateczna decyzja w sprawie wydania decyzji o kosztach przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz wszczęcia postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary pieniężnej na podstawie art.40a ust.1 pkt.4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zostanie zajęta po otrzymaniu stanowiska z laboratorium Kontrolno-Analitycznego w Poznaniu.

 

W laboratorium zbadano również zawartość substancji dodatkowych w 10 partiachprzetworów owocowo- warzywnych, sprawdzając czy są zgodne z ich funkcjami technologicznymi, w dawkach i na warunkach określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.),i nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.

 

2. Prawidłowość oznakowania produktów

 

Prawidłowość oznakowania przetworów owocowych i warzywnych sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

§  ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

§  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

§  rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 12 z 18.01.2007r., s.3 ze zm.),

§  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) - art.16,

§  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83 poz. 772),

§  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.),

§  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.07.2003r.. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł, śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych ( Dz. U. Nr 143, poz. 1398 ze zm.).

 

Badaniem objęto 19 partii przetworów owocowych i warzywnych, kwestionując 2 partie dżemów u następującego przedsiębiorcy:

 

- przedsiębiorca z siedzibą w Świdwinie, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Świdwinie, gdzie zakwestionowano 2 partie dżemów niskosłodzonych z powodu niewłaściwego oznakowania z uwagi na nieprawidłowe wyrażenie poprzedzające datę minimalnej trwałości tzn. podano „Najlepiej spożyć przed końcem:” zamiast „Najlepiej spożyć przed:”, co jest niezgodne z przepisami § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 ze zm,)a mianowicie: 

·            partię dżemu wiśniowego niskosłodzonego a` 280g w ilości 15 szt. oznaczoną „najlepiej spożyć przed końcem: 27.04.2012r.”;

·            partię dżemu brzoskwiniowego niskosłodzonego a` 500g w ilości 14 szt. oznaczoną „najlepiej spożyć przed końcem: 24.03.2012r.”.

 

Decyzją Prezesa Spółki zakwestionowane ww. dżemy wycofano z obrotu handlowego.

 

      Wobec powyższego do kontrolowanego przedsiębiorcy i producenta przesłano wystąpieniepokontrolne oraz skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIJHARS. Ponadto zostało wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do zastosowania kary pieniężnej.

 

Nie stwierdzono przetworów z zastosowaniem użycia środków aromatyzujących.

 

3. Zgodność zawartości netto z rzeczywistą masą partii badanych laboratoryjnie produktów mając na względzie ustawę z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.)

 

Badaniem objęto 10 partii/31 opakowań jednostkowych przetworów owocowych i warzywnych nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

4. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości przetworów owocowych i warzywnych oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 19 partii, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

5. Warunki i sposób przechowywania przetworów owocowych i warzywnych

 

Warunki i sposób przechowywania przetworów owocowych i warzywnych u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42).

 

Badaniem objęto 19 partii przetworów owocowych i warzywnych, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

 

Sprawdzono również stan opakowań 19 partiiprzetworów owocowych i warzywnych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

6. Przestrzeganiepostanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

7.Identyfikacja przedsiębiorcy

 

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpisy z krajowego rejestru sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie stwierdzono niezgodności prowadzonej działalności z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Inne zagadnienia

 

Rzetelność obsługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,badano u wszystkich przedsiębiorców nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 

·            wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,

·             wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do producentów z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości,

·             przesłania 2 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS.

 

 

Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli zostaną skierowane materiały z 1 sprawy do Komisji WIIH w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art.40a ust.1 pkt.3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych, natomiast w przypadku kolejnej sprawy stanowisko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o kosztach przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz wymierzenia kary zostanie podjęte po otrzymaniu odpowiedzi z Laboratorium.

 

 

 

                

 

             Przetwory owocowo-warzywne z segmentu „luksusowe”

 

Informacja

o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów owocowo- warzywnych z segmentu „luksusowe”.

 

               Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego kontrole w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania przetworów owocowo-warzywnych z segmentu „luksusowe” zgodnie z programem kontroli.

W powyższym zakresie przeprowadzono kontrole u 2 przedsiębiorców w Świnoujściu i Koszalinie.

 

Do kontroli wytypowano przedsiębiorców z własnego rozeznania.

 

Typując produkty do kontroli wzięto pod uwagę produkty rolnictwa ekologicznego. Podczas kontroli nie stwierdzono przetworów owocowo-warzywnych posiadających Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) oraz będące Gwarantowanymi Tradycyjnymi Specjalnościami (GTS).

 

Badaniom poddano łącznie 10 partii ekologicznych produktów owocowo-warzywnych w opakowaniach jednostkowych,z czego zakwestionowano 5 partii.

Badano:

­             4 partie dżemu, z czego zakwestionowano2 partie dżemu;

­             3 partie sałatek warzywnych, z czego zakwestionowano 1 partię sałatki;

­             3 partie innych przetworów warzywnych,kwestionując 1 partię marchewki kostka i 1 partię buraczków tartych;

 

 

1. Ocena jakości przetworów owocowo-warzywnych rolnictwa ekologicznego w zakresie badań laboratoryjnych

 

Badania laboratoryjne przeprowadziło Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu. Badania przeprowadzono na zgodność z deklaracją producentów na opakowaniach produktów oraz w świetle obowiązujących przepisów.

 

Oceny cech organoleptycznych i fizykochemicznych, dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 05 września 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniudo produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. L 250 z 18.9.2008 s.1 z późn. zm.).

Między innymi sprawdzono zgodność stosowania dozwolonych substancji dodatkowych w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.10.2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.).

 

Ogółem zbadano 4partieprzetworów owocowo- warzywnych rolnictwa ekologicznego, kwestionując 1 partię, tj.:

 

­             u przedsiębiorcyw Koszalinie, zakwestionowano:

·            Sałatkęszwedzką ekologiczną a`680g/350g, która nie odpowiadała deklaracji producenta w zakresie oceny organoleptycznej z uwagi na brak w składzie sałatki marchwi ekologicznej zadeklarowanej na opakowaniu jednostkowym, natomiast stwierdzono czosnek i ostrą paprykę czego producent nie deklarował na opakowaniu.   

 

W czasie kontroli w obrocie handlowym znajdowały się tylko 2 opakowania sałatki szwedzkiej a` 680g/350g., które zostały pobrane do badań laboratoryjnych i w związku z powyższym nie pobrano i nie zabezpieczono próbki kontrolnej.

 

      Wobec powyższego do kontrolowanego przedsiębiorcy przesłano wystąpienie pokontrolne oraz skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIJHARS. Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów badań laboratoryjnych oraz postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

2. Prawidłowość oznakowania przetworów owocowo- warzywnych

 

Prawidłowość oznakowania przetworów owocowo- warzywnych rolnictwa ekologicznego sprawdzono w odniesieniu do postanowień:

·            rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) - art.16,

·             rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 12 z 18.01.2007r., s.3 ze zm.),

·            rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

·             ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

·            ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

·            rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

·            rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83 poz. 772),

·             rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.07.2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł, śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych (Dz. U. Nr 143, poz. 1398 ze zm.),

·             ustawy z dnia 25.06.2009r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975);

·             rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 05.09.2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. L 250 z 18.09.2008 s. 1 z późn. zm.);

·             rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28.06.2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007r. s. 1 z późn. zm.)

 

W powyższym zakresie badaniem objęto 10partii przetworów owocowo- warzywnych rolnictwa ekologicznego w opakowaniach jednostkowych, z czego zakwestionowano 4 partie,tj.:

­             u przedsiębiorcyw Koszalinie, zakwestionowano:

·            2 partie przetworów warzywnychz powodu nie umieszczenia na opakowaniach jednostkowych pełnej informacji w zakresie danych identyfikującychproducenta,tj. podano niepełny adres, co jest niezgodne z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) a mianowicie:

­             marchewkę kostka a` 340g / 220g w ilości 2 opakowań jednostkowych,

­             buraczka tartego a` 350g w ilości 2 opakowań jednostkowych;

 

·            1 partię ekologicznego dżemurabarbarowego niskosłodzonego a`270 g w ilości 2 opakowań, oznaczonego datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed końcem 31.12.2011r.” z powodu:

­              nie umieszczenia na opakowaniach jednostkowych pełnej informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, tj. nie podano imienia i nazwiska producenta- osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, co narusza przepisy art. 7 ust. 2, pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.);

 

­             nieprawidłowego wyrażenia poprzedzającego datę minimalnej trwałości tzn. podano „Najlepiej spożyć przed końcem:”, zamiast „Najlepiej spożyć przed:”, co narusza przepisy § 11 ust. 2rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137,poz.966 ze zm.).

 

Zakwestionowane produkty wycofano z obrotu.

 

      Wobec powyższego do kontrolowanego przedsiębiorcy i producentów przesłano wystąpienia pokontrolne oraz skierowano informacje do właściwych terytorialnie WIIJHARS. Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

 

­             u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Świnoujściu, zakwestionowano:

 

·            1 partię „Ekologicznego Dżemu wiśniowego 240g” z powodu braku właściwego określenia poprzedzającego datę minimalnej trwałości, tj. „najlepiej spożyć przed”, co narusza § 11 ust. 2 w związku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Zakwestionowany dżem wycofano z obrotu.

 

      Wobec powyższego do kontrolowanego przedsiębiorcy i producenta przesłano wystąpienia pokontrolne oraz skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIJHARS. Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

3. Przestrzeganie dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia

 

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości ekologicznych przetworów owocowych i warzywnych oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 10partii, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

4. Zgodność zawartości netto z rzeczywistą masą partii badanych laboratoryjnie produktów mając na względzie ustawę z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.)

 

Badaniem objęto 4 partii/8 opakowań jednostkowych ekologicznych przetworów owocowych i warzywnych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

5. Warunki i sposób przechowywania przetworów owocowych i warzywnych

 

Warunki i sposób przechowywania ekologicznych przetworów owocowych i warzywnych u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42).

 

Badaniem objęto 10 partii przetworów owocowych i warzywnych, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

 

Sprawdzono również stan opakowań 10 partiiekologicznychprzetworów owocowych i warzywnych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

6. Przestrzeganiepostanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

7. Identyfikacja przedsiębiorcy i zgodność prowadzonej działalności

 

Dokonano identyfikacji przedsiębiorców objętych kontrolami w oparciu o zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). W trakcie kontroli okazano aktualne odpisy z rejestru przedsiębiorców. Stwierdzono, że zakres
i rodzaj prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z wpisem do rejestru. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Inne zagadnienia

 

Rzetelność obsługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,badano u wszystkich przedsiębiorców nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

·            wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,

·            wysłania 4 wystąpień pokontrolnych do producentów z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości,

·            przesłania 4 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS.

 

Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli:

·         zostanie wydana decyzja o kosztach przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

·         zostaną skierowane materiały z 2 spraw do Komisji WIIH w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art.40a ust.1 pkt. 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych,

·          przekazania 4 informacji do właściwych Jednostek Certyfikujących.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-09-2011 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 03-10-2011 14:32