Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka koziego i owczego w kierunku ujawnienia zafałszowań mlekiem krowim i tłuszczami roślinnymi.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 kontroli w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka koziego i owczegou 3 przedsiębiorców.

Kontrole podjęto na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004r., str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.05.2004, s.1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.).

 

Kontrole przeprowadzono na podstawie rozeznania.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie i w Kołobrzegu (hurtownia, hipermarket, delikatesy).

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 13 partii produktów z mleka koziego, z czego zakwestionowano 3 partie, co stanowi 23,1% zbadanych partii.

 

Kontrolą objęto:

-      partię sera koziego śmietankowego, nie kwestionując badanej partii;

-      partię koziego serka do smarowania, nie kwestionując badanej partii;

-      partię twarogowego sera koziego 14% tł., nie kwestionując badanej partii;

-      partię sera miękkiego pleśniowego tłustego 25 % tł. z mleka koziego, nie kwestionując badanej partii;

-      partię sera pleśniowego koziego, nie kwestionując badanej partii;

-        2 partie mleka koziego UHT, nie kwestionując badanych partii;

-        2 partie serów twarogowych z mleka koziego, nie kwestionując badanych partii;

-        1 partię sera topionego kremowego z mleka koziego, nie kwestionując badanej partii;

-      2 partie mleka koziego w proszku, kwestionując 2 partie mleka z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie;

-      partię sera typu Camembert z mleka koziego pełnotłustego kl. I, kwestionując badaną partię (w wyniku badań laboratoryjnych), z uwagi na obecność kazeiny krowiej-zafałszowanie.

 

W toku prowadzonych kontroli nie stwierdzono w sprzedaży produktów z mleka owczego, produktów będących chronionymi nazwami pochodzenia (ChNP), chronionymi oznaczeniami geograficznymi (ChOG) oraz ekologicznych.

 

 

 

 

 

I.         OCENA  LABORATORYJNA  PRODUKTÓW  Z  MLEKA  KOZIEGO

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 5 partii
(12 próbek) produktów z mleka koziego, tj. 1 partię mleka koziego w proszku; 1 partię sera typu Camembert z mleka koziego pełnotłustego kl. I min. 23%; 1 partię twarogowego sera koziego ; 2 partie mleka koziego.

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów (w tym
w kierunku zafałszowania) oraz obowiązujących przepisów. 

Badania próbek kontrolnych sera typu Camembert z mleka koziego pełnotłustego ww.
przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Warszawie.

 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 partię sera typu Camembert ww.:

 

  • Cabri Bon Camembert z mleka koziego ser typu Camembert, ser pełnotłusty kl. I min. 23% tł. 120goznaczony m.in.: najlepiej spożyć przed: 20.06.2011, 1123.3;Badania laboratoryjne wykazały, że badana próbka ww. produktu nie odpowiada wymaganiom jakościowym deklarowanym przez Producenta z uwagi na wykrytą obecność kazeiny krowiej oraz DNA pochodzącego od krowy.

 

Przeprowadzone na wniosek kontrolowanego badania próbki kontrolnej ww. produktu potwierdziły, że próbka nie jest zgodna z deklaracją na opakowaniu jednostkowym i Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008 r.ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych( Dz. U. L 88 z 29.3.2008 str.8.) ze względu na stwierdzoną zawartość mleka krowiego w ilości 1,43 ±0,20 (wg ww. rozporządzenia <1%).

Uznano, iż ww. ser posiada cechyproduktu zafałszowanego wskazane w art. 3 pkt 10 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

Ww. produkt oferowano do sprzedaży w Hurtowni w Szczecinie. W chwili przekazania sprawozdania z badań nie stwierdzono na stanie magazynowym u kontrolowanego przedsiębiorcy przedmiotowego sera (59 opakowań zostało sprzedane).

 

W oznakowaniu badanych partii nie deklarowano, iż produkt nie zawiera konserwantów. Ww. produktów nie badano w zakresie dozwolonych substancji dodatkowych.

 

II.         SPRAWDZENIE  ILOŚCI  RZECZYWISTEJ PRODUKTU

 

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740z późn. zm.) pobrane do badań laboratoryjnych produkty z mleka koziego sprawdzono
w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 5 partii ww. produktów.Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

 

III.      PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  PRODUKTÓW  Z  MLEKA  KOZIEGO

 

Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów z mleka koziego w odniesieniu do postanowień przepisów:

-             rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 ze zm.),

-             ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.),

-             ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U.
z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-             rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-             rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r.w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności( Dz. U.L404
z 30.12.2006r.,str 9-25) sprostowanie (Dz. U. L 12 z 18.01.2007r s.3 ze zm.),

-             rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.),

-             rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.).

 

Kontrolą objęto 13 partii ww. produktów, z czego zakwestionowano prawidłowość oznakowania 2 partii, co stanowi 15,4 % zbadanych partii, tj.:

·partię „Mleka koziego w proszku” (24 opakowania jednostkowe) 200g, oznakowanego m.in.: najlepiej spożyć przed: 20.07.2011r./A;

·partię „Mleka koziego w proszku” (16 opakowań jednostkowych) 200g, oznakowanego m.in.: najlepiej spożyć przed: 15.07.2011r./B;

W oznakowaniu ww. partii mleka w proszku nie podano: obok nazwy środka spożywczego informacji o procentowej zawartości tłuszczu w mleku, wyrażonej wagowo w odniesieniu do produktu gotowego; przy metodzie rozcieńczania lub odtwarzania informacji o zawartości tłuszczu w środku spożywczym po jego rozcieńczeniu lub odtworzeniu; informacji, że produkt "nie jest przeznaczony dla niemowląt poniżej 12 miesięcy”.

Ww. produkty oferowano do sprzedaży w hipermarkecie w Szczecinie. W trakcie kontroli kontrolowany przedsiębiorca wycofał ww. mleko w proszku (38 opakowań) z obrotu handlowego.

 

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych sera typu Camembert
z mleka koziego pełnotłustego kl. I min. 23% tł. 120g (oznaczonego m.in.: najlepiej spożyć przed: 20.06.2011, 1123.3), w wyniku których stwierdzono zafałszowanie sera (deklarowanego z mleka koziego) mlekiem krowim można uznać, iż ww. producent nie wykazał (w oznakowaniu) w składzie produktu składnika alergennego-mleka. W dniu 14 lipca 2011r. zostało do ww. producenta skierowane wystąpienie pokontrolne, na które dotychczas nie udzielono odpowiedzi i nieznane są przyczyny stwierdzonego stanu. Po otrzymaniu odpowiedzi od producenta zostanie zajęte ostateczne stanowisko.

 

W trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych sprawdzono czy kontrolowani przedsiębiorcy posiadają dowody dostaw ocenianych partii. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 

IV.      PRZESTRZEGANIE  AKTUALNOŚCI  DAT  MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI
            I  TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO  SPOŻYCIA;  WARUNKI  I  SPOSÓB  PRZECHOWYWANIA

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów z mleka koziego sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Kontrolą objęto 13 partii produktów z mleka koziego, nie kwestionując badanych partii.

 

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 13 partii produktów z mleka koziego, w odniesieniu dozaleceń producentów umieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych oraz przepisówrozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139z 30.04.2004, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 13, t. 34, s. 319). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Stan opakowań ww. produktów był prawidłowy.

 

 

V.        IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.).Kontrolowani przedsiębiorcy okazali stosowne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź zmianie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

 

VI.        PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW  USTAWY  O  BEZPIECZEŃSTWIE          ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),dotyczącego przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Nieprawidłowości
w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

 

INNE  ZAGADNIENIA

 

W trakcie kontroli u 3 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

-        skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców
z wnioskami o usunięcie uchybień,

-        skierowania do 2 producentów wystąpień pokontrolnych z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

-        przekazania 2 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS.

 

Mając na względzie aspekt zdrowotny spożywania produktów z mleka koziego do Prokuratury zostanie skierowane stosowne zawiadomienie.

 

W sprawie obciążenia kontrolowanego kosztami badań laboratoryjnych zostanie wydana decyzja.

 

Ponadto materiały z 2 spraw zostaną skierowane do Komisji WIIH w Szczecinie
w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej
z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-09-2011 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2011 12:26