Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych oferowanych pod markami sieci handlowych (własna marka)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 7 kontroli w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych oferowanych pod markami sieci handlowych (własna marka).

 

Ogółem przeprowadzono 7 kontroli, z czego w toku 1 kontroli badano wyłącznie produkty luksusowe.

 

 

MARKA WŁASNA

 

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

 

Do kontroli wytypowano przedsiębiorców z własnego rozeznania.

 

Badaniom poddano łącznie 35 partii mleka i przetworów mlecznych, oferowanych do sprzedaży jako produkty „marki własnej” sieci handlowych.

Zakwestionowano8 partii, które oferowane były do sprzedaży po upływie daty minimalnej trwałości, lub terminu przydatności do spożycia, co stanowi 22,86% ogółem zbadanych.

 

Do badań laboratoryjnych pobrano 15 partii mleka i przetworów mlecznych, oferowanych do sprzedaży jako produkty „marki własnej” sieci handlowych.

W zakresie przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie zakwestionowano żadnej partii.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

            Ocena jakości w zakresie badań laboratoryjnych

 

Badania laboratoryjne przeprowadziło Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu. Badania przeprowadzono na zgodność z deklaracjami producentów na opakowaniach produktów oraz w świetle obowiązujących przepisów. Między innymi sprawdzono zgodność stosowania dozwolonych substancji dodatkowych w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.10.2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.).

 

Badaniem objęto 15 partii mleka i przetworów mlecznych.

Nie zakwestionowano żadnej partii w zakresie przeprowadzonych badań.

 

            Sprawdzenie zgodności zawartości netto z rzeczywistą

 

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. nr 91, poz. 740 ze zm.) w trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto deklarowanej przez producentów w oznakowaniu opakowań jednostkowych z rzeczywistą, stwierdzoną w trakcie badań laboratoryjnych.

W powyższym zakresie przebadano próbki produktów pobranych do badań w ilości 37 opakowań jednostkowych, nie kwestionując w powyższym zakresie żadnego opakowania.

 

            Prawidłowość oznakowania mleka i przetworów mlecznych

Powyższebadano w odniesieniu do postanowień:

-        rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 ze zm.)

-        ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

-        ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 s. 1, ze zm.) - art. 16 dotyczącyprezentacji środków spożywczych,

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.).

 

W zakresie oznakowania badaniem objęto ogółem 35 partii mleka i przetworów mlecznych. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

           

 

 

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia

 

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia mleka i przetworów mlecznych przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, biorąc pod uwagę deklaracje producentów umieszczone na opakowaniach jednostkowych.

 

W powyższym zakresie kontrolą objęto 35 partii mleka i przetworów mlecznych, z czego zakwestionowano 8 partii.

 

Towary po upływie daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia stwierdzono unastępujących przedsiębiorców:

- w Koszalinie, gdzie oferowano do sprzedaży:

-        partię 5 opakowań mleka zagęszczonego pasteryzowanego a`250ml, 54 dnipo upływie daty minimalnej trwałości,

-        partię 6 opakowań mleka zagęszczonego pasteryzowanego a`250ml, 4 dnipo upływie daty minimalnej trwałości.

 

Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowym za wykroczenie
z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Towary przeterminowane wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

- w Koszalinie, gdzie oferowano do sprzedaży:

-        partię 10 opakowań sera wędzonego Gouda w plastrach a`150g, 15 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

-        partię 5 opakowań sera śmietankowego z papryką w plastrach  a`150g, 1 dzień po upływie daty minimalnej trwałości,

-        partię 1 opakowanie sera śmietankowego z ziołami w plastrach  a`150g, 2 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

-        partię 1 opakowanie jogurtu do picia o smaku waniliowym a`500g, 6 dni po upływie terminu przydatności do spożycia.

 

Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowym  za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Towary przeterminowane wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

- w Szczecinku, gdzie oferowano do sprzedaży:

­             partię3 opakowań jogurtu owocowego a`200g, 1 dzień po upływie daty minimalnej trwałości,

-        partię 5 opakowań sera wędzonego a`140g, 10 dni po upływie daty minimalnej trwałości.

 

Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowym  za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Towary przeterminowane wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

 

            Przestrzeganie terminów przydatności do spożycia lub dat minimalnej trwałości       dla serów porcjowanych

 

Sprawdzono powyższe zagadnienie u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców i stwierdzono, że znajdujące się w sprzedaży sery dojrzewające w sklepach dwóch sieci handlowych były porcjowane, krojone i plasterkowane na  wydzielonych stoiskach sklepu. W sklepach jednej sieci sery dojrzewające porcjowano na zapleczu.

Nie stwierdzono używania produktów przeterminowanych. 

 

 

            Warunki i sposób przechowywania

 

Warunki i sposób przechowywania mleka i przetworów mlecznych na salach sprzedażowych jak i na zapleczach, u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004r., s. 1 ze zm.; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 13, t.34, s.319; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.6.2008r. s. 42).

 

            Identyfikacja przedsiębiorcy i zgodność prowadzonej działalności

 

Dokonano identyfikacji przedsiębiorców objętych kontrolami, w oparciu o wypisy z krajowego rejestru sądowego, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). W trakcie kontroli okazano aktualne odpisy z rejestru przedsiębiorców. Stwierdzono, że zakres
i rodzaj prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z okazanymi odpisami jw. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 

 

 

            Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r.
            o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)

 

U wszystkich objętych kontrolą przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw., dotyczącego obowiązku przechowywania w miejscu pracy orzeczeń lekarskich osoby, której to orzeczenie dotyczy i ich udostępniania organom urzędowej kontroli żywności.

Okazano aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

            Rzetelność działania przedsiębiorcy

 

Celem sprawdzenia rzetelności obsługi klienta u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości. Wyliczone i pobrane należności były zgodne z aktualnymi cenami towarów uwidocznionymi na wywieszkach.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

­             ukarania 3 osób mandatami na kwotę 550,00zł, w związku z popełnieniem wykroczeń z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

­             przesłania 3 informacji do nadzoru sanitarnego, w zakresie produktów przeterminowanych.

 

 

 

 

 

 

PRODUKTY LUKSUSOWE

 

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów luksusowych z grupy mleko i przetwory mleczne

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego kontrole w zakresie jakości
i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych luksusowych.

 

Kontrolami w powyższym zakresie objęto niżej wymienionych przedsiębiorców :

 

Do kontroli wytypowano przedsiębiorców z własnego rozeznania.

 

Typując produkty wzięto pod uwagę ich cenę, która była średnio o około 50% wyższa od  ceny ich odpowiedników w masowej sprzedaży, tj. 8 partii, oraz produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego, tj. 2 partie. Podczas kontroli nie stwierdzono mleka i przetworów mlecznych posiadających Chronione nazwy pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) oraz będące Gwarantowanymi Tradycyjnymi Specjalnościami (GTS).

 

Badaniom poddano łącznie 10 partii mleka i przetworów mlecznych, nie kwestionując żadnej z nich.

 

Do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 6 partii mleka i przetworów mlecznych. Wytypowano produkty, których cena była średnio o około 50% wyższa od ceny ich odpowiedników w masowej sprzedaży.

W zakresie przeprowadzonych badań nie zakwestionowano żadnego produktu.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

            Ocena jakości w zakresie badań laboratoryjnych

 

Badania laboratoryjne przeprowadziło Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu. Badania przeprowadzono na zgodność z deklaracjami producentów na opakowaniach produktów oraz w świetle obowiązujących przepisów. Między innymi sprawdzono zgodność stosowania dozwolonych substancji dodatkowych w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232 poz. 1525 ze zm.).

 

Badaniem objęto 6 partii mleka i przetworów mlecznych oferowanych do sprzedaży. Nie zakwestionowano żadnej partii w zakresie przeprowadzonych badań.

 

Przebadano następujące produkty:

­             z partii / 3 opakowania sera łagodnego plastry a'150g;

­             z partii / 3 opakowania serka pleśniowego o naturalnym smaku i zapachu serów Lazur-kremowy a'125g,

­             z partii / 3 opakowania serka śmietankowego twarogowego z ziołami a'125g,

­             z partii / 2 opakowania sera z przyprawami i ziołami w oleju roślinnym a`375g,

­             z partii / 2 opakowania jogurtu naturalnego typ GRECKI a`400g;

­             z partii / zł 3 opakowania sera wędzonego w dymie a`140g.

 

 

 

 

            Sprawdzenie zgodności zawartości netto z rzeczywistą

 

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. nr 91, poz. 740 ze zm.) w trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto deklarowanej przez producentów w oznakowaniu opakowań jednostkowych z rzeczywistą, stwierdzoną w trakcie badań laboratoryjnych.

W powyższym zakresie przebadano próbki produktów pobranych do badań w ilości 16 opakowań jednostkowych, nie kwestionując w powyższym zakresie żadnego opakowania.

 

Prawidłowość oznakowania mleka i przetworów mlecznych

 

Powyższebadano w odniesieniu do postanowień:

-        rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 ze zm.),

-        ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

-        ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 s. 1, ze zm.) - art. 16 dotyczącyprezentacji środków spożywczych,

-        rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z 28.06.2007r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L189 z 20.07.2007, ze zm.) –
w zakresie wprowadzania konsumenta w błąd poprzez sugerowanie, że produkt lub składniki spełniają kryteria ekologicznej produkcji,

-         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.).

 

W zakresie oznakowania badaniem objęto ogółem 10 partii mleka i przetworów mlecznych, z czego 8 partii, których cena była średnio o około 50% wyższa od ceny ich odpowiedników w masowej sprzedaży oraz 2 partie produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Nie stwierdzono naruszenia przepisów rozporządzeniaRady (WE) Nr 510/2006 z dnia 20.03.2006r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 93 z 31.03.2006 str. 12-25) oraz rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006r.; sprostowanie: Dz. U. L12 z 18.01.2007r.).

 

W zakresie powyższym zbadano następujące produkty:

1)      Ser łagodny plastry a'150g,

2)      Serek pleśniowy o naturalnym smaku i zapachu serów Lazur-kremowy a'125g,

3)      Serek śmietankowego twarogowego z ziołami a'125g,

4)       Twaróg wiejski półtłusty (305g, 321g, 269g, 285g, 348g),

5)       Jogurt naturalny Bio ekologiczny 200g,

6)       Ser z przyprawami i ziołami w oleju roślinnym a`375g,

7)       Jogurt naturalny typ GRECKI a`400g,

8)       Ser wędzony w dymie a`140g,

9)       Kefir luksusowy a`200g,

10)   Ser miękki dojrzewający z porostem pleśni niebieskiej 140g.

 

            Przestrzeganie dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do    spożycia

 

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia mleka i przetworów mlecznych przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, biorąc pod uwagę deklaracje producentów umieszczone na opakowaniach jednostkowych.

W powyższym zakresie kontrolą objęto 10 partii mleka i przetworów. Losowo wybrane do kontroli produkty oferowane były do sprzedaży z aktualnymi datami minimalnej trwałości lub terminami przydatności do spożycia.

 

Przestrzeganie terminów przydatności do spożycia lub dat minimalnej trwałości        dla serów porcjowanych

 

Sprawdzono powyższe zagadnienie u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców i stwierdzono, że znajdujące się w sprzedaży sery dojrzewające w sklepach sieci handlowych dwóch, krojono i plasterkowano na wydzielonych   stoiskach. W sklepach jednej sieci sery dojrzewające porcjowano na zapleczu, natomiast w kolejnej sieci sklepów nie prowadzi się krojenia serów dojrzewających. 

Nie stwierdzono używania produktów przeterminowanych.

 

            Warunki i sposób przechowywania

 

Warunki i sposób przechowywania mleka i przetworów mlecznych na salach sprzedażowych jak i na zapleczach u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004r., s. 1 ze zm.; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 13, t.34, s.319; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.6.2008r. s. 42).

 

            Identyfikacja przedsiębiorcy i zgodność prowadzonej działalności

 

Dokonano identyfikacji przedsiębiorców, którzy zostali objęci kontrolami. W trakcie kontroli okazano aktualne odpisy z rejestru przedsiębiorców. Stwierdzono, że przedsiębiorcy prowadzą działalności gospodarcze w kontrolowanych placówkach  zgodne z zakresem wskazanym w posiadanych aktualnych odpisach jw. Powyższe sprawdzono w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

 

            Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r.
            o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)

 

U wszystkich objętych kontrolą przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw., dotyczącego obowiązku przechowywania w miejscu pracy orzeczeń lekarskich osoby, której to orzeczenie dotyczy i ich udostępniania organom urzędowej kontroli żywności.

Okazano aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

 

            Rzetelność działania przedsiębiorcy

 

Celem sprawdzenia rzetelności obsługi klienta u kontrolowanych przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości. Wyliczone i pobrane należności były zgodne z aktualnymi cenami towarów uwidocznionymi na wywieszkach.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie, tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-09-2011 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2011 12:24